Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0067(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0360/2010

Внесени текстове :

A7-0360/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/12/2010 - 9.2
CRE 15/12/2010 - 9.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0477

Приети текстове
PDF 498kWORD 219k
Сряда, 15 декември 2010 г. - Страсбург
Осъществяване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла *
P7_TA(2010)0477A7-0360/2010

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2010 г. относно предложението за регламент на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла (COM(2010)0105 – C7-0315/2010 – 2010/0067(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация – засилено сътрудничество)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2010)0105),

–  като взе предвид член 81, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0315/2010),

–  като взе предвид своята позиция от 16 юни 2010(1), с която одобрява проекта за решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла,

–  като взе предвид Решение 2010/405/ЕС на Съвета от 12 юли 2010 г. за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла(2),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 юли 2010 г.,

–  като взе предвид член 55 и член 74ж, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси и становищата на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и на Комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0360/2010),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Призовава Комисията да представи предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 2201/2003, ограничено до спешното добавяне на клауза за forum necessitatis преди обещания общ преглед на този регламент;

4.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

5.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Позоваване 2
като взе предвид Решение [...] на Съвета от [...] за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла7,
като взе предвид Решение 2010/405/ЕС на Съвета от 12 юли 2010 г. за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла1,
____________________
7OВ L […], […], стp. […].
____________________
1ОВ L 189, 22.7.2010 г., стр. 12.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Съюзът си е поставил за цел да поддържа и развива пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в рамките на което е гарантирано свободното движение на хора. За да напредне в създаването на това пространство Съюзът трябва да приеме мерки в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси с трансгранично значение.
(1)  Съюзът си е поставил за цел да поддържа и развива пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в рамките на което е гарантирано свободното движение на хора. За да напредне в създаването на това пространство, Съюзът следва да приеме мерки в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси с трансгранично значение, особено когато това е необходимо за правилното функциониране на вътрешния пазар.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  По силата на член 81, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз Съветът приема мерки, свързани със семейното право, които имат трансгранично значение.
(2)  По силата на член 81 от Договора за функционирането на Европейския съюз тези мерки следва да включват мерки, с които се цели гарантиране на съвместимост на правилата, приложими в държавите-членки по отношение на стълкновението на закони.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Впоследствие България, Гърция, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Унгария, Австрия, Румъния и Словения отправиха искане към Комисията, в което се казва, че имат намерение да установят помежду си засилено сътрудничество в областта на приложимото право по брачни въпроси, и приканиха Комисията да представи на Съвета предложение в този смисъл.
(6)  Впоследствие Белгия, България, Германия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Латвия, Люксембург, Унгария, Малта, Австрия, Португалия, Румъния и Словения отправиха искане към Комисията, в което посочиха, че възнамеряват да установят помежду си засилено сътрудничество в областта на приложимото право по брачни въпроси. На 3 март 2010 г. Гърция оттегли своето искане.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  На [...] Съветът прие Решение за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла.
(7)  На 12 юли 2010 г. Съветът прие Решение 2010/405/ЕС за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Съгласно член 328, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз при установяването на засилено сътрудничество то е отворено за всички държави-членки, при условие че се зачитат евентуалните условия за участие, определени в решението за разрешаването му. То е отворено за тях във всеки друг момент, при условие че се зачитат както тези условия, така и вече приетите в тази насока актове.
(8)  Съгласно член 328, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз при установяването на засилено сътрудничество то е отворено за всички държави-членки, при условие че се зачитат евентуалните условия за участие, определени в решението за разрешаването му. То е отворено за тях във всеки друг момент, при условие че се зачитат както тези условия, така и вече приетите в тази насока актове. Комисията и държавите-членки, участващи в засилено сътрудничество, следва да се стремят да насърчават участието в него на възможно най-голям брой държави-членки. Настоящият регламент следва да е задължителен в своята цялост и да се прилага пряко само в участващите държави-членки в съответствие с Договорите.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 9 а (ново)
(9a)  Материалноправният обхват и постановителната част на настоящия регламент следва да бъдат в съответствие с Регламент (ЕО) № 2201/2003. Той обаче не следва да се прилага по отношение на обявяването на брака за нищожен. Настоящият регламент следва да се прилага само по отношение на разтрогването или отслабването на брачните връзки. Правото, определено от стълкновителните норми в настоящия регламент, следва да се прилага за основанията за развод и законна раздяла. Преюдициални въпроси по отношение например на брачна дееспособност и действителност на брака и по отношение на последици от развода или законната раздяла за имуществото, името, родителската отговорност, задълженията за издръжка или други допълнителни мерки следва да се определят от стълкновителните норми, приложими в съответната участваща държава-членка.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  За да може да се определи точно териториалният обхват на действие на настоящия регламент, следва да се посочат държавите-членки, които участват в засиленото сътрудничество.
(10)  За да може да се определи точно териториалният обхват на действие на настоящия регламент, следва да се посочат държавите-членки, които участват в засиленото сътрудничество в съответствие с член 1, параграф 2.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 10 а (ново)
(10a)  Настоящият регламент следва да има универсален характер, в смисъл, че неговите единни стълкновителни норми могат да определят за приложимо правото на участваща държава-членка, правото на неучастваща държава-членка или правото на държава, която не е член на Европейския съюз.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Настоящият регламент следва да се прилага независимо от вида на сезирания съд.
(11)  Настоящият регламент следва да се прилага независимо от вида на сезирания съд. Където е приложимо, съдът следва да се счита за сезиран в съответствие с Регламент (ЕО) № 2201/2003.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  За да се предостави на съпрузите свободата да изберат приложимо право, с което имат тесни връзки, или, при липса на избор, за да се приложи това право към техния развод или законна раздяла, то трябва да се прилага дори и ако не е правото на дадена държава-членка, участваща в засиленото сътрудничество. В случай на определяне на правото на друга държава-членка мрежата, създадена с Решение 2001/470/ЕО на Съвета от 28 май 2001 г. за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела10може да играе ролята на източник на информация за съдилищата относно съдържанието на чуждия закон.
(12)  За да се предостави на съпрузите свободата да изберат приложимо право, с което имат тесни връзки, или, при липса на избор, за да се приложи това право към техния развод или законна раздяла, то трябва да се прилага дори и ако не е правото на дадена държава-членка, участваща в засиленото сътрудничество. В случай на определяне на правото на друга държава-членка мрежата, създадена с Решение 2001/470/ЕО на Съвета от 28 май 2001 г. за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела1, изменено с Решение № 568/2009/ЕО от 18 юни 2009 г.2, би могла да играе ролята на източник на информация за съдилищата относно съдържанието на чуждия закон.
____________________
10 ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 25.
____________________
1 ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 25.
2ОВ L 168, 30.6.2009 г., стр. 35.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Увеличаването на мобилността на гражданите изисква по-голяма гъвкавост, от една страна, и по-голяма правна сигурност, от друга страна. За да се постигне тази цел настоящият регламент следва да повиши автономията на страните в областта на развода и законната раздяла като им остави известна възможност за избор на приложимото право при техния развод или законна раздяла. Тази възможност не следва да се предоставя при унищожаване на брака, което е тясно свързано с условията за действителност на брака и при което автономията на страните не е целесъобразна.
(13)  Увеличаването на мобилността на гражданите изисква по-голяма гъвкавост, от една страна, и по-голяма правна сигурност, от друга страна. За да се постигне тази цел настоящият регламент следва да повиши автономията на страните в областта на развода и законната раздяла като им остави известна възможност за избор на приложимото право при техния развод или законна раздяла.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Съпрузите следва да имат възможност да избират като приложимо право при развод и законна раздяла правото на държава, с която имат особена връзка, или правото на сезирания съд. Избраното от съпрузите право трябва да е в съответствие с основните права, определени в Договорите и в Хартата на основните права на Европейския съюз. Възможността за избор на приложимото право при развод и законна раздяла не трябва да засяга висшия интерес на детето.
(14)  Съпрузите следва да имат възможност да избират като приложимо право при развод и законна раздяла правото на държава, с която имат особена връзка, или правото на сезирания съд. Избраното от съпрузите право трябва да е в съответствие с основните права, признати в Договорите и в Хартата на основните права на Европейския съюз.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Преди да определят приложимото право за съпрузите е важно да имат достъп до актуализирана информация относно основните характеристики на националното право и това на Съюза, както и относно процесуалното право в областта на развода и законната раздяла. За да гарантира достъпа до качествена и подходяща информация, Комисията редовно я актуализира в обществената система за информация в интернет, създадена с Решение 2001/470/ЕО на Съвета.
(15)  Преди да определят приложимото право за съпрузите е важно да имат достъп до актуализирана информация относно основните характеристики на националното право и това на Съюза, както и относно процесуалното право в областта на развода и законната раздяла. За да гарантира достъпа до качествена и подходяща информация, Комисията редовно я актуализира в обществената система за информация в интернет, създадена с Решение 2001/470/ЕО , изменено с Решение № 568/2009/ЕО.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)
(15a)  Ако съпрузите не могат да се споразумеят за приложимото право, те следва да преминат през процедура на медиация, включваща поне една консултация с оторизиран медиатор.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Информираният избор на двамата съпрузи е един от основните принципи на настоящия регламент. Всеки един от съпрузите трябва да знае точно какви са правните и социалните последствия от избора на приложимото право. Възможността да се избере приложимото право по взаимно съгласие не трябва да засяга правата и равните възможности на двамата съпрузи. В това отношение съдиите в държавите-членки следва да съзнават значението на информирания избор на двамата съпрузи относно правните последици от сключеното споразумение за избора на приложимо право.
(16)  Информираният избор на съпрузите е един от основните принципи на настоящия регламент. Всеки един от съпрузите трябва да знае точно какви са правните и социалните последствия от избора на приложимото право. Възможността да се избере приложимото право по взаимно съгласие следва да не засяга правата и равните възможности на съпрузите. Ето защо съдиите в участващите държави-членки следва да съзнават значението на информирания избор на съпрузите по отношение на правните последици от сключеното споразумение за избор на приложимо право.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Следва да се въведат някои предпазни мерки, за да се гарантира, че съпрузите осъзнават последствията от своя избор. Като минимално изискване, споразумението за избор на приложимо право следва да бъде изготвено в писмена форма с дата и подписи на двете страни. Ако обаче правото на участващата държава-членка, където е обичайното местопребиваване на двамата съпрузи, предвижда допълнителни формални изисквания, тези изисквания следва да бъдат спазени. Например, подобни допълнителни формални изисквания могат да съществуват в участваща държава-членка, в която споразумението се включва в брачен договор.
(17)  Правилата относно материалната и формалната действителност следва да се определят по такъв начин, че да се улесни информираният избор на съпрузите и съгласието им да се зачита, с цел да се гарантират правна сигурност, както и по-добър достъп до правосъдие. Що се отнася до формалната действителност, следва да се въведат някои предпазни мерки, за да се гарантира, че съпрузите осъзнават последствията от своя избор. Като минимално изискване, споразумението за избор на приложимо право следва да бъде изготвено в писмена форма с дата и подписи на двете страни. Ако обаче правото на участващата държава-членка, където е обичайното местопребиваване на двамата съпрузи към момента на сключване на споразумението, предвижда допълнителни формални изисквания, тези изисквания следва да бъдат спазени. Например, подобни допълнителни формални изисквания могат да съществуват в участваща държава-членка, в която споразумението се включва в брачен договор. Ако към момента на сключване на споразумението съпрузите имат обичайно местопребиваване в различни участващи държави-членки, чието право предвижда различни формални изисквания, е достатъчно съответствие с формалните изисквания на една от тези държави. Ако към момента на сключване на споразумението само единият от съпрузите има за обичайно местопребиваване участваща държава-членка, която предвижда допълнителни формални изисквания, последните следва да бъдат спазени.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  При липса на избор на приложимо право настоящият регламент следва да въведе хармонизирани стълкновителни норми въз основа на скала със степенувани критерии за привръзка, които се основават на наличието на тесни връзки между съпрузите и съответното право, с цел да се гарантират правната сигурност и предвидимостта, както и да се избегне ситуация, в която единият съпруг подава молба за развод преди другия, за да може процедурата да се подчини на определено право, което той счита за по-благоприятно за защита на собствените си интереси. Тези критерии за привръзка са избрани с оглед на това производството за развод или законна раздяла да се ръководи от право, с което съпрузите са в тесни връзки. Критерият, който се прилага първо, препраща към закона по обичайното местопребиваване на съпрузите.
(19)  При липса на избор на приложимо право настоящият регламент следва да въведе хармонизирани стълкновителни норми въз основа на скала със степенувани критерии за привръзка, които се основават на наличието на тесни връзки между съпрузите и съответното право, с цел да се гарантират правната сигурност и предвидимостта, както и да се избегне ситуация, в която единият съпруг подава молба за развод преди другия, за да може процедурата да се подчини на определено право, което той счита за по-благоприятно за защита на собствените си интереси. Такива критерии за привръзка следва да бъдат избрани по начин, гарантиращ, че производствата, отнасящи се до развод или законна раздяла, се уреждат от право, с което съпрузите са в тесни връзки.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 19 а (ново)
(19a)  Когато за целите на прилагането на правото на дадена държава настоящият регламент се позовава на гражданството като критерий за привръзка, въпросът как да се постъпва в случай на множествено гражданство следва да се определи в съответствие с националното законодателство при пълно съблюдаване на общите принципи на Европейския съюз.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 19 б (ново)
(19б)  Ако съдът бъде сезиран с молба за преобразуване на законна раздяла в развод, и при липса на избор на приложимо право от страните, при развода следва да се прилага същото право, което е било приложено при законната раздяла. Тази приемственост ще улесни предвидимостта за страните и ще повиши правната сигурност. Ако правото, което е било приложено при законната раздяла, не предвижда преобразуване на законната раздяла в развод, разводът следва да се урежда от стълкновителните норми, които се прилагат при липса на избор от страните. Това не следва да пречи на съпрузите да се опитват да получат развод въз основа на други разпоредби, предвидени в настоящия регламент.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  В някои случаи, когато приложимото право не предвижда развода или не предоставя на единия от съпрузите, заради пола му, равни права на достъп до развод или законна раздяла, трябва да се приложи правото на сезирания съд.
(20)  В някои случаи, когато приложимото право не предвижда развода или не предоставя на единия от съпрузите, заради пола му, равни права на достъп до развод или законна раздяла, трябва да се приложи правото на сезирания съд. Това обаче не следва да засяга клаузата за обществения ред (ordre public).
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  При изключителни обстоятелства съображения, свързани с опазване на обществения интерес, следва да дадат възможност на правораздавателните органи на участващите държави-членки да не прилагат чуждото право, когато по отношение на конкретен случай това би било в явно противоречие с техния обществен ред. При все това националната юрисдикция не трябва да може да прилага изключението за обществения ред с цел да заобиколи правото на друга държава-членка, когато това би противоречало на Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 21 от нея, който забранява всяка форма на дискриминация.
(21)  При изключителни обстоятелства съображения, свързани с опазване на обществения интерес, следва да дадат възможност на правораздавателните органи на участващите държави-членки да не прилагат разпоредба на чуждото право, когато по отношение на конкретен случай това би било в явно противоречие с техния обществен ред. При все това националната юрисдикция не трябва да може да прилага изключението за обществения ред с цел да заобиколи разпоредба на правото на друга държава, когато това би противоречало на Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 21 от нея, който забранява всяка форма на дискриминация.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 21 а (ново)
(21a)  Когато в настоящия регламент се посочва обстоятелството, че правото на участващата държава-членка, в която е сезираният съд, не предвижда развод, това следва да се тълкува в смисъл, че правото на съответната държава-членка изобщо не съдържа правния институт на развода. В такъв случай съдът не следва да бъде задължен да постановява решение за развод по силата на настоящия регламент. Когато в настоящия регламент се посочва обстоятелството, че правото на участващата държава-членка, в която е сезираният съд, не приема даден брак за действителен за целите на производството за развод, това следва да се тълкува, inter alia, в смисъл, че съгласно правото на тази държава-членка такъв брак не съществува. В такъв случай съдът не следва да бъде задължен да постанови решение за развод или да нареди законна раздяла по силата на настоящия регламент.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  Тъй като има държави и участващи държави-членки, в които успоредно съществуват две или повече правни системи или набор от правила, отнасящи се до въпросите, уредени от настоящия регламент, е уместно да се предвиди в каква степен разпоредбите на настоящия регламент се прилагат в различните териториални единици на тези държави и участващите държави-членки.
(22)  Тъй като има държави и участващи държави-членки, в които успоредно съществуват две или повече правни системи или набор от правила, отнасящи се до въпросите, уредени от настоящия регламент, е уместно да се предвиди в каква степен разпоредбите на настоящия регламент се прилагат в различните териториални единици на тези държави и участващите държави-членки или в каква степен разпоредбите на настоящия регламент се прилагат към различните категории лица от тези държави и участващи държави-членки.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 22 а (ново)
(22a)  При отсъствие на правила, определящи приложимото право, съпрузите, избрали правото на държавата, чието гражданство има един от тях, следва в същото време да посочат за правото на коя териториална единица са се договорили, в случай че държавата, чието право е избрано, съдържа различни териториални единици, всяка от които има собствена правна система или набор от правила във връзка с развода.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 а (нов)
1a.  Настоящият регламент не се прилага по следните въпроси, дори когато те възникват само като преюдициален въпрос във връзка с производства за развод или законна раздяла:
а) брачна дееспособност на физически лица;
б) съществуване, действителност или признаване на брак;
в) обявяване на брака за нищожен;
г) имена на съпрузите;
д) последици от брака за имуществото;
е) родителска отговорност;
ж) задължения за издръжка;
з) доверителни фондове или наследство.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 1 – алинея 2
2.  За целите на настоящия регламент „участваща държава-членка“ е държава-членка, която участва в засиленото сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла по силата на Решение [...] на Съвета от [...] г. за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла.
2.  За целите на настоящия регламент „участваща държава-членка“ е държава-членка, която участва в засиленото сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла по силата на Решение 2010/405/EC на Съвета от 12 юли 2010 г. за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла или по силата на решение, взето в съответствие с член 331, параграф 1, втора или трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 1 a (нов)
Член 1а
Връзка с Регламент (ЕО) № 2201/2003
Настоящият регламент не засяга приложението на Регламент (ЕО) № 2201/2003.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 1 б (нов)
Член 1б
Определение
За целите на настоящия регламент понятието „съд“ обхваща всички органи на участващите държави-членки, които са компетентни по въпросите, попадащи в обхвата на настоящия регламент.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводно изречение
1.  Съпрузите могат по взаимно съгласие да изберат приложимото право към техния развод и законна раздяла, при условие че това право е в съответствие с основните права, определени в Договорите и в Хартата на основните права на Европейския съюз, и с принципа за обществен ред измежду следните права :
1.  Съпрузите могат да се договорят да определят приложимото право към техния развод и законна раздяла, при условие че то е едно от следните права:
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 3 – алинея 3
3.  Споразумението, упоменато в параграф 2, се изготвя в писмена форма, с вписване на дата и полагане на подписи от двамата съпрузи. Всяко предаване по електронен път, което осигурява траен запис на споразумението, е равностойно на „писмена форма“.
3.  Ако правото на сезирания съд предвижда това, съпрузите могат също да определят приложимото право пред съда в хода на съдебното производство. В такъв случай споразумението се отбелязва в протокола на съда съгласно правото на сезирания съд.
Ако обаче правото на участващата държава-членка, в която е обичайното местопребиваване на двамата съпрузи към момента на сключване на споразумението, предвижда допълнителни формални изисквания за този тип споразумения, тези изисквания трябва да бъдат изпълнени. Ако обичайното местопребиваване на съпрузите е в различни участващи държави-членки и правото на тези държави-членки предвижда различни формални изисквания, споразумението се смята за действително по отношение на формата, ако отговаря на изискванията на правото на една от тези държави-членки.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 3 – алинея 4
4.  Ако правото на сезирания съд предвижда това, съпрузите могат също да определят приложимото право пред съда в хода на съдебното производство. В такъв случай споразумението се отбелязва в протокола на съда съгласно правото на сезирания съд.
заличава се
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 3 a (нов)
Член 3а
Съгласие и материална действителност
1.  Наличието и действителността на споразумението относно избора на правото или на отделна разпоредба от това споразумение се определят от правото, което би било приложимо съгласно настоящия регламент, ако споразумението или разпоредбата биха били действителни.
2.  Въпреки това, за да установи, че не е изразил съгласие, всеки един от съпрузите може да се позове на правото на държавата, в която има обичайното си местопребиваване към момента на сезиране на съда, ако от обстоятелствата е видно, че не е оправдано последиците от неговите действия да се определят в съответствие с правото, определено в параграф 1.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 3 б (нов)
Член 3б
Формална действителност
1.  Споразумението, посочено в член 3, параграфи 1 и 2, се изготвя в писмена форма и носи дата и подписите на двамата съпрузи. Всяко предаване по електронен път, което осигурява траен запис на споразумението, е равностойно на „писмена форма“.
2.  Ако обаче правото на участващата държава-членка, в която е обичайното местопребиваване на съпрузите към момента на сключване на споразумението, предвижда допълнителни формални изисквания за този вид споразумения, тези изисквания се прилагат.
3.  Ако обичайното местопребиваване на съпрузите е в различни участващи държави-членки към момента на сключване на споразумението и правните системи на тези държави определят различни формални изисквания, споразумението се смята за действително по отношение на формата, ако отговаря на изискванията на правото на една от тези държави-членки.
4.  Ако към момента на сключване на споразумението само единият от съпрузите има за обичайно местопребиваване участваща държава-членка и ако в тази държава се предвиждат допълнителни формални изисквания за този вид споразумения, прилагат се тези изисквания.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 4 a (нов)
Член 4a
Преобразуване на законната раздяла в развод
1.  В случай на преобразуване на законна раздяла в развод, правото, приложимо при развода, е правото, което е било приложено при законната раздяла, освен ако страните не са се договорили за друго в съответствие с член 3.
2.  Ако обаче правото, което е било приложено при законната раздяла, не предвижда преобразуване на законната раздяла в развод, се прилага член 4, освен ако страните не са се договорили за друго в съответствие с член 3.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 7 a (нов)
Член 7а
Различия в националното право
Нито една разпоредба на настоящия регламент не задължава съдилищата на държава-членка, чието право не предвижда развод или не счита въпросния брак за действителен за целите на производството за развод, да постановяват развод по силата на прилагането на настоящия регламент.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 8
Държави с повече от една правна система
Държави с два или повече правни системи‐ териториално съображение
1.  Когато една държава включва няколко териториални единици, всяка от които има собствен правен режим в областта на развода и законната раздяла, всяка териториална единица се счита за държава за целите на определянето на приложимото право съгласно настоящия регламент.
1.  Когато една държава включва няколко териториални единици, всяка от които има собствен правен режим в областта на развода и законната раздяла, всяка териториална единица се счита за държава за целите на определянето на приложимото право съгласно настоящия регламент.
1a.  По отношение на такава държава:
а) всяко позоваване на обичайното местопребиваване в тази държава се тълкува като отнасящо се за обичайното местопребиваване в дадена териториална единица,
б) всяко позоваване на гражданство се разбира като отнасящо се до териториалната единица, определена от правото на дадената държава, или, при отсъствие на приложими правила, до териториалната единица, избрана от съпрузите, или, при отсъствие на избор, до териториалната единица, с която един или и двамата съпрузи има или имат най-тясна връзка.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 8а (нов)
Член 8а
Държави с два или повече правни системи‐ междуличностни конфликти
Във връзка с държава, в която съществуват две или повече правни системи или правни режими, приложими за различни категории лица и отнасящи се до въпросите, уредени от настоящия регламент, всяко позоваване на правото на такава държава се тълкува като отнасящо се за правната система, определена от действащите в дадената държава правила. При отсъствие на такива правила се прилага правната система или правният режим, с които единият или и двамата съпрузи имат най тясна връзка.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 8 б (нов)
Член 8б
Неприлагане на настоящия регламент към вътрешни конфликти
От участваща държава-членка, в която за въпросите, уредени от настоящия регламент, се прилагат различни правни системи или правни режими, не се изисква да прилага настоящия регламент по отношение на стълкновенията на закони, засягащи само тези различни правни системи или правни режими.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 9 ‐ параграф 1 ‐ буква а)
а) формалните изисквания за споразуменията относно избора на приложимо право; както и
а) формалните изисквания, приложими за споразуменията относно избора на приложимо право съгласно член 3б, параграф 2 - 4; както и
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 2
Въпреки това споразумение за избор на приложимо право, сключено в съответствие с правото на участваща държава-членка преди датата на прилагане на настоящия регламент, също поражда действие, при условие че са изпълнени условията, посочени в член 3, параграф 3, алинея първа.
Въпреки това, споразумение за избор на приложимо право, сключено преди датата на прилагане на настоящия регламент, също поражда действие, при условие че отговаря на изискванията на членове 3а и 3б.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1
1.  Настоящият регламент не засяга прилагането на двустранните или многостранните конвенции, по които една или няколко участващи държави-членки са страни към момента на приемането му и които се отнасят до въпроси, уредени от него, без да се засягат задълженията на участващите държави-членки по силата на член 351 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
1.  Настоящият регламент не засяга прилагането на международни конвенции, по които една или няколко участващи държави-членки са страни към датата на приемане на настоящия регламент или на приемане на решението, посочено в член 1, параграф 2, и които предвиждат стълкновителни норми, отнасящи се до развод или раздяла.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 11 – алинея 2
2.  Независимо от разпоредбите на параграф 1, в отношенията между участващите държави-членки настоящият регламент има предимство пред конвенциите и споразуменията, които се отнасят до уредени от него въпроси и по които участващите държави-членки са страни.
2.  Въпреки това в отношенията между участващите държави-членки настоящият регламент има предимство пред конвенции, сключени изключително между две или повече от тях, доколкото такива конвенции засягат въпроси, уредени от настоящия регламент.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Не по-късно от [пет години след датата на прилагане на настоящия регламент] Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад за прилагането на настоящия регламент. Ако е необходимо, докладът се придружава от предложения за изменение.
1.  Не по-късно от пет години след датата на прилагане на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад за прилагането на настоящия регламент. Ако е необходимо, докладът се придружава от предложения за адаптиране на настоящия регламент.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 a (нов)
1a.  За тази цел участващите държави-членки съобщават на Комисията съответната информация относно прилагането на настоящия регламент от техните съдилища.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 a (нов)
За тези държави-членки, които участват по силата на решение, прието в съответствие с член 331, параграф 1, втора и трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, настоящият регламент се прилага от датата, посочена във въпросното решение.

(1) Приети текстове, P7_TA(2010)0216.
(2) ОВ L 189, 22.7.2010 г., стр. 12.

Правна информация - Политика за поверителност