Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2290(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0369/2010

Texte depuse :

A7-0369/2010

Dezbateri :

PV 14/12/2010 - 14
CRE 14/12/2010 - 14

Voturi :

PV 15/12/2010 - 7.3
CRE 15/12/2010 - 7.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0475

Texte adoptate
PDF 204kWORD 47k
Miercuri, 15 decembrie 2010 - Strasbourg
Poziţia Parlamentului privind noul proiect de buget 2011 modificat de Consiliu
P7_TA(2010)0475A7-0369/2010
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 15 decembrie 2010 referitoare la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, toate secțiunile, astfel cum a fost modificat de Consiliu (17635/2010-C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii ale Comunităților Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 martie 2010 referitoare la prioritățile pentru bugetul aferent exercițiului financiar 2011(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 iunie 2010 referitoare la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2011(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 20 octombrie 2010 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, toate secțiunile(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la negocierile în curs asupra bugetului 2011(7),

–  având în vedere noul proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, pe care Comisia l-a prezentat la 26 noiembrie 2010 (COM(2010)0750) în conformitate cu articolul 314 alineatul (8) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere concluziile trilogului bugetar din 6 decembrie 2010,

–  având în vedere poziția Consiliului privind proiectul de buget al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, adoptată la 10 decembrie 2010 (17635/2010-C7-0411/2010),

–  având în vedere articolele 75b şi 75e din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0369/2010),

1.  consideră că, deși proiectul de buget, astfel cum a fost modificat de Consiliu, nu satisface întru totul necesitatea reală de sustenabilitate, coerență și eficiență a bugetului Uniunii, obiectivul Parlamentului este de a dota Uniunea cu un buget care să poată fi executat în întregime și în mod previzibil încă de la începutul exercițiului financiar;

2.  consideră că modul în care a evoluat sistemul de resurse proprii al UE, înlocuit treptat de contribuțiile naționale și, prin urmare, perceput ca o sarcină excesivă asupra finanțelor publice naționale, face ca reforma să fie mai necesară ca oricând; ia notă de declarația Comisiei; cu toate acestea, reiterează importanța prezentării de către Comisie, înainte de 1 iulie 2011, a unor propuneri de fond pentru noi resurse proprii ale UE, în temeiul articolului 311 din TFUE; solicită un angajament din partea Consiliului pentru a discuta aceste propuneri cu Parlamentul în cursul negocierilor asupra viitorului cadru financiar multianual (CFM), în conformitate cu Declarația nr. 3 anexată la Acordul interinstituțional din 17 mai 2006;

3.  în conformitate cu articolul 314 alineatul (4) din TFUE, consideră că este necesară constituirea unor rezerve de credite pentru a determina Comisia să îmbunătățească transparența informațiilor și execuția creditelor din secțiunea III a bugetului; aprobă proiectul de buget 2011, astfel cum a fost modificat prin poziția Consiliului;

4.  aprobă declarația comună privind creditele de plată anexată la prezenta rezoluție;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și celorlalte instituții și organe vizate.

(1) JO L 163, 23.6.2007, p. 17.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(4) Texte adoptate, P7_TA(2010)0086.
(5) Texte adoptate, P7_TA(2010)0205.
(6) Texte adoptate, P7_TA(2010)0372.
(7) Texte adoptate, P7_TA(2010)0433.


ANEXĂ

DECLARAŢIA COMUNĂ PRIVIND CREDITELE DE PLATĂ

„Ținând seama de eforturile de consolidare fiscală în curs în statele membre, Parlamentul European și Consiliul convin asupra nivelului creditelor de plată pentru 2011, astfel cum este propus în proiectul de buget al Comisiei din 26 noiembrie 2010. Instituțiile solicită Comisiei să prezinte un buget rectificativ în cazul în care creditele incluse în bugetul pentru 2011 s-ar dovedi insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la subrubrica 1a (Competitivitate pentru creștere și ocuparea forței de muncă), la subrubrica 1b (Coeziune pentru creștere și ocuparea forței de muncă), la rubrica 2 (Conservarea și gestionarea resurselor naturale), la rubrica 3 (Cetățenie, libertate, securitate și justiție) și la rubrica 4 (UE ca actor global).

În special, Parlamentul European și Consiliul îndeamnă Comisia să prezinte până la sfârșitul lunii septembrie 2011 cel târziu cifrele actualizate privind situația la zi și estimări privind creditele de plată de la subrubrica 1b (Coeziune pentru creștere și ocuparea forței de muncă) și dezvoltarea rurală de la rubrica 2 (Conservarea și gestionarea resurselor naturale) și, dacă este necesar, să prezinte un proiect de buget rectificativ în acest unic scop.

Parlamentul European și Consiliul vor adopta o poziție cu privire la orice proiect de buget rectificativ cât mai curând posibil pentru a evita orice scădere a creditelor de plată. În plus, Parlamentul European și Consiliul se angajează să prelucreze rapid orice posibil transfer de credite de plată, inclusiv de la o rubrică a cadrului financiar la alta, în scopul de a utiliza creditele de plată incluse în buget în cel mai bun mod posibil și a le alinia execuției și nevoilor reale.„

Aviz juridic - Politica de confidențialitate