Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2237(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0335/2010

Внесени текстове :

A7-0335/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/12/2010 - 9.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0453

Приети текстове
PDF 290kWORD 42k
Вторник, 14 декември 2010 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: Португалия - наводнения; Франция - ураганът „Ксинтия“
P7_TA(2010)0453A7-0335/2010
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 14 декември 2010 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в съответствие с точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2010)0578 – C7-0323/2010 – 2010/2237(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0578 – C7-0323/2010),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1), и по-специално точка 26 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(2),

–  като взе предвид съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване от 17 юли 2008 г. относно фонд „Солидарност“,

–  като взе предвид писмото на Комисията по регионално развитие

–  като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A7-0335/2010),

1.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в съответствие с точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1), и по-специално точка 26 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(2),

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският съюз създаде фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („фондът“) в израз на солидарност с населението от регионите, засегнати от бедствия.

(2)  Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. позволява мобилизиране на средства от фонда в рамките на годишния таван от 1 милиард евро.

(3)  Регламент (ЕО) № 2012/2002 съдържа разпоредбите, съгласно които могат да бъдат мобилизирани средствата от фонда.

(4)  Португалия внесе заявление за мобилизиране на средства от фонда във връзка с бедствие, причинено от свлачища и наводнения на остров Мадейра.

(5)  Франция внесе заявление за мобилизиране на средства от фонда във връзка с бедствие, причинено от урагана Ксинтия.

РЕШИХА:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за 2010 финансова година фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизира за осигуряване на сумата от 66 891 540 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

Правна информация - Политика за поверителност