Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2290(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0369/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0369/2010

Keskustelut :

PV 14/12/2010 - 14
CRE 14/12/2010 - 14

Äänestykset :

PV 15/12/2010 - 7.3
CRE 15/12/2010 - 7.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0475

Hyväksytyt tekstit
PDF 197kWORD 40k
Keskiviikko 15. joulukuuta 2010 - Strasbourg
Parlamentin kanta neuvoston muuttamaan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011
P7_TA(2010)0475A7-0369/2010
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. joulukuuta 2010 neuvoston muuttamasta esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011, kaikki pääluokat (17635/2010 – C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom(1),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen(3),

–  ottaa huomioon vuoden 2011 talousarvion painopisteistä 25. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman(4),

–  ottaa huomioon vuoden 2011 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista 15. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman(5),

–  ottaa huomioon neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 – kaikki pääluokat 20. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman(6),

–  ottaa huomioon vuoden 2011 talousarviosta käytävistä neuvotteluista 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman(7),

–  ottaa huomioon komission 26. marraskuuta 2010 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 8 kohdan mukaisesti esittämän uuden esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 (KOM(2010)0750),

–  ottaa huomioon 6. joulukuuta 2010 pidetyn talousarviota koskevan kolmikantakokouksen tulokset,

–  ottaa huomioon neuvoston 10. joulukuuta 2010 vahvistaman kannan esitykseen Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 (17635/2010 – C7-0411/2010),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 75 b ja 75 e artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0369/2010),

1.  katsoo, että vaikka neuvoston muuttama talousarvioesitys ei kaikilta osiltaan vastaa kestävän, johdonmukaisen ja tehokkaan unionin talousarvion todellista tarvetta, parlamentin tavoitteena on saada aikaan unionin talousarvio, jota voidaan toteuttaa täysimääräisesti ja odotetusti varainhoitovuoden alusta alkaen;

2.  katsoo, että EU:n omien varojen järjestelmän uudistaminen on tärkeämpää kuin koskaan, kun ajatellaan, miten se on ajan myötä kehittynyt ja miten sitä vähitellen korvataan jäsenvaltioiden rahoitusosuuksilla, minkä seurauksena sitä pidetään liiallisena taakkana jäsenvaltioiden julkisille talouksille; panee merkille komission julkilausuman; toistaa kuitenkin, että on tärkeää, että komissio esittää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 311 artiklan perusteella 1. heinäkuuta 2011 mennessä kouriintuntuvia ehdotuksia EU:n omista varoista; pyytää lisäksi, että neuvosto sitoutuu keskustelemaan näistä ehdotuksista parlamentin kanssa seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä käytävissä neuvotteluissa 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen julistuksen nro 3 mukaisesti;

3.  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 4 kohdan ja pitää joitakin määrärahavarauksia tarpeellisina, jotta komissio voi parantaa tietojen avoimuutta ja talousarvion pääluokan III määrärahojen toteutusta; hyväksyy neuvoston kannalla muutetun talousarvioesityksen varainhoitovuodeksi 2011;

4.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan yhteisen lausuman maksumäärärahoista;

5.  kehottaa puhemiestä julistamaan talousarvion lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä asianomaisille muille toimielimille ja elimille.

(1) EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.
(2) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0086.
(5) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0205.
(6) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0372.
(7) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0433.


LIITE

YHTEINEN LAUSUMA MAKSUMÄÄRÄAHOISTA

”Ottaen huomioon jäsenvaltioissa käynnissä olevat julkisen talouden vakauttamistoimet Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät vuoden 2011 maksumäärärahat 26 päivänä marraskuuta 2010 annetun komission talousarvioesityksen mukaisina. Ne pyytävät komissiota esittämään lisätalousarvion siinä tapauksessa, että varainhoitovuoden 2011 talousarvion määrärahat eivät riitä kattamaan alaotsakkeesta 1 a (Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky), alaotsakkeesta 1 b (Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio), otsakkeesta 2 (Luonnonvarojen suojelu ja hallinta), otsakkeesta 3 (Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus ) ja otsakkeesta 4 (EU maailmanlaajuisena toimijana) johtuvia menoja.

Erityisesti Euroopan parlamentti ja neuvosto kehottavat komissiota esittämään syyskuun 2011 loppuun mennessä alaotsakkeen 1 b (Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio) ja otsakkeeseen 2 (Luonnonvarojen suojelu ja hallinta) kuuluvan maaseudun kehittämisen osalta maksumäärärahojen tilannetta ja arvioita koskevat tuoreimmat ajantasaistetut luvut ja esittämään tarvittaessa lisätalousarvioesityksen tätä nimenomaista tarkoitusta varten.

Euroopan parlamentti ja neuvosto muodostavat kantansa mahdollisiin lisätalousarvioesityksiin mahdollisimman nopeasti, jottei maksumäärärahoihin synny vajeita. Lisäksi Euroopan parlamentti ja neuvosto sitoutuvat käsittelemään nopeasti mahdolliset maksumäärärahojen siirrot, mukaan lukien rahoituskehyksen otsakkeiden välillä, jotta talousarvioon otetut maksumäärärahat hyödynnettäisiin parhaalla mahdollisella tavalla ja jotta ne vastaisivat tosiasiallista toteuttamista ja tarpeita.”

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö