Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2290(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0369/2010

Předložené texty :

A7-0369/2010

Rozpravy :

PV 14/12/2010 - 14
CRE 14/12/2010 - 14

Hlasování :

PV 15/12/2010 - 7.3
CRE 15/12/2010 - 7.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0475

Přijaté texty
PDF 278kWORD 46k
Středa, 15. prosince 2010 - Štrasburk
Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou
P7_TA(2010)0475A7-0369/2010
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2010 o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, všechny oddíly, ve znění pozměněném Radou (17635/2010 – C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie a článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. března 2010 o prioritách pro rozpočet na rok 2011(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2010 o mandátu ke třístranným rozhovorům o návrhu rozpočtu na rok 2011(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 20. října 2010 o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011- všechny oddíly(6),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o probíhajících jednáních o rozpočtu na rok 2011(7),

–  s ohledem na nový návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, který předložila Komise dne 26. listopadu 2010 (KOM(2010)0750) v souladu s čl. 314 odst. 8 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na závěry třístranných rozhovorů o rozpočtu dne 6. prosince 2010,

–  s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, který schválila Rada dne 10. prosince 2010 (17635/2010 – C7-0411/2010),

–  s ohledem na články 75b a 75e jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0369/2010),

1.  je toho názoru, že ačkoliv návrh rozpočtu ve znění pozměněném Radou zcela neodpovídá skutečné potřebě udržitelného, koherentního a efektivního rozpočtu Unie, klade si Parlament za cíl poskytnout Unii rozpočet, který lze v plném rozsahu a předvídatelně plnit od počátku rozpočtového roku;

2.  soudí, že vývoj, kterým prošel systém vlastních zdrojů EU, kdy „vlastní zdroje“ byly postupně nahrazeny příspěvky členských států, a v důsledku toho jsou nyní vnímány jako přílišná zátěž pro veřejné finance členských států, činí reformu tohoto systému nezbytnější než kdy jindy; bere na vědomí prohlášení Komise; opakuje však, že je důležité, aby Komise předložila do 1. července 2011 zásadní návrhy ve věci nových vlastních zdrojů pro EU na základě článku 311 Smlouvy o fungování Evropské unie a vyzývá Radu, aby se zavázala, že povede o těchto návrzích diskusi s Evropským parlamentem v rámci procesu jednání o příštím víceletém finančním rámci v souladu s prohlášením č. 3, které je součástí interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006;

3.  v souladu s čl. 314 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie se domnívá, že jsou nezbytné určité rezervy prostředků, které Komisi pomohou zlepšit transparentnost informování a čerpání prostředků v oddíle III rozpočtu; schvaluje návrh rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném postojem Rady;

4.  schvaluje společné prohlášení o prostředcích na platby připojené k tomuto usnesení;

5.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil rozpočet za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi a ostatním dotčeným orgánům a institucím.

(1) Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2010)0086.
(5) Přijaté texty, P7_TA(2010)0205.
(6) Přijaté texty, P7_TA(2010)0372.
(7) Přijaté texty, P7_TA(2010)0433.


PŘÍLOHA

NÁVRH SPOLEČNÉHO PROHLÁŠENÍ O PROSTŘEDCÍCH NA PLATBY

„S ohledem na pokračující úsilí o fiskální konsolidaci v členských státech souhlasí Evropský parlament a Rada s výší prostředků na platby na rok 2011 stanovenou v návrhu rozpočtu Komise ze dne 26. listopadu 2010. Evropský parlament a Rada žádají Komisi, aby předložila opravný rozpočet, pokud prostředky uvedené v rozpočtu na rok 2011 nebudou dostatečné pro pokrytí výdajů v rámci podokruhu 1a (Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost), podokruhu 1b (Soudržnost pro růst a zaměstnanost), okruhu 2 (Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi), okruhu 3 (Občanství, svoboda, bezpečnost a právo) a okruhu 4 (EU jako globální hráč).

Evropský parlament a Rada zejména naléhavě vyzývají Komisi, aby nejpozději do konce září roku 2011 předložila aktualizované údaje o aktuálním stavu a odhadech týkajících se prostředků na platby v podokruhu 1b (Soudržnost pro růst a zaměstnanost) a rozvoj venkova v rámci okruhu 2 (Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi) a v případě potřeby předložila za tímto jediným účelem návrh opravného rozpočtu.

Evropský parlament a Rada přijmou postoj k jakémukoli návrhu opravného rozpočtu co nejrychleji, aby se zabránilo jakémukoli výpadku v prostředcích na platby. Evropský parlament a Rada se dále zavazují urychleně zpracovat jakýkoli možný převod prostředků na platby, včetně převodů napříč okruhy finančního rámce, aby byly prostředky na platby co nejlépe využity a odpovídaly skutečnému plnění a potřebám.„

Právní upozornění - Ochrana soukromí