Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2238(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0341/2010

Внесени текстове :

A7-0341/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/12/2010 - 9.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0454

Приети текстове
PDF 274kWORD 36k
Вторник, 14 декември 2010 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 9/2010: Фонд „Солидарност“ на ЕС (наводнения в Португалия - бурата Ксинтия във Франция) - Икономическо възстановяване: европейска мрежа от разположени в морето съоръжения за вятърна енергия
P7_TA(2010)0454A7-0341/2010

Резолюция на Европейския парламент от 14 декември 2010 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 9/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел III – Комисия (17633/2010 – C7-0409/2010 – 2010/2238(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314 от него, както и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1), и по-специално членове 37 и 38 от него,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, окончателно приет на 17 декември 2009 г.(2),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–  като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 9/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, внесен от Комисията на 13 октомври 2010 г. (COM(2010)0577),

–  като взе предвид позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет № 9/2010, утвърдена от Съвета на 10 декември 2010 г. (17633/2010 – C7-0409/2010),

–  като взе предвид членове 75б и 75д от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A7-0341/2010),

A.  като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 9/2010 към общия бюджет за 2010 г. включва следните елементи:

   мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в размер на 66,9 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и за плащания във връзка с последиците от свлачищата и тежките наводнения на остров Мадейра (Португалия) и последиците от урагана Ксинтия във Франция,
   съответното намаление на бюджетните кредити за плащания в размер на 66,9 милиона евро от ред 06 04 14 03 ‐ Енергийни проекти за подпомагане на икономическото възстановяване ‐ Европейска електропреносна мрежа за разположени в морето вятърни електрогенериращи инсталации,

Б.  като има предвид, че целта на проекта на коригиращ бюджет № 9/2010 е официално внасяне на тази бюджетна корекция в бюджета за 2010 г.,

1.  Приема за сведение проекта на коригиращ бюджет № 9/2010;

2.  Одобрява позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет № 9/2010 без изменения и възлага на своя председател да обяви коригиращ бюджет № 8/2010 за окончателно приет и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(2) ОВ L 64, 12.3.2010 г.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност