Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/2290(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0369/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0369/2010

Debates :

PV 14/12/2010 - 14
CRE 14/12/2010 - 14

Balsojumi :

PV 15/12/2010 - 7.3
CRE 15/12/2010 - 7.3
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0475

Pieņemtie teksti
PDF 283kWORD 43k
Trešdiena, 2010. gada 15. decembris - Strasbūra
Parlamenta nostāja par jauno Padomes grozīto 2011. gada budžeta projektu
P7_TA(2010)0475A7-0369/2010
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2010. gada 15. decembra rezolūcija par Padomes grozīto Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, visas iedaļas (17635/2010 – C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 314. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu(1),

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2),

–  ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(3),

–  ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 25. marta rezolūciju par 2011. gada budžeta prioritātēm(4),

–  ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 15. jūnija rezolūciju par pilnvarojumu trialogam par 2011. finanšu gada budžeta projektu(5),

–  ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 20. oktobra rezolūciju par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, visas iedaļas(6),

–  ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 25. novembra rezolūciju par pašreizējām sarunām attiecībā uz 2011. gada budžetu(7),

–  ņemot vērā jauno Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, kuru saskaņā ar LESD 314. panta 8. punktu Komisija iesniedza 2010. gada 26. novembrī (COM(2010)0750),

–  ņemot vērā 2010. gada 6. decembrī notikušā budžeta trialoga secinājumus,

–  ņemot vērā 2010. gada 10. decembrī pieņemto Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības vispārējā budžeta projektu 2011. finanšu gadam (17635/2010 - C7-0411/2010),

–  ņemot vērā Reglamenta 75.b un 75.e pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0369/2010),

1.  uzskata ‐ kaut arī Padomes grozītais budžeta projekts ne visā pilnībā atbilst ilgtspējīga, saskanīga un efektīva Savienības budžeta prasībām, Parlamenta mērķis tomēr ir nodrošināt Eiropas Savienībai budžetu, ko pilnībā un prognozējami var sākt īstenot no finanšu gada sākuma;

2.  uzskata ‐ ņemot vērā to, kā ir attīstījusies ES pašu resursu sistēma, kura pakāpeniski aizstāta ar dalībvalstu iemaksām un tādēļ tiek uzskatīta par papildu slogu dalībvalstu finansēm, šīs sistēmas reforma ir tik nepieciešama kā nekad agrāk; pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu; tomēr atgādina, ka ir svarīgi, lai Komisija līdz 2011. gada 1. jūlijam iesniegtu konkrētus priekšlikumus jaunai pašu resursu sistēmai ES, pamatojoties uz LESD 311. pantu; prasa, lai Padome apņemtos apspriest šos priekšlikumus ar Parlamentu sarunās par nākamo daudzgadu finanšu shēmu (DFS) saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma Deklarāciju Nr. 3;

3.  ievērojot LESD 314. panta 4. punktu, uzskata, ka ir vajadzīga zināma apropriāciju rezerve, lai palīdzētu Komisijai uzlabot informācijas pārredzamību un budžeta III iedaļā paredzēto apropriāciju izlietojumu; apstiprina ar Padomes nostāju grozīto 2011. gada budžeta projektu;

4.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto kopīgo deklarāciju par maksājumu apropriācijām;

5.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžets ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī citām attiecīgajām iestādēm un struktūrām.

(1) OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(4) Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0086.
(5) Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0205.
(6) Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0372.
(7) Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0433.


PIELIKUMS

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR MAKSĀJUMU APROPRIĀCIJĀM

“Ņemot vērā dalībvalstīs notiekošos fiskālās konsolidācijas centienus, Eiropas Parlaments un Padome vienojas par 2011. gadam paredzēto maksājumu apropriāciju līmeni, kas ierosināts Komisijas 2010. gada 26. novembrī iesniegtajā budžeta projektā. Eiropas Parlaments un Padome lūdz Komisiju iesniegt budžeta grozījumu, ja 2011. gada budžetā iekļautās apropriācijas nav pietiekamas, lai segtu izdevumus saskaņā ar 1.a apakškategoriju (Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai), 1.b apakškategoriju (Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai), 2. kategoriju (Dabas resursu saglabāšana un apsaimniekošana), 3. kategoriju (Pilsonība, brīvība, drošība un tiesiskums) un 4. kategoriju (ES nozīme pasaules līmenī).

Eiropas Parlaments un Padome it īpaši mudina Komisiju vēlākais līdz 2011. gada septembra beigām iesniegt pēdējos atjauninātos datus par maksājumu apropriāciju pašreizējo [tābrīža] situāciju un aplēsēm 1.b apakškategorijā (Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai) un par lauku attīstību 2. kategorijā (Dabas resursu saglabāšana un apsaimniekošana), un vajadzības gadījumā vienīgi šai nolūkā iesniegt budžeta grozījuma projektu.

Nostāju par budžeta grozījumu projektu Eiropas Parlaments un Padome pieņems pēc iespējas drīzāk, lai izvairītos no jebkādiem iztrūkumiem maksājumu apropriācijās. Turklāt Eiropas Parlaments un Padome apņemas ātri izskatīt jebkādus iespējamos maksājumu apropriāciju pārvietojumus, tostarp finanšu shēmas izdevumu kategorijās, lai budžetā iekļautās maksājumu apropriācijas izmantotu pēc iespējas labāk un lai tās saskaņotu ar faktisko izpildi un vajadzībām.“

Juridisks paziņojums - Privātuma politika