Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2238(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0341/2010

Esitatud tekstid :

A7-0341/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/12/2010 - 9.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0454

Vastuvõetud tekstid
PDF 199kWORD 32k
Teisipäev, 14. detsember 2010 - Strasbourg
Paranduseelarve nr 9/2010 projekt: ELi Solidaarsusfond (üleujutused Portugalis, torm Xynthia Prantsusmaal) - Majanduse elavdamine: avamere tuulepargid Euroopas
P7_TA(2010)0454A7-0341/2010

Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2010. aasta resolutsioon nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2010. aasta paranduseelarve nr 9/2010 projekti kohta, III jagu – Komisjon (17633/2010 – C7-0409/2010 – 2010/2238(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 314, ning Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a;

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(1) eriti selle artikleid 37 ja 38;

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 17. detsembril 2009(2);

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3);

–  võttes arvesse komisjoni 13. oktoobril 2010. aastal esitatud Euroopa Liidu 2010. aasta paranduseelarve nr 9/2010 projekti (KOM(2010)0577);

–  võttes arvesse nõukogu 10. detsembri 2010. aasta seisukohta paranduseelarve nr 9/2010 projekti kohta (17633/2010 – C7-0409/2010);

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 75b ja 75e;

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0341/2010),

A.  arvestades, et 2010. aasta üldeelarve paranduseelarve nr 9/2010 projekt hõlmab järgmisi punkte:

   Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine 66,9 miljoni euro ulatuses kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena seoses Portugali Madeira saart kahjustanud maalihete ja raskete üleujutustega ning tormi Xynthia tagajärgedega Prantsusmaal;
   vastav maksete assigneeringute vähendamine 66,9 miljoni euro ulatuses eelarvereal 06 04 14 03 – Majanduse taastamist toetavad energiasektori projektid – Avamere-energiavõrkude süsteem Euroopas;

B.  arvestades, et paranduseelarve nr 9/2010 projekti eesmärk on ametlikult korrigeerida 2010. aasta eelarvet,

1.  võtab paranduseelarve nr 9/2010 projekti teadmiseks;

2.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve nr 9/2010 projekti kohta muutmata kujul heaks ning teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 8/2010 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas,

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(2) ELT L 64, 12.3.2010.
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika