Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2964(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0629/2010

Debatter :

PV 25/11/2010 - 12.1
CRE 25/11/2010 - 12.1

Omröstningar :

PV 25/11/2010 - 13.1
CRE 25/11/2010 - 13.1

Antagna texter :

P7_TA(2010)0448

Antagna texter
PDF 210kWORD 42k
Torsdagen den 25 november 2010 - Strasbourg
Irak – i synnerhet dödsstraffet (inbegripet Tariq Aziz-fallet) och angreppen på kristna samfund
P7_TA(2010)0448RC-B7-0629/2010

Europaparlamentets resolution av den 25 november 2010 om Irak: dödsstraffet (framför allt Tariq Aziz-fallet) och attackerna mot kristna samfund

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Irak,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om avskaffande av dödsstraffet, särskilt sin resolution av den 26 april 2007 om initiativet till ett allmänt moratorium för dödsstraff(1),

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 62/149 av den 18 december 2007, vilken uppmanar till ett moratorium för tillämpning av dödsstraffet, och FN:s generalförsamlings resolution 63/168 av den 18 december 2008, vilken uppmanar till tillämpning av generalförsamlingens resolution 62/149 från 2007,

–  med beaktande av uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, i kammaren den 16 juni 2010 om människorättspolitiken, då hon påpekade att det är en prioriterad fråga för EU att dödsstraffet avskaffas i hela världen,

–  med beaktande av slutförklaringen från den fjärde världskongressen mot dödstraff som ägde rum i Genève den 24–26 februari 2010, i vilken ett universellt avskaffande av dödsstraffet efterlyses,

–  med beaktande av artikel 2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 16 november 2009 om religions- och trosfrihet, där den strategiska betydelsen av denna frihet och av att bekämpa religiös intolerans understryks,

–  med beaktande av FN:s deklaration om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering grundad på religion eller annan trosuppfattning från 1981,

–  med beaktande av de uttalanden som vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, gjorde om Irak, särskilt uttalandet från den 1 november 2010 till följd av attacken mot kyrkobesökare i den syrisk-katolska katedralen ”Vår fru av frälsningen” i Bagdad, Irak,

–  med beaktande av sina årliga rapporter om människorättssituationen i världen och sina tidigare resolutioner om religiösa minoriteter i världen,

–  med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

Dödsstraffet (bland annat Tariq Aziz-fallet)

A.  Den 26 oktober 2010 dömde Iraks högsta domstol den före detta vice premiärministern i Irak, 74-årige Tariq Aziz, samt Sadoun Shakir, före detta inrikesminister, och Abed Hamoud, före detta privatsekreterare till Saddam Hussein till döden. Om överklagandet av domen avstyrks kommer den troligen att verkställas inom 30 dagar.

B.  I en tidigare rättegång dömdes Tariq Aziz till 22 års fängelse i isoleringscell, vilket i praktiken var en livstidsdom med tanke på Tariq Aziz skröpliga hälsa. Han har bland annat haft flera slaganfall och lungrelaterade problem i fängelset, och opererats för en blodpropp i hjärnan.

C.  Iraks president, Jalal Talabani, har uppgett att han inte tänker underteckna avrättningsordern för Tariq Aziz. Enligt Iraks konstitution bör presidenten ratificera dödsdomar, men det finns mekanismer för att avrättningar ska kunna verkställas på beslut från parlamentet.

D.  Dödsdomen mot Tariq Aziz bidrar knappast till att förbättra det våldsamma klimatet i Irak, ett land i desperat behov av nationell försoning.

E.  EU engagerar sig starkt i arbetet för att avskaffa dödsstraffet överallt och strävar efter att alla länder ska acceptera denna princip.

F.  Dödsstraffet är ett ytterst grymt, omänskligt och förnedrande straff som kränker rätten till liv som fastslås i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, och en form av tortyr som inte kan accepteras i länder som respekterar de mänskliga rättigheterna.

Attacker mot kristna samfund

G.  Den 22 november 2010 dödades två kristna irakier i Mosul. Den 10 november 2010 dödades minst fem personer i en rad bomb- och granatattacker mot kristna områden i Iraks huvudstad Bagdad. Attackerna kom efter det att militanta islamister den 31 oktober 2010 hade intagit en syrisk-katolsk katedral och över 50 kyrkobesökare dödats.

H.  Den militanta gruppen Islamiska irakiska staten som betraktas som en del av den internationella al-Qaida-rörelsen har tagit på sig dåden och svurit att rikta fler attacker mot kristna.

I.  I artikel 10 i Iraks konstitution fastslås regeringens åtagande om att se till att heliga och religiösa platser förblir okränkbara. I artikel 43 fastslås att anhängare av religiösa grupper ska ha friheten att utöva sina religiösa ceremonier och förvalta sina religiösa institutioner.

J.  Hundratusentals kristna har flytt landet för att de riskerar upprepade attacker mot sina samfund och kyrkor. Många av de kvarvarande irakiska assyrierna (kaldéer, syrianer och andra kristna minoriteter) är nu internflyktingar som har blivit tvungna att fly undan extremisternas våld mot dem.

K.  Assyrier (kaldéer, syrianer och andra kristna minoriteter) är en gammal ursprungsbefolkning som är mycket sårbar för förföljelse och ofrivillig utvandring, och vars kultur riskerar att utrotas i Irak.

L.  Människorättsövergreppen i Irak, framför allt mot etniska och religiösa minoriteter, fortsätter i en oroväckande stor utsträckning. Säkerheten och rättigheterna hos alla minoriteter, däribland religiösa grupper, måste respekteras och skyddas i alla samhällen.

M.  Europeiska unionen har vid upprepade tillfällen uttryckt sitt åtagande för tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet och betonat att regeringar har en skyldighet att garantera dessa friheter.

Dödsstraffet (bland annat Tariq Aziz-fallet)

1.  Europaparlamentet upprepar sitt fasta motstånd mot dödsstraffet för alla typer av brott och i alla sammanhang, däribland krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord, och betonar än en gång att dödsstraffets avskaffande bidrar till att stärka den mänskliga värdigheten och successivt utveckla de mänskliga rättigheterna.

2.  Europaparlamentet beklagar därför djupt Iraks högsta domstols beslut att döma Tariq Aziz, Sadoun Shakir och Abed Hamoud till döden, men understryker vikten av att ställa människorättskränkare, bland annat (före detta) politiker, till svars inom ramen för rättsstatsprincipen och en tillbörlig rättsordning.

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de irakiska myndigheterna att tänka över sitt beslut och att inte verkställa den dödsdom som avkunnats av Högsta domstolen. Parlamentet ser positivt på president Talabanis besked att han inte tänker underteckna avrättningsordern.

4.  Europaparlamentet uppmanar Iraks regering att underteckna och ratificera det andra fakultativa protokollet till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter avseende dödsstraffets avskaffande i alla sammanhang, och efterlyser ett omedelbart moratorium för avrättningar.

5.  Europaparlamentet påpekar att ett fullständigt avskaffande av dödsstraffet fortfarande är ett av huvudmålen för EU:s människorättspolitik.

Attacker mot kristna samfund

6.  Europaparlamentet är mycket bekymrat över, och fördömer starkt, den senaste tidens attacker mot kristna och andra religiösa samfund i Irak och förövarnas missbruk av religionen genom dessa handlingar.

7.  Europaparlamentet uppmanar de irakiska myndigheterna att radikalt öka sina insatser för att skydda kristna och andra sårbara minoriteter, arbeta intensivare mot våldet mellan etniska grupper och göra sitt yttersta för att ställa förövarna inför rätta i enlighet med rättsstatsprincipen och internationella bestämmelser.

8.  Europaparlamentet bekräftar att det ger sitt fulla stöd till Iraks befolkning och uppmanar alla irakiska politiska organ att samarbeta mot våldets och terrorismens hot. Parlamentet betonar att alla religiösa gruppers rätt att samlas och utöva sin religion fritt måste skyddas. Parlamentet beklagar medvetna angrepp mot platser där civila samlas, bland annat helgedomar, fördömer starkt alla våldshandlingar mot kyrkor och andra helgedomar och uppmanar EU och det internationella samfundet att intensifiera kampen mot terrorism.

9.  Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med offrens anhöriga och är övertygat om att den irakiska befolkningen kommer att stå orubblig i sitt fortsatta avvisande av extremisters försök att utlösa sekteristisk spänning.

10.  Europaparlamentet välkomnar uttalandet från Iraks utrikesminister från den 2 november 2010 då de specialiserade myndigheterna och alla säkerhetsstyrkor uppmanades att kraftfullt stå emot försöken att skilja de irakiska medborgarna åt genom sekterism och på grund av ras samt att skydda den irakiska befolkningen och värna om religionsfrihet.

11.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen, i synnerhet den vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, att med hänsyn till förberedelsen av det första partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Irak, ta upp problemet med kristnas säkerhet på Iraks territorium som en prioriterad fråga.

o
o   o

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas parlament och regeringar, FN:s generalsekreterare, ordföranden för FN:s generalförsamling, regeringarna i FN:s medlemsstater samt Iraks regering och parlament.

(1) EUT C 74 E, 20.3.2008, s. 775.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy