Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0067(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0360/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0360/2010

Viták :

Szavazatok :

PV 15/12/2010 - 9.2
CRE 15/12/2010 - 9.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0477

Elfogadott szövegek
PDF 418kWORD 217k
2010. december 15., Szerda - Strasbourg
A megerősített együttműködés végrehajtása a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén *
P7_TA(2010)0477A7-0360/2010

Az Európai Parlament 2010. december 15-i jogalkotási állásfoglalása a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0105 – C7-0315/2010 – 2010/0067(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció – megerősített együttműködés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0105),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikkének (3) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7–0315/2010),

–  tekintettel a 2010. június 16-i álláspontjára(1), amely szerint jóváhagyja a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló tanácsi határozattervezetet,

–  tekintettel a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló, 2010. július 12-i 2010/405/EU tanácsi határozatra(2),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. július 14-i véleményére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 74g. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A7-0360/2010),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.  felhívja a Bizottságot a 2201/2003/EK rendelet módosítására irányuló javaslat benyújtására, amely egy forum necessitatis biztosításáról szóló záradék sürgősségi jelleggel történő hozzáadására korlátozódna, a rendelet ígért, általános felülvizsgálata előtt;

4.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

5.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
2 bevezető hivatkozás
tekintettel a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés jóváhagyásáról szóló, [...]-i [...] tanácsi határozatra,7
tekintettel a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló, 2010. július 12-i 2010/405/EU tanácsi határozatra1,
____________________
7 HL L […]., […]., […]. o.
____________________
1 HL L 189., 2010.7.22., 12. o.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  Az Unió azt a célt tűzte maga elé, hogy fenntartja és fejleszti az Uniót mint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló olyan térséget, ahol biztosított a személyek szabad mozgása. E térség fokozatos kialakítása érdekében az Uniónak a határon átnyúló vonatkozású polgári ügyekben való igazságügyi együttműködésre vonatkozó intézkedéseket kell elfogadnia.
(1)  Az Unió azt a célt tűzte maga elé, hogy fenntartja és fejleszti az Uniót mint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló olyan térséget, ahol biztosított a személyek szabad mozgása. E térség fokozatos kialakítása érdekében az Unió a határon átnyúló vonatkozású polgári ügyekben való igazságügyi együttműködésre vonatkozó intézkedéseket fogad el, különösen, ha ez a belső piac megfelelő működéséhez szükséges.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Tanács fogadja el a több államra kiterjedő vonatkozású családjogi intézkedéseket.
(2)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikkével összhangban ezeknek az intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a tagállamokban alkalmazandó kollíziós szabályok összeegyeztethetőségének biztosítását célzó intézkedéseket.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  Ezt követően Bulgária, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Magyarország, Ausztria, Románia és Szlovénia kérést intézett a Bizottsághoz, mely szerint megerősített együttműködést kívánnak létrehozni egymás közt a házassági ügyekben alkalmazandó jog területén, és felkérték a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot ebből a célból a Tanácsnak.
(6)  Ezt követően Belgium, Bulgária, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Lettország, Luxemburg, Magyarország, Málta, Ausztria, Portugália, Románia és Szlovénia kérést intézett a Bizottsághoz, mely szerint megerősített együttműködést kívánnak létrehozni egymás között a házassági ügyekben alkalmazandó jog területén. 2010. március 3-án Görögország visszavonta kérelmét.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  A Tanács [...]-án,-én fogadta el [...] határozatát a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról.
(7)  A Tanács 2010. július 12-én fogadta el 2010/405/EU határozatát a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 328. cikkének (1) bekezdése szerint megerősített együttműködés annak létrehozásakor valamennyi tagállam számára nyitva áll, feltéve, hogy azok megfelelnek az együttműködésre felhatalmazó határozatban megállapított részvételi feltételeknek. Az együttműködés bármely későbbi időpontban is nyitva áll mindazon tagállamok számára, amelyek e feltételek mellett az annak keretében már elfogadott jogi aktusoknak is megfelelnek.
(8)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 328. cikkének (1) bekezdése szerint megerősített együttműködés annak létrehozásakor valamennyi tagállam számára nyitva áll, feltéve, hogy azok megfelelnek az együttműködésre felhatalmazó határozatban megállapított részvételi feltételeknek. Az együttműködés bármely későbbi időpontban is nyitva áll mindazon tagállamok számára, amelyek e feltételek mellett az annak keretében már elfogadott jogi aktusoknak is megfelelnek. A Bizottság és a megerősített együttműködésben részt vevő tagállamoknak gondoskodniuk kell annak előmozdításáról, hogy az együttműködésben a lehető legtöbb tagállam részt vegyen. E rendelet a Szerződéseknek megfelelően csak a részt vevő tagállamokban kötelező teljes egészében és alkalmazandó közvetlenül.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
(9a)  E rendelet tárgyi hatályának és rendelkező részének összhangban kell lennie a 2201/2003/EK rendelettel. Nem alkalmazható azonban a házasság érvénytelenítésére. Ezt a rendeletet csak a házassági kötelékek felbontására vagy lazítására lehet alkalmazni. Az e rendelet kollíziós szabályai által meghatározott jog alkalmazandó a házasság felbontásának és a különválás alapjára. A jogképességgel és a házasság érvényességével kapcsolatos előzetes kérdések esetében, valamint az olyan kérdések, mint a házasság felbontásának vagy a különválásnak a vagyonjogi következményei, a név, a szülői felelősség, a tartási kötelezettségek vagy egyéb járulékos vonatkozások esetében az adott részt vevő tagállam kollíziós szabályai alkalmazandók.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  E rendelet területi hatályának egyértelmű kijelölése érdekében meg kell határozni azokat a tagállamokat, amelyek részt vesznek a megerősített együttműködésben.
(10)  E rendelet területi hatályának egyértelmű kijelölése érdekében az 1. cikk (2) bekezdésének megfelelően meg kell határozni azokat a tagállamokat, amelyek részt vesznek a megerősített együttműködésben.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)
(10a)  E rendeletnek egyetemesnek kell lennie, abban az értelmében, hogy egységes kollíziós szabályai kijelölhetik valamely részt vevő tagállam jogát, valamely részt nem vevő tagállam jogát, vagy olyan állam jogát, amely nem tagja az Európai Uniónak.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  Ez a rendelet az eljáró bíróság jellegére tekintet nélkül alkalmazandó.
(11)  Ez a rendelet az eljáró bíróság jellegére tekintet nélkül alkalmazandó. Adott esetben a bíróságokat a 2201/2003/EK rendelettel összhangban kell megkeresettnek tekinteni.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  Annak érdekében, hogy a házaspárnak lehetősége legyen a hozzájuk legközelebb álló jogot megválasztani, illetve hogy választási lehetőség hiányában mégis ez a jog legyen alkalmazandó házasságuk felbontása vagy különválásuk során, akkor is ezt a jogot kell alkalmazni, ha ez nem valamelyik részt vevő tagállam joga. Amennyiben egy másik tagállam joga alkalmazandó, a polgári és kereskedelmi ügyekben Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló, 2001. május 28-i 2001/470/EK határozattal10 létrehozott hálózat segítheti a bíróságokat a külföldi jog tartalmáról való tájékozódásban.
(12)  Annak érdekében, hogy a házaspárnak lehetősége legyen a hozzájuk legközelebb álló jogot megválasztani, illetve hogy választási lehetőség hiányában mégis ez a jog legyen alkalmazandó házasságuk felbontása vagy különválásuk során, akkor is ezt a jogot kell alkalmazni, ha ez nem valamelyik részt vevő tagállam joga. Amennyiben egy másik tagállam joga alkalmazandó, a 2009. június 18-i 568/2009/EK határozattal módosított2, a polgári és kereskedelmi ügyekben az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló, 2001. május 28-i 2001/470/EK tanácsi határozattal létrehozott hálózat1 segítheti a bíróságokat a külföldi jog tartalmáról való tájékozódásban.
____________________
10 HL L 174., 2001.6.27., 25.o.
____________________
1HL L 174., 2001.6.27., 25. o.
2 HL L 168., 2009.6.30., 35. o.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  Az európai polgárok mobilitásának növekedésével egyrészt nagyobb rugalmasságra, másrészt nagyobb jogbiztonságra van szükség. E célkitűzésnek való megfelelés érdekében e rendeletnek erősítenie kell a felek autonómiáját a házasság felbontása és a különválás terén, bizonyos mértékű lehetőséget teremtve a házasság felbontása és a különválás eljárására alkalmazandó jog megválasztására. E lehetőség azonban nem terjedhet ki a házasság érvénytelenítésére, amely szorosan kapcsolódik a házasság érvényességének feltételeihez, és melynek tekintetében nem célszerű a feleknek autonómiát adni.
(13)  Az európai polgárok mobilitásának növekedésével egyrészt nagyobb rugalmasságra, másrészt nagyobb jogbiztonságra van szükség. E célkitűzésnek való megfelelés érdekében e rendeletnek erősítenie kell a felek autonómiáját a házasság felbontása és a különválás terén, bizonyos mértékű lehetőséget teremtve a házasság felbontása és a különválás eljárására alkalmazandó jog megválasztására.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  A házastársaknak lehetőségük volna olyan jogot választani a házasság felbontására és a különválásra irányuló eljáráshoz, amellyel különleges kapcsolatban állnak, illetve választhatnák az eljáró bíróság országa szerinti jogot. A házastársak által választott jog összhangban kell hogy álljon a szerződésekben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott alapvető jogokkal. Az a lehetőség, hogy megválasszák a házasság felbontására vagy a különválásra alkalmazandó jogot, nem sértheti a gyermek érdekének elsődlegességét.
(14)  A házastársaknak lehetőségük volna azon ország jogát választani a házasság felbontására és a különválásra irányuló eljáráshoz, amellyel különleges kapcsolatban állnak, illetve választhatnák az eljáró bíróság országa szerinti jogot. A házastársak által választott jognak összhangban kell állnia a Szerződésekben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapvető jogokkal.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
(15)  Az alkalmazandó jog meghatározása előtt fontos, hogy a házastársak megismerjék a nemzeti és az uniós jog lényeges elemeit, valamint a házasság felbontására vagy a különválásra alkalmazandó joggal kapcsolatos legújabb fejleményeket. E megfelelő, minőségi információkhoz való hozzáférés biztosítása érdekében a Bizottság rendszeresen frissíti interneten elérhető nyilvános információs rendszerét, melyet a 2001/470/EK tanácsi határozat hozott létre.
(15)  Az alkalmazandó jog meghatározása előtt fontos, hogy a házastársak megismerjék a nemzeti és az uniós jog lényeges elemeit, valamint a házasság felbontására vagy a különválásra alkalmazandó joggal kapcsolatos legújabb fejleményeket. E megfelelő, minőségi információkhoz való hozzáférés biztosítása érdekében a Bizottság rendszeresen frissíti az 568/2009/EK határozattal módosított 2001/470/EK tanácsi határozat által létrehozott, az interneten elérhető nyilvános információs rendszerében található információkat.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)
(15a)  Amennyiben a házastársak nem tudnak az alkalmazandó jogról megállapodni, közvetítői eljárásnak kell alávetniük magukat, amely legalább egy, bejegyzett közvetítővel lefolytatott konzultációt is magában foglal.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  A két házastárs tudatos választása e rendelet lényeges elve. Mindkét házastársnak pontosan tudnia kell, hogy milyen jogi és szociális következményei vannak az alkalmazandó jog megválasztásának. Az a lehetőség, hogy közös megegyezéssel kiválasszák az alkalmazandó jogot, nem sértheti a két házastárs jogait és esélyegyenlőségét. E tekintetben a nemzeti bíráknak tisztában kell lenniük annak fontosságával, hogy a két házastárs az alkalmazandó jog megválasztására vonatkozó megállapodás jogi következményeinek tudatában válasszon.
(16)  A házastársak tudatos választása e rendelet lényeges elve. Mindkét házastársnak pontosan tudnia kell, hogy milyen jogi és szociális következményei vannak az alkalmazandó jog megválasztásának. Az a lehetőség, hogy közös megegyezéssel válasszák meg az alkalmazandó jogot, nem sértheti a két házastárs jogait és esélyegyenlőségét. Ezért a részt vevő tagállamok bíráinak tisztában kell lenniük annak fontosságával, hogy a házastársak az alkalmazandó jog megválasztására vonatkozó megállapodás jogi következményeinek tudatában válasszanak.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)  Indokolt bevezetni egyes biztosítékokat annak érdekében, hogy a házastársak tudatában legyenek választásuk következményeinek. Az alkalmazandó jogra vonatkozó megállapodást írásban kell rögzíteni, dátummal ellátni, melyet alá kell írnia a két félnek. Amennyiben annak a részt vevő államnak a joga, amelyben a házastársak szokásos tartózkodási helye található, további alaki szabályokat ír elő, tiszteletben kell tartani ezeket a szabályokat. Ilyen kiegészítő alaki szabályok lehetnek azon részt vevő tagállamokban, ahol a megállapodást házassági szerződésbe kell foglalni.
(17)  Az anyagi és az alaki érvényességre vonatkozó szabályokat úgy kell megállapítani, hogy azok megkönnyítsék a házastársak számára a tudatos választást, valamint hogy a jogbiztonság és az igazságszolgáltatáshoz való joguk biztosítása érdekében tiszteletben tartsák a hozzájárulásukat. Az alaki érvényességre vonatkozóan indokolt bevezetni egyes biztosítékokat annak érdekében, hogy a házastársak tudatában legyenek választásuk következményeinek. Az alkalmazandó jogra vonatkozó megállapodást írásban kell rögzíteni, dátummal ellátni, melyet alá kell írnia a két félnek. Amennyiben azonban annak a részt vevő tagállamnak a joga, amelyben a megállapodás megkötésének időpontjában a házastársak szokásos tartózkodási helye található, kiegészítő alaki szabályokat ír elő, ezeket a szabályokat tiszteletben kell tartani. Ilyen kiegészítő alaki szabályok lehetnek azon részt vevő tagállamokban, ahol a megállapodást házassági szerződésbe kell foglalni. Ha a megállapodás megkötésének időpontjában a házastársak szokásos tartózkodási helye eltérő alaki szabályokat előíró, különböző részt vevő tagországokban van, akkor elegendő ezen országok közül az egyik alaki szabályainak megfelelni. Amennyiben a megállapodás megkötésének időpontjában csak az egyik házastárs szokásos tartózkodási helye található olyan részt vevő tagállamban, amely kiegészítő alaki szabályokat ír elő, ezeket a szabályokat kell tiszteletben tartani .
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
(19)  Arra az esetre, ha nem választják meg az alkalmazandó jogot, e rendeletnek egy sor kapcsoló tényező alapján harmonizált kollíziós szabályokat kell megállapítania a házastársaknak az érintett joghoz fűződő szoros kapcsolata alapján annak érdekében, hogy megfelelő jogbiztonságot és kiszámíthatóságot biztosítson, és megakadályozza, hogy az egyik házastárs a másikat megelőzve kezdeményezze a válást egy olyan jog alapján, amelyet előnyösebbnek tart saját érdekei védelmének szempontjából. E kapcsoló tényezőket oly módon választották meg, hogy a házasság felbontására vagy különválásra irányuló eljárást olyan jog szerint folytassák le, amelyhez a házastársakat szoros kötelékek fűzik; e tényezők elsősorban a házastársak szokásos tartózkodási helyét veszik figyelembe.
(19)  Arra az esetre, ha nem választják meg az alkalmazandó jogot, e rendeletnek egy sor kapcsoló tényező alapján harmonizált kollíziós szabályokat kell megállapítania a házastársaknak az érintett joghoz fűződő szoros kapcsolata alapján annak érdekében, hogy megfelelő jogbiztonságot és kiszámíthatóságot biztosítson, és megakadályozza, hogy az egyik házastárs a másikat megelőzve kezdeményezze a válást egy olyan jog alapján, amelyet előnyösebbnek tart saját érdekei védelmének szempontjából. E kapcsoló tényezőket úgy kell megválasztani, hogy biztosítható legyen, hogy a házasságfelbontással vagy különválással kapcsolatos eljárásokat olyan jog szabályozza, amellyel a házastársak szoros kapcsolatban vannak.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)
(19a)  Amikor e rendelet valamely állam jogának alkalmazása céljából az állampolgárságra hivatkozik kapcsoló tényezőként, a többes állampolgárság kérdésének kezelését a nemzeti jognak kell meghatároznia, amelynek azonban teljes mértékben figyelembe kell vennie az Európai Unió általános elveit.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)
(19b)  Amennyiben a bíróságot a különválás házasságfelbontássá történő változtatása céljából keresik meg, és a felek nem választották meg az alkalmazandó jogot, akkor a különválásra alkalmazott jogot kell alkalmazni a házasság felbontására is. Ez a fajta folytonosság segítené a felek számára a kiszámíthatóságot, és növelné a jogbiztonságot. Ha a különválásra alkalmazott jog nem rendelkezik a különválás házasságfelbontássá történő változtatásáról, akkor a házasság felbontására a felek jogválasztása hiányában alkalmazandó kollíziós szabályoknak kell vonatkozniuk. Ez nem akadályozhatja meg a házastársakat abban, hogy e rendeletben meghatározott egyéb szabályok alapján kérelmezzék a házasság felbontását.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
(20)  Bizonyos esetekben mindig az eljáró bíróság országa szerinti jogot kell alkalmazni, például ha az alkalmazandó jog nem teszi lehetővé a válást, vagy az egyik házastársnak neme miatt nem biztosít azonos jogokat a házasság felbontására vagy különválásra irányuló eljáráshoz.
(20)  Bizonyos esetekben mindig az eljáró bíróság országa szerinti jogot kell alkalmazni, például ha az alkalmazandó jog nem teszi lehetővé a válást, vagy az egyik házastársnak neme miatt nem biztosít azonos jogokat a házasság felbontására vagy különválásra irányuló eljáráshoz. Ez azonban nem érintheti a közrendi záradékot (ordre public).
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
(21)  Kivételes körülmények között, a közérdekre vonatkozó megfontolások alapján a részt vevő tagállamok bíróságai számára lehetővé kell tenni a külföldi jog figyelmen kívül hagyását, ha valamely konkrét esetben annak alkalmazása nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen lenne az eljáró bíróság országának közrendjével. A bíróságok ugyanakkor nem alkalmazhatják a közrenddel kapcsolatos kivételt egy másik tagállam jogának kizárása céljából, ha ez sértené az Európai Unió Alapjogi Chartáját és különösen annak 21. cikkét, amely a diszkrimináció minden formájának tilalmáról rendelkezik.
(21)  Kivételes körülmények között, a közérdekre vonatkozó megfontolások alapján a részt vevő tagállamok bíróságai számára lehetővé kell tenni a külföldi jogi rendelkezések figyelmen kívül hagyását, ha valamely konkrét esetben annak alkalmazása nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen lenne az eljáró bíróság országának közrendjével. A bíróságok ugyanakkor nem alkalmazhatják a közrenddel kapcsolatos kivételt egy másik állam joga rendelkezésének kizárása céljából, ha ez sértené az Európai Unió Alapjogi Chartáját és különösen annak 21. cikkét, amely a diszkrimináció minden formájának tilalmáról rendelkezik.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)
(21a)  Amennyiben e rendelet arra a körülményre hivatkozik, hogy az eljáró bíróság szerinti részt vevő tagállam joga nem rendelkezik a házasság felbontásáról, ezt úgy kell értelmezni, hogy az adott tagállam joga nem tartalmazza a házasság felbontásának jogintézményét. Ilyen esetben a bíróság nem kötelezhető arra, hogy jelen rendelet értelmében házasságfelbontást hirdessen ki. Amennyiben e rendelet arra a körülményre hivatkozik, hogy az eljáró bíróság szerinti részt vevő tagállam joga a szóban forgó házasságot a felbontási eljárás céljából nem tekinti érvényesnek, ezt többek között úgy kell értelmezni, hogy az adott tagállam joga szerint ilyen házasság nem létezik. Ilyen esetben a bíróság nem kötelezhető arra, hogy jelen rendelet értelmében házasságfelbontást vagy különválást mondjon ki.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
(22)  Mivel vannak olyan államok és részt vevő tagállamok, amelyekben két vagy több jogrendszer vagy szabályozás vonatkozik az e rendelet által szabályozott kérdésekre, szükség van olyan rendelkezésre, amely szabályozza e rendelet alkalmazandóságának mértékét ezen államok és részt vevő tagállamok különböző területi egységeiben.
(22)  Mivel vannak olyan államok és részt vevő tagállamok, amelyekben két vagy több jogrendszer vagy szabályrendszer vonatkozik az e rendelet által szabályozott kérdésekre, szükség van olyan rendelkezésre, amely szabályozza e rendelet alkalmazandóságának mértékét ezen államok és részt vevő tagállamok különböző területi egységeiben, illetve e rendelet alkalmazandóságának mértékét a személyek különböző kategóriái tekintetében ezen államokban és részt vevő tagállamokban.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)
(22a)  Amennyiben nincsenek szabályok az alkalmazandó jog kijelölésére, akkor azoknak a házastársaknak, akik az egyikük állampolgársága szerinti állam jogát választották, és ha ez az állam több, a házasság felbontására vonatkozóan saját jogrendszerrel vagy szabályozással rendelkező területi egységet tartalmaz, azt is meg kell jelölniük, hogy melyik területi egység jogában egyeztek meg.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A rendelet nem vonatkozik az alábbi kérdésekre, akkor sem, ha azok házasság felbontására, illetve különválásra irányuló eljárások keretein belül csupán előzetes kérdésként merülnek fel:
(a) természetes személyek jogképessége;
(b) házasság létezése, érvényessége vagy elismertetése;
(c) házasság érvénytelenítése;
(d) házastársak neve;
(e) a házasság vagyonjogi következményei;
(f) szülői felelősség;
(g) tartási kötelezettségek;
(h) hitelek vagy örökösödések.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés
(2)  E rendelet alkalmazásában „részt vevő tagállam” minden olyan tagállam, amely részt vesz a házasság felbontására vagy a különválásra irányuló eljárások során alkalmazandó jogról szóló megerősített együttműködésben, a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló, [...]-i [...] tanácsi határozat alapján.
(2)  E rendelet alkalmazásában „részt vevő tagállam”: minden olyan tagállam, amely részt vesz a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jogról szóló megerősített együttműködésben, a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló, 2010. július 12-i 2010/405/EU tanácsi határozat vagy egy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 331. cikke (1) bekezdésének második vagy harmadik albekezdésének megfelelően elfogadott határozat alapján.
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)
1a. cikk
Kapcsolat a 2201/2003/EK rendelettel
E rendelet nem érinti a 2201/2003/EK rendelet alkalmazását.
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
1 b cikk (új)
1b. cikk
Fogalommeghatározás
E rendelet alkalmazásában „bíróság”: a részt vevő tagállamok valamennyi, az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben hatáskörrel rendelkező hatósága.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  A házastársak közös megegyezéssel megválaszthatják a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jogot, feltéve, hogy ez a jog összhangban áll a szerződésekben és az Európai Unió alapjogi chartájában meghatározott alapvető jogokkal és a közrend elvével, különös tekintettel a következőkre:
(1)  A házastársak megállapodhatnak a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog kijelöléséről, feltéve, hogy ez az alábbi jogok egyike:
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés
(3)  A (2) bekezdésben említett megállapodást írásba kell foglalni, dátummal kell ellátni, és azt mindkét házastársnak alá kell írnia. A megállapodás tartós rögzítését biztosító, elektronikus módon történő bármely közlés egyenértékű az írásos formával.
(3)  Amennyiben az eljáró bíróság országa szerinti jog úgy rendelkezik, a házastársak a bíróság előtt az eljárás során is kijelölhetik az alkalmazandó jogot. Ebben az esetben a bíróság az eljáró bíróság országa szerinti jognak megfelelően jegyzőkönyvbe veszi a kijelölés tényét.
Amennyiben annak a részt vevő államnak a joga, amelyben a megállapodás megkötésének időpontjában a házastársak szokásos tartózkodási helye található, további alaki szabályokat ír elő az ilyen típusú megállapodások tekintetében, alkalmazni kell ezeket a szabályokat. Amennyiben a házastársak szokásos tartózkodási helye különböző részt vevő tagállamokban van, és e tagállamok jogai különböző alaki szabályokat írnak elő, alaki szempontból érvényes a megállapodás, ha megfelel az ezen országok egyikének jogában rögzített feltételeknek.
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés
(4)  Ha az eljáró bíróság országa szerinti jog lehetővé teszi, a házastársak az eljárás során a bíróság előtt is kijelölhetik az alkalmazandó jogot. Ebben az esetben a bíróság az eljáró bíróság országa szerinti jognak megfelelően jegyzőkönyvbe veszi a kijelölés tényét.
törölve
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)
3a. cikk
Hozzájárulás és anyagi érvényesség
1.  A jogválasztásról szóló megállapodás vagy valamely megállapodási feltétel meglétét és érvényességét azon jog határozza meg, amely a megállapodás vagy megállapodási feltétel érvényessége esetében e rendelet alapján irányadó lenne.
2.  A házastárs azonban annak megállapítása érdekében, hogy hozzájárulását nem adta meg, hivatkozhat azon ország jogára, amelyben a bíróság megkeresése időpontjában szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, ha a körülményekből az tűnik ki, hogy nem lenne ésszerű magatartásának következményeit az (1) bekezdésben meghatározott jognak megfelelően meghatározni.
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
3 b cikk (új)
3b. cikk
Alaki érvényesség
1.  A 3. cikk (1) és (2) bekezdésében említett megállapodást írásba kell foglalni, dátummal kell ellátni, és azt mindkét házastársnak alá kell írnia. A megállapodás tartós rögzítését biztosító, elektronikus módon történő bármely közlés az írásos formával egyenértékű.
2.  Amennyiben azonban annak a részt vevő tagállamnak a joga, amelyben a megállapodás megkötésének időpontjában a házastársak szokásos tartózkodási helye található, kiegészítő alaki szabályokat ír elő az ilyen típusú megállapodások tekintetében, ezeket a szabályokat alkalmazni kell.
3.  Amennyiben a megállapodás megkötése időpontjában a házastársak szokásos tartózkodási helye különböző részt vevő tagállamokban van, és ezen államok jogai különböző alaki szabályokat írnak elő, alaki szempontból akkor érvényes a megállapodás, ha megfelel az ezen országok egyikének jogában rögzített feltételeknek.
4.  Amennyiben a megállapodás megkötésének időpontjában csak az egyik házastárs szokásos tartózkodási helye található részt vevő tagállamban, és ez az állam kiegészítő alaki szabályokat ír elő az ilyen típusú megállapodások tekintetében, ezeket a szabályokat kell alkalmazni.
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)
4a. cikk
A különválás házasságfelbontássá történő változtatása
1.  A különválás házasságfelbontássá történő változtatása esetén a házasság felbontására a különválásra alkalmazott jogot kell alkalmazni, kivéve, ha a felek a 3. cikknek megfelelően másként állapodtak meg.
2.  Ha azonban a különválásra alkalmazott jog nem rendelkezik a különválás házasságfelbontássá történő változtatásáról, akkor a 4. cikk alkalmazandó, kivéve, ha a felek a 3. cikknek megfelelően másként állapodtak meg.
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)
7a. cikk
Eltérések a nemzeti jogban
E rendeletben semmi nem kötelezi a jogában a házasság felbontásáról nem rendelkező vagy a szóban forgó házasság érvényességét a felbontási eljárások céljából el nem ismerő részt vevő tagállamok bíróságait arra, hogy e rendeletet alkalmazva házasságfelbontást mondjanak ki.
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk
Egynél több jogrendszerrel rendelkező országok
Két vagy több jogrendszerrel rendelkező államok – területek szerint
1.  Ha egy állam több olyan területi egységből áll, amelyek mindegyike saját jogszabályokkal rendelkezik a házasság felbontása és a különválás tekintetében, úgy az egyes területi egységeket államként kell kezelni az e rendelet alapján alkalmazandó jog megállapítása céljából.
1.  Ha egy állam több olyan területi egységből áll, amelyek mindegyike saját jogszabályokkal rendelkezik a házasság felbontása és a különválás tekintetében, úgy az egyes területi egységeket államként kell kezelni az e rendelet alapján alkalmazandó jog megállapítása céljából.
1a.  Ilyen államok esetében:
a) az adott államban lévő szokásos tartózkodási helyre való bármely hivatkozás az adott állam valamely területi egységén belüli szokásos tartózkodási helyre vonatkozik,
b) az állampolgárságra történő bármely hivatkozás az adott állam joga által meghatározott területi egységre, vagy vonatkozó szabályok hiányában a házastársak által választott területi egységre, vagy választás hiányában arra a területi egységre vonatkozik, amelyhez az egyik vagy mindkét házastársat a legszorosabb kapcsolat fűzi.
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)
8a. cikk
Két vagy több jogrendszerrel rendelkező államok – személyközi kollíziók
Olyan államok esetében, amelyek az e rendelet által szabályozott kérdések tekintetében a személyek különböző kategóriáira vonatkozóan két vagy több jogrendszerrel vagy szabályrendszerrel rendelkeznek, az állam jogára történő hivatkozás az adott állam hatályos szabályai által kijelölt jogrendszerre vonatkozik. Ilyen szabályok hiányában az a jogrendszer vagy szabályrendszer alkalmazandó, amelyhez az egyik vagy mindkét házastársat a legszorosabb kapcsolat fűzi.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
8 b cikk (új)
8b. cikk
E rendelet alkalmazásának mellőzése belső kollízió esetén
Az olyan részt vevő tagállamok, ahol különböző jogrendszerek vagy szabályrendszerek alkalmazandók az e rendelet által szabályozott kérdésekre, nem kötelezhetők e rendelet alkalmazására a kizárólag az ilyen különböző jogrendszerek vagy szabályrendszerek között felmerülő kollíziók esetén.
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont
a) az alkalmazandó jog megválasztásáról szóló megállapodásra vonatkozó alaki szabályok; valamint
a) az alkalmazandó jog megválasztásáról szóló megállapodásra vonatkozó alaki előírások a 3b. cikk (2)–(4) bekezdésének megfelelően; valamint
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Ha egy részt vevő állam joga szerint e rendelet alkalmazási időpontját megelőzően kötöttek az alkalmazandó jog megválasztására vonatkozó megállapodást, ez a megállapodás hatályba lép, ha megfelel a 3. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében szereplő feltételeknek.
Ha azonban e rendelet alkalmazási időpontját megelőzően kötöttek az alkalmazandó jog megválasztására vonatkozó megállapodást, ez a megállapodás is érvényes, amennyiben összhangban van a 3a. és 3b. cikkel.
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés
(1)  Ez a rendelet nem érinti azoknak a kétoldalú vagy többoldalú egyezményeknek az alkalmazását, amelyeknek e rendelet elfogadásakor egy vagy több részt vevő tagállam részes fele, és amelyek – a részt vevő tagállamok az Európai Unió működéséről szóló szerződés 351. cikke szerinti kötelezettségeinek sérelme nélkül – az e rendelet által szabályozott kérdésekre vonatkoznak.
(1)  Ez a rendelet nem érinti azoknak a nemzetközi egyezményeknek az alkalmazását, amelyeknek e rendelet, vagy az 1. cikk (2) bekezdésében említett határozat elfogadásakor egy vagy több részt vevő tagállam részes fele, és amelyek a házasság felbontására vagy a különválásra vonatkozó kollíziós szabályokat állapítanak meg.
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az (1) bekezdéssel ellentétben a részt vevő tagállamok között ez a rendelet élvez elsőbbséget azokkal az egyezményekkel szemben, amelyek az e rendelet által szabályozott kérdésekre vonatkoznak, és amelyeknek a részt vevő tagállamok részes felei.
(2)  Az e rendeletben szabályozott kérdések vonatkozásában azonban e rendelet – mint a részt vevő tagállamok közötti rendelet – elsőbbséget élvez a kizárólag két vagy több részt vevő tagállam között megkötött egyezményekkel szemben.
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság legkésőbb [e rendelet alkalmazási időpontja után öt évvel] jelentést nyújt be e rendelet alkalmazásáról az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Adott esetben ezt a jelentést a rendelet módosítására irányuló javaslatok kísérik.
1.  A Bizottság legkésőbb e rendelet alkalmazási időpontja után öt évvel és azt követően ötévente jelentést nyújt be e rendelet alkalmazásáról az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Adott esetben ezt a jelentést a rendelet kiigazítására irányuló javaslatok kísérik.
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)
1a.  A részt vevő tagállamok ennek érdekében közlik a Bizottsággal az e rendeletnek a bíróságaik általi alkalmazására vonatkozó információkat.
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 331. cikke (1) bekezdése második vagy harmadik albekezdésének megfelelően elfogadott határozat szerint részt vevő tagállamok számára ez a rendelet a vonatkozó határozatban megjelölt dátumtól kezdődően alkalmazandó.

(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0216.
(2) HL L 189., 2010.7.22., 12. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat