Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2238(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0341/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0341/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/12/2010 - 9.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0454

Hyväksytyt tekstit
PDF 195kWORD 34k
Tiistai 14. joulukuuta 2010 - Strasbourg
Lisätalousarvioesitys nro 9/2010: EU:n solidaarisuusrahasto (Portugali/tulvat – Ranska/Xynthia-myrsky) – Talouden elpyminen: Euroopan tuulipuistoverkosto merellä
P7_TA(2010)0454A7-0341/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. joulukuuta 2010 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 9/2010 varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka III – Komissio (17633/2010 – C7-0409/2010 – 2010/2238(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2009 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2010(2),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–  ottaa huomioon komission 13. lokakuuta 2010 esittämän esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 9/2010 varainhoitovuodeksi 2010 (KOM(2010)0577),

–  ottaa huomioon neuvoston 10. joulukuuta 2010 vahvistaman kannan lisätalousarvioesitykseen nro 9/2010 (17633/2010 – C7-0409/2010),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 75 b ja 75 e artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0341/2010),

A.  ottaa huomioon, että vuoden 2010 yleistä talousarviota koskeva lisätalousarvioesitys nro 9/2010 kattaa seuraavat seikat:

   EU:n solidaarisuusrahastosta otetaan käyttöön yhteensä 66,9 miljoonaa euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina Portugalille kuuluvalla Madeiran saarella sattuneiden maanvyörymien ja vakavien tulvien johdosta sekä Ranskaa koetelleen Xynthia-myrskyn johdosta,
   tehdään vastaava 66,9 miljoonan euron vähennys budjettikohdan 06 04 14 03 – Talouden elpymistä edistävät energiahankkeet – Euroopan merituulivoimaverkko – maksumäärärahoihin,

B.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 9/2010 tarkoituksena on ottaa tämä mukautus virallisesti vuoden 2010 talousarvioon,

1.  panee merkille lisätalousarvioesityksen nro 9/2010;

2.  hyväksyy neuvoston kannan lisätalousarvioesitykseen nro 9/2010 sellaisenaan ja kehottaa puhemiestä julistamaan lisätalousarvion nro 8/2010 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUVL L 64, 12.3.2010.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s.1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö