Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 65kWORD 30k
Torsdagen den 25 november 2010 - Strasbourg
Skriftlig förklaring om kampen mot kolorektal cancer i Europeiska unionen
P7_TA(2010)0451P7_DCL(2010)0068

Europaparlamentets förklaring av den 25 november 2010 om kampen mot kolorektal cancer i Europeiska unionenom kampen mot kolorektal cancer i Europeiska unionen

Europaparlamentet avger denna förklaring

–  med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Över 400 000 nya fall upptäcks och 200 000 dör årligen av kolorektal cancer i EU, vilket gör den till den näst vanligaste cancerformen med dödlig utgång.

B.  Kolorektal cancer har med livsstilsfaktorer att göra (övervikt, brist på motion, alkoholkonsumtion och rökning) och utvecklingen av kolokteral cancer skulle minska om man tog itu med dessa problem.

C.  I vissa EU-länder har screening redan lett till minskad dödlighet, medan andra länder inte har påbörjat screeningverksamhet.

D.  Tidig upptäckt av kolorektal cancer skulle minska dödligheten med 40 procent och dessutom kraftigt sänka behandlingskostnaderna.

E.  Enligt kommissionen bör kampen mot cancer vara en prioritering för folkhälsan, eftersom dödlig kolokteral cancer kan förebyggas med de medicinska möjligheter som finns i EU.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att

   stödja upplysningskampanjer i EU som särskilt riktar sig till ungdomar och yngre vuxna om livsstilsfaktorer som orsakar kolorektal cancer,
   uppmuntra bästa screeningmetoder för kolorektal cancer i samtliga EU-länder och vartannat år offentliggöra lägesrapporter,
   prioritera spridning av forskning och kunskap om screening för kolorektal cancer i de kommande arbetsprogrammen i EU:s sjunde ramprogram för forskning och EU:s hälsoprogram,
   införa landsomfattande screening för kolorektal cancer i enlighet med EU:s riktlinjer.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med namnen(1) på undertecknarna till rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament.

(1) Förteckningen över ledamöter som har undertecknat förklaringen offentliggörs i bilaga 1 till protokollet av den 25 november 2010 (P7_PV(2010)11-25(ANN1)).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy