Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0067(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0360/2010

Texte depuse :

A7-0360/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/12/2010 - 9.2
CRE 15/12/2010 - 9.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0477

Texte adoptate
PDF 484kWORD 232k
Miercuri, 15 decembrie 2010 - Strasbourg
Punerea în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept *
P7_TA(2010)0477A7-0360/2010

Rezoluția Parlamentului European din 15 decembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept (COM(2010)0105 – C7-0315/2010 – 2010/0067(CNS))

(Procedura legislativă specială - consultare-cooperare consolidată)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2010)0105),

–  având în vedere articolul 81 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0315/2010),

–  având în vedere poziția sa din 16 iunie 2010(1), prin care a aprobat proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept,

–  având în vedere Decizia 2010/405/UE a Consiliului din 12 iulie 2010 de autorizare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept(2),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 iulie 2010,

–  având în vedere articolul 55 și articolul 74g alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-0360/2010),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  Invită Comisia să prezinte o propunere de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 care să se limiteze la adăugarea unei clauze privind forum necessitatis, în regim de extremă urgență, înainte de revizuirea generală promisă a respectivului regulament;

4.  invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

5.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Referirea 2
având în vedere Decizia [...] Consiliului din [...] de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept,
având în vedere Decizia 2010/405/UE a Consiliului din 12 iulie 2010 de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept1,
____________________
7 JO L […], […], p. […].
____________________
1 JO L 189, 22.7.2010, p. 12.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Uniunea și-a stabilit obiectivul de a menține și a dezvolta un spațiu de libertate, securitate și justiție, în cadrul căruia se asigură libera circulație a persoanelor. Pentru instituirea progresivă a unui astfel de spațiu, Uniunea trebuie să adopte măsuri privind cooperarea judiciară în materie civilă cu implicații transfrontaliere.
(1)  Uniunea și-a stabilit obiectivul de a menține și a dezvolta un spațiu de libertate, securitate și justiție, în cadrul căruia se asigură libera circulație a persoanelor. Pentru instituirea progresivă a unui astfel de spațiu, Uniunea adoptă măsuri privind cooperarea judiciară în materie civilă cu implicații transfrontaliere, în special atunci când sunt necesare pentru buna funcționare a pieței interne;.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  În conformitate cu articolul 81 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul adoptă măsuri privind dreptul familiei care au implicații transfrontaliere.
(2)  În conformitate cu articolul 81 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, printre acestea urmează să se numere și măsuri menite să asigure compatibilitatea normelor aplicabile în statele membre în materie de conflict de legi.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Bulgaria, Grecia, Spania, Franța, Italia, Luxemburg, Ungaria, Austria, România și Slovenia au adresat ulterior Comisiei o cerere în care își exprimau intenția de a stabili între ele o cooperare consolidată în domeniul legislației aplicabile în materie matrimonială și au invitat Comisia să prezinte Consiliului o propunere în acest sens.
(6)  Belgia, Bulgaria, Germania, Grecia, Spania, Franța, Italia, Letonia, Luxemburg, Ungaria, Malta, Austria, Portugalia, România și Slovenia au adresat ulterior Comisiei o cerere în care își exprimau intenția de a stabili între ele o cooperare consolidată în domeniul legislației aplicabile în materie matrimonială. La 3 martie 2010, Grecia și-a retras cererea.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  La data de [...], Consiliul a adoptat Decizia [...] de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept.
(7)  La data de 12 iulie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/405/UE de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  În conformitate cu articolul 328 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, de la data stabilirii lor, formele de cooperare consolidată sunt deschise tuturor statelor membre, sub rezerva respectării eventualelor condiții de participare stabilite prin decizia de autorizare. De asemenea, acestea rămân deschise oricând pe durata funcționării lor, sub rezerva respectării, pe lângă condițiile menționate anterior, și a actelor deja adoptate în cadrul lor.
(8)  În conformitate cu articolul 328 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, de la data stabilirii lor, formele de cooperare consolidată sunt deschise tuturor statelor membre, sub rezerva respectării eventualelor condiții de participare stabilite prin decizia de autorizare. De asemenea, acestea rămân deschise oricând pe durata funcționării lor, sub rezerva respectării, pe lângă condițiile menționate anterior, și a actelor deja adoptate în cadrul lor. Comisia și statele membre participante la cooperarea consolidată ar trebui să se asigure de promovarea participării unui număr cât mai mare de state membre. Prezentul regulament ar trebui să fie obligatoriu în toate elementele sale și să se aplice direct numai în statele membre participante, în conformitate cu tratatele.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)
(9a)  Domeniul de aplicare material și partea dispozitivă a prezentului Regulament ar trebui să fie în concordanță cu Regulamentul (CE) nr. 2201/2003. Cu toate acestea, nu ar trebui să se aplice anulării căsătoriei. Prezentul regulament ar trebui să se aplice doar în caz de desfacere a căsătoriei sau de nerespectare a legăturii matrimoniale; Legislația stabilită de normele privind conflictul de legi din prezentul regulament ar trebui să se aplice motivelor de divorț și separării de drept. Chestiunile preliminare, precum capacitatea juridică și valabilitatea căsătoriei și chestiunile precum efectele divorțului sau ale separării de drept asupra patrimoniului, numelui, răspunderii parentale, obligațiilor de întreținere sau alte eventuale măsuri accesorii ar trebui stabilite de normele privind conflictul de legi aplicabile în statul membru participant vizat.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Pentru a delimita în mod clar domeniul de aplicare teritorială a prezentului regulament, trebuie definite statele membre care participă la cooperarea consolidată.
(10)  Pentru a delimita în mod clar domeniul de aplicare teritorială a prezentului regulament, trebuie definite statele membre care participă la cooperarea consolidată în conformitate cu articolul 1 alineatul (2).
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Recital 10 a(new)
(10a)  Prezentul regulament ar trebui să aibă un caracter universal, în sensul că normele sale uniforme privind conflictul de legi pot desemna legislația unui stat membru participant, legislația unui stat membru neparticipant sau legislația unui stat care nu este membru al Uniunii Europene.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice indiferent de natura instanței judecătorești sesizate.
(11)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice indiferent de natura instanței judecătorești sesizate. După caz, o instanță judecătorească ar trebui să se considere sesizată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2201/2003.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Pentru a oferi soților libertatea de a desemna o legislație aplicabilă cu care au legături strânse sau, în cazul în care nu se optează pentru o legislație, pentru ca această legislație să se aplice divorțului sau separării de drept a soților, legislația respectivă ar trebui să se aplice chiar și dacă nu este legislația unui stat membru participant. În cazul desemnării legislației unui alt stat membru, rețeaua creată prin Decizia 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială10 poate oferi informații instanțelor judecătorești cu privire la conținutul legislației străine.
(12)  Pentru a oferi soților libertatea de a desemna o legislație aplicabilă cu care au legături strânse sau, în cazul în care nu se optează pentru o legislație, pentru ca această legislație să se aplice divorțului sau separării de drept a soților, legislația respectivă se poate aplica chiar și dacă nu este legislația unui stat membru participant. În cazul desemnării legislației unui alt stat membru, rețeaua creată prin Decizia 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială1 , astfel cum a fost modificată prin Decizia nr. 568/2009/CE din 18 iunie 20092, ar putea oferi informații instanțelor judecătorești cu privire la conținutul legislației străine.
____________________
10 JO L 174, 27.6.2001, p. 25.
____________________
1 JO L 174, 27.6.2001, p. 25.
2 JO L 168, 30.6.2009, p. 35.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Mobilitatea din ce în ce mai mare a cetățenilor necesită, pe de o parte, o flexibilitate mai mare și, pe de altă parte, un nivel mai ridicat de securitate juridică. Pentru a răspunde acestui obiectiv, prezentul regulament ar trebui să consolideze autonomia părților în materie de divorț și de separare de drept, dând soților posibilitatea de a alege legislația aplicabilă divorțului și separării de drept a acestora. O astfel de posibilitate nu ar trebui să se aplice si anulării căsătoriei, care este strâns legată de condițiile de valabilitate a căsătoriei, și în cazul căreia autonomia părților nu este adecvată.
(13)  Mobilitatea din ce în ce mai mare a cetățenilor necesită, pe de o parte, o flexibilitate mai mare și, pe de altă parte, un nivel mai ridicat de securitate juridică. Pentru a răspunde acestui obiectiv, prezentul regulament ar trebui să consolideze autonomia părților în materie de divorț și de separare de drept, dând soților posibilitatea de a alege legislația aplicabilă divorțului și separării de drept a acestora.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Soții ar trebui să poată alege ca legislație aplicabilă divorțului și separării de drept legislația unui stat cu care au o legătură specială sau legea forului. Legislația aleasă de soți trebuie să respecte drepturile fundamentale definite în tratate și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Posibilitatea de a alege legislația aplicabilă divorțului și separării de drept nu trebuie să aducă atingere interesului superior al copilului.
(14)  Soții ar trebui să poată alege ca legislație aplicabilă divorțului și separării de drept legislația unui stat cu care au o legătură specială sau legea forului. Legislația aleasă de soți trebuie să respecte drepturile fundamentale recunoscute în tratate și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Înaintea desemnării legislației aplicabile, este important ca soții să aibă acces la informații actualizate privind aspectele esențiale ale legislației naționale și a Uniunii, precum și privind procedurile în materie de divorț și separare de drept. Pentru a asigura accesul la informații adecvate și de calitate, Comisia actualizează în mod regulat sistemul public de informare pe internet, creat prin Decizia 2001/470/CE a Consiliului.
(15)  Înaintea desemnării legislației aplicabile, este important ca soții să aibă acces la informații actualizate privind aspectele esențiale ale legislației naționale și a Uniunii, precum și privind procedurile în materie de divorț și separare de drept. Pentru a asigura accesul la informații adecvate și de calitate, Comisia actualizează periodic sistemul de informații destinate publicului bazat pe internet, creat prin Decizia 2001/470/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia nr. 568/2009/CE.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)
(15a)  Dacă soții nu pot ajunge la un acord în ceea ce privește legislația aplicabilă, aceștia ar trebui să parcurgă o procedură de mediere care să includă cel puțin o consultare cu un mediator autorizat.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  Alegerea în cunoștință de cauză a celor doi soți reprezintă un principiu fundamental al prezentului regulament. Fiecare dintre soți trebuie să cunoască exact consecințele juridice și sociale ale alegerii legislației aplicabile. Posibilitatea de a alege de comun acord legislația aplicabilă nu ar trebui să aducă atingere drepturilor și egalității de șanse de care beneficiază cei doi soți. Prin urmare, judecătorii din statele membre ar trebui să realizeze cât de important este ca cei doi soți să ajungă la o înțelegere cunoscând pe deplin consecințele legale ale acesteia.
(16)  Alegerea în cunoștință de cauză a soților reprezintă un principiu fundamental al prezentului regulament. Fiecare dintre soți trebuie să cunoască exact consecințele juridice și sociale ale alegerii legislației aplicabile. Posibilitatea de a alege de comun acord legislația aplicabilă nu ar trebui să aducă atingere drepturilor și egalității de șanse de care beneficiază soții. Prin urmare, judecătorii din statele membre participante ar trebui să realizeze cât de important este ca soții să ajungă la o înțelegere cunoscând pe deplin consecințele legale ale acesteia.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  Ar trebui introduse anumite garanții pentru a se asigura faptul că soții sunt conștienți de consecințele alegerii lor. O condiție minimă ar fi ca acordul privind alegerea legislației aplicabile să fie încheiat în scris, datat și semnat de ambele părți. Cu toate acestea, în cazul în care legislația statului membru participant în care ambii soți își au reședința obișnuită prevede cerințe formale suplimentare, trebuie respectate astfel de cerințe. De exemplu, asemenea cerințe formale suplimentare pot exista într-un stat membru participant în care acordul este inclus într-un contract de căsătorie.
(17)  Ar trebui definite norme privind valabilitatea de conținut și cea formală, astfel încât să fie facilitată alegerea informată a soților, iar consimțământul lor respectat, pentru a se asigura certitudinea din punct de vedere juridic, precum și un acces mai bun la justiție. În ceea ce privește valabilitatea formală, ar trebui introduse anumite garanții pentru a se asigura faptul că soții sunt conștienți de consecințele alegerii lor. O condiție minimă ar fi ca acordul privind alegerea legislației aplicabile să fie încheiat în scris, datat și semnat de ambele părți. Cu toate acestea, în cazul în care legislația statului membru participant, în care ambii soți își au reședința obișnuită la momentul încheierii acordului, prevede cerințe formale suplimentare, ar trebui respectate astfel de cerințe. De exemplu, asemenea cerințe formale suplimentare pot exista într-un stat membru participant în care acordul este inclus într-un contract de căsătorie. Dacă la momentul încheierii acordului, soții își au reședința obișnuită în state membre participante diferite, care prevăd cerințe formale diferite, respectarea cerințelor formale ale unuia dintre aceste state ar trebui să fie suficientă. Dacă la momentul încheierii acordului doar unul dintre soți își are reședința obișnuită într-un stat membru participant care prevede cerințe formale, acestea ar trebui respectate.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)  În cazul în care nu se optează pentru una din legislații, prezentul regulament ar trebui să introducă norme armonizate privind conflictul de legi, având la bază o ierarhizare a factorilor de legătură în funcție de existența unei legături strânse între soți și legislația respectivă, care să permită securitatea juridică și previzibilitatea și care să împiedice situația în care unul dintre soți cere divorțul înaintea celuilalt pentru a se asigura că procedura va face obiectul unei anumite legislații, pe care o consideră a fi mai favorabilă pentru protejarea propriilor interese. Acești factori de legătură au fost aleși astfel încât să se asigure că procedurile de divorț sau de separare de drept sunt reglementate de o legislație cu care soții au o legătură strânsă și se bazează în primul rând pe legislația locului unde soții își au reședința obișnuită.
(19)  În cazul în care nu se optează pentru una din legislații, prezentul regulament ar trebui să introducă norme armonizate privind conflictul de legi, având la bază o ierarhizare a factorilor de legătură în funcție de existența unei legături strânse între soți și legislația respectivă, care să permită securitatea juridică și previzibilitatea și care să împiedice situația în care unul dintre soți cere divorțul înaintea celuilalt pentru a se asigura că procedura va face obiectul unei anumite legislații, pe care o consideră a fi mai favorabilă pentru protejarea propriilor interese. Astfel de factori de legătură ar trebui să fie aleși astfel încât să garanteze că procedurile legate de divorț sau de separarea de drept sunt reglementate de o legislație cu care soții au o legătură strânsă.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)
(19a)  Atunci când, în vederea aplicării legislației unui stat, prezentul regulament face referire la naționalitate ca factor de legătură, modalitățile de abordare a cazurilor de cetățenie multiplă ar trebui reglementate în conformitate cu legislația națională, respectând pe deplin principiile generale ale Uniunii Europene.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 19b (nou)
(19b)  În cazul în care instanța este sesizată în legătură cu o solicitare de transformare a separării de drept în divorț, în absența alegerii legislației aplicabile de către părți, legislația care a fost aplicată în cazul separării de drept ar trebui aplicată și în cazul divorțului. Această continuitate ar promova previzibilitatea pentru părți și ar crește securitatea juridică. Dacă legislația aplicată în cazul separării de drept nu prevede transformarea separării de drept în divorț, divorțul ar trebui să fie reglementat de normele privind conflictul de legi în absența exprimării opțiunilor de către părți. Aceasta nu ar trebui să împiedice soții să încerce să obțină divorțul pe baza altor norme prevăzute în prezentul regulament.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)  În anumite situații, ar trebui aplicată legislația instanței judecătorești sesizate atunci când legislația aplicabilă nu prevede divorțul sau nu acordă unuia dintre soți, din cauza apartenenței la unul dintre sexe, egalitate de acces la divorț sau la separarea de drept.
(20)  În anumite situații, ar trebui aplicată legislația instanței judecătorești sesizate atunci când legislația aplicabilă nu prevede divorțul sau nu acordă unuia dintre soți, din cauza apartenenței la unul dintre sexe, egalitate de acces la divorț sau la separarea de drept. Acest lucru nu ar trebui, totuși, să aducă atingere clauzei privind ordinea publică („ordre public”).
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 21
(21)  În circumstanțe excepționale, considerente de interes public ar trebui să dea instanțelor judecătorești ale statelor membre posibilitatea de a nu aplica legislația străină, atunci când aplicarea acesteia într-un anumit caz ar fi vădit incompatibilă cu ordinea publică a instanței sesizate. Cu toate acestea, instanțele judecătorești nu ar trebui să poată aplica excepția de ordine publică pentru a refuza legislația unui alt stat membru, în cazul în care aceasta ar încălca dispozițiile Cartei Drepturilor Fundamentale, în special articolul 21, care interzice orice tip de discriminare.
(21)  În circumstanțe excepționale, considerente de interes public ar trebui să dea instanțelor judecătorești ale statelor membre posibilitatea de a nu aplica o dispoziție din legislația străină, atunci când aplicarea acesteia într-un anumit caz ar fi vădit incompatibilă cu ordinea publică a instanței. Cu toate acestea, instanțele judecătorești nu ar trebui să poată aplica excepția de ordine publică pentru a refuza o dispoziție din legislația unui alt stat, în cazul în care aceasta ar încălca dispozițiile Cartei Drepturilor Fundamentale, în special articolul 21, care interzice orice tip de discriminare.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)
(21a)  Atunci când regulamentul face trimitere la faptul că legislația statului membru participant, a cărui instanță judecătorească a fost sesizată, nu conține dispoziții privind divorțul, acest caz ar trebui interpretat în sensul că legislația respectivului stat membru nu conține instituția divorțului Într-o astfel de situație, instanța nu ar trebui să fie obligată să pronunțe o hotărâre de divorț în temeiul prezentului regulament. Atunci când regulamentul face trimitere la faptul că legislația statului membru participant a cărui instanță judecătorească a fost sesizată nu consideră căsătoria respectivă valabilă din punct de vedere al procedurilor de divorț, acest caz ar trebui interpretat, printre altele, în sensul că o astfel de căsătorie nu există în legislația respectivului stat membru. Într-o astfel de situație, instanța nu ar trebui să fie obligată să pronunțe o hotărâre de divorț sau de separare de drept în temeiul prezentului regulament.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 22
(22)  Având în vedere că există state și state membre participante în care coexistă două sau mai multe sisteme de drept sau ansambluri de norme privind problemele reglementate de prezentul regulament, ar trebui prevăzut în ce măsură dispozițiile prezentului regulament se aplică în unitățile teritoriale diferite ale acestor state și state membre participante.
(22)  Având în vedere că există state și state membre participante în care coexistă două sau mai multe sisteme de drept sau ansambluri de norme privind problemele reglementate de prezentul regulament, ar trebui prevăzut în ce măsură dispozițiile prezentului regulament se aplică în unitățile teritoriale diferite ale acestor state și state membre participante sau în ce măsură dispozițiile prezentului regulament se aplică diferitelor categorii de persoane din statele și statele membre participante în cauză.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou)
(22a)  În absența normelor de desemnare a legislației aplicabile, soții care aleg legislația statului de cetățenie al unuia dintre ei ar trebui să indice, în același timp, în cazul în care statul pentru a cărui legislație au optat cuprinde mai multe unități teritoriale, fiecare având propriul sistem de drept sau ansamblu de norme referitoare la divorț, legislația unității teritoriale cu privire la care au convenit.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1a (nou)
(1a)  Prezentul regulament nu se aplică următoarelor aspecte, chiar dacă acestea apar doar ca o chestiune cu titlu preliminar în contextul procedurii de divorț sau al separării de drept:
(a) capacitatea juridică a persoanelor fizice;
(b) existența, validitatea sau recunoașterea unei căsătorii;
(c) anularea căsătoriei;
(d) numele soților;
(e) efectele patrimoniale ale căsătoriei;
(f) răspunderea părinților;
(g) obligațiile de întreținere;
(h) actele fiduciare sau succesiunile;
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2
(2)  În sensul prezentului regulament, prin „stat membru participant” se înțelege un stat membru care participă la cooperarea consolidată în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept în temeiul Deciziei [...] Consiliului din [...] de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept.
(2)  În sensul prezentului regulament, prin „stat membru participant” se înțelege un stat membru care participă la cooperarea consolidată în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept în temeiul Deciziei 2010/405/UE a Consiliului din 12 iulie 2010 de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept sau printr-o decizie adoptată de Comisie în conformitate cu articolul 331 alineatul (1) al doilea sau al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 1a (nou)
Articolul 1a
Raportul cu Regulamentul (CE) nr. 2201/2003
Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării Regulamentului (CE) nr. 2201/2003.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 1b (nou)
Articolul 1b
Definiție
În sensul prezentului regulament, termenul „instanță judecătorească” înseamnă toate autoritățile din statele membre participante, competente în problemele care intră sub incidența domeniului de aplicare a prezentului regulament.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  Soții pot alege de comun acord legislația aplicabilă divorțului și separării de drept, cu condiția ca legislația respectivă să fie în conformitate cu drepturile fundamentale definite în tratate și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu principiul ordinii publice, și pot alege una dintre următoarele legislații:
(1)  Soții pot conveni să desemneze legislația aplicabilă divorțului și separării de drept, cu condiția să aleagă una dintre următoarele legislații:
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3
(3)  Acordul menționat la alineatul (2) este redactat în scris, datat și semnat de ambii soți. Orice comunicare sub formă electronică care permite consemnarea durabilă a acordului este considerată ca reprezentând o formă scrisă.
(3)  În cazul în care această posibilitate este prevăzută de legea forului, soții pot desemna și legislația aplicabilă în fața instanței judecătorești pe parcursul procedurii. În acest caz, instanța judecătorească înregistrează desemnarea respectivă, în conformitate cu legea forului.
Cu toate acestea, în cazul în care legislația statului membru participant în care ambii soți își au reședința obișnuită în momentul încheierii acordului prevede cerințe formale suplimentare în cazul unor astfel de acorduri, se aplică aceste cerințe. În cazul în care soții își au reședința obișnuită în state membre participante diferite, iar legislațiile din acele state membre prevăd cerințe formale diferite, acordul este formal valid dacă satisface cerințele prevăzute de oricare dintre acele legislații.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4
(4)  În cazul în care această posibilitate este prevăzută de legea forului, soții pot desemna legislația aplicabilă și în fața instanței judecătorești pe parcursul procedurii. În acest caz, instanța judecătorească înregistrează desemnarea respectivă, în conformitate cu legea forului.
eliminat
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 3a (nou)
Articolul 3a
Consimțământul și valabilitatea de fond
(1)  Existența și valabilitatea unui acord privind alegerea legislației sau a oricărui termen ale acestuia sunt stabilite de legea care l-ar reglementa conform prezentului regulament dacă acordul sau termenul respectiv ar fi valabil.
(2)  Cu toate acestea, unul dintre soți, pentru a stabili lipsa consimțământului său, poate să invoce legea țării în care își are reședința obișnuită la momentul la care instanța este sesizată, dacă din situația respectivă reiese faptul că nu ar fi rezonabil să se stabilească efectul comportamentului său în conformitate cu legislația menționată la alineatul (1).
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 3b (nou)
Articolul 3b
Valabilitatea formală
(1)  Acordul menționat la articolul 3 alineatele (1) și (2) este redactat în scris, datat și semnat de ambii soți. Orice comunicare sub formă electronică care permite consemnarea durabilă a acordului este considerată ca reprezentând o formă scrisă.
(2)  Cu toate acestea, în cazul în care legislația statului membru participant în care soții își au reședința obișnuită în momentul încheierii acordului prevede cerințe formale suplimentare pentru acest tip de acord, se aplică aceste cerințe.
(3)  În cazul în care soții își au reședința obișnuită în state membre participante diferite la momentul încheierii acordului, iar legislațiile din acele state prevăd cerințe formale diferite, acordul este formal valid dacă satisface cerințele prevăzute de oricare dintre acele legislații.
(4)  Dacă la momentul încheierii acordului, doar unul dintre soți are reședința obișnuită într-un stat membru participant care prevede cerințe formale suplimentare pentru acest tip de acord, se aplică aceste norme.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 4a (nou)
Articolul 4a
Transformarea separării de drept în divorț
(1)  În cazul în care separarea de drept se transformă în divorț, legislația aplicabilă divorțului este legislația aplicabilă separării de drept, cu excepția cazului în care părțile adoptă o altă decizie în conformitate cu articolul 3.
(2)  Totuși, în cazul în care legislația care s-a aplicat separării de drept nu prevede transformarea separării de drept în divorț, se aplică articolul 4, dacă părțile nu au convenit altfel în conformitate cu articolul 3.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 7a (nou)
Articolul 7a
Diferențe între legislații naționale
Niciuna dintre dispozițiile prezentului regulament nu obligă instanțele judecătorești dintr-un stat membru participant a cărui legislație nu conține dispoziții cu privire la divorț sau nu recunoaște valabilitatea căsătoriei respective în scopul procedurilor de divorț să pronunțe o hotărâre de divorț ca urmare a aplicării prezentului regulament.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 8
State cu mai multe sisteme juridice
State membre cu două sau mai multe sisteme de drept- unități teritoriale
(1)  În cazul în care un stat cuprinde mai multe unități teritoriale care au norme de drept diferite în materie de divorț și separare de drept, fiecare unitate teritorială se consideră ca fiind un stat în scopul determinării legislației aplicabile în temeiul prezentului regulament.
(1)  În cazul în care un stat cuprinde mai multe unități teritoriale care au norme de drept diferite în materie de divorț și separare de drept, fiecare unitate teritorială se consideră ca fiind un stat în scopul determinării legislației aplicabile în temeiul prezentului regulament.
(1a)  În privința unui astfel de stat:
(a) orice referire la reședința obișnuită în acel stat se interpretează ca trimitere la reședința obișnuită într-o unitate teritorială a acelui stat;
(b) orice referire la cetățenie se interpretează ca trimitere la unitatea teritorială desemnată de dreptul statului respectiv sau, în absența normelor relevante, unitatea teritorială pentru care au optat soții sau, în absența unei astfel de opțiuni, unitatea teritorială cu care unul dintre soți sau ambii au cele mai strânse legături.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)
Articolul 8a
State membre cu două sau mai multe sisteme de drept – aspecte privind conflictele inter-personale
În privința unui stat care are două sau mai multe sisteme de drept sau ansambluri de norme aplicabile diferitelor categorii de persoane cu privire la aspectele reglementate de prezentul regulament, orice trimitere la legislația unui astfel de stat privește sistemul juridic determinat de normele în vigoare în acel stat. În absența unor astfel de norme, se aplică sistemul de drept sau ansamblul de norme cu care unul dintre soți sau ambii au cele mai strânse legături.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 8b (nou)
Articolul 8b
Neaplicarea prezentului regulament la conflictele interne
Un stat membru participant, în care aspectelor reglementate de prezentul regulament li se aplică sisteme de drept sau ansambluri de norme diferite, nu este obligat să aplice prezentul regulament conflictelor de legi care privesc exclusiv astfel de sisteme de drept sau ansambluri de norme diferite.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a
(a) cerințele formale pentru acordurile privind alegerea legislației aplicabile, precum și
(a) cerințele formale pentru acordurile privind alegerea legislației aplicabile în conformitate cu articolul 3b alineatele (2)-(4); precum și
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2
Cu toate acestea, un acord privind alegerea legislației aplicabile încheiat în conformitate cu legislația unui stat membru participant înainte de data punerii în aplicare a prezentului regulament este, de asemenea, aplicabil, cu condiția să îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (3) primul paragraf.
Cu toate acestea, un acord privind alegerea legislației aplicabile încheiat înainte de data punerii în aplicare a prezentului regulament este, de asemenea, aplicabil, cu condiția să respecte dispozițiile articolelor 3a și 3b.
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1
(1)  Prezentul regulament nu afectează aplicarea convențiilor bilaterale sau multilaterale la care sunt părți unul sau mai multe state membre participante la data adoptării prezentului regulament și care privesc aspectele reglementate de prezentul regulament, fără a aduce atingere obligațiilor ce revin statelor membre participante în temeiul articolului 351 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
(1)  Prezentul regulament nu afectează aplicarea convențiilor internaționale la care sunt părți unul sau mai multe state membre participante în momentul în care este adoptat prezentul regulament sau când este adoptată decizia la care face trimitere articolul 1 alineatul (2) și care prevede norme în materie de conflict de legi legate de divorț sau separarea de drept.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2
(2)  Prin derogare de la alineatul (1), prezentul regulament prevalează, în relațiile dintre statele membre participante, asupra convențiilor care privesc aspectele reglementate de prezentul regulament și la care statele membre participante sunt părți.
(2)  Cu toate acestea, prezentul regulament prevalează, în relațiile dintre statele membre participante, asupra convențiilor încheiate exclusiv între două sau mai multe state membre, în măsura în care aceste convenții vizează aspecte reglementate de prezentul regulament.
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1
Până cel târziu la [cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind aplicarea prezentului regulament. În cazul în care este necesar, raportul este însoțit de propuneri de adaptare.
(1)  Până cel târziu la cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind aplicarea prezentului regulament. În cazul în care este necesar, raportul este însoțit de propuneri de adaptare a prezentului regulament.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1a (nou)
(1a)  În acest scop, statele membre participante informează Comisia cu privire la informațiile relevante referitoare la aplicarea prezentului regulament de către instanțele lor judecătorești.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)
Pentru acele state membre participante în temeiul unei decizii adoptate în conformitate cu articolul 331 alineatul (1) al doilea sau al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, prezentul regulament se aplică de la data indicată în decizia respectivă.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2010)0216.
(2) JO L 189, 22.7.2010, p. 12.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate