Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2238(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0341/2010

Pateikti tekstai :

A7-0341/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/12/2010 - 9.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0454

Priimti tekstai
PDF 201kWORD 36k
Antradienis, 2010 m. gruodžio 14 d. - Strasbūras
Taisomojo biudžeto Nr. 9/2010 projektas. ES Solidarumo fondas (potvyniai Portugalijoje, audra „Ksintija“ Prancūzijoje). Ekonomikos gaivinimas. Europos jūrų vėjo energijos tinklų sistema
P7_TA(2010)0454A7-0341/2010

2010 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl 2010 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 9/2010 projekto, III skirsnis – Komisija (17633/2010 – C7-0409/2010 – 2010/2238(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį, ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(1), ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2010 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2009 m. gruodžio 17 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3),

–  atsižvelgdamas į 2010 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 9/2010 projektą, kurį Komisija pateikė 2010 m. spalio 13 d. (COM(2010)0577),

–  atsižvelgdamas į Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 9/2010 projekto, kurį Taryba sudarė 2010 m. gruodžio 10 d. (17633/2010 – C7–0409/2010),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75b ir 75e straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7–0341/2010),

A.  kadangi 2010 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto projekte Nr. 9/2010 numatoma:

   mobilizuoti 66,9 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą iš ES solidarumo fondo dėl nuošliaužų ir didžiulio potvynio Madeiros saloje (Portugalija) ir uragano „Ksintija“ (Prancūzija) sukeltų padarinių,
   atitinkamai 66,9 mln. EUR sumažinti mokėjimų asignavimų, įrašytų į 06 04 14 03 biudžeto eilutę „Energetikos projektai ekonomikos gaivinimui remti – Europos jūrų vėjo energijos tinklų sistema“,

B.  kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 9/2010 projektą siekiama oficialiai įtraukti šį biudžeto pakeitimą į 2010 m. biudžetą,

1.  atsižvelgia į Taisomojo biudžeto Nr. 9/2010 projektą;

2.  pritaria Tarybos pozicijai dėl Taisomojo biudžeto Nr. 9/2010 projekto be pakeitimų ir paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 8/2010 buvo galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(2) OL L 64, 2010 3 12.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika