Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0067(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0360/2010

Pateikti tekstai :

A7-0360/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/12/2010 - 9.2
CRE 15/12/2010 - 9.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0477

Priimti tekstai
PDF 499kWORD 252k
Trečiadienis, 2010 m. gruodžio 15 d. - Strasbūras
Santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytina teisė *
P7_TA(2010)0477A7-0360/2010

2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo pradedamas tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje (COM(2010)0105 – C7-0315/2010 – 2010/0067(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra − konsultavimasis − tvirtesnis bendradarbiavimas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2010)0105),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 3 dalį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0315/2010),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 16 d. poziciją(1), kuria jis pritarė Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje, projektui,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimą 2010/405/ES, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje(2),

–  atsižvelgdama į 2010 m. liepos 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 74g straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A7-0360/2010),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 pakeitimų, apsiribojant tik tuo, kad būtų nedelsiant, iki planuojamo bendro to reglamento persvarstymo, įtraukta forum necessitatis sąlyga;

4.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

5.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
2 nurodomoji dalis
atsižvelgdama į [...] [...] Tarybos sprendimą, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje7,
atsižvelgdama į 2010 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimą 2010/405/ES, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje1,
____________________
7OL L [...], [...], p. [...].
____________________
1OL L 189, 2010 7 22, p. 12.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Sąjunga užsibrėžė tikslą puoselėti ir plėtoti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje užtikrinamas laisvas asmenų judėjimas. Siekdama palaipsniui sukurti šią erdvę, Sąjunga turi priimti teisminio bendradarbiavimo tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse bylose priemones.
(1)  Sąjunga užsibrėžė tikslą puoselėti ir plėtoti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje užtikrinamas laisvas asmenų judėjimas. Siekdama palaipsniui kurti tokią erdvę, Sąjunga turi patvirtinti priemones, susijusias su teisminiu bendradarbiavimu tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse bylose, ypač kai jos yra būtinos tinkamam vidaus rinkos veikimui.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 3 dalį Taryba nustato tarpvalstybinio pobūdžio šeimos teisės priemones.
(2)  Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnį atitinkamos priemonės turi apimti priemones, kuriomis siekiama užtikrinti valstybėse narėse teisės kolizijai taikomų teisės normų suderinamumą.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  Vėliau Bulgarija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Liuksemburgas, Vengrija, Austrija, Rumunija ir Slovėnija pateikė Komisijai prašymą, kuriame nurodė, kad ketina pradėti tvirčiau bendradarbiauti santuokai taikytinos teisės srityje, ir paragino Komisiją pateikti Tarybai atitinkamą pasiūlymą.2010 m. kovo 3 d. Graikija savo prašymą atsiėmė.
(6)  Vėliau Belgija, Bulgarija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Latvija, Liuksemburgas, Vengrija, Malta, Austrija, Portugalija, Rumunija ir Slovėnija pateikė Komisijai prašymą, kuriame nurodė, kad ketina pradėti tvirčiau tarpusavyje bendradarbiauti santuokai taikytinos teisės srityje. 2010 m. kovo 3 d. Graikija savo prašymą atsiėmė.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7) [...] Taryba priėmė Sprendimą [...], kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje.
(7) 2010 m. liepos 12 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/405/ES, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 328 straipsnio 1 dalį pradėtas tvirtesnis bendradarbiavimas yra atviras visoms valstybėms narėms, jei laikomasi visų dalyvavimo sąlygų, nustatytų Sprendime, kuriuo leidžiama bendradarbiauti. Jis taip pat atviras joms bet kuriuo kitu metu, jei, be minėtų sąlygų, laikomasi toje struktūroje jau priimtų aktų.
(8)  Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 328 straipsnio 1 dalį pradėtas tvirtesnis bendradarbiavimas yra atviras visoms valstybėms narėms, jei laikomasi visų dalyvavimo sąlygų, nustatytų sprendime, kuriuo suteiktas leidimas bendradarbiauti. Jis taip pat atviras joms bet kuriuo kitu metu, jei, be minėtų sąlygų, laikomasi toje struktūroje jau priimtų aktų. Komisija ir tvirtesniame bendradarbiavime dalyvaujančios valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jos skatins jame dalyvauti kuo didesnį valstybių narių skaičių. Šis reglamentas pagal Sutartis turėtų būti privalomas visas ir tiesiogiai taikomas tik dalyvaujančiose valstybėse .
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)  Šio reglamento materialinė taikymo sritis ir nuostatos turėtų atitikti Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003. Vis dėlto tai neturėtų būti taikoma santuokos pripažinimui negaliojančia. Šis reglamentas taikomas tik santuokos nutraukimui arba santuokinių ryšių susilpnėjimo atvejais. Santuokos nutraukimo ir gyvenimo skyrium pagrindams turėtų būti taikoma teisė, nustatyta pagal šio Reglamento teisės normų kolizijos taisykles. Preliminarūs klausimai dėl veiksnumo bei santuokos galiojimo ir dėl tokių klausimų kaip antai santuokos nutraukimo ar gyvenimo skyrium padarinių turto, pavardės, tėvų pareigos, išlaikymo pareigų atžvilgiu ar kitų šalutinių priemonių turėtų būti sprendžiami pagal normų kolizijos taisykles, taikytinas atitinkamoje dalyvaujančioje valstybėje narėje.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  Siekiant aiškiai apibrėžti šio reglamento teritorinio taikymo ribas, reikėtų nustatyti valstybes nares, kurios dalyvautų tvirčiau bendradarbiaujant.
(10)  Siekiant aiškiai apibrėžti šio reglamento teritorinio taikymo sritį, reikėtų nustatyti valstybes nares, kurios dalyvautų tvirčiau bendradarbiaujant laikantis 1 straipsnio 2 dalies.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(10a)  Šis reglamentas turėtų būti universalus, t. y. remiantis jo visuotinėmis teisės normų kolizijos taisyklėmis gali būti nustatyta, kad taikytina bet kuri – dalyvaujančiosios valstybės narės, nedalyvaujančiosios valstybės narės arba Europos Sąjungai nepriklausančios valstybės narės – teisė.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  Šis reglamentas turėtų būti taikomas neatsižvelgiant į žemesnės ar aukštesnės instancijos teismo, kuriame iškelta byla, pobūdį.
(11)  Šis reglamentas turėtų būti taikomas neatsižvelgiant į žemesnės ar aukštesnės instancijos teismo, kuriame iškelta byla, pobūdį. Kai taikoma, byla turėtų būti laikoma iškelta teisme pagal Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  Siekiant suteikti sutuoktiniams laisvę pasirinkti teisę, su kuria juos sieja glaudūs ryšiai, arba, jei jie nepasirenka teisės, siekiant kad ši teisė galėtų būti taikoma jų santuokos nutraukimui arba gyvenimui skyrium, ji turėtų būti taikoma net tuomet, jei ji nėra dalyvaujančiosios valstybės narės teisė. Jei nustatoma kitos valstybės narės teisė, tinklas, sukurtas 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimu 2001/470/EB, sukuriančiu Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose10, gali padėti informuojant teismus apie užsienio teisę.
(12)  Siekiant suteikti sutuoktiniams laisvę pasirinkti teisę, su kuria juos sieja glaudūs ryšiai, arba, jei jie nepasirenka teisės, siekiant kad ši teisė gali būti taikoma jų santuokos nutraukimui arba gyvenimui skyrium, ji turėtų būti taikoma net tuomet, jei ji nėra dalyvaujančiosios valstybės narės teisė. Jei nustatoma kitos valstybės narės teisė, tinklas, sukurtas 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimu 2001/470/EB, sukuriančiu Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose1, iš dalies pakeistu 2009 m. birželio 18 d. Sprendimu Nr. 568/2009/EB2, galėtų padėti informuojant apie teismus apie užsienio teisės turinį.
____________________
10 OL L 174, 2001 6 27, p. 25.
____________________
1OL L 174, 2001 6 27, p. 25.
2OL L 168, 2009 6 30, p. 35.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  Siekiant didesnio piliečių judumo, reikia daugiau lankstumo ir daugiau teisinio saugumo. Šiam tikslui pasiekti šis reglamentas turėtų padėti padidinti santuokos nutraukimo ir gyvenimo skyrium šalių savarankiškumą suteikiant jiems tam tikrą galimybę pasirinkti santuokos nutraukimui arba gyvenimui skyrium taikytiną teisę. Ši galimybė neturėtų būti taikoma santuokos pripažinimui negaliojančia, kuris glaudžiai susijęs su santuokos galiojimo sąlygomis ir dėl kurio netikslinga laikytis šalių savarankiškumo principo.
