Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2965(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0637/2010

Keskustelut :

PV 25/11/2010 - 12.2
CRE 25/11/2010 - 12.2

Äänestykset :

PV 25/11/2010 - 13.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0449

Hyväksytyt tekstit
PDF 196kWORD 38k
Torstai 25. marraskuuta 2010 - Strasbourg
Tiibet - suunnitelmat kiinan kielen muuttamisesta pääopetuskieleksi
P7_TA(2010)0449RC-B7-0637/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. marraskuuta 2010 Tiibetistä – suunnitelmat tehdä kiinan kielestä pääopetuskieli

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kiinasta ja Tiibetistä ja etenkin Tiibetistä 10. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien, oman identiteetin sekä kulttuurin ja uskonnon vapauden kunnioittaminen on Euroopan unionin perusperiaate ja ulkopolitiikan ensisijainen painopiste,

B.  ottaa huomioon, että Kiinan kansantasavalta on esittänyt toiveen harmonisista etnisistä suhteista kaikkien 56 kansallisen vähemmistön keskuudessa,

C.  ottaa huomioon, että noin 1 000 syntyperäistä tiibetiläistä opiskelijaa marssi 19. lokakuuta 2010 Tongrenin, toiselta nimeltään Rebkongin, läpi rauhanomaisessa mielenosoituksessa vastustaen suunnitelmaa ottaa mandariinikiina käyttöön alueen koulujen pääopetuskielenä; ottaa huomioon, että protestimarssit levisivät 23. lokakuuta 2010 Qingain maakuntaan ja Pekingiin, jossa 400 tiibetiläistä Minsun yliopiston opiskelijaa järjesti mielenosoituksen,

D.  ottaa huomioon, että tiibetin kieli, joka on yksi neljästä Aasian vanhimmasta alkuperäkielestä, on tiibetiläisen identiteetin, kulttuurin ja uskonnon tärkeä välittäjä ja että se on myös yhdessä tiibetiläisen kulttuurin kanssa korvaamaton osa maailmanperintöä; ottaa huomioon, että tiibetin kieli, joka on osoitus historiallisesti rikkaasta sivilisaatiosta, on peruselementti ja korvaamaton osa tiibetiläistä identiteettiä, kulttuuria ja uskontoa,

E.  katsoo, että kielet ilmentävät yhteiskunnan sosiaalisia ja kulttuurisia näkökohtia ja että yhteisön yhteinen kieli on kulttuurin määrittävä tekijä ja kielet välittävät aivan erityistä sosiaalista ja kulttuurista käyttäytymistä ja ajattelutapaa,

F.  ottaa huomioon, että on todistettu, että koulutus kahdella äidinkielellä on tehokkain tapa menestykselliseen kaksikielisyyteen Tiibetissä, ja että tämän niin sanotun kaksikielisen koulutuspolitiikan avulla jatkuvasti erittäin suuri osa tiibetiläisistä lukiolaisista on siirtynyt opiskelemaan korkeakouluissa Tiibetin alueella,

G.  ottaa huomioon, että kaikkialla Tiibetin autonomisella alueella tiibetin kieltä ollaan vähitellen korvaamassa kiinan kielellä ala-asteen ja keskiasteen kouluissa ja lukioissa ja virallisia asiakirjoja ei yleensä ole mahdollista saada tiibetin kielellä,

H.  ottaa huomioon, että koulutuspolitiikan muutokset rajoittaisivat tiibetin kielen käyttöä kouluissa, koska oppikirjat ja -aineet olisivat kiinan kielellä lukuun ottamatta tiibetin ja englannin kielten oppitunteja,

I.  ottaa huomioon, että Kiinan kansantasavalta hyväksyi 13. syyskuuta 2007 yhdessä 142 muun maan kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen, jonka 14 artiklassa todetaan, että alkuperäiskansat voivat perustaa sellaisia koulutusjärjestelmiä ja -laitoksia, joissa opetusta tarjotaan niiden omilla kielillä, sekä valvoa niitä ottaen huomioon omat kulttuurisidonnaiset opetus- ja koulutusmetodinsa,

J.  ottaa huomioon, että kiinan kielen hallitsevan aseman vuoksi Tiibetin alueen vastavalmistuneet opiskelijat kantavat yhä enemmän huolta työnsaantimahdollisuuksistaan, koska opettajien ja opiskelijoiden allekirjoittaman vetoomuksen mukaan useimmat tiibetiläiset opiskelijat eivät ole koskaan olleet kiinankielisessä ympäristössä, minkä vuoksi he eivät kykene kommunikoimaan kiinaksi,

1.  tuomitsee pyrkimykset rajoittaa tiibetiläisten oikeuksia kulttuurisiin, kielellisiin, uskonnollisiin ja muihin perusvapauksiin ja korostaa tarvetta säilyttää ja suojella Tiibetin kuusimiljoonaisen kansan erityislaatuista kulttuurista, uskonnollista ja kansallista identiteettiä sekä käsitellä tiibetiläisen identiteetin pohjana olevan tiibetin kielen vainon ja marginalisoitumisen johdosta ilmaistuja huolenaiheita;

2.  panee merkille huolestumisen pyrkimyksistä vähentää tiibetin kielen arvoa ja korostaa, että menestyksekäs kaksikielinen koulutus edellyttää, että tiibetin kielen on oltava äidinkielen asemassa;

3.  kehottaa Kiinan viranomaisia panemaan täytäntöön Kiinan kansantasavallan perustuslain 4 artiklan ja kansallista alueellista itsehallintoa koskevan lain 10 artiklan, joissa taataan, että kaikki kansallisuudet voivat vapaasti käyttää ja kehittää omaa puhuttua ja kirjoitettua kieltään;

4.  kehottaa Kiinan viranomaisia tukemaan aidosti kaksikielistä kielipolitiikkaa, jossa kaikkia oppiaineita, matematiikka ja luonnontieteet mukaan luettuina, voidaan opettaa tiibetin kielellä, kiinan kielen opetusta tehostetaan ja paikallisviranomaiset ja -yhteisöt voivat itse päättää opetuskielestään;

5.  katsoo, että kullakin kansallisella vähemmistöllä on oikeus säilyttää oma kielensä ja kirjoituksensa; katsoo, että oikeudenmukainen kaksikielinen koulutusjärjestelmä edistää yhteistyötä ja ymmärtämystä, kun tiibetiläiset oppivat kiinan kieltä, ja samalla Tiibetin alueilla asuvia han-kiinalaisia kehotetaan opettelemaan tiibetin kieltä;

6.  korostaa, että mikäli kiinan kieli otetaan käyttöön ensimmäiseksi opetuskieleksi, koulutuksen laatu valtaenemmistöllä tiibetiläisistä opiskelijoista kärsisi huomattavasti, ja korostaa näin ollen, että oppiaineita olisi soveltuvampaa opettaa ainoastaan äidinkielen asemassa olevalla tiibetin kielellä;

7.  kehottaa Kiinan viranomaisia tekemään kaikkensa vähentääkseen tiibetiläisten kokemaa kielellistä ja kulttuurista haittaa työllistymisessä kaupungeissa tavoilla, jotka eivät heikennä tiibetin kielen ja kulttuurin asemaa;

8.  kehottaa Euroopan komissiota, varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita vaatimaan, että Kiinan hallitus varmistaa, että opiskelijoiden oikeutta rauhanomaiseen ilmaisuun kunnioitetaan ja asianomaiset viranomaiset käsittelevät heidän valituksensa riippumattomasti ja asianmukaisesti, ja varmistaa vuonna 2002 laaditun tiibetin kielen tutkimusta, käyttöä ja kehittämistä koskevien ohjeiden asianmukaisen täytäntöönpanon kansallista alueellista itsehallintoa koskevan lain mukaisesti;

9.  pyytää Euroopan komissiota raportoimaan Tiibetin kansalaisyhteiskunnan tukemiseen Kiinassa vuoden 2009 talousarviossa pyydettyjen varojen (miljoona euroa) käytöstä ja korostaa, että Tiibetin kulttuuri on säilytettävä erityisesti maanpaossa elävien tiibetiläisten keskuudessa;

10.  kehottaa jälleen Kiinaa ratifioimaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja pahoittelee, että Kiinan kansallisia ja uskonnollisia vähemmistöjä kohdellaan usein syrjivästi;

11.  pyytää Kiinan viranomaisia takaamaan ulkomaisille tiedotusvälineille pääsyn Tiibetiin ja Tiibetin autonomisen alueen ulkopuolella sijaitseville tiibetiläisalueille ja poistamaan vaadittavia erityislupia koskevan järjestelmän;

12.  kehottaa EU:n Pekingin diplomaattisen edustuston henkilöstöä vierailemaan alueella ja raportoimaan neuvostolle ja komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle koulutuksen ja kielikysymyksen nykytilanteesta;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Kiinan kansantasavallan hallitukselle ja parlamentille sekä hänen pyhyydelleen dalai-lamalle.

(1) EUVL C 247 E, 15.10.2009, s. 5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö