Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2290(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0369/2010

Teksty złożone :

A7-0369/2010

Debaty :

PV 14/12/2010 - 14
CRE 14/12/2010 - 14

Głosowanie :

PV 15/12/2010 - 7.3
CRE 15/12/2010 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0475

Teksty przyjęte
PDF 209kWORD 45k
Środa, 15 grudnia 2010 r. - Strasburg
Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011, wszystkie sekcje, ze zmianami Rady
P7_TA(2010)0475A7-0369/2010
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011, wszystkie sekcje, ze zmianami Rady (17635/2010 - C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając artykuł 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i artykuł 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie budżetu na 2011 r.(4),

–  uwzględniając rezolucję z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2011(5),

–  uwzględniając rezolucję z dnia 20 października 2010 r. w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 - wszystkie sekcje(6),

–  uwzględniając rezolucję z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie trwających negocjacji w sprawie budżetu na 2011 r.(7),

–  uwzględniając nowy wstępny projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 przedstawiony przez Komisję dnia 26 listopada 2010 r. (COM(2010)0750) zgodnie z art. 314 ust. 8 TFUE,

–  uwzględniając wyniki debaty trójstronnej w sprawie budżetu z dnia 6 grudnia 2010 r.,

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej przyjęte przez Radę w dniu 10 grudnia 2010 r. (17635/2010 - C7-0411/2010),

–  uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0369/2010),

1.  jest zdania, że chociaż projekt budżetu w wersji zmienionej przez Radę nie całkiem zaspokaja autentyczną potrzebę wyważonego, spójnego i racjonalnego budżetu Unii, zadaniem Parlamentu jest zapewnić Unii budżet, który od początku roku budżetowego może zostać wykonany w pełny i przewidywalny sposób;

2.  uważa, że sposób, w jaki ewoluował system zasobów własnych UE, ustępując stopniowo miejsca wkładom krajowym i w konsekwencji stając się nadmiernym ciężarem dla krajowych finansów publicznych, sprawia, że jego reforma jest bardziej konieczna niż kiedykolwiek przedtem; przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji; niemniej jednak ponownie podkreśla, jak ważne jest przedstawienie przez Komisję do dnia 1 lipca 2011 r. konkretnych wniosków w sprawie nowych zasobów własnych UE w oparciu o art. 311 TFUE i wzywa Radę do zobowiązania się, że przedyskutuje te wnioski z Parlamentem w ramach negocjacji w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych, zgodnie z deklaracją nr 3 zawartą w porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r.;

3.  uważa, zgodnie z art. 314 ust. 4 TFUE, że konieczne są niektóre rezerwy środków, aby pomóc Komisji poprawić przejrzystość informacji i wydatkowanie środków w ramach sekcji 3 budżetu; zatwierdza projekt budżetu po zmianach wprowadzonych przez stanowisko Rady;

4.  zatwierdza wspólne oświadczenie dotyczące środków na płatności załączone do niniejszej rezolucji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do stwierdzenia, że budżet został ostatecznie przyjęty, oraz do zapewnienia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz innym zainteresowanym instytucjom i organom.

(1) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.
(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
(4) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0086.
(5) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0205.
(6) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0372.
(7) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0433.


ZAŁĄCZNIK

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW NA PŁATNOŚCI

„Uwzględniając podejmowane obecnie w państwach członkowskich działania na rzecz konsolidacji budżetowej, Parlament Europejski i Rada akceptują poziom środków na płatności na rok 2011 zaproponowany w projekcie budżetu przedstawionym przez Komisję w dniu 26 listopada.2010 r. Zwracają się do Komisji o przedłożenie budżetu korygującego, gdyby środki zapisane w budżecie na 2011 rok okazały się niewystarczające, aby pokryć wydatki w ramach poddziału 1a (Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia), podddziału 1b (Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia), działu 2 (Gospodarowanie zasobami naturalnymi i ich ochrona), działu 3 (Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość) i działu 4 (UE jako partner globalny).

W szczególności Parlament Europejski i Rada apelują do Komisji, by nie później niż przed końcem września 2011 roku przedstawiła zaktualizowane dane liczbowe dotyczące sytuacji i szacunków odnoszących się do środków na płatności w ramach poddziału 1b (Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia) i rozwoju obszarów wiejskich w ramach działu 2 (Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona) oraz by w razie potrzeby przedłożyła projekt budżetu korygującego dotyczącego wyłącznie tej kwestii.

Parlament Europejski i Rada przyjmą stanowisko w sprawie każdego projektu budżetu korygującego jak najszybciej, tak aby uniknąć wszelkich braków w środkach na płatności. Ponadto Parlament Europejski i Rada zobowiązują się do szybkiego rozpatrywania wszelkich ewentualnych przesunięć środków na płatności, w tym między działami ram finansowych, tak aby jak najlepiej wykorzystać zapisane w budżecie środki na płatności i dostosować je do rzeczywistego wykonania i potrzeb.„

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności