Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2238(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0341/2010

Indgivne tekster :

A7-0341/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2010 - 9.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0454

Vedtagne tekster
PDF 113kWORD 37k
Tirsdag den 14. december 2010 - Strasbourg
Forslag til ændringsbudget nr. 9/2010: Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (oversvømmelser PT - stormen Xynthia FR) - Økonomisk genopretning: det europæiske net af offshore-vindkraftanlæg
P7_TA(2010)0454A7-0341/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 14. december 2010 om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 9/2010 for regnskabsåret 2010, Sektion III - Kommissionen (17633/2010 - C7-0409/2010 - 2010/2238(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106 A,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(1), særlig artikel 37 og 38,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, endeligt vedtaget den 17. december 2009(2),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3),

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 9/2010 for regnskabsåret 2010, forelagt af Kommissionen den 13. oktober 2010 (KOM(2010)0577),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 9/2010, vedtaget af Rådet den 10. december 2010 (17633/2010 - C7-0409/2010)

–  der henviser til forretningsordenens artikel 75b og artikel 75e,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0341/2010),

A.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 9/2010 til det almindelige budget for 2010 omfatter følgende punkter:

   anvendelse af et beløb på 66,9 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra EU's Solidaritetsfond vedrørende følgevirkningerne af jordskred og omfattende oversvømmelser på den portugisiske ø Madeira og efter stormen Xynthia i Frankrig
   en tilsvarende reduktion på 66,9 mio. EUR af betalingsbevillingerne under post 06 04 14 03 - Energiprojekter til støtte for den økonomiske genopretning ‐ det europæiske net af offshore-vindkraftanlæg,

B.  der henviser til, at formålet med forslag til ændringsbudget nr. 9/2010 formelt er at opføre denne budgetmæssige tilpasning på 2010-budgettet,

1.  tager forslag til ændringsbudget nr. 9/2010 til efterretning;

2.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 9/2010 uden ændringer og pålægger sin formand at bekendtgøre, at Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 8/2010 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 64 af 12.3.2010.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik