Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2966(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0635/2010

Debatter :

PV 25/11/2010 - 12.3
CRE 25/11/2010 - 12.3

Omröstningar :

PV 25/11/2010 - 13.3

Antagna texter :

P7_TA(2010)0450

Antagna texter
PDF 279kWORD 46k
Torsdagen den 25 november 2010 - Strasbourg
Burma –genomförandet av valet och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi
P7_TA(2010)0450RC-B7-0635/2010

Europaparlamentets resolution av den 25 november 2010 om Burma – genomförandet av valet och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Burma, varav den senaste antogs den 20 maj 2010(1),

–   med beaktande av artiklarna 18–21 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av artikel 25 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av ordförandeskapets uttalande av den 23 februari 2010 med krav på en allomfattande dialog mellan myndigheterna och de demokratiska krafterna i Burma,

–  med beaktande av uttalandet från Europaparlamentets talman Jerzy Buzek den 11 mars 2010 om Burmas nya vallagar,

–  med beaktande av uttalandet den 9 april 2010 från ordföranden för Aseans sextonde toppmöte i Hanoi,

–  med beaktande av rådets slutsatser om Burma av den 26 april 2010 som antogs vid det 3009:e mötet i rådet (utrikes frågor) i Luxemburg,

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser, förklaring om Burma av den 19 juni 2010,

–  med beaktande av FN:s generalsekreterares rapport av den 28 augusti 2009 om situationen för mänskliga rättigheter i Burma,

–  med beaktande av det uttalandet som gjordes av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i Bangkok den 26 oktober 2010,

–  med beaktande av uttalandet från ordföranden vid det åttonde Asien–Europa-mötet i oktober 2010,

–  med beaktande av FN:s särskilde rapportörs rapport av den 15 september 2010 om situationen för mänskliga rättigheter i Burma,

–  med beaktande av förklaringen av den 7 november 2010 från kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om valet i Burma,

–  med beaktande av uttalandet av den 8 november 2010 från FN:s generalsekreterare och Europaparlamentets talman Jerzy Buzek om valet i Burma,

–  med beaktande av uttalandet av den 13 november 2010 från FN:s generalsekreterare om frisläppandet av Aung San Suu Kyi,

–  med beaktande av uttalandet av den 13 november 2010 från Europeiska rådets ordförande och kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om frisläppandet av Aung San Suu Kyi,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 22 november 2010 om Burma,

–  med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  På kvällen den 13 november 2010, mindre än en vecka efter det omstridda nationella valet, släpptes Aung San Suu Kyi ur den husarrest som hon levt i under 15 av de senaste 21 åren.

B.  Den 7 november 2010 hölls det första nationella valet på över 20 år i Burma. Det förra valet, som hölls 1990, vanns av Aung San Suu Kyis parti Nationella demokratiförbundet.

C.  Det senaste valet styrdes av den kontroversiella konstitution som infördes 2008, enligt vilken den burmesiska militären garanteras en fjärdedel av alla parlamentsplatser, och vanns inte oväntat av det militärstödda partiet USDP (Union Solidarity and Development Party).

D.  De burmesiska myndigheterna införde en rad nya lagar inför valet den 7 november om begränsning av yttrandefrihet och kritik mot regeringen och inskränkte allvarligt de politiska partiernas verksamhet och kampanjarbete samt motsatte sig de internationella kraven på frisläppande av politiska fångar, och valet uppfyllde inte internationella standarder.

E.  Juntans anhängarparti USDP kunde ställa upp med kandidater i nästan alla valkretsar, medan prodemokratiska partier som Nationella demokratiförbundet kunde ställa upp kandidater endast i ett begränsat antal valkretsar, främst på grund av att de hade kort om tid att samla in medel och organisera sig ordentligt inför valet.

F.  Nationella demokratiförbundet valde att bojkotta valet mot bakgrund av de villkor som ställdes för deltagande. Partiet upplöstes genom lag den 6 maj 2010 eftersom man inte registrerat sig inför valet.

G.  Valet hölls i ett klimat som präglades av rädsla, hot och uppgivenhet, och hundratusentals burmesiska medborgare, däribland buddistiska munkar och politiska fångar, förbjöds att rösta eller ställa upp i valet.

H.  Det framfördes många klagomål om såväl grunden för, som genomförandet av valet, till exempel den bristande valsekretessen, hoten mot statsanställda och de militära insatserna för att tvinga personer ur den etniska minoriteten karener att rösta på juntastödda partier.

I.  Enligt den omtvistade konstitutionen från 2008 är Aung San Suu Kyi förbjuden att ta offentliga uppdrag.

J.  Förutsatt att beslutet inte återkallas kan frisläppandet av Aung San Suu Kyi tolkas som ett första steg i rätt riktning. Många har dock uttryckt farhågor kring Aung San Suu Kyis säkerhet och konstaterat att hon övervakas av den statliga säkerhetstjänsten.

K.  Aung San Suu Kyi har släppts fri, men fortfarande hålls över 2 200 andra demokratiförkämpar fängslade, liksom många av de buddistiska munkar som ledde protesterna mot regeringen 2007 och de journalister som rapporterade om protesterna.

L.  Burmas regering har sedan 2003 förkastat samtliga förslag som lagts fram av FN och det vidare internationella samfundet om hur landets ”färdplan mot demokrati” i sju steg bör reformeras.

M.  Den burmesiska militären fortsätter att begå avskyvärda brott mot civilbefolkningen i de områden som är hem för de etniska karenerna vid gränsen mot Thailand, bland annat utomrättsliga avrättningar, tvångsarbete och sexuellt våld. Tusentals burmesiska flyktingar strömmade in i Thailand dagen efter valet till följd av sammandrabbningarna mellan den burmesiska armén och de etniska rebellgrupperna.

N.  Burma fortsätter systematiskt och i omfattande utsträckning att tvångsrekrytera barnsoldater.

O.  FN, EU och EU:s medlemsstater, Förenta staterna samt andra regeringar runt om i världen har framfört att det för en långsiktig lösning av Burmas problem krävs trepartssamtal mellan Aung San Suu Kyi och Nationella demokratiförbundet, företrädare för Burmas etniska minoriteter samt den burmesiska juntan. Burmas regering vägrar dock fortfarande att delta i sådana samtal.

P.  EU har infört restriktiva åtgärder mot den burmesiska regimen sedan 1996. Bland annat har man fryst tillgångarna för omkring 540 personer och 62 företag, infört reseförbud, förbud mot export av militär utrustning och, alldeles nyligen, förbud mot avverknings- och gruvdriftsutrustning samt mot import av vissa timmervaror, ädelstenar och mineraler fram till dess att det skett en verklig förändring i riktning mot demokrati, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och rättsstatsprincipen i landet.

1.  Europaparlamentet välkomnar att Aung San Suu Kyis nyligen frisläpptes, men beklagar att hon inte frigavs förrän efter valet, vilket hindrade henne från att delta aktivt i oppositionens valkampanj. Parlamentet insisterar på att hennes nyvunna frihet måste vara villkorslös och utan begränsningar.

2.  Europaparlamentet finner det djupt beklagligt att den styrande burmesiska militärjuntan vägrade att hålla ett fritt och rättvist val i Burma den 7 november.

3.  Europaparlamentet beklagar de restriktioner som den styrande militärjuntan har belagt de största oppositionspartierna med, och de restriktioner som införts beträffande pressens frihet att bevaka och rapportera om valet.

4.  Europaparlamentet beklagar bristen på insyn i valets organisation och i rösträkningen, militärens vägran att godkänna internationella observatörer och det sent meddelade röstresultatet.

5.  Europaparlamentet finner det beklagligt att den nya konstitutionen garanterar att den burmesiska militären får minst en fjärdedel av alla platser i parlamentet, vilket är tillräckligt för att kunna lägga in ett veto mot alla eventuella grundlagsändringar och även ger militären möjlighet att upphäva alla medborgerliga rättigheter och tillfälligt avbryta parlamentets verksamhet när detta anses vara nödvändigt.

6.  Europaparlamentet uppmärksammar det begränsade deltagandet i valet av oppositionspartierna, som var tvungna att fatta ett svårt beslut om huruvida de skulle bojkotta valet. Parlamentet anser att oppositionens och etniska företrädares deltagande i såväl nationella som regionala församlingar, låt vara i mycket begränsad omfattning, skulle kunna utgöra en början på en normalisering och skulle kunna innebära en möjlighet till förändring.

7.  Europaparlamentet fördömer starkt den burmesiska militärjuntans pågående kränkningar av de grundläggande friheterna och de grundläggande demokratiska rättigheterna för folket i Burma.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Burmas regering att omgående och villkorslöst släppa de återstående 2 200 politiska fångarna i landet, och att ge dem alla sina politiska rättigheter tillbaka. Parlamentet insisterar också på att de burmesiska myndigheterna inte gör några fler gripanden på politiska grunder.

9.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den burmesiska regimen att häva inskränkningarna av mötesfriheten, den fria rörligheten och yttrandefriheten, och begär att man upphör med presscensur på politiska grunder, liksom Internetövervakning och mobilnätsövervakning på politiska grunder.

10.  Europaparlamentet fördömer starkt det våld som utbröt efter omfattande klagomål angående hotelser som ska ha förekommit i västra Burma, i staden Myawaddy. Tusentals människor tvingades fly över gränsen efter den våldsamma eldstriden mellan den burmesiska militären och etniska rebeller.

11.  Europaparlamentet beklagar djupt att de burmesiska myndigheterna vägrat att ta emot FN:s erbjudanden om tekniskt stöd och övervakningstjänster, och fördömer de restriktioner som införts för utländska medier som försökt att rapportera inifrån Burma.

12.  Europaparlamentet fördömer det faktum att minst nio tidningar och tidskrifter har tvingats att skjuta upp sin utgivning efter beslut av den pressövervakande myndigheten som hävdar att tidningarna brutit mot vissa bestämmelser då de publicerat ett foto taget i samband med frisläppandet av Aung San Suu Kyi.

13.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck den burmesiska regeringen att inleda diskussioner med Aung San Suu Kyi och Nationella demokratiförbundet samt med företrädare för minoritetsbefolkningarna. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang de medlingsförsök som gjorts av FN:s generalsekreterare och hans särskilde rapportör för Burma.

14.  Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet, inklusive Kina, Indien och Ryssland som är Burmas viktigaste handelspartner, men även Asean, att sluta att stödja den odemokratiska regim som frodas på sitt folks bekostnad och att utöva mer omfattande påtryckningar för att få till stånd positiva förändringar i landet. Parlamentet menar att Aseans medlemsstater enligt Aseanstadgan har ett särskilt ansvar och en moralisk skyldighet att agera om det förekommer systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna i någon av medlemsstaterna.

15.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för rådets beslut av den 26 april 2010 om att förlänga de restriktiva åtgärder som fastställts i EU:s nuvarande beslut med ytterligare ett år, och uppmanar de burmesiska myndigheterna att vidta nödvändiga åtgärder för att dessa åtgärder ska kunna prövas på nytt.

16.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över de förhållanden som råder i fängelser och andra kvarhållningsanläggningar, över den konsekventa rapporteringen om misshandel, i vissa fall tortyr, av samvetsfångar, samt över att samvetsfångar flyttas till fängelser som är isolerade och ligger långt bort från deras familjer, så att de inte kan ta emot mat och läkemedel. De burmesiska myndigheterna uppmanas att genast ge alla fångar rätt till läkarvård och se till att Internationella rödakorskommittén tillåts att återuppta sina besök hos samtliga fångar.

17.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över att de väpnade konflikterna återupptagits i vissa områden, och uppmanar dels den burmesiska regeringen att skydda civilbefolkningen i alla delar av landet, dels alla berörda parter att respektera de befintliga avtalen om eldupphör.

18.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att så långt det går utnyttja sitt ekonomiska och politiska inflytande för att få till stånd frihet och demokrati i Burma. Medlemsstaterna och EU uppmanas med kraft att fortsätta att tillhandahålla ekonomiskt stöd för flyktingarna vid gränsen mellan Thailand och Burma.

19.  Europaparlamentet upprepar och stöder talmannens inbjudan till Aung San Suu Kyi att närvara vid utdelningen av Sacharovpriset i Strasbourg i december och framhåller att hon, om hon har möjlighet att närvara vid ceremonin, officiellt kommer att få det Sacharovpris som hon tilldelades 1990 för allt hon gjort för att främja demokrati och frihet i Burma.

20.  Europaparlamentet insisterar på att den burmesiska regimen och de myndigheter som den råder över garanterar Aung San Suu Kyis yttrandefrihet och fysiska frihet samt hennes rätt att resa obehindrat och säkert i hela Burma och utomlands och att återvända till Burma.

21.  Europaparlamentet ställer sig positivt till det beslut som Europaparlamentets talman fattat om att skicka en parlamentsdelegation till Burma för att överlämna Sacharovpriset till Aung San Suu Kyi om hon inte har möjlighet att själv närvara vid utdelningsceremonin i Strasbourg.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Aung San Suu Kyi, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s särskilda sändebud för Burma, den burmesiska statens råd för fred och utveckling, regeringarna för medlemsstaterna i Asean och Asem, Asems sekretariat, Aseans interparlamentariska arbetsgrupp om Myanmar, FN:s generalsekreterare, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och FN:s särskilde rapportör om mänskliga rättigheter i Burma.

(1) Antagna texter, P7_TA(2010)0196.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy