Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2238(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0341/2010

Texte depuse :

A7-0341/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/12/2010 - 9.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0454

Texte adoptate
PDF 201kWORD 37k
Marţi, 14 decembrie 2010 - Strasbourg
Proiect de buget rectificativ nr. 9/2010 : Fondul de solidaritate al UE (inundaţii în Portugalia, furtuna Xynthia - Franţa) - Relansare economică: reţeaua europeană offshore de energie eoliană
P7_TA(2010)0454A7-0341/2010

Rezoluţia Parlamentului European din 14 decembrie 2010 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 9/2010 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, secțiunea III – Comisia (17633/2010 – C7-0409/2010 – 2010/2238(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314, precum și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(1), în special articolele 37 și 38,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, adoptat definitiv la 17 decembrie 2009(2),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(3),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 9/2010 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, prezentat de Comisie la 13 octombrie 2010 (COM(2010)0577),

–  având în vedere poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 9/2010, adoptată de Consiliu la 10 decembrie 2010 (17633/2010 – C7-0409/2010),

–  având în vedere articolele 75b și 75e din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0341/2010),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 9/2010 la bugetul general 2010 vizează următoarele aspecte:

   mobilizarea unei sume de 66,9 milioane EUR din Fondul de solidaritate al UE în credite de angajament și de plată în legătură cu consecințele alunecărilor de teren și ale inundațiilor grave care au avut loc pe insula Madeira, Portugalia, și consecințele furtunii Xynthia din Franța;
   reducerea corespunzătoare cu 66,9 milioane EUR a creditelor de plată de la linia bugetară 06 04 14 03 - Proiecte energetice pentru sprijinirea redresării economice - Rețeaua europeană de energie eoliană offshore;

B.  întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 9/2010 este de a înscrie oficial această ajustare în bugetul 2010,

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 9/2010;

2.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 9/2010 fără modificări și încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 8/2010 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 64, 12.3.2010.
(3) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate