Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2238(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0341/2010

Teksty złożone :

A7-0341/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/12/2010 - 9.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0454

Teksty przyjęte
PDF 204kWORD 34k
Wtorek, 14 grudnia 2010 r. - Strasburg
Projekt budżetu korygującego nr 9/2010 - Fundusz Solidarności UE (powodzie w Portugalii - huragan Xynthia we Francji) - naprawa gospodarcza: Europejska sieć morskiej energii wiatrowej
P7_TA(2010)0454A7-0341/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 9/2010 na rok budżetowy 2010, sekcja 3 – Komisja (17633/2010 – C7-0409/2010 – 2010/2238(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(1), w szczególności jego art. 37 i 38,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, ostatecznie przyjęty w dniu 17 grudnia 2009 r.(2),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 9/2010 na rok budżetowy 2010, przedstawiony przez Komisję dnia 13 października 2010 r. (COM(2010)0577),

–  uwzględniając stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 9/2010 zajęte przez Radę dnia 10 grudnia 2010 r. (17633/2010 – C7-0409/2010),

–  uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0341/2010),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 9/2010 do budżetu ogólnego na rok 2010 obejmuje:

   uruchomienie Funduszu Solidarności UE na kwotę 66,9 mln EUR w środkach na zobowiązania i płatności w związku z konsekwencjami osuwisk i poważnych powodzi na Maderze (Portugalia) oraz konsekwencjami huraganu Xynthia we Francji,
   odpowiednią redukcję środków na płatności w wysokości 66,9 mln EUR z pozycji 06 04 14 03 – Projekty w dziedzinie energetyki wspomagające naprawę gospodarczą ‐ Europejska sieć morskiej energii wiatrowej,

B.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 9/2010 służy formalnemu wprowadzeniu tej korekty do budżetu na rok 2010,

1.  przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 9/2010;

2.  zatwierdza stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 9/2010 bez poprawek i zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 8/2010 został ostatecznie przyjęty, oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(2) Dz.U. L 64 z 12.3.2010.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności