Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0065(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0348/2010

Внесени текстове :

A7-0348/2010

Разисквания :

PV 14/12/2010 - 7
CRE 14/12/2010 - 7

Гласувания :

PV 14/12/2010 - 9.20
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0471

Приети текстове
PDF 280kWORD 41k
Вторник, 14 декември 2010 г. - Страсбург
Tрафик на хора ***I
P7_TA(2010)0471A7-0348/2010
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 декември 2010 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите и за отмяна на Рамково решение 2002/629/ПВР (COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0095),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 82, параграф 2 и член 83, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0087/2010),

–  като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид предложенията, внесени от националните парламенти, относно проекта на законодателен акт,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21 октомври 2010 г.,

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид поетия с писмо от 25 ноември 2010 г. ангажимент от представителя на Съвета, за одобряване на позицията на Европейския парламент в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 и член 37 от своя Правилник,

–  като взе предвид съвместните разисквания на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и Комисията по правата на жените и равенството между половете съгласно член 51 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и Комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0348/2010),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 14 декември 2010 г. с оглед приемането на Директива 2011/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета
P7_TC1-COD(2010)0065

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2011/36/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност