Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2290(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0369/2010

Внесени текстове :

A7-0369/2010

Разисквания :

PV 14/12/2010 - 14
CRE 14/12/2010 - 14

Гласувания :

PV 15/12/2010 - 7.3
CRE 15/12/2010 - 7.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0475

Приети текстове
PDF 282kWORD 44k
Сряда, 15 декември 2010 г. - Страсбург
Позиция на Парламента относно новия проект на бюджет за 2011 г. във вида, изменен от Съвета
P7_TA(2010)0475A7-0369/2010
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2010 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, всички раздели, във вида в който е изменен от Съвета (17635/2010 – C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 март 2010 г. относно приоритетите за бюджета за 2011 г.(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 юни 2010 г. относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2011 г.(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 2010 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година - всички раздели(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно продължаващите преговори за бюджета за 2011 г.(7),

–  като взе предвид новия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, представен от Комисията на 26 ноември 2010 г. (COM(2010)0750) в съответствие с член 314, параграф 8 от ДФЕС,

–  като взе предвид заключенията от тристранната среща във връзка с бюджета от 6 декември 2010 г.,

–  като взе предвид позицията по проектобюджета на Европейския съюз за финансовата 2011 година, приета от Съвета на 10 декември 2010 г. (17635/2010 – C7-0411/2010),

–  като взе предвид членове 75б и 75д от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A7-0369/2010),

1.  Счита, че, въпреки че проектобюджетът във вида, в който е изменен от Съвета, не отговаря изцяло на действителната необходимост от устойчив, съгласуван и ефективен бюджет на Съюза, целта на Парламента е да осигури на Съюза бюджет, който може да бъде изцяло и предсказуемо изпълнен от началото на финансовата година;

2.  Счита, че начинът на развитие на системата на собствените ресурси на ЕС, която постепенно се заменя от национални вноски и следователно се възприема като прекомерна тежест за националните публични финанси, прави реформата по-необходима от всякога; приема за сведение декларацията на Комисията; въпреки това отново изтъква значението на внасянето от Комисията до 1 юли 2011 г. на съществени предложения относно новите собствени ресурси за ЕС въз основа на член 311 от ДФЕС; призовава също за ангажимент от страна на Съвета да се обсъдят тези предложения с Парламента в рамките на процеса на договаряне на следващата Многогодишна финансова рамка (МФР), в съответствие с декларация № 3 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.;

3.  В съответствие с член 314, параграф 4 от ДФЕС счита, че са необходими някои резерви от бюджетни кредити, за да се помогне на Комисията да подобри прозрачността на информацията и усвояването на бюджетните кредити по раздел III от бюджета; одобрява проектобюджета за 2011 г. във вида, в който е изменен от позицията на Съвета;

4.  Одобрява съвместното изявление относно бюджетните кредити за плащания, приложени към настоящата резолюция;

5.  Възлага на своя председател да обяви бюджета за окончателно приет и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

6.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на другите заинтересовани институции и органи.

(1) ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P7_TA(2010)0086.
(5) Приети текстове, P7_TA(2010)0205.
(6) Приети текстове, P7_TA(2010)0372.
(7) Приети текстове, P7_TA(2010)0433.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ПЛАЩАНИЯ

„Предвид извършваните в момента в държавите-членки усилия за фискална консолидация Европейският парламент и Съветът постигат съгласие по размера на бюджетните кредити за плащания за 2011 г., предложен в проектобюджета на Комисията от 26 ноември 2010 г. Те отправят искане към Комисията да представи коригиращ бюджет, в случай че вписаните в бюджета за 2011 г. бюджетни кредити са недостатъчни за покриване на разходите по подфункция 1а (Конкурентоспособност за растеж и заетост), подфункция 1б (Кохезия за растеж и заетост), функция 2 (Опазване и управление на природните ресурси), функция 3 (Гражданство, свобода, сигурност и правосъдие) и функция 4 (ЕС ‐ фактор от световно значение).

По-специално, Европейският парламент и Съветът настойчиво приканват Комисията да представи най-късно до края на септември 2011 г. актуализирани стойности, отразяващи състоянието към момента и прогнозите по отношение на бюджетните кредити за плащания по подфункция 1б (Кохезия за растеж и заетост) и развитие на селските райони по функция 2 (Опазване и управление на природните ресурси), както и да представи, ако това е необходимо, проект за коригиращ бюджет единствено с тази цел.

Европейският парламент и Съветът ще приемат позиция по представен проект за коригиращ бюджет във възможно най-кратък срок, за да се избегне дефицит при бюджетните кредити за плащания. Освен това Европейският парламент и Съветът се ангажират да вземат бързо решения по евентуални трансфери на бюджетни кредити за плащания, включително между функции от финансовата рамка, с цел вписаните в бюджета бюджетни кредити за плащания да се използват по най-добрия възможен начин и да се привеждат в съответствие с реалното изпълнение и действителните нужди.„

Правна информация - Политика за поверителност