(13)  Siekiant didesnio piliečių judumo, reikia daugiau lankstumo ir daugiau teisinio saugumo. Tam tikslui pasiekti šis reglamentas turėtų padėti padidinti santuokos nutraukimo ir gyvenimo skyrium šalių savarankiškumą suteikiant jiems tam tikrą galimybę pasirinkti santuokos nutraukimui arba gyvenimui skyrium taikytiną teisę.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  Sutuoktiniams turėtų būti suteikta galimybė santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium pasirinkti taikyti šalies, su kuria juos sieja ypatingi ryšiai, teisę arba teismo vietos teisę. Sutuoktinių pasirinkta teisė turi atitikti Sutartyse ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytas pagrindines teises. Tai, kad suteikiama galimybė pasirinkti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytiną teisę, neturėtų kenkti viršesniems vaiko interesams.
(14)  Sutuoktiniams turėtų būti suteikta galimybė santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium pasirinkti taikyti šalies, su kuria juos sieja ypatingi ryšiai, teisę arba teismo vietos teisę. Sutuoktinių pasirinkta teisė turi atitikti Sutartyse ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintas pagrindines teises.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  Prieš nustatant taikytiną teisę, svarbu, kad sutuoktiniai galėtų susipažinti su naujausia informacija apie esminius nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės bei procedūrų, susijusių su santuokos nutraukimu ir gyvenimu skyrium, aspektus. Siekdama užtikrinti, kad jie galėtų susipažinti su atitinkama kokybiška informacija, Komisija reguliariai ją atnaujina visuomenei skirtoje internetinėje informacinėje sistemoje, sukurtoje Tarybos sprendimu 2001/470/EB.
(15)  Prieš nustatant taikytiną teisę, svarbu, kad sutuoktiniai galėtų susipažinti su naujausia informacija apie esminius nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės bei procedūrų, susijusių su santuokos nutraukimu ir gyvenimu skyrium, aspektus. Siekdama užtikrinti galimybę susipažinti su atitinkama kokybiška informacija, Komisija reguliariai ją atnaujina visuomenei skirtoje internetinėje informacinėje sistemoje, sukurtoje Sprendimu 2001/470/EB, iš dalies pakeistu Sprendimu Nr. 568/2009/EB.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(15a)  Jei sutuoktiniai nesusitaria dėl taikytinos teisės, jie turėtų pasinaudoti tarpininkavimo procedūra, įskaitant bent vieną konsultaciją su įgaliotu taikinimo tarpininku.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  Žinojimu pagrįstas abiejų sutuoktinių pasirinkimas yra vienas esminių šio reglamento principų. Kiekvienas sutuoktinis turėtų tiksliai žinoti, kokios yra taikytinos teisės pasirinkimo teisinės ir socialinės pasekmės. Tai, kad suteikiama galimybė bendru sutarimu pasirinkti taikytiną teisę, neturėtų kenkti nė vieno iš sutuoktinių teisėms ir vienodoms galimybėms. Todėl nacionaliniai teisėjai turėtų suvokti, koks svarbus abiejų sutuoktinių pasirinkimas, kai jie žino teisines jų sudaryto susitarimo dėl teisės pasirinkimo pasekmes.
(16)  Žinojimu pagrįstas sutuoktinių pasirinkimas yra vienas esminių šio reglamento principų. Kiekvienas sutuoktinis turėtų tiksliai žinoti, kokios yra taikytinos teisės pasirinkimo teisinės ir socialinės pasekmės. Tai, kad suteikiama galimybė bendru sutarimu pasirinkti taikytiną teisę, neturėtų kenkti sutuoktinių teisėms ir vienodoms galimybėms. Todėl dalyvaujančiųjų valstybių narių teisėjai turėtų suvokti, kaip svarbu, kad abiejų sutuoktinių pasirinkimas būtų pagrįstas žinojimu apie teisines jų sudaryto susitarimo dėl teisės pasirinkimo pasekmes.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17)  Siekiant užtikrinti, kad sutuoktiniai suvoktų savo pasirinkimo pasekmes, turėtų būti nustatytos tam tikros apsaugos priemonės. Susitarimas dėl taikytinos teisės pasirinkimo turėtų būti sudaromas bent raštu, jame turėtų būti nurodoma data ir jį turėtų pasirašyti abi šalys. Tačiau, jei dalyvaujančiosios valstybės narės, kurioje yra abiejų sutuoktinių įprastinė gyvenamoji vieta, teisėje numatyti papildomi formos reikalavimai, privalomalaikytis šių reikalavimų. Antai dalyvaujančiojoje valstybėje narėje tokie papildomi formos reikalavimai gali būti keliami, jei susitarimas įtrauktas į vedybų sutartį.
(17)  Turinio ir formalaus galiojimo taisyklės turėtų būti apibrėžtos taip, kad sutuoktiniams būtų lengviau padaryti informacija pagrįstą pasirinkimą ir kad būtų gerbiamas jų sutikimas siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir sudaryti geresnes galimybes kreiptis į teismą. Kalbant apie formalų galiojimą, turėtų būti nustatytos tam tikros apsaugos priemonės siekiant užtikrinti, kad sutuoktiniai suvoktų savo pasirinkimo pasekmes. Susitarimas dėl taikytinos teisės pasirinkimo turėtų būti sudaromas bent raštu, jame turėtų būti nurodoma data ir jį turėtų pasirašyti abi šalys. Vis dėlto, jei dalyvaujančiosios valstybės narės, kurioje yra abiejų sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, teisėje susitarimo sudarymo metu yra numatyti papildomi formalūs reikalavimai, turėtų būti laikomasi šių reikalavimų. Pavyzdžiui, dalyvaujančiojoje valstybėje narėje tokie papildomi formos reikalavimai gali būti keliami, jei susitarimas įtrauktas į vedybų sutartį. Jei susitarimo sudarymo metu sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta yra skirtingose dalyvaujančiosiose valstybėse narėse, kurių teisėje nustatyti skirtingi papildomi formalūs reikalavimai, pakaktų, kad būtų laikomasi vienos iš tų valstybių formalių reikalavimų. Jei susitarimo sudarymo metu tik vieno iš sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta yra dalyvaujančiojoje valstybėje narėje, kurios teisėje nustatyti formalūs reikalavimai, turėtų būti laikomasi šių reikalavimų.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
(19)  Jei taikytina teisė nepasirenkama, šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos suderintos įstatymų kolizijos taisyklės remiantis paeilinių siejamųjų veiksnių skale, grindžiamų glaudaus sutuoktinių ryšio su atitinkama teise buvimu, siekiant užtikrinti teisinį saugumą bei numatomumą ir užkirsti kelią atvejams, kai vienas iš sutuoktinių kreipiasi į teismą dėl santuokos nutraukimo anksčiau už kitą sutuoktinį siekdamas, kad byla būtų nagrinėjama pagal tam tikrą teisę, kuri, jo nuomone, geriau apsaugo jo interesus. Šie siejamieji veiksniai pasirinkti taip, kad santuokos nutraukimo ar gyvenimo skyrium byloms būtų taikoma teisė, su kuria sutuoktinius sieja glaudūs ryšiai, ir pirmiausia grindžiami sutuoktinių įprastinės gyvenamosios vietos teise.
(19)  Jei taikytina teisė nepasirenkama, šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos suderintos įstatymų kolizijos taisyklės remiantis paeilinių siejamųjų veiksnių skale, grindžiamų glaudaus sutuoktinių ryšio su atitinkama teise buvimu, siekiant užtikrinti teisinį saugumą bei numatomumą ir užkirsti kelią atvejams, kai vienas iš sutuoktinių kreipiasi į teismą dėl santuokos nutraukimo anksčiau už kitą sutuoktinį siekdamas, kad byla būtų nagrinėjama pagal tam tikrą teisę, kuri, jo nuomone, geriau apsaugo jo interesus. Tokie siejamieji veiksniai turėtų būti parinkti taip, kad bylose, susijusiose su santuokos nutraukimu ar gyvenimo skyrium nustatymu, būtų taikoma teisė, su kuria sutuoktiniai yra glaudžiai susiję.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(19a)  Tais atvejais, kai nustatant, kurios valstybės teisę taikyti, šiame reglamente daroma nuoroda į pilietybę kaip siejamąjį veiksnį, klausimas, kaip elgtis tais atvejais, kai turimos kelios pilietybės, turėtų būti sprendžiama pagal nacionalinę teisę, visiškai laikantis bendrųjų Europos Sąjungos principų.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(19b)  Kai teisme gaunamas prašymas gyvenimą skyrium pakeisti santuokos nutraukimu ir kai šalys nėra pasirinkusios taikytinos teisės, santuokos nutraukimui taip pat turėtų būti taikoma gyvenimui skyrium taikyta teisė. Toks tęstinumas šalims padidintų numatomumą ir padidintų teisinį tikrumą. Jei gyvenimui skyrium taikytoje teisėje nenumatomas gyvenimo skyrium pakeitimas santuokos nutraukimu, santuokos nutraukimą turėtų reglamentuoti teisės normų kolizijos taisyklės, taikomos, kai šalys nebūna pasirinkusios taikytinos teisės. Tai neturėtų užkirsti kelio sutuoktiniams siekti santuokos nutraukimo remiantis kitomis šiame reglamente nustatytomis taisyklėmis.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
(20)  Tačiau tam tikromis aplinkybėmis turėtų būti taikoma teismo, kuriame iškelta byla, teisė: kai taikytinoje teisėje santuokos nutraukimas nenumatytas arba vienam iš sutuoktinių dėl jo lyties nesuteikiamos vienodos galimybės nutraukti santuoką arba gyventi skyrium.
(20)  Tačiau tam tikromis aplinkybėmis turėtų būti taikoma teismo, kuriame iškelta byla, teisė: kai taikytinoje teisėje santuokos nutraukimas nenumatytas arba vienam iš sutuoktinių dėl jo lyties nesuteikiamos vienodos galimybės nutraukti santuoką arba gyventi skyrium. Vis dėlto tai neturėtų daryti poveikį viešosios tvarkos (ordre public) nuostatos taikymui.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
(21)  Išimtinėmis aplinkybėmis, siekiant užtikrinti viešąjį interesą, dalyvaujančiųjų valstybių narių teismams turėtų būti suteikta galimybė nepaisyti užsienio teisės, jei konkrečiu atveju jos taikymas akivaizdžiai prieštarautų teismo vietos valstybės viešajai tvarkai. Tačiau teismai neturėtų turėti galimybės taikyti viešosios tvarkos išimtį siekiant nepaisyti kitos valstybės narės teisės, jei tai prieštarautų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijai, ypač jos 21 straipsniui, kuriuo draudžiama bet kokios formos diskriminacija.
(21)  Išimtinėmis aplinkybėmis, siekiant užtikrinti viešąjį interesą, valstybių narių teismams turėtų būti suteikta galimybė nepaisyti užsienio teisės nuostatos, jei jos taikymas konkrečiu atveju akivaizdžiai prieštarautų teismo vietos valstybės viešajai tvarkai. Vis dėlto teismai neturėtų turėti galimybės taikyti viešosios tvarkos išimtį siekiant nepaisyti kitos valstybės teisės nuostatos, jei tai prieštarautų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijai, ypač jos 21 straipsniui, pagal kurį draudžiama bet kokios formos diskriminacija.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(21a)  Kai šiame reglamente nurodoma, kad dalyvaujančiosios valstybės narės, kurioje kreiptasi į teismą, teisėje santuokos nutraukimo galimybė nenumatyta, ši nuostata turėtų būti aiškinama taip, kad šios valstybės narės teisėje santuokos nutraukimo instituto nėra. Tokiu atveju teismas neturėtų privalėti priimti sprendimo dėl santuokos nutraukimo pagal šį reglamentą. Kai šiame reglamente nurodoma aplinkybė, kad pagal dalyvaujančiosios valstybės narės, kurioje kreiptasi į teismą, teisę atitinkama santuoka nepripažįstama santuokos nutraukimo bylų tikslais, ši nuostata turėtų būti aiškinama, inter alia, taip kad tokios santuokos nėra pagal tos valstybės narės teisę. Tokiu atveju teismas neturėtų privalėti priimti sprendimo dėl santuokos nutraukimo ar gyvenimo skyrium taikant šį reglamentą.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
(22)  Kadangi kai kuriose valstybėse ir dalyvaujančiosiose valstybėse narėse koegzistuoja dvi arba kelios teisės sistemos ar taisyklių rinkiniai, susiję su šiuo reglamentu reglamentuojamais klausimais, reikėtų numatyti, kokia apimtimi šio reglamento nuostatos bus taikomos šių valstybių ir dalyvaujančiųjų valstybių narių teritoriniams vienetams.
(22)  Kadangi kai kuriose valstybėse ir dalyvaujančiosiose valstybėse narėse kartu egzistuoja dvi arba kelios teisės sistemos ar taisyklių rinkiniai, susiję su šiuo reglamentu reglamentuojamais klausimais, reikėtų numatyti, kokia apimtimi šio reglamento nuostatos taikomos įvairiems šių valstybių ir dalyvaujančiųjų valstybių narių teritoriniams vienetams, arba tai, kokia apimtimi šis reglamentas taikomas tų valstybių ir dalyvaujančiųjų valstybių narių įvairių kategorijų asmenims.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(22a)  Kai nėra taisyklių, pagal kurias nustatoma taikytina teisė, sutuoktiniai, pasirinkdami valstybės, kurios pilietybę turi vienas iš jų, teisę tuo pačiu metu turėtų nurodyti, dėl kurio teritorinio vieneto teisės jie susitarė tuo atveju, jei valstybė, kurios teisė pasirinkta, sudaryta iš kelių teritorinių vienetų, turinčių savo teisės sistemas arba taisyklių rinkinius, susijusius su santuokos nutraukimu.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1a dalis (nauja)
1a.  Šis reglamentas netaikomas toliau išvardytiems klausimams, net jeigu jie kyla tik kaip preliminarūs klausimai skyrybų ar gyvenimo skyrium bylose:
a) fizinių asmenų veiksnumui,
b) santuokos buvimui, galiojimui arba pripažinimui;
c) santuokos pripažinimui negaliojančia;
d) sutuoktinių pavardei;
e) santuokos turtinėms pasekmėms;
f) tėvų pareigoms;
g) išlaikymo pareigoms;
h) turto patikėjimui ar paveldėjimui.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
2.  Pagal šį reglamentą „dalyvaujančioji valstybė narė“ – tai valstybė narė, kuri dalyvauja tvirčiau bendradarbiaujant santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje pagal [...] Tarybos sprendimą [...], kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje].
2.  Šiame reglamente terminas „dalyvaujančioji valstybė narė“ reiškia valstybę narę, kuri pagal 2010 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimą 2010/405/ES, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje, arba pagal sprendimą, priimtą vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 331 straipsnio 1 dalies antra arba trečia pastraipa, dalyvauja tvirtesniame bendradarbiavime santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)
1a straipsnis
Ryšys su Reglamentu (EB) Nr. 2201/2003
Šis reglamentas nedaro poveikio Reglamento (EB) Nr. 2201/2003  taikymui.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
1 b straipsnis (naujas)
1b straipsnis
Terminų apibrėžtys
Šiame reglamente terminas „teismas“ reiškia visas dalyvaujančiųjų valstybių narių institucijas, turinčias jurisdikciją klausimais, patenkančiais į šio reglamento taikymo sritį.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Sutuoktiniai gali pasirinkti bendru sutarimu santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytiną teisę, jei tokia teisė atitinka Sutartyse ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytas pagrindines teises ir viešosios tvarkos principą, pasirinkti iš šių:
1.  Sutuoktiniai gali susitarti nustatyti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytiną teisę, jeigu ši teisė yra viena iš išvardytųjų:
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis
3.  Šio straipsnio 2 dalyje minėtas susitarimas sudaromas raštu, jame nurodoma data ir jį pasirašo abu sutuoktiniai. Elektroninė susitarimų forma, kuri leidžia ilgam užregistruoti susitarimą, laikoma lygiaverte rašytinei.
3.  Jei tai numatyta teismo vietos teisėje, sutuoktiniai taikytiną teisę taip pat gali nustatyti bylos nagrinėjimo teisme metu. Tokiu atveju toks teisės pasirinkimas pagal teismo vietos teisę įrašomas į teismo posėdžio protokolą.
Tačiau, jei dalyvaujančiosios valstybės narės, kurioje susitarimo sudarymo metu yra abiejų sutuoktinių įprastinė gyvenamoji vieta, teisėje numatyti papildomi formos tokių susitarimų reikalavimai, vykdomi šie reikalavimai. Jei sutuoktinių įprastinė gyvenamoji vieta yra skirtingose dalyvaujančiosiose valstybėse narėse ir jei šių valstybių narių teisėje numatyti skirtingi formos reikalavimai, susitarimo forma galioja, jei ji atitinka vienos iš šių šalių teisėje nustatytus reikalavimus.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis
4.  Jei tai numatyta teismo vietos teisėje, sutuoktiniai taip pat gali pasirinkti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo teisme metu. Šiuo atveju teismas užregistruoja teisės pasirinkimą pagal teismo vietos teisę.
Išbraukta.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)
3a straipsnis
Sutikimas ir turinio galiojimas
1.  Susitarimo dėl teisės pasirinkimo ar bet kurios jo sąlygos buvimas ir galiojimas nustatomas pagal teisę, kuri jį reglamentuotų pagal šį reglamentą, jei susitarimas ar sąlyga galiotų.
2.  Vis dėlto siekdamas įrodyti, kad nedavė sutikimo, vienas iš sutuoktinių kreipimosi į teismą metu gali remtis savo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės teise, jei remiantis aplinkybėmis paaiškėja, kad nagrinėti jo elgesio pasekmes pagal 1 dalyje nurodytą teisę būtų nepagrįsta.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
3 b straipsnis (naujas)
3b straipsnis
Formalus galiojimas
1. 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse minėtas susitarimas sudaromas raštu, jame nurodoma data ir jį pasirašo abu sutuoktiniai. Bet kuris elektroninėmis priemonėmis perduodamas informacinis pranešimas, kuris yra ilgalaikis susitarimo įrašas, laikomas lygiaverčiu rašytinei formai.
2.  Vis dėlto, jei dalyvaujančiosios valstybės narės, kurioje susitarimo sudarymo metu yra abiejų sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, teisėje numatyti papildomi formalūs tokių susitarimų reikalavimai, tie reikalavimai turi būti taikomi.
3.  Jei susitarimo sudarymo metu sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta yra skirtingose dalyvaujančiosiose valstybėse narėse, ir tų valstybių teisėje nustatyti skirtingi formalūs reikalavimai, susitarimas oficialiai galioja, jeigu jis atitinka vienos iš tų valstybių narių teisėje nustatytus reikalavimus.
4.  Jei susitarimo sudarymo metu tik vieno iš sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta yra dalyvaujančioje valstybėje narėje, ir tos valstybės teisėje nustatyti papildomi formalūs tokių susitarimų reikalavimai, tie reikalavimai turi būti taikomi.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)
4a straipsnis
Gyvenimo skyrium pakeitimas santuokos nutraukimu
1.  Gyvenimą skyrium pakeitus santuokos nutraukimu, santuokos nutraukimui taikytina gyvenimui skyrium taikyta teisė, jei šalys nesusitarė kitaip pagal 3 straipsnį.
2.  Vis dėlto, jei gyvenimui skyrium taikytoje teisėje gyvenimo skyrium pakeitimas santuokos nutraukimu nenumatytas, taikomas 4 straipsnis, jei šalys nesusitarė kitaip pagal 3 straipsnį.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)
7a straipsnis
Nacionalinės teisės skirtumai
Nė viena šio reglamento nuostata neįpareigoja dalyvaujančiosios valstybės narės, kurios teisėje santuokos nutraukimo galimybė nenumatyta ar atitinkama santuoka nepripažįstama galiojančia santuokos nutraukimo bylų tikslais, teismų skelbti sprendimą dėl santuokos nutraukimo taikant šį reglamentą.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis
Nesuvienodintos sistemos
Dvi ar daugiau teisės sistemų taikančios valstybės − Teritoriniai vienetai
1.  Jei valstybę sudaro keli teritoriniai vienetai, turintys skirtingas santuokos nutraukimo ir gyvenimo skyrium teisės taisykles, nustatant pagal šį reglamentą taikytiną teisę kiekvienas teritorinis vienetas yra laikomas valstybe.
1.  Jei valstybę sudaro keli teritoriniai vienetai, turintys skirtingas santuokos nutraukimo ir gyvenimo skyrium teisės taisykles, nustatant pagal šį reglamentą taikytiną teisę kiekvienas teritorinis vienetas yra laikomas valstybe.
1a.  Tokios valstybės atžvilgiu:
a) visos nuorodos į nuolatinę gyvenamąją vietą toje valstybėje suprantamos kaip nuorodos į nuolatinę gyvenamąją vietą tos valstybės teritoriniame vienete,
b) visos nuorodos į pilietybę yra nuorodos į teritorinį vienetą, nustatytą pagal tos valstybės teisę, arba, jei nėra atitinkamų taisyklių, nuorodos į teritorinį vienetą, kurį pasirinko sutuoktiniai, arba, jei neatlikus tokio pasirinkimo, nuorodos į teritorinį vienetą, su kuriuo sutuoktinis ar sutuoktiniai yra glaudžiausiai susiję.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)
8a straipsnis
Valstybės, kuriose taikomos dvi ar daugiau teisės sistemos − Kolizija atitinkamų asmenų grupėse
Valstybės, kuri turi dvi ar daugiau teisės sistemas arba taisyklių rinkinius, taikomus skirtingų kategorijų asmenims šio reglamento reglamentuojamais klausimais, atveju visos nuorodos į tokios valstybės teisę suprantamos kaip nuorodos į teisės sistemą, nustatytą pagal toje valstybėje galiojančias taisykles. Nesant tokių taisyklių, taikoma teisės sistema ar taisyklių rinkinys, su kuriuo sutuoktinis ar sutuoktiniai yra glaudžiausiai susiję.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
8 b straipsnis (naujas)
8b straipsnis
Šio reglamento netaikymas vidaus teisės normų kolizijos atveju
Dalyvaujančioji valstybė narė, kurioje šio reglamento reglamentuojamais klausimais taikomos skirtingos teisės sistemos ar taisyklių rinkiniai, neprivalo šio reglamento taikyti teisės normų kolizijai, kylančiai tik tarp tokių skirtingų teisės sistemų ar taisyklių rinkinių.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas
a) susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo taikomų formos reikalavimų; ir
a) formalių reikalavimų, taikomų susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo, pagal 3b straipsnio 2–4 dalis; ir
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
Tačiau susitarimas dėl taikytinos teisės pasirinkimo, sudarytas pagal dalyvaujančiosios valstybės narės teisę iki šio reglamento taikymo pradžios, taip pat galioja, jei jis atitinka 3 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nustatytas sąlygas.
Vis dėlto susitarimas dėl taikytinos teisės pasirinkimo, sudarytas iki šio reglamento taikymo pradžios datos, taip pat galioja, jei jis atitinka 3a ir 3b straipsniuose nustatytas sąlygas.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis
1.   Nepažeidžiant dalyvaujančiųjų valstybių narių įsipareigojimų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 351 straipsnį, šis reglamentas nedaro poveikio dvišalių ar daugiašalių konvencijų, kurių šalys šio reglamento priėmimo metu yra viena arba kelios valstybės narės ir kuriose nagrinėjami šiuo reglamentu reglamentuojami klausimai, taikymui.
1.  Šis reglamentas nedaro poveikio tarptautinių konvencijų, kurių šalimis šio reglamento priėmimo metu arba 1 straipsnio 2 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo metu yra viena ar kelios dalyvaujančiosios valstybės narės ir kuriomis nustatomos su skyrybų nutraukimu ar gyvenimu skyrium susijusios teisės normų kolizijos taisyklės, taikymui.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis
2.  Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, santykiuose tarp dalyvaujančiųjų valstybių narių šis reglamentas yra viršesnis už konvencijas, kuriose nagrinėjami šiuo reglamentu reglamentuojami klausimai ir kurių šalys yra dalyvaujančiosios valstybės narės.
2.  Vis dėlto santykiuose tarp dalyvaujančių valstybių narių šis reglamentas yra viršesnis tik tarp dviejų ar daugiau valstybių narių sudarytas konvencijas tiek, kiek tokios konvencijos susijusios su šiuo reglamentu reglamentuojamais klausimais.
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
Ne vėliau kaip [po penkerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo] Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui šio reglamento taikymo ataskaitą. Prireikus prie ataskaitos pridedami pakeitimų pasiūlymai.
1.  Ne vėliau kaip po penkerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo, o po to kas penkerius metus Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui šio reglamento taikymo ataskaitą. Prireikus, prie ataskaitos pridedami pasiūlymai dėl Reglamento pakeitimų.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Šiuo tikslu dalyvaujančiosios valstybės narės Komisijai pateikia atitinkamą informaciją apie tai, kaip šį reglamentą taiko jų teismai.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)
Toms valstybėms narėms, kurios dalyvauja pagal vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 331 straipsnio 1 dalies antra arba trečia pastraipas priimtą sprendimą šis reglamentas taikomas nuo atitinkamame sprendime nurodytos datos.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0216.
(2) OL L 189, 2010 7 22, p. 12.

Teisinė informacija - Privatumo politika