Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2966(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0635/2010

Arutelud :

PV 25/11/2010 - 12.3
CRE 25/11/2010 - 12.3

Hääletused :

PV 25/11/2010 - 13.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0450

Vastuvõetud tekstid
PDF 210kWORD 47k
Neljapäev, 25. november 2010 - Strasbourg
Birma - valimiste läbiviimine ja opositsioonijuhi Aung San Suu Kyi vabastamine
P7_TA(2010)0450RC-B7-0635/2010

Euroopa Parlamendi 25. novembri 2010. aasta resolutsioon Birma kohta – valimiste läbiviimine ja opositsiooniliidri Aung San Suu Kyi vabastamine

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse parlamendi eelmiseid resolutsioone Birma kohta, millest viimane võeti vastu 20. mail 2010(1);

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni artikleid 18–21;

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 25;

–  võttes arvesse ELi eesistujariigi 23. veebruari 2010. aasta avaldust, milles kutsutakse üles alustama igakülgset dialoogi Birma ametivõimude ja demokraatlike jõudude vahel;

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi Jerzy Buzeki 11. märtsi 2010. aasta avaldust valimisi käsitlevate Birma uute seaduste kohta;

–  võttes arvesse eesistuja avaldust 9. aprillil 2010. aastal Hanois ASEANi 16. tippkohtumisel;

–  võttes arvesse 26. aprillil 2010. aastal Luxembourgis toimunud välisasjade nõukogu 3009. kohtumisel vastu võetud nõukogu järeldusi Birma kohta;

–  võttes arvese Euroopa Ülemkogu järeldusi – 19. juunil 2010. aasta deklaratsiooni Birma kohta;

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri 28. augusti 2009. aasta raportit inimõiguste olukorra kohta Birmas;

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-Mooni 26. oktoobril 2010. aastal Bangkokis tehtud avaldust;

–  võttes arvesse 2010. aasta oktoobris toimunud kaheksanda Aasia–Euroopa kohtumise juhataja avaldust;

–  võttes arvesse ÜRO eriraportööri 15. septembri 2010. aasta raportit inimõiguste olukorra kohta Birmas;

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 7. novembri 2010. aasta deklaratsiooni Birma valimiste kohta;

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri ja Euroopa Parlamendi presidendi Jerzy Buzeki 8. novembri 2010. aasta avaldust Birma valimiste kohta;

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri 13. novembri 2010. aasta avaldust Daw Aung San Suu Kyi vabastamise kohta;

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja ning komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 13. novembri 2010. aasta avaldust Aung San Suu Kyi vabastamise kohta;

–  võttes arvesse nõukogu 22. novembri 2010. aasta järeldusi Birma kohta;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5,

A.  arvestades, et 13. novembri 2010. aasta õhtul, vähem kui nädal pärast vaidlusaluste riiklike valimiste läbiviimist, vabastati Aung San Suu Kyi koduarestist, kus ta oli viibinud viimasest 21 aastast 15;

B.  arvestades, et Birma viis 7. novembril 2010. aastal läbi oma esimesed riiklikud valimised pärast rohkem kui 20-aastast vaheaega; arvestades, et eelmised 1990. aasta valimised oli võitnud Aung San Suu Kyi Rahvusliku Demokraatia Liiga;

C.  arvestades, et praegused valimised põhinesid 2008. aastal kehtestatud vastuolulisel põhiseadusel, mis tagab Birma sõjaväele veerandi parlamendi kohtadest, ning et mitte üllatuslikult ei võitnud neid valimisi sõjaväe toetusega Liidu Solidaarsuse ja Arengu Partei (USDP);

D.  arvestades, et Birma võimud kehtestasid 7. novembri valimiste kampaania ajal mitmeid uusi seadusi, mis piiravad sõnavabadust ja valitsuse kritiseerimist, kehtestavad ranged piirangud poliitiliste parteide poliitilisele tegevusele ja valimiskampaaniatele ning suruvad maha siseriiklikke nõudmisi poliitiliste vangide vabastamiseks, ning arvestades, et valimised ei vastanud rahvusvahelistele standarditele;

E.  arvestades, et kuna huntameelne Liidu Solidaarsuse ja Arengu Partei (USDP) suutis seada kandidaadid üles peaaegu kõigis valimisringkondades, said demokraatiat pooldavad parteid, nagu Rahvuslikud Demokraatiajõud, oma kandidaate üles seada ainult vähestes valimisringkondades, mis oli suurel määral tingitud asjaolust, et neil oli vähe aega valimisteks vahendite hankimiseks ja edukaks organiseerumiseks;

F.  arvestades, et Rahvusliku Demokraatia Liiga otsustas osalemiseks seatud tingimusi arvestades valimisi boikoteerida; arvestades, et Rahvusliku Demokraatia Liiga saadeti 6. mail 2010. aastal seaduse alusel laiali, sest ta ei registreerunud valimisteks;

G.  arvestades, et valimised viidi läbi hirmu, hirmutamise ja loobumise õhkkonnas, ning arvestades, et sadadel tuhandetel Birma kodanikel, sealhulgas buda munkadel ja poliitvangidel, keelati hääletada ja enda kandidatuuri üles seada;

H.  arvestades, et valimiste aluse ja läbiviimise suhtes oli palju kaebusi, sealhulgas hääletuse salajasuse nõuete rikkumise, riigitöötajate sundimise ja sõjaväe katsete kohta sundida näiteks etnilisi kareene huntameelsete parteide poolt hääletama;

I.  arvestades, et vaidlusalune 2008. aasta põhiseadus ei luba Aung San Suu Kyil töötada riigi teenistuses;

J.  arvestades, et Aung San Suu Kyi vabastamist, juhul kui seda ei tühistata, võib tõlgendada kui esimest sammu õiges suunas; arvestades, et paljud on siiski väljendanud muret Aung San Suu Kyi turvalisuse pärast ja märkinud, et riigi julgeolekuteenistused hoiavad teda järelevalve all;

K.  arvestades, et kuigi Aung San Suu Kyi on vabastatud, on vangistuses veel üle 2200 demokraatiat pooldava aktivisti ja vähemalt sama palju buda munka, kes juhtisid 2007. aastal valitsusevastaseid proteste, samuti proteste kajastanud ajakirjanikud;

L.  arvestades, et Birma valitsus on alates 2003. aastast lükanud tagasi kõik ÜRO ja laiema rahvusvahelise üldsuse poolt tehtud ettepanekud selle kohta, kuidas reformida oma seitsme-etapilist demokraatia edendamise arengukava;

M.  arvestades, et Birma sõjavägi jätkab oma julmi tegusid, rikkudes tsiviilisikute inimõigusi kareenide etnilisel kodumaal Tai piiri ääres – need teod hõlmavad kohtuväliseid hukkamisi, sunnitööd ja seksuaalvägivalda; ning arvestades, et tuhanded Birma pagulased sisenesid valimistejärgsel päeval Birma sõjaväe ja mässuliste rahvusrühmituste kokkupõrgete tõttu Taisse;

N.  arvestades, et Birma jätkab süstemaatiliselt lapssõdurite laialdast ja sunniviisilist värbamist;

O.  arvestades, et ÜRO, EL ja tema liikmesriigid, Ameerika Ühendriigid ning paljud teised riigid üle kogu maailma on öelnud, et Birma probleemidele pikaajalise lahenduse leidmiseks on kindlasti vaja kolmepoolseid läbirääkimisi Aung San Suu Kyi ja Rahvusliku Demokraatia Liiga, Birma rahvusvähemuste ja Birma hunta vahel; ning arvestades, et Birma valitsus keeldub veel ikka sellistes läbirääkimistes osalemast;

P.  arvestades, et EL on kehtestanud Birma režiimi suhtes piiravaid meetmeid alates 1996. aastast, sealhulgas umbes 540 üksikisiku ja 62 juriidilise isiku vara külmutamine, reisikeelud, sõjavarustuse ekspordi keeld ning hiljuti raie- ja kaevandusseadmete keeld ning teatud puidu, vääriskivide ja mineraalide impordi keeld, kuni ei ole tõendeid tõelisest suuna muutusest demokraatia, inimõiguste, sõnavabaduse ja õigusriigi põhimõtete poole,

1.  tunneb heameelt Aung San Suu Kyi hiljutise vabastamise üle, kuid mõistab hukka asjaolu, et ta vabastati alles pärast valimisi, mistõttu tal oli võimatu opositsiooni vastu valimiste ajal aktiivset kampaaniat korraldada; nõuab tungivalt, et tema vabadus peab olema tingimusteta ja piiramatu;

2.  tunneb sügavat kahetsust, et Birmat valitsev sõjaväehunta keeldus Birmas 7. novembril korraldamast vabasid ja õiglasi valimisi;

3.  mõistab hukka valitseva sõjaväehunta kehtestatud piirangud peamistele opositsiooniparteidele ning ajakirjandusvabadusele valimisi kajastada ja jälgida;

4.  mõistab hukka läbipaistvuse puudumise hääletuse korraldamises ja häälte lugemises, sõjaväe keeldumise rahvusvaheliste vaatlejate vastuvõtust ja viivitused tulemuste teatavakstegemisel;

5.  mõistab hukka asjaolu, et uus põhiseadus tagab Birma sõjaväele parlamendi kohtadest vähemalt veerandi, millest piisab mis tahes põhiseaduse muudatuse blokeerimiseks ning võimaldab sõjaväel peatada igal ajal kodanikuvabadused ja parlamendi tegevuse, kui ta seda vajalikuks peab;

6.  märgib opositsiooniparteide valimistes osalemise piiramist, mistõttu nad pidid tegema raske otsuse, kas valimisi boikoteerida või mitte, ning asub seisukohale, et opositsiooni ja vähemuste esindajate osalemine nii riigi kui ka piirkondlikes esinduskogudes, kuigi väga piiratud määral, võiks olla normaliseerumise algus ning pakkuda võimalusi muutusteks;

7.  mõistab teravalt hukka Birma elanike põhivabaduste ja peamiste demokraatlike õiguste jätkuva rikkumise Birma sõjaväehunta poolt;

8.  nõuab tungivalt, et Birma vabastaks viivitamata ja eeltingimusteta kõik Birma ülejäänud 2 200 poliitilist vangi ning taastaks täielikult kõik nende poliitilised õigused; nõuab ka, et Birma võimud ei vahistaks enam kedagi poliitilistel põhjustel;

9.  nõuab tungivalt, et Birma võimud kaotaksid ühinemis-, liikumis- ja sõnavabaduse piirangud ning ajakirjanduse poliitilistel põhjustel tsenseerimise, samuti interneti ja mobiiltelefonivõrgu poliitilistel põhjustel kontrollimise;

10.  mõistab teravalt hukka vägivalla, mis puhkes Birma lääneosas Myawaddy linnas pärast laialdasi kaebusi hirmutamise pärast; vägivaldne tulevahetus Birma sõjaväe ja mässuliste rahvusrühmade vahel sundis tuhandeid üle piiri Taisse põgenema;

11.  tunneb sügavat kahetsust, et Birma võimud on keeldunud igasugusest ÜRO tehnilisest abist ja järelevalvest, ning mõistab hukka piirangud välisajakirjanikele, kes püüavad Birmast kohapealt teateid edastada;

12.  mõistab hukka asjaolu, et ajakirjandusnõukogu on edasi lükanud vähemalt üheksa ajalehe ja ajakirja ilmumise, väites, et need väljaanded ei pidanud Aung San Suu Kyi vabastamisest foto avaldamisel kinni eeskirjadest;

13.  nõuab tungivalt, et Birma valitsus alustaks läbirääkimisi Aung San Suu Kyi ja Rahvusliku Demokraatia Liigaga ning vähemusrahvuste esindajatega; tunneb sellega seoses heameelt ÜRO peasekretäri ja ÜRO Birma eriraportööri lepituspingutuste üle;

14.  palub mitte ainult rahvusvahelisel üldsusel, sealhulgas Hiinal, Indial ja Venemaal kui Birma peamistel kaubanduspartneritel, vaid ka Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioonil (ASEAN) lõpetada selle ebademokraatliku režiimi toetamine, mis elab oma rahva arvel, ning avaldada rohkem survet, et selles riigis toimuksid positiivsed muutused; on veendunud, et ASEANi liikmesriikidel on ASEANi harta kohaselt sotsiaalne vastutus ja moraalne kohustus tegutseda, kui naaberriigis rikutakse süstemaatiliselt inimõigusi;

15.  kordab oma toetust nõukogu 26. aprilli 2010. aasta otsusele pikendada praeguses ELi otsuses sätestatud piiravaid meetmeid veel aasta võrra; nõuab tungivalt, et Birma võimud astuksid samme, mis võimaldaksid need meetmed üle vaadata;

16.  väljendab muret vanglates ja muudes kinnipidamisasutustes valitsevate tingimuste pärast ning pidevatelt saabuvate teadete pärast süümevangide halva kohtlemise, sealhulgas piinamise kohta, ning süümevangide üleviimise pärast perest kaugel asuvatesse vanglatesse, kuhu neile ei saa saata toitu ja ravimeid; palub Birma võimudel ka viivitamata võimaldada kõikide vangide ravimist ja lubada Rahvusvahelise Punase Risti Komiteel uuesti alustada vangide külastamist;

17.  väljendab sügavat muret relvastatud konfliktide taaspuhkemise üle mõnes piirkonnas ning palub Birma valitsusel kaitsta tsiviilelanikkonda riigi kõikides osades ning kõigil asjaosalistel pidada kinni kehtivatest relvarahukokkulepetest;

18.  kutsub ELi ja tema liikmesriike üles kasutama kogu oma majanduslikku ja poliitilist mõjuvõimu, et saavutada Birmas vabadus ja demokraatia; nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja EL jätkaksid Tai–Birma piiril olevatele pagulastele rahalise abi andmist;

19.  kordab presidendi kutset Aung San Suu Kyile osaleda detsembris Strasbourgis toimuval Sahharovi auhinna kätteandmise tseremoonial ja kiidab selle heaks; rõhutab asjaolu, et kui Aung San Suu Kyi saab osaleda, siis antakse talle ametlikult üle Sahharovi auhind, mille ta pälvis 1990. aastal kõige eest, mida ta oli teinud demokraatia ja vabaduse edendamisel Birmas;

20.  nõuab tungivalt, et Birma valitsus ja tema alla kuuluvad teenistused tagaksid Aung San Suu Kyile sõnavabaduse ja füüsilise vabaduse, sealhulgas takistamatu õiguse reisida vabalt ja turvaliselt läbi Birma ja välismaale ning pöörduda Birmasse tagasi;

21.  tunneb heameelt Euroopa Parlamendi presidendi otsuse üle saata Birmasse parlamendi delegatsioon, et anda Aung San Suu Kyile üle Sahharovi auhind, kui Aung San Suu Kyi ei saa ise Strasbourgi auhinnatseremooniast osa võtta;

22.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Aung San Suu Kyile, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ELi eriesindajale Birma küsimustes, Birma riiklikule rahu- ja arengunõukogule, ASEANi ja Aasia–Euroopa kohtumise (ASEM) liikmesriikide valitsustele, ASEMi sekretariaadile, ASEANi parlamentidevahelisele Myanmari komisjonile, ÜRO peasekretärile, ÜRO inimõiguste ülemkomissarile ning ÜRO eriraportöörile inimõiguste küsimustes Birmas.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0196.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika