Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0067(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0360/2010

Predkladané texty :

A7-0360/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/12/2010 - 9.2
CRE 15/12/2010 - 9.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0477

Prijaté texty
PDF 565kWORD 222k
Streda, 15. decembra 2010 - Štrasburg
Rozhodné právo pre rozvod a právnu rozluku *
P7_TA(2010)0477A7-0360/2010

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2010 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku (KOM(2010)0105 – C7-0315/2010 – 2010/0067(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia – posilnená spolupráca)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2010)0105),

–  so zreteľom na článok 81 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0315/2010),

–  so zreteľom na svoju pozíciu zo 16. júna 2010(1), ktorou udelil súhlas s návrhom rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/405/EÚ z 12. júla 2010, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku(2),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. júla 2010,

–  so zreteľom na článok 55 a článok 74g ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0360/2010),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Komisiu, aby pred prisľúbeným celkovým preskúmaním nariadenia (ES) č. 2201/2003 bezodkladne predložila návrh na zmenu a doplnenie uvedeného nariadenia, ktorý spočíva len v doplnení ustanovenia o forum necessitatis;

4.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu,

5.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Citácia 2
so zreteľom na rozhodnutie Rady [...] z [...], ktorým sa schvaľuje posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku7,
so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/405/EÚ12. júla 2010, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku1,
____________________
7 Ú. v. EÚ L […], […], s. [...].
____________________
1 Ú. v. EÚ L 189, 22.7.2010, s. 12.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Únia si stanovila za cieľ udržiavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb. Na postupné vytvorenie takéhoto priestoru má Únia prijať opatrenia v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach, ktoré majú cezhraničné dôsledky.
(1)  Únia si stanovila za cieľ udržiavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb. Na postupné vytvorenie takéhoto priestoru má Únia prijať opatrenia v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach, ktoré majú cezhraničné dôsledky, najmä ak sú potrebné na riadne fungovanie vnútorného trhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Podľa článku 81 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prijme Rada opatrenia týkajúce sa rodinného práva s cezhraničnými dôsledkami.
(2)  Podľa článku 81 Zmluvy o fungovaní Európskej únie majú dotknuté opatrenia zahŕňať opatrenia zamerané na zabezpečenie zlučiteľnosti pravidiel uplatniteľných v členských štátoch týkajúcich sa kolíznych noriem.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Bulharsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko a Slovinsko neskôr predložili Komisii žiadosť, v ktorej uvádzajú, že majú v úmysle nadviazať medzi sebou posilnenú spoluprácu v oblasti rozhodného práva v manželských veciach, a vyzvali Komisiu, aby v tejto súvislosti predložila návrh Rade.
(6)  Belgicko, Bulharsko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Rakúsko, Portugalsko, Rumunsko a Slovinsko neskôr predložili Komisii žiadosť, v ktorej uvádzajú, že majú v úmysle nadviazať medzi sebou posilnenú spoluprácu v oblasti rozhodného práva v manželských veciach. Grécko vzalo 3. marca 2010 svoju žiadosť späť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Rada prijala […] rozhodnutie […], ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku.
(7)  Rada prijala 12. júla 2010 rozhodnutie 2010/405/EÚ, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Podľa článku 328 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je posilnená spolupráca pri nadviazaní otvorená všetkým členským štátom a podmienená dodržaním všetkých podmienok účasti, ktoré ustanovuje rozhodnutie, ktorým bola povolená. Naďalej je im kedykoľvek otvorená, pokiaľ okrem uvedených podmienok dodržiavajú aj právne akty už prijaté v jej rámci.
(8)  Podľa článku 328 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je posilnená spolupráca pri nadviazaní otvorená všetkým členským štátom a podmienená dodržaním všetkých podmienok účasti, ktoré ustanovuje rozhodnutie, ktorým bola povolená. Naďalej je im kedykoľvek otvorená, pokiaľ okrem uvedených podmienok dodržiavajú aj právne akty už prijaté v jej rámci. Komisia a členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci, by mali zabezpečiť podporu účasti čo najväčšieho počtu členských štátov. Toto nariadenie by malo byť záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné len v zúčastnených členských štátoch v súlade so zmluvami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  Rozsah vecnej pôsobnosti a normatívne ustanovenia tohto nariadenia by mali byť zlučiteľné s nariadením (ES) č. 2201/2003. Nemal by sa však uplatňovať na zrušenie manželstva. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať iba na zrušenie alebo uvoľnenie manželského zväzku. Právo stanovené kolíznymi normami tohto nariadenia by sa malo uplatňovať na dôvody rozvodu a právnej rozluky. Predbežné otázky týkajúce sa záležitostí, ako sú spôsobilosť na právne úkony a platnosť manželstva, a oblastí, ako sú dôsledky rozvodu alebo právnej rozluky na majetok, meno, rodičovské práva a povinnosti, vyživovaciu povinnosť alebo akékoľvek ďalšie dodatočné opatrenia, by sa mali stanoviť kolíznymi normami uplatniteľnými v zúčastnenom dotknutom členskom štáte.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  S cieľom jasne vymedziť územný rozsah pôsobnosti tohto nariadenia je potrebné určiť členské štáty, ktoré sa podieľajú na posilnenej spolupráci.
(10)  S cieľom jasne vymedziť územný rozsah pôsobnosti tohto nariadenia je v súlade s článkom 1 ods. 2 potrebné určiť členské štáty, ktoré sa podieľajú na posilnenej spolupráci.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)  Toto nariadenie by malo mať všeobecný charakter, to znamená, že jeho jednotné kolízne normy môžu určiť právo zúčastneného členského štátu, právo nezúčastneného členského štátu alebo právo štátu, ktorý nie je členom Európskej únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez ohľadu na povahu konajúceho súdu.
(11)  Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez ohľadu na povahu konajúceho súdu. V náležitom prípade by sa konanie na súde malo považovať za začaté v súlade s nariadením (ES) č. 2201/2003.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  S cieľom poskytnúť manželom slobodu zvoliť si rozhodné právo, s ktorým majú úzku väzbu, alebo pri neexistencii voľby zaistiť, aby sa toto právo uplatnilo na ich rozvod alebo právnu rozluku, by sa toto právo malo uplatniť aj vtedy, keď nie je právom zúčastneného členského štátu. V prípade určenia práva iného členského štátu Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci zriadená rozhodnutím Rady 2001/470/ES z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci10 môže zohrávať úlohu pri informovaní súdov o obsahu cudzieho práva.
(12)  S cieľom poskytnúť manželom slobodu zvoliť si rozhodné právo, s ktorým majú úzku väzbu, alebo pri neexistencii voľby zaistiť, aby sa toto právo uplatnilo na ich rozvod alebo právnu rozluku, by sa toto právo malo uplatniť aj vtedy, keď nie je právom zúčastneného členského štátu. V prípade určenia práva iného členského štátu Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci zriadená rozhodnutím Rady 2001/470/ES z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci1zmeneným a doplneným rozhodnutím č. 568/2009/ES z 18. júna 20092by mohla zohrávať úlohu pri informovaní súdov o obsahu cudzieho práva.
____________________
10 Ú. v. ES L 174, 27.6.2001, s. 25.
____________________
1 Ú. v. ES L 174, 27.6.2001, s. 25.
2Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009, s. 35.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Narastajúca mobilita občanov si vyžaduje na jednej strane väčšiu flexibilitu a na druhej strane väčšiu právnu istotu. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by sa týmto nariadením mala posilniť autonómia strán vo veciach rozvodu a právnej rozluky tým, že sa im poskytne určitá možnosť zvoliť si rozhodné právo pre svoj rozvod alebo rozluku. Takáto možnosť by sa nemala rozšíriť na anulovanie manželstva, ktoré úzko súvisí s podmienkami platnosti manželstva a pre ktoré je autonómia strán neprimeraná.
(13)  Narastajúca mobilita občanov si vyžaduje na jednej strane väčšiu flexibilitu a na druhej strane väčšiu právnu istotu. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by sa týmto nariadením mala posilniť autonómia strán vo veciach rozvodu a právnej rozluky tým, že sa im poskytne určitá možnosť zvoliť si rozhodné právo pre svoj rozvod alebo rozluku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Manželia by mali mať možnosť zvoliť si za rozhodné právo pre rozvod alebo právnu rozluku právo krajiny, s ktorou majú osobitnú väzbu, alebo právo štátu konajúceho súdu. Právo, ktoré si manželia zvolili, musí byť v súlade so základnými právami vymedzenými v zmluvách a Charte základných práv Európskej únie. Možnosť zvoliť si rozhodné právo pre rozvod a právnu rozluku nesmie poškodiť najlepší záujem dieťaťa.
(14)  Manželia by mali mať možnosť zvoliť si za rozhodné právo pre rozvod alebo právnu rozluku právo krajiny, s ktorou majú osobitnú väzbu, alebo právo štátu konajúceho súdu. Právo, ktoré si manželia zvolili, musí byť v súlade so základnými právami uznanými v zmluvách a Charte základných práv Európskej únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Pred určením rozhodného práva je pre manželov dôležité, aby mali prístup k aktuálnym informáciám, ktoré sa týkajú základných aspektov vnútroštátnych právnych predpisov, právnych predpisov Únie a postupov vo veciach rozvodu a právnej rozluky. S cieľom zabezpečiť tento prístup k informáciám primeranej kvality musí Komisia pravidelne aktualizovať verejný informačný systém na internete vytvorený rozhodnutím Rady 2001/470/ES.
(15)  Pred určením rozhodného práva je pre manželov dôležité, aby mali prístup k aktuálnym informáciám, ktoré sa týkajú základných aspektov vnútroštátnych právnych predpisov, právnych predpisov Únie a postupov vo veciach rozvodu a právnej rozluky. S cieľom zabezpečiť tento prístup k informáciám primeranej kvality musí Komisia pravidelne aktualizovať verejný informačný systém na internete vytvorený rozhodnutím 2001/470/ES, zmeneným a doplneným rozhodnutím č. 568/2009/ES.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)  Ak sa manželia nedokážu dohodnúť, pokiaľ ide o rozhodné právo, mali by podstúpiť mediačné konanie, ktoré bude zahŕňať aspoň jednu konzultáciu s oprávneným mediátorom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Hlavnou zásadou tohto nariadenia je voľba rozhodného práva manželmi na základe ich dostatočnej informovanosti. Každý z manželov by mal presne poznať právne a sociálne dôsledky voľby rozhodného práva. Možnosť zvoliť si spoločnou dohodou rozhodné právo by nemala poškodiť práva a rovnosť príležitostí oboch manželov. Vnútroštátni sudcovia by si v tejto súvislosti mali uvedomovať význam voľby na základe dostatočnej informovanosti oboch manželov, pokiaľ ide o právne dôsledky uzavretej dohody o voľbe práva.
(16)  Hlavnou zásadou tohto nariadenia je voľba rozhodného práva manželmi na základe ich dostatočnej informovanosti. Každý z manželov by mal presne poznať právne a sociálne dôsledky voľby rozhodného práva. Možnosť zvoliť si spoločnou dohodou rozhodné právo by nemala poškodiť práva a rovnosť príležitostí manželov. Sudcovia zúčastnenýchčlenských štátov by si v tejto súvislosti mali uvedomovať význam voľby na základe dostatočnej informovanosti manželov, pokiaľ ide o právne dôsledky uzavretej dohody o voľbe práva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Mali by sa zaviesť určité záruky, ktorými by sa zabezpečilo, že si manželia budú vedomí dôsledkov svojej voľby. Dohoda o voľbe rozhodného práva musí mať písomnú formu, musí v nej byť uvedený dátum a musí byť podpísaná obidvoma stranami. Ak právny poriadok zúčastneného členského štátu, v ktorom majú obaja manželia obvyklý pobyt, ustanovuje dodatočné formálne požiadavky, tieto požiadavky musia byť splnené. Takéto dodatočné formálne požiadavky môžu napríklad existovať v zúčastnenom členskom štáte, v ktorom je dohoda súčasťou manželskej zmluvy.
(17)  S cieľom uľahčiť informovanú voľbu manželov a rešpektovať ich zhodu v záujme zabezpečenia právnej istoty, ako aj lepšieho prístupu k spravodlivosti, by sa mali vymedziť pravidlá týkajúce sa vecnej a formálnej platnosti. Pokiaľ ide o formálnu platnosť, mali by sa zaviesť určité záruky, ktorými by sa zabezpečilo, že si manželia budú vedomí dôsledkov svojej voľby. Dohoda o voľbe rozhodného práva musí mať písomnú formu, musí v nej byť uvedený dátum a musí byť podpísaná obidvoma stranami. Ak právny poriadok zúčastneného členského štátu, v ktorom majú obaja manželia obvyklý pobyt v čase uzavretia dohody, ustanovuje dodatočné formálne požiadavky, tieto požiadavky by mali byť splnené. Takéto dodatočné formálne požiadavky môžu napríklad existovať v zúčastnenom členskom štáte, v ktorom je dohoda súčasťou manželskej zmluvy. Ak majú manželia v čase uzavretia dohody obvyklý pobyt v rôznych zúčastnených členských štátoch, ktoré stanovujú rôzne formálne požiadavky, stačilo by splniť formálne požiadavky jedného z týchto štátov. Ak má v čase uzavretia dohody obvyklý pobyt v zúčastnenom členskom štáte, ktorý stanovuje dodatočné formálne požiadavky, len jeden z manželov, tieto požiadavky by sa mali dodržať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  Pre prípad, že nedôjde k voľbe práva, by sa týmto nariadením mali zaviesť harmonizované kolízne normy založené na súbore viacnásobných kolíznych kritérií vychádzajúcich z existencie úzkej väzby medzi manželmi a príslušným právom, aby sa zaručila právna istota a predvídateľnosť a zabránilo sa situácii, keď jeden z manželov požiada o rozvod skôr ako ten druhý, aby zaistil, že sa na konanie bude vzťahovať dané právo, ktoré považuje za priaznivejšie na ochranu svojich záujmov. Tieto kolízne kritériá boli vybrané tak, aby sa konania týkajúce sa rozvodu alebo právnej rozluky spravovali právom, s ktorým majú manželia úzku väzbu, a sú založené predovšetkým na práve štátu, v ktorom majú manželia obvyklý pobyt.
(19)  Pre prípad, že nedôjde k voľbe práva, by sa týmto nariadením mali zaviesť harmonizované kolízne normy založené na súbore viacnásobných kolíznych kritérií vychádzajúcich z existencie úzkej väzby medzi manželmi a príslušným právom, aby sa zaručila právna istota a predvídateľnosť a zabránilo sa situácii, keď jeden z manželov požiada o rozvod skôr ako ten druhý, aby zaistil, že sa na konanie bude vzťahovať dané právo, ktoré považuje za priaznivejšie na ochranu svojich záujmov. Takéto kolízne kritériá by sa mali vybrať spôsobom, ktorým sa zabezpečí, aby sa konania týkajúce sa rozvodu alebo právnej rozluky spravovali právom, s ktorým majú manželia úzku väzbu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)
(19a)  Ak toto nariadenie odkazuje na štátnu príslušnosť ako kolízne kritérium pre uplatnenie práva určitého štátu, otázka ako postupovať v prípadoch viacnásobnej štátnej príslušnosti by sa mala stanoviť v súlade s vnútroštátnym právom pri úplnom dodržiavaní všeobecných zásad Európskej únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 b (nové)
(19b)  V prípade podania žiadosti na súd o zmenu právnej rozluky na rozvod, a pokiaľ strany neuskutočnili voľbu rozhodného práva, malo by sa právo, ktoré sa uplatňovalo na právnu rozluku, uplatňovať aj na rozvod. Takáto kontinuita by znamenala uľahčenie predvídateľnosti pre zúčastnené strany a zvýšila by právnu istotu. Ak však právo, ktoré sa uplatňovalo na právnu rozluku, nestanovuje zmenu právnej rozluky na rozvod, rozvod by sa mal riadiť kolíznymi normami, ktoré sa uplatňujú, keď strany neuskutočnili voľbu práva. Nemalo by to manželom brániť v tom, aby požiadali o rozvod na základe iných pravidiel stanovených v tomto nariadení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  V určitých situáciách, keď rozhodné právo nepozná inštitút rozvodu alebo neumožňuje jednému z manželov z dôvodu jeho pohlavia rovnaký prístup k rozvodu alebo právnej rozluke, by sa však malo uplatňovať právo štátu konajúceho súdu.
(20)  V určitých situáciách, keď rozhodné právo nepozná inštitút rozvodu alebo neumožňuje jednému z manželov z dôvodu jeho pohlavia rovnaký prístup k rozvodu alebo právnej rozluke, by sa však malo uplatňovať právo štátu konajúceho súdu. Tým by však nemalo byť dotknuté ustanovenie o verejnom poriadku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
(21)  Vo výnimočných situáciách z dôvodu verejného záujmu by súdy zúčastnených členských štátov mali mať možnosť odmietnuť uplatniť cudzie právo v konkrétnych prípadoch, keď by uplatnenie tohto práva bolo v zjavnom rozpore s verejným poriadkom štátu konajúceho súdu. Súdy by však nemali mať možnosť uplatniť výhradu verejného poriadku na účely odmietnutia uplatnenia práva iného členského štátu, ak by to bolo v rozpore s Chartou základných práv Európskej únie, najmä jej článkom 21, ktorým sa zakazuje akákoľvek forma diskriminácie.
(21)  Vo výnimočných situáciách z dôvodu verejného záujmu by súdy zúčastnených členských štátov mali mať možnosť odmietnuť uplatniť cudzie právo v konkrétnych prípadoch, keď by uplatnenie ustanovenia tohto práva bolo v zjavnom rozpore s verejným poriadkom štátu konajúceho súdu. Súdy by však nemali mať možnosť uplatniť výhradu verejného poriadku na účely odmietnutia uplatnenia ustanovenia práva iného štátu, ak by to bolo v rozpore s Chartou základných práv Európskej únie, najmä jej článkom 21, ktorým sa zakazuje akákoľvek forma diskriminácie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)
(21a)  Ak sa v tomto nariadení odkazuje na skutočnosť, že v právnom poriadku zúčastneného členského štátu konajúceho súdu sa nestanovuje rozvod, malo by sa to vykladať tak, že právo tohto členského štátu nezahŕňa inštitút rozvodu. V takomto prípade by súd nemal byť povinný vyniesť na základe tohto nariadenia rozhodnutie o rozvode. Ak sa v tomto nariadení odkazuje na skutočnosť, že v právnom poriadku zúčastneného členského štátu konajúceho súdu sa dotknuté manželstvo nepovažuje za platné na účely rozvodového konania, malo by sa to okrem iného vykladať tak, že takéto manželstvo neexistuje podľa práva tohto členského štátu. V takomto prípade by súd nemal byť povinný vyniesť na základe tohto nariadenia rozhodnutie o rozvode ani nariadiť právnu rozluku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  Keďže v niektorých štátoch a zúčastnených členských štátoch existujú vedľa seba dva alebo viaceré právne systémy alebo súbory noriem vzťahujúce sa na záležitosti upravené týmto nariadením, malo by sa stanoviť, do akej miery sa ustanovenia tohto nariadenia budú uplatňovať v rámci jednotlivých územných celkov týchto štátov a zúčastnených členských štátov.
(22)  Keďže v niektorých štátoch a zúčastnených členských štátoch existujú vedľa seba dva alebo viaceré právne systémy alebo súbory noriem vzťahujúce sa na záležitosti upravené týmto nariadením, malo by sa stanoviť, do akej miery sa ustanovenia tohto nariadenia budú uplatňovať v rámci jednotlivých územných celkov týchto štátov a zúčastnených členských štátov, alebo do akej miery sa toto nariadenie uplatňuje na jednotlivé kategórie osôb týchto štátov a zúčastnených členských štátov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)
(22a)  Pri neexistencii pravidiel na určenie rozhodného práva by mali manželia, ktorí si zvolia právo štátu štátnej príslušnosti jedného z nich, súčasne uviesť právo územného celku, na ktorom sa dohodli, ak štát, ktorého právo si zvolili, zahŕňa viacero územných celkov, z ktorých každý má svoj vlastný právny systém alebo súbor noriem týkajúcich sa rozvodu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 a (nový)
1a.  Toto nariadenie sa neuplatňuje na tieto otázky, a to ani vtedy, ak sa vyskytli len ako predbežná otázka v rámci rozvodového konania alebo právnej rozluky:
a) spôsobilosť fyzických osôb na právne úkony;
b) existencia, platnosť alebo uznanie manželstva;
c) anulovanie manželstva;
d) meno manželov;
e) majetkové práva vyplývajúce z manželstva;
f) rodičovské práva a povinnosti;
g) vyživovacia povinnosť;
h) zverenecká správa alebo dedenie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2
2.  Na účely tohto nariadenia „zúčastnený členský štát“ znamená členský štát, ktorý sa zúčastňuje na posilnenej spolupráci v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku v zmysle rozhodnutia [Rady [...] z [...], ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku].
2.  Na účely tohto nariadenia „zúčastnený členský štát“ znamená členský štát, ktorý sa zúčastňuje na posilnenej spolupráci v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku v zmysle rozhodnutia Rady 2010/405/EÚ12. júla 2010, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku, alebo na základe rozhodnutia prijatého v súlade s článkom 331 ods. 1 druhý alebo tretí pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)
Článok 1a
Vzťah k nariadeniu (ES) č. 2201/2003
Toto nariadenie nemá vplyv na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 2201/2003.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 1 b (nový)
Článok 1b
Vymedzenie pojmu
Na účely tohto nariadenia sa pojem „súd“ vzťahuje na všetky orgány v zúčastnených členských štátoch s právomocou rozhodovať v otázkach patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Manželia si môžu zvoliť spoločnou dohodou rozhodné právo pre rozvod a právnu rozluku, pokiaľ je toto rozhodné právo v súlade so základnými právami vymedzenými v zmluvách a Charte základných práv Európskej únie a so zásadou verejného poriadku, z týchto práv:
1.  Manželia sa môžu dohodnúť na určení rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku, pokiaľ ide o jedno z týchto práv:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3
3.   Dohoda uvedená v odseku 2 musí byť písomná, musí v nej byť uvedený dátum a musí byť podpísaná obidvoma manželmi. Všetka komunikácia uskutočnená elektronickými prostriedkami, ktoré poskytujú trvalý záznam o dohode, sa považuje za „písomnú“.
3.   Ak to právo štátu konajúceho súdu stanovuje, manželia môžu takisto určiť rozhodné právo v priebehu konania na súde. V takomto prípade sa určenie rozhodného práva zaznamená na súde v súlade s právom štátu konajúceho súdu.
Ak však právo zúčastneného členského štátu, v ktorom majú obaja manželia obvyklý pobyt v čase uzavretia dohody, ustanovuje dodatočné formálne požiadavky pre takéto dohody, uplatnia sa tieto požiadavky. Ak majú manželia obvyklý pobyt v rôznych zúčastnených členských štátoch a právne poriadky týchto členských štátov ustanovujú rôzne formálne požiadavky, dohoda je platná, pokiaľ ide o jej formu, ak spĺňa požiadavky jedného z uvedených právnych poriadkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4
4.  Ak to právo štátu konajúceho súdu umožňuje, manželia môžu tiež určiť rozhodné právo na súde v priebehu konania. V takomto prípade sa určenie rozhodného práva zaznamená na súde v súlade s právom štátu konajúceho súdu.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)
Článok 3a
Súhlas a vecná platnosť
1.  Existencia a platnosť dohody o voľbe práva alebo ktoréhokoľvek jej ustanovenia sa stanovia právom, ktoré by sa podľa tohto nariadenia uplatňovalo vtedy, ak by dohoda alebo ustanovenie boli platné.
2.  Ak zo situácie vyplýva, že by nebolo vhodné určovať účinok konania jedného z manželov v súlade s právom stanoveným v odseku 1, môže sa tento z manželov v záujme konštatovania, že vyjadril nesúhlas s dohodou, oprieť o právo krajiny, v ktorej má obvyklý pobyt v čase podania návrhu na súd.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 3 b (nový)
Článok 3b
Formálna platnosť
1.  Dohoda uvedená v článku 3 ods. 1 a 2 musí byť písomná, musí byť datovaná a podpísaná obidvoma manželmi. Všetka komunikácia uskutočnená elektronickými prostriedkami, ktoré poskytujú trvalý záznam o dohode, sa považuje za písomnú.
2.  Ak však právo zúčastneného členského štátu, v ktorom majú manželia obvyklý pobyt v čase uzavretia dohody, stanovuje dodatočné formálne požiadavky pre takéto dohody, uplatnia sa tieto požiadavky.
3.  Ak majú manželia v čase uzavretia dohody obvyklý pobyt v rôznych zúčastnených členských štátoch a právne poriadky týchto štátov stanovujú rôzne formálne požiadavky, dohoda je formálne platná, ak spĺňa požiadavky jedného z uvedených právnych poriadkov.
4.  Ak má v čase uzavretia dohody len jeden z manželov obvyklý pobyt v zúčastnenom členskom štáte a tento štát stanovuje dodatočné formálne požiadavky pre tento druh dohody, uplatnia sa tieto požiadavky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 4 a (nový)
Článok 4a
Zmena právnej rozluky na rozvod
1.  Pri zmene právnej rozluky na rozvod je rozhodným právom pre rozvod právo uplatňované na právnu rozluku, pokiaľ sa strany v súlade s článkom 3 nedohodli inak.
2.  Ak však právo uplatňované na právnu rozluku nestanovuje zmenu právnej rozluky na rozvod, uplatní sa článok 4, pokiaľ sa strany v súlade s článkom 3 nedohodli inak.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 7 a (nový)
Článok 7a
Rozdiely vo vnútroštátnom práve
Žiadne ustanovenie tohto nariadenia neukladá súdom zúčastneného členského štátu, ktorého právny poriadok nestanovuje rozvod ani nepovažuje predmetné manželstvo za platné na účely rozvodového konania, povinnosť vyhlásiť rozhodnutie o rozvode na základe tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 8
Členské štáty s dvoma alebo viacerými právnymi systémami
Členské štáty s dvoma alebo viacerými právnymi systémami – územnými celkami
1.  Ak je štát zložený z viacerých územných celkov a každý z nich má vlastné právne normy upravujúce rozvod a právnu rozluku, na účely určenia rozhodného práva podľa tohto nariadenia sa každý jeho územný celok považuje za štát.
1.  Ak je štát zložený z viacerých územných celkov a každý z nich má vlastné právne normy upravujúce rozvod a právnu rozluku, na účely určenia rozhodného práva podľa tohto nariadenia sa každý jeho územný celok považuje za štát.
1a.  Vo vzťahu k takémuto štátu:
a) každý odkaz na obvyklý pobyt v tomto štáte sa chápe ako odkaz na obvyklý pobyt na územnom celku tohto štátu,
b) každý odkaz na štátnu príslušnosť sa chápe ako odkaz na územný celok určený právom tohto štátu alebo pri neexistencii príslušných noriem ako odkaz na územný celok, ktorý si zvolili manželia, alebo pri neuskutočnení takejto voľby, ako odkaz na územný celok, s ktorým má jeden z manželov či manželia najužšiu väzbu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 8 a (nový)
Článok 8a
Štáty s dvoma alebo viacerými právnymi systémami – kolízie týkajúce sa príslušných kategórií osôb
Vo vzťahu k štátu s dvoma alebo viacerými právnymi systémami alebo súbormi pravidiel uplatniteľnými na rôzne kategórie osôb, pokiaľ ide o otázky upravené týmto nariadením, každý odkaz na právo takéhoto štátu sa chápe ako odkaz na právny systém určený pravidlami platnými v tomto štáte. Ak takéto pravidlá neexistujú, uplatňuje sa právny systém alebo súbor pravidiel, s ktorým jedného z manželov alebo manželov spájajú najužšie väzby.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 8 b (nový)
Článok 8b
Neuplatňovanie tohto nariadenia na vnútorné kolízie
Zúčastnený členský štát, v ktorom sa uplatňujú rôzne právne systémy alebo súbory pravidiel na otázky upravené týmto nariadením, nie je povinný uplatňovať toto nariadenie na kolízie právnych poriadkov vzniknuté výlučne medzi takýmito rôznymi právnymi systémami alebo súbormi pravidiel.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno a
a) formálnych požiadaviek pre dohody o voľbe rozhodného práva a
a) formálnych požiadaviek pre dohody o voľbe rozhodného práva podľa článku 3b ods. 2 až 4; a
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 2
Dohode o voľbe rozhodného práva uzavretej v súlade s právnym poriadkom zúčastneného členského štátu pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia sa však tiež priznajú účinky, ak spĺňa podmienky ustanovené v článku 3 ods. 3 prvom pododseku.
Dohode o voľbe rozhodného práva uzavretej pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia sa však tiež priznajú účinky, ak je v súlade s článkami 3a a 3b.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1
1.  Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie bilaterálnych a multilaterálnych medzinárodných dohovorov, ktorých zmluvnou stranou je v čase prijatia tohto nariadenia jeden alebo viacero zúčastnených členských štátov a ktoré sa vzťahujú na veci upravené týmto nariadením, bez toho, aby boli dotknuté povinnosti zúčastnených členských štátov v zmysle článku 351 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
1.  Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie medzinárodných dohovorov, ktorých zmluvnou stranou je v čase prijatia tohto nariadenia alebo prijatia rozhodnutia uvedeného v článku 1 ods. 2 jeden alebo viacero zúčastnených členských štátov a ktoré stanovujú kolízne normy týkajúce sa rozvodu alebo rozluky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2
2.  Bez ohľadu na odsek 1 má vo vzťahoch medzi zúčastnenými členskými štátmi toto nariadenie prednosť pred dohovormi, ktoré sa vzťahujú na veci upravené týmto nariadením a ktorých zmluvnými stranami sú zúčastnené členské štáty.
2.  Vo vzťahoch medzi zúčastnenými členskými štátmi má však toto nariadenie prednosť pred dohovormi uzavretými výlučne medzi dvoma alebo viacerými štátmi, pokiaľ sa takéto dohovory týkajú otázok upravených týmto nariadením.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
Komisia najneskôr [päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tohto nariadenia. K tejto správe pripojí, ak to bude potrebné, návrhy na jeho zmenu a doplnenie.
1.  Komisia najneskôr päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom každých päť rokov predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tohto nariadenia. K tejto správe pripojí, ak to bude potrebné, návrhy na úpravu tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 a (nový)
1a.  Na tento účel zúčastnené členské štáty oznámia Komisii príslušné informácie o uplatňovaní tohto nariadenia ich súdmi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 a (nový)
Na členské štáty zúčastnené podľa rozhodnutia prijatého v súlade s článkom 331 ods. 1, druhý alebo tretí pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa toto nariadenie uplatňuje odo dňa uvedeného v predmetnom rozhodnutí.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2010)0216.
(2) Ú. v. EÚ L 189, 22.7.2010, s. 12.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia