Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0112(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0347/2010

Внесени текстове :

A7-0347/2010

Разисквания :

PV 13/12/2010 - 19
CRE 13/12/2010 - 19

Гласувания :

PV 14/12/2010 - 9.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0463

Приети текстове
PDF 279kWORD 33k
Вторник, 14 декември 2010 г. - Страсбург
Разширяване на обхвата на Директива 2003/109/ЕО до лица, ползващи се с международна закрила ***I
P7_TA(2010)0463A7-0347/2010
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 декември 2010 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно изменение на Директива 2003/109/ЕО за разширяване на обхвата ѝ до лица, ползващи се с международна закрила (COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0298),

–  като взе предвид член 63, параграфи 3 и 4 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C6-0196/2007),

–  като взе предвид своята позиция от 23 април 2008 г.(1)

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 79, параграф 2, букви а) и б) от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид поетия с писмо от 18 ноември 2010 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0347/2010),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 259 Е, 29.10.2009 г., стр. 126.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 14 декември 2010 г. с оглед приемането на Директива 2011/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета за разширяване на обхвата ѝ до лица, ползващи се с международна закрила
P7_TC1-COD(2007)0112

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2011/51/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност