Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0067(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0360/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0360/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 15/12/2010 - 9.2
CRE 15/12/2010 - 9.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0477

Pieņemtie teksti
PDF 491kWORD 219k
Trešdiena, 2010. gada 15. decembris - Strasbūra
Ciešākas sadarbības procedūras īstenošana laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamo tiesību jomā *
P7_TA(2010)0477A7-0360/2010

Eiropas Parlamenta 2010. gada 15. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru īsteno ciešāku sadarbību laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamo tiesību jomā (COM(2010)0105 – C7-0315/2010 – 2010/0067(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra ‐ apspriešanās ‐ ciešāka sadarbība)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2010)0105),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 81. panta 3. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7-0315/2010),

–  ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 16. jūnija nostāju(1), ar ko tas sniedz piekrišanu Padomes lēmuma projektam, ar kuru atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto juridiskai atšķirtībai,

–  ņemot vērā Padomes Lēmumu 2010/405/ES (2010. gada 12. jūlijs), ar kuru atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai(2),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 14. jūlija atzinumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 74.g panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu, kā arī Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A7-0360/2010),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Komisiju, pirms sākta solītā Regulas (EK) Nr. 2201/2003 vispārējā pārskatīšana, steidzamā kārtā iesniegt priekšlikumu par grozījumu izdarīšanu minētajā regulā, kuru vienīgais mērķis ‐ papildināt to ar klauzulu par forum necessitatis;

4.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

5.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
2. atsauce
ņemot vērā Padomes Lēmumu […] ([…] gada […]), ar kuru atļauj ciešāku sadarbību laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamo tiesību jomā7,
ņemot vērā Padomes Lēmumu 2010/405/ES (2010. gada 12. jūlijs), ar kuru atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai1,
____________________
7 OV L […], […] lpp.
____________________
1 OV L 189, 22.7.2010., 12. lpp.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
1. apsvērums
1)  Savienība ir izvirzījusi mērķi uzturēt un attīstīt brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kurā ir nodrošināta personu brīva pārvietošanās. Lai pakāpeniski izveidotu šādu telpu, Savienībai ir jāpieņem pasākumi saistībā ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās, kurās ir pārrobežu elementi.
1)  Savienība ir izvirzījusi mērķi uzturēt un attīstīt brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kurā ir nodrošināta personu brīva pārvietošanās. Lai pakāpeniski izveidotu šādu telpu, Savienībai ir jāpieņem pasākumi saistībā ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās, kurās ir pārrobežu elementi, īpaši ja tas vajadzīgs iekšējā tirgus pareizai darbībai.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
2. apsvērums
2)  Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 81. panta 3. punktu Padome nosaka pasākumus, kas attiecas uz tiem ģimenes tiesību aspektiem, kuriem ir pārrobežu ietekme
2)  Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 81. pantu pie minētajiem pasākumiem pieder arī pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt dalībvalstu piemērojamo tiesību saderību kolīziju normu jautājumos.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
6. apsvērums
6)  Bulgārija, Grieķija, Spānija, Francija, Itālija, Luksemburga, Ungārija, Austrija, Rumānija un Slovēnija iesniedza Komisijai pieprasījumu, kurā norādīja, ka tās plāno savā starpā izveidot ciešāku sadarbību laulības lietām piemērojamo tiesību jomā, un lūdza Komisiju tālab iesniegt priekšlikumu Padomei.
6)  Beļģija, Bulgārija, Vācija, Grieķija, Spānija, Francija, Itālija, Latvija, Luksemburga, Ungārija, Malta, Austrija, Portugāle, Rumānija un Slovēnija iesniedza Komisijai pieprasījumu, kurā norādīja, ka tās plāno savā starpā izveidot ciešāku sadarbību laulības lietām piemērojamo tiesību jomā. Grieķija 2010. gada 3. martā atsauca savu pieprasījumu.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
7. apsvērums
7)  Padome […] gada […] pieņēma Lēmumu […], ar kuru atļauj ciešāku sadarbību laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamo tiesību jomā.
7)  Padome 2010. gada 12. jūlijā pieņēma Lēmumu 2010/405/ES, ar kuru atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
8. apsvērums
8)  Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 328. panta 1. punktu, izveidojot ciešāku sadarbību, tā ir pieejama visām dalībvalstīm, ja tās ievēro līdzdalības nosacījumus, kuri noteikti lēmumā, ar kuru dod šādas sadarbības atļauju. Tās var iesaistīties arī jebkurā citā laikā, ja tās ievēro minētos nosacījumus un šajā sakarā jau pieņemtos aktus.
8)  Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 328. panta 1. punktu, izveidojot ciešāku sadarbību, tā ir pieejama visām dalībvalstīm, ja tās ievēro līdzdalības nosacījumus, kuri noteikti lēmumā, ar kuru dod šādas sadarbības atļauju. Tās var iesaistīties arī jebkurā citā laikā, ja tās ievēro minētos nosacījumus un šajā sakarā jau pieņemtos aktus. Komisijai un dalībvalstīm, kas iesaistījušās ciešākā sadarbībā, ir jānodrošina, ka tiek sekmēta iespējami daudzu dalībvalstu līdzdalība. Šai regulai jāuzliek saistības kopumā un jābūt tieši piemērojamai tikai iesaistītajās dalībvalstīs, ievērojot Līgumu noteikumus.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)
9a)  Šīs regulas darbības jomai un priekšrakstiem vajadzētu būt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2201/2003. Tomēr tā nav jāpiemēro attiecībā uz laulības atzīšanu par neesošu. Regula jāpiemēro tikai laulības izbeigšanai vai laulības saišu vājināšanai. Atbilstīgi šīs regulas kolīziju normām noteiktās tiesības būtu jāpiemēro laulības šķiršanas un laulāto atšķiršanas nolūkā. Prejudiciāli jautājumi, kas attiecas, piemēram, uz tādiem aspektiem kā fizisku personu tiesību un rīcības spēja, laulības esamība, no šķiršanās vai laulāto atšķiršanas izrietošās mantiskās sekas, uzvārdi, vecāku atbildība vai citi mazsvarīgāki jautājumi risināmi, pamatojoties uz kolīziju normām, kas piemērojamas attiecīgajā iesaistītajā dalībvalstī.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
10. apsvērums
10)  Lai skaidri norādītu šīs regulas teritoriālo darbības jomu, ir jāprecizē ciešākā sadarbībā iesaistītās dalībvalstis.
10)  Lai skaidri norādītu šīs regulas teritoriālo darbības jomu, saskaņā ar 1. panta 2. punktu ir jāprecizē ciešākā sadarbībā iesaistītās dalībvalstis.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)
10a)  Šai regulai jābūt universālai tādā izpratnē, ka regulas vienotās kolīziju normas var paredzēt, ka tiks piemērotas iesaistītās dalībvalsts tiesības, neiesaistītās dalībvalsts tiesības vai tādas valsts tiesības, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
11. apsvērums
11)  Šī regula būtu jāpiemēro neatkarīgi no tiesas, kurā iesniegta prasība, rakstura.
11)  Šī regula būtu jāpiemēro neatkarīgi no tiesas, kurā iesniegta prasība, rakstura. Attiecīgā gadījumā būtu jāuzskata, ka prasība tiesā ir iesniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2201/2003.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
12. apsvērums
12)  Lai dotu laulātajiem iespēju izvēlēties piemērojamās tiesības, ar kurām tie ir cieši saistīti, vai, ja puses neizdara izvēli, lai šīs tiesības būtu piemērojamas to laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas lietai, attiecīgās tiesības būtu jāpiemēro pat tādā gadījumā ja tās nav iesaistītās dalībvalsts tiesības. Ja ir norādītas kādas citas dalībvalsts tiesības, tad tīkls, kas izveidots ar Padomes 2001. gada 28. maija Lēmumu 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, var palīdzēt tiesām izprast ārvalstu tiesību saturu.
12)  Lai dotu laulātajiem iespēju izvēlēties piemērojamās tiesības, ar kurām tie ir cieši saistīti, vai, ja puses neizdara izvēli, lai šīs tiesības būtu piemērojamas to laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas lietai, attiecīgās tiesības būtu jāpiemēro pat tādā gadījumā, ja tās nav iesaistītās dalībvalsts tiesības. Ja ir norādītas kādas citas dalībvalsts tiesības, tad tīkls, kas izveidots ar Padomes Lēmumu 2001/470/EK (2001. gada 28. maijs), ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās1, ar grozījumiem, kuri izdarīti ar Lēmumu Nr. 568/2009/EK (2009. gada 18. jūnijs)2, varētu palīdzēt tiesām izprast ārvalstu tiesību saturu.
____________________
10 OV L 174, 27.6.2001., 25. lpp.
____________________
1 OV L 174, 27.6.2001., 25. lpp.
2OV L 168, 30.6.2009., 35. lpp.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
13. apsvērums
13)  Līdz ar pieaugošo pilsoņu mobilitāti ir nepieciešama gan lielāka elastība, gan tiesiskā noteiktība. Lai sasniegtu šo mērķi, šai regulai ir jāpalielina pušu autonomija laulības šķiršanas un laulāto atšķiršanas jomā, sniedzot laulātajiem ierobežotu iespēju izvēlēties laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas lietai piemērojamās tiesības. Šāda iespēja nebūtu jāattiecina uz laulības atzīšanu par neesošu, kas ir cieši saistīta ar tās likumīgas esības priekšnoteikumiem; šādā gadījumā pušu autonomija ir nepiemērota.
13)  Līdz ar pieaugošo pilsoņu mobilitāti ir nepieciešama gan lielāka elastība, gan tiesiskā noteiktība. Lai sasniegtu šo mērķi, šai regulai ir jāpalielina pušu autonomija laulības šķiršanas un laulāto atšķiršanas jomā, sniedzot laulātajiem ierobežotu iespēju izvēlēties laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas lietai piemērojamās tiesības.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
13. apsvērums
14)  Laulātajiem būtu jābūt iespējai izvēlēties tās valsts tiesības, ar kuru tiem ir īpaša saistība, vai lex fori kā laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamās tiesības. Laulāto izvēlētajām tiesībām ir jābūt saskaņā ar Līgumos un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā noteiktajām pamattiesībām. Iespēja izvēlēties laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamās tiesības nedrīkstētu nelabvēlīgi ietekmēt vissvarīgākās – bērna intereses.
14)  Laulātajiem būtu jābūt iespējai izvēlēties tās valsts tiesības, ar kuru tiem ir īpaša saistība, vai tiesas atrašanās valsts tiesības kā laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamās tiesības. Laulāto izvēlētajām tiesībām ir jābūt saskaņā ar Līgumos un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā atzītajām pamattiesībām.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
15. apsvērums
15)  Ir svarīgi, lai pirms piemērojamo tiesību norādīšanas laulātajiem būtu pieeja aktuālai informācijai par būtiskiem aspektiem valstu un Savienības tiesībās, kā arī procedūrās, kas regulē laulības šķiršanu un laulāto atšķiršanu. Lai nodrošinātu pieeju pienācīgai un kvalitatīvai informācijai, Komisija to regulāri atjaunina internetā sabiedrībai paredzētās informācijas sistēmā, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 2001/470/EK.
15)  Ir svarīgi, lai pirms piemērojamo tiesību norādīšanas laulātajiem būtu pieeja aktuālai informācijai par būtiskiem aspektiem valstu un Savienības tiesībās, kā arī procedūrās, kas regulē laulības šķiršanu un laulāto atšķiršanu. Lai nodrošinātu pieeju pienācīgai un kvalitatīvai informācijai, Komisija to regulāri atjaunina internetā sabiedrībai paredzētās informācijas sistēmā, kas izveidota ar Lēmumu 2001/470/EK, kurš grozīts ar Lēmumu Nr. 568/2009/EK.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)
15a)  Ja laulātie nevar vienoties par piemērojamām tiesībām, viņiem būtu jāpiedalās mediācijas procesā, kurā ietilpst vismaz viena konsultācija pie apstiprināta mediatora.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
16. apsvērums
16)  Abu laulāto apzināta izvēle ir šīs regulas pamatprincips. Abiem laulātajiem būtu precīzi jāapzinās piemērojamo tiesību izvēles juridiskās un sociālās sekas. Iespēja izvēlēties piemērojamās tiesības pēc kopīgas vienošanās nedrīkstētu ietekmēt abu laulāto tiesības un vienlīdzīgas iespējas. Līdz ar to tiesnešiem dalībvalstīs būtu jāapzinās, cik liela nozīme ir abu laulāto apzinātai izvēlei attiecībā uz noslēgtās tiesību izvēles vienošanās juridiskajām sekām.
16)  Laulāto apzināta izvēle ir šīs regulas pamatprincips. Abiem laulātajiem būtu precīzi jāapzinās piemērojamo tiesību izvēles juridiskās un sociālās sekas. Iespēja izvēlēties piemērojamās tiesības pēc kopīgas vienošanās nedrīkstētu ietekmēt laulāto tiesības un vienlīdzīgas iespējas. Līdz ar to tiesnešiem iesaistītajās dalībvalstīs būtu jāapzinās, cik liela nozīme ir laulāto apzinātai izvēlei attiecībā uz noslēgtās tiesību izvēles vienošanās juridiskajām sekām.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
17. apsvērums
17)  Būtu jāievieš īpaši drošības pasākumi, lai nodrošinātu to, ka laulātie apzinās savas izvēles sekas. Būtu vismaz jānoslēdz rakstiska vienošanās par piemērojamo tiesību aktu izvēli, kam būtu pievienots vienošanās datums un ko parakstītu abas puses. Tomēr gadījumā, ja iesaistītās dalībvalsts, kurā abi no laulātajiem pastāvīgi dzīvo, tiesībās ir noteiktas papildu oficiālas normas, šīs normasir jāievēro. Piemēram, šādas papildu oficiālas prasības var būt spēkā iesaistītā dalībvalstī, kurā vienošanās ir iekļauta laulību līgumā.
17)  Būtu jāparedz noteikumi par materiālo un formālo spēkā esamību, lai laulātajiem būtu vienkāršāk izdarīt uz informāciju pamatotu izvēli un tiktu ievērota viņu sniegtā piekrišana, tā nodrošinot juridisko noteiktību, kā arī labāku tiesas pieejamību. Attiecībā uz formālo spēkā esamību būtu jāievieš īpaši drošības pasākumi, lai nodrošinātu to, ka laulātie apzinās savas izvēles sekas. Būtu vismaz jānoslēdz rakstiska vienošanās par piemērojamo tiesību aktu izvēli, kam būtu pievienots vienošanās datums un ko parakstītu abas puses. Tomēr gadījumā, ja iesaistītās dalībvalsts, kurā abi no laulātajiem pastāvīgi dzīvo vienošanās noslēgšanas brīdī, tiesībās ir noteiktas papildu formālas prasības, šīs prasībasbūtu jāievēro. Piemēram, šādas papildu formālās prasības var būt spēkā iesaistītā dalībvalstī, kurā vienošanās ir iekļauta laulību līgumā. Ja vienošanās noslēgšanas brīdī laulāto pastāvīgā dzīvesvieta ir dažādās iesaistītajās dalībvalstīs, kuru tiesībās ir paredzētas atšķirīgas formālās prasības, būtu jāpietiek ar to, ka vienošanās atbilst vienas minētās valsts tiesībās paredzētajām formālajām prasībām. Ja vienošanās noslēgšanas brīdī tikai viens laulātais pastāvīgi dzīvo iesaistītajā dalībvalstī, kuras tiesībās ir paredzētas papildu formālās prasības, šīs prasības būtu jāievēro.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
19. apsvērums
19)  Gadījumos, kad piemērojamo tiesību izvēle nav notikusi, un lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un paredzamību un lai novērstu tādas situācijas rašanās, kad viens no laulātajiem iesniedz laulības šķiršanas prasību, pirms to izdarījis otrs, lai nodrošinātu, ka tiesvedību regulē konkrētas tiesības, kuras viņš vai viņa uzskata par savām interesēm labvēlīgākām, ar šo regulu ir jāievieš saskaņotas tiesību kolīziju normas, pamatojoties uz secīgu saistošo faktoru gradāciju, kuras pamatā ir laulāto ciešas saistības esība ar attiecīgajām tiesībām. Šie saistošie faktori ir izraudzīti tā, lai laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas tiesvedību regulētu tiesības, ar kurām laulātajiem ir cieša saistība, un to pamatā, pirmkārt, ir laulāto pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiesības.
19)  Gadījumos, kad piemērojamo tiesību izvēle nav notikusi, un lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un paredzamību un lai novērstu tādas situācijas rašanos, kad viens no laulātajiem iesniedz laulības šķiršanas prasību, pirms to izdarījis otrs, lai nodrošinātu, ka tiesvedību regulē konkrētas tiesības, kuras viņš vai viņa uzskata par savām interesēm labvēlīgākām, ar šo regulu ir jāievieš saskaņotas kolīziju normas, pamatojoties uz secīgu saistošo faktoru gradāciju, kuras pamatā ir laulāto ciešas saistības esība ar attiecīgajām tiesībām. Šādi saistošie faktori būtu jāizraugās tā, lai nodrošinātu, ka laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas tiesvedību reglamentē tiesības, ar kurām laulātajiem ir cieša saistība.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)
19a)  Ja šajā regulā kādas valsts tiesību piemērošanas nolūkos kā saistošais faktors minēta valstspiederība, jautājums par to, kā risināt gadījumus, kuros iesaistītas vairākas valstspiederības, būtu jānosaka saskaņā ar valsts tiesību aktiem, pilnībā ievērojot Eiropas Savienības vispārējos principus.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
19.b apsvērums (jauns)
19b)  Ja tiesā ir iesniegta prasība pārvērst laulāto atšķiršanu par laulības šķiršanu un puses nav izdarījušas izvēli par piemērojamām tiesībām, laulības šķiršanai būtu jāpiemēro tās tiesības, kuras tika piemērotas laulāto atšķiršanai. Šāda prakse veicinātu paredzamību pusēm un palielinātu juridisko noteiktību. Ja laulāto atšķiršanai piemērotās tiesības neparedz iespēju pārvērst laulāto atšķiršanu par laulības šķiršanu, laulības šķiršanas gadījumā būtu jāizmanto kolīziju normas, ko piemēro gadījumos, kad puses nav izdarījušas izvēli. Minētais nenozīmē, ka laulātie nevarētu mēģināt panākt laulības šķiršanu, pamatojoties uz citiem šajā regulā paredzētajiem noteikumiem.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
20. apsvērums
20)  Noteiktās situācijās, piemēram, gadījumos, kad piemērojamās tiesības neparedz laulības šķiršanu vai nepiešķir vienam laulātajam vienādu pieeju laulības šķiršanai vai laulāto atšķiršanai, pamatojoties uz dzimumu, tomēr būtu jāpiemēro tās tiesas valsts tiesības, kurā iesniegta prasība.
20)  Noteiktās situācijās, piemēram, gadījumos, kad piemērojamās tiesības neparedz laulības šķiršanu vai nepiešķir vienam laulātajam vienādu pieeju laulības šķiršanai vai laulāto atšķiršanai, pamatojoties uz dzimumu, tomēr būtu jāpiemēro tās tiesas valsts tiesības, kurā iesniegta prasība. Tomēr tam nevajadzētu skart sabiedriskās kārtības klauzulu (ordre public).
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
21. apsvērums
21)  Sabiedrības interesēs dalībvalstu tiesām būtu jādod iespēja izņēmuma apstākļos atteikties konkrētajā gadījumā piemērot ārvalstu tiesības, ja tas būtu nepārprotamā pretrunā tiesas atrašanās valsts sabiedriskajai kārtībai. Tomēr tiesām nebūtu jādod iespēja piemērot sabiedriskās kārtības nosacīto izņēmumu, lai noraidītu citas dalībvalsts tiesības, ja šāda rīcība būtu pretrunā Eiropas Savienības Pamattiesību hartai un jo īpaši tās 21. pantam, kurā aizliegta jebkāda veida diskriminācija.
21)  Sabiedrības interesēs dalībvalstu tiesām būtu jādod iespēja izņēmuma apstākļos atteikties konkrētajā gadījumā piemērot ārvalstu tiesību normas, ja tas būtu nepārprotamā pretrunā tiesas atrašanās valsts sabiedriskajai kārtībai. Tomēr tiesām nebūtu jādod iespēja piemērot sabiedriskās kārtības nosacīto izņēmumu, lai noraidītu citas valsts tiesību normas, ja šāda rīcība būtu pretrunā Eiropas Savienības Pamattiesību hartai un jo īpaši tās 21. pantam, kurā aizliegta jebkāda veida diskriminācija.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)
21a)  Ja šajā regulā izdarīta atsauce uz to, ka iesaistītajā dalībvalstī, kuras tiesā iesniegta prasība, likums neparedz laulības šķiršanu, tas interpretējams tā, ka šīs dalībvalsts tiesībās nav paredzēts laulības šķiršanas institūts. Šādā gadījumā šī regula tiesai nedrīkstētu uzlikt pienākumu pasludināt laulību par šķirtu. Ja šajā regulā izdarīta atsauce uz to, ka iesaistītajā dalībvalstī, kuras tiesā iesniegta prasība, likums neatzīst attiecīgās laulības likumīgu pastāvēšanu šķiršanās tiesvedības nolūkā, tas cita starpā interpretējams tā, ka šīs dalībvalsts tiesībās nav paredzēta šāda veida laulība. Šādā gadījumā šī regula tiesai nedrīkstētu uzlikt pienākumu pasludināt laulību par šķirtu vai pieņemt nolēmumu par laulāto atšķiršanu.
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
22. apsvērums
22)  Tā kā ir valstis un iesaistītās dalībvalstis, kurās attiecībā uz jautājumiem, ko regulē šī regula, ir spēkā divas vai vairākas tiesību sistēmas vai normu kopumi, būtu jāparedz noteikums, kas regulē to, cik lielā mērā šo regulu piemēro dažādās attiecīgo valstu un iesaistīto dalībvalstu teritoriālajās vienībās.
22)  Tā kā ir valstis un iesaistītās dalībvalstis, kurās attiecībā uz jautājumiem, ko regulē šī regula, ir spēkā divas vai vairākas tiesību sistēmas vai normu kopumi, būtu jāparedz noteikums, kas regulē to, cik lielā mērā šo regulu piemēro dažādās attiecīgo valstu un iesaistīto dalībvalstu teritoriālajās vienībās, vai to, kādā mērā šī regula piemērojama dažādām attiecīgo valstu un iesaistīto dalībvalstu iedzīvotāju kategorijām.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)
22a)  Nepastāvot noteikumiem par piemērojamo tiesību izvēli, ja laulātie piemērojamās tiesības izraugās, pamatojoties uz viena laulātā valstspiederību, un ja šo valsti veido vairākas teritoriālās vienības un katrā teritoriālajā vienībā šķiršanos reglamentē atšķirīgas tiesību sistēmas vai normu kopumi, tad laulātajiem jānorāda, kuras teritoriālās vienības likumus viņi ir vienojušies piemērot.
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a Šī regula neattiecas uz turpmāk minētajiem jautājumiem, pat ja tos izskata tikai kā prejudiciālus jautājumus saistībā ar laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas tiesvedību:
a) fizisku personu tiesību un rīcības spēja;
b) laulības pastāvēšana, likumība vai atzīšana;
c) laulības atzīšana par neesošu;
d) laulāto uzvārdi;
e) no laulības attiecībām izrietošās mantiskās sekas;
f) vecāku atbildība;
g) uzturēšanas pienākumi;
h) īpašumu pārvaldīšana vai mantošana.
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
2.  Šajā regulā “iesaistītā dalībvalsts” nozīmē dalībvalsti, kura piedalās ciešākā sadarbībā laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamo tiesību jomā, ņemot vērā Padomes […] gada […] Lēmumu […], ar kuru atļauj ciešāku sadarbību laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamo tiesību jomā.
2.  Šajā regulā “iesaistītā dalībvalsts” nozīmē dalībvalsti, kura piedalās ciešākā sadarbībā laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamo tiesību jomā, ņemot vērā Padomes 2010. gada 12. jūlija Lēmumu 2010/405/ES, ar kuru atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai, vai lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 331. panta 1. punkta otro vai trešo daļu.
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)
1.a pants
Saistība ar Regulu (EK) Nr. 2201/2003
Šī regula neskar Regulas (EK) Nr. 2201/2003 darbību.
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
1.b pants (jauns)
1.b pants
Definīcija
Šajā regulā ar terminu “tiesa” apzīmē visas iesaistīto dalībvalstu iestādes, kurām piekrīt lietas, kas ir šīs regulas darbības jomā.
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa
1.  Laulātie var pēc savstarpējas vienošanās izvēlēties laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamās tiesības ar nosacījumu, ka šādas tiesības ir saskaņā ar Līgumos un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā noteiktajām pamattiesībām un ar sabiedriskās kārtības principu, no šādām tiesībām:
1.  Laulātie var vienoties par laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamām tiesībām, izraugoties kādas no šādām tiesībām:
Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts
3.  Šā panta 2. punktā vienošanos pauž rakstiski, tajā norāda datumu un to paraksta abi laulātie. Visi paziņojumi ar elektroniskiem līdzekļiem, kas paliekoši reģistrē vienošanos, ir līdzvērtīgi rakstiskiem līdzekļiem.
3.  Ja tiesas atrašanās valsts likumi paredz šādu iespēju, laulātie var piemērojamās tiesības norādīt arī tiesā tiesvedības gaitā. Šādā gadījumā norādīto izvēli ieraksta tiesas protokolā saskaņā ar tiesas atrašanās valsts tiesībām.
Tomēr, ja tās dalībvalsts tiesībās, kurā abiem laulātajiem vienošanās noslēgšanas laikā ir pastāvīgā dzīvesvieta, ir paredzētas papildu oficiālas prasības attiecībā uz šādu vienošanos, piemēro šīs prasības. Ja laulāto pastāvīgā dzīvesvieta ir dažādās dalībvalstīs un abu dalībvalstu tiesībās ir paredzētas dažādas oficiālas prasības, vienošanās formāli ir spēkā, ja tā atbilst vienas minētās valsts tiesībās paredzētajām prasībām.
Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts
4.  Ja tas ir paredzēts lex fori, laulātie piemērojamos tiesību aktus var norādīt arī tiesas procesa laikā tiesā. Tādā gadījumā šādu norādīšanu reģistrē tiesā saskaņā ar lex fori.
svītrots
Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)
3.a pants
Piekrišana un spēkā esamība pēc būtības
1.  Vienošanās par piemērojamām tiesībām pastāvēšanu un spēkā esamību vai kāda šīs vienošanās nosacījuma pastāvēšanu un spēkā esamību nosaka saskaņā ar tiesību aktiem, kas to reglamentētu saskaņā ar šo regulu, ja attiecīgā vienošanās vai noteikums būtu spēkā.
2.  Tomēr, ja no apstākļu kopuma izriet, ka nebūtu pamatoti viena vai otra laulātā rīcības sekas noteikt saskaņā ar 1. punktā norādītajiem tiesību aktiem, laulātais, kurš vēlas pamatot apgalvojumu, ka vienošanās nav noslēgta ar viņa piekrišanu, var atsaukties uz tās valsts tiesību aktiem, kurā viņš pastāvīgi uzturējies brīdī, kad iesniegts pieteikums tiesā.
Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
3.b pants (jauns)
3.b pants
Formālie nosacījumi
1.  3. panta 1. un 2. punktā minēto vienošanos pauž rakstiski, tajā norāda datumu, un to paraksta abi laulātie. Par rakstiski paustu vienošanos uzskata arī vienošanos ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, ja šāda saziņa ir paliekoši reģistrēta.
2.  Tomēr, ja iesaistītajā dalībvalstī, kurā vienošanās noslēgšanas brīdī atrodas laulāto pastāvīgā dzīvesvieta, likums attiecībā uz šādu vienošanos paredz papildu formālās prasības, tad šīs prasības piemēro.
3.  Ja vienošanās noslēgšanas brīdī laulāto pastāvīgā dzīvesvieta atrodas dažādās iesaistītajās dalībvalstīs un šo valstu tiesībās ir paredzētas atšķirīgas formālās prasības, tad vienošanās formāli ir spēkā, ja tā atbilst vienas minētās valsts tiesībās noteiktajām prasībām.
4.  Ja vienošanās noslēgšanas brīdī tikai viena laulātā pastāvīgā dzīvesvieta ir iesaistītajā dalībvalstī un šajā valstī attiecībā uz šādu vienošanos ir noteiktas papildu formālās prasības, tad šīs prasības piemēro.
Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)
4.a pants
Laulāto atšķiršanas pārvēršana par laulības šķiršanu
1.  Pārvēršot laulāto atšķiršanu par laulības šķiršanu, laulības šķiršanai piemēro tiesības, kas piemērotas laulāto atšķiršanai, izņemot gadījumus, ja puses saskaņā ar 3. panta noteikumiem ir vienojušās citādi.
2.  Ja laulāto atšķiršanai piemērotās tiesības neparedz iespēju pārvērst laulāto atšķiršanu par laulības šķiršanu, piemēro 4. pantu, izņemot gadījumus, ja puses saskaņā ar 3. panta noteikumiem vienojušās citādi.
Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)
7.a pants
Valstu tiesību aktu atšķirības
Šī regula neuzliek pienākumu iesaistītās dalībvalsts tiesai pasludināt laulību par šķirtu, pamatojoties uz šo regulu, ja šīs valsts tiesībās nav paredzēta laulības šķiršana vai attiecīgā laulība saskaņā ar šīs valsts tiesībām nav atzīstama par spēkā esošu laulības šķiršanas tiesvedības nolūkā.
Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
8. pants
Valstis ar vairāk nekā vienu tiesību sistēmu
Valstis ar divām vai vairākām tiesību sistēmām ‐ teritoriālie aspekti
1.  Ja valsti veido vairākas teritoriālās vienības, kurā katrai ir savas tiesību normas laulības šķiršanas un laulāto atšķiršanas jomā, katru teritoriālo vienību uzskata par valsti, lai noteiktu piemērojamās tiesības atbilstoši šai regulai.
1.  Ja valsti veido vairākas teritoriālās vienības, kurā katrai ir savas tiesību normas laulības šķiršanas un laulāto atšķiršanas jomā, katru teritoriālo vienību uzskata par valsti, lai noteiktu piemērojamās tiesības atbilstoši šai regulai.
1.a Šādas valsts gadījumā:
a) atsauci uz pastāvīgu dzīvesvietu šajā valstī interpretē kā atsauci uz pastāvīgu dzīvesvietu šīs valsts teritoriālajā vienībā;
b) atsauci uz valstspiederību interpretē kā atsauci uz šīs valsts tiesību aktos paredzētu teritoriālo vienību, vai, nepastāvot attiecīgiem noteikumiem, kā atsauci uz laulāto izvēlēto teritoriālo vienību, vai, laulātajiem neizdarot izvēli, kā atsauci uz teritoriālo vienību, ar kuru vienam vai abiem laulātajiem ir bijusi vai ir visciešākā saistība.
Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)
8.a pants
Valstis ar divām vai vairākām tiesību sistēmām ‐ ar dažādām personu kategorijām saistītās kolīzijas
Attiecībā uz valstīm, kurās šīs regulas reglamentēto jautājumu jomā tiek piemērotas divas vai vairākas tiesību sistēmas vai tiesību normu kopumi, kas attiecas uz dažādām personu kategorijām, atsauci uz šādas valsts tiesībām interpretē kā atsauci uz to tiesību sistēmu, kuru nosaka attiecīgajā valstī spēkā esošie noteikumi. Ja šādu noteikumu nav, piemēro to tiesību sistēmu vai tiesību normu kopumu, ar ko vienam vai abiem laulātajiem ir visciešākā saistība.
Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
8.b pants (jauns)
8.b pants
Regulas nepiemērošana iekšējām kolīzijām
Iesaistītajai dalībvalstij, kurā šīs regulas reglamentēto jautājumu jomā tiek piemērotas atšķirīgas tiesību sistēmas vai tiesību normu kopumi, nav pienākuma piemērot šo regulu tiesību kolīziju situācijās, kuras veidojas vienīgi starp šādām atšķirīgām tiesību sistēmām vai tiesību normu kopumiem.
Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
a) formālajām prasībām, kas piemērojamas vienošanām par piemērojamo tiesību izvēli; un
a) formālajām prasībām, kas saskaņā ar 3.b panta 2. līdz 4. punktu piemērojamas, slēdzot vienošanos par piemērojamo tiesību izvēli; un
Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 2. daļa
Tomēr vienošanās par piemērojamo tiesību izvēli, kura ir noslēgta saskaņā ar iesaistītās dalībvalsts tiesībām pirms šīs regulas piemērošanas dienas, arī ir spēkā,ar noteikumu, ka tā atbilst 3. panta 3. punkta pirmajā daļā izklāstītajiem nosacījumiem.
Tomēr vienošanās par piemērojamo tiesību izvēli, kura ir noslēgta pirms šīs regulas piemērošanas dienas, arī ir spēkā, ja tā atbilst 3.a  un 3.b panta noteikumiem.
Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts
1.   Neskarot iesaistīto dalībvalstu saistības atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 351. pantam, šī regula neietekmē tādu divpusēju vai daudzpusēju konvenciju piemērošanu, kuru līgumslēdzējas puses šīs regulas pieņemšanas laikā ir viena vai vairākas iesaistītās dalībvalstis un kuras ir saistītas ar jautājumiem, uz kuriem attiecas šī regula.
1.  Šī regula neietekmē tādu starptautisku konvenciju piemērošanu, kuru līgumslēdzējas puses šīs regulas vai 1. panta 2. punktā minētā lēmuma pieņemšanas brīdī ir viena vai vairākas iesaistītās dalībvalstis un kurās ir noteiktas kolīziju normas attiecībā uz laulības šķiršanu vai laulāto atšķiršanu.
Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts
2.  Neatkarīgi no 1. punkta iesaistīto dalībvalstu savstarpējās attiecībās šī regula prevalē pār konvencijām, kas attiecas uz šīs regulas darbības jomu un kuru līgumslēdzējas puses ir dalībvalstis.
2.  Tomēr iesaistīto dalībvalstu savstarpējās attiecībās šī regula prevalē pār konvencijām, kas noslēgtas tikai starp divām vai vairākām iesaistītajām dalībvalstīm, ciktāl šādas konvencijas attiecas uz šajā regulā reglamentētiem jautājumiem.
Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts
Vēlākais līdz [pieci gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par šīs regulas piemērošanu. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno ierosinātos pielāgojumus.
1.  Apritot vēlākais pieciem gadiem pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam reizi piecos gados Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par šīs regulas piemērošanu. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno priekšlikumus par pielāgojumu veikšanu šajā regulā.
Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a Šajā nolūkā iesaistītās dalībvalstis sniedz Komisijai attiecīgo informāciju par šīs regulas noteikumu piemērošanu iesaistīto dalībvalstu tiesās.
Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a Dalībvalstis, kuras ciešākā sadarbībā iesaistījušās, pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 331. panta 1. punkta otro vai trešo daļu, šo regulu piemēro no attiecīgajā lēmumā norādītās dienas.

(1) Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0216.
(2) OV L 189, 22.7.2010., 12. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika