Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0067(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0360/2010

Ingivna texter :

A7-0360/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/12/2010 - 9.2
CRE 15/12/2010 - 9.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0477

Antagna texter
PDF 388kWORD 177k
Onsdagen den 15 december 2010 - Strasbourg
Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad *
P7_TA(2010)0477A7-0360/2010

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 december 2010 om förslaget till rådets förordning om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (KOM(2010)0105 – C7-0315/2010 – 2010/0067(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd – fördjupat samarbete)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2010)0105),

–  med beaktande av artikel 81.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0315/2010),

–  med beaktande av sin ståndpunkt av den 16 juni 2010(1), som godkänner utkastet till rådets beslut om bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad,

–  med beaktande av rådets beslut 2010/405/EU av den 12 juli 2010 om bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad(2),

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 14 juli 2010,

–  med beaktande av artiklarna 55 och 74g.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-0360/2010),

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterst skyndsamt lägga fram ett förslag om ändring av förordning (EG) nr 2201/2003, begränsat till ett tillägg av en klausul om forum necessitatis, före den utlovade allmänna översynen av den förordningen.

4.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

5.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Beaktandeled 2
med beaktande av rådets beslut [...] av den [...] om bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad1,
med beaktande av rådets beslut 2010/405/EU av den 12 juli 2010 om bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad1,
____________________
1 EUT L […], […], s. […].
____________________
1 EUT L 189, 22.7.2010, s. 12.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  Unionen har satt som mål att bevara och utveckla ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, där den fria rörligheten för personer garanteras. För att göra det möjligt att gradvis inrätta ett sådant område ska unionen anta åtgärder om rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor som har gränsöverskridande följder.
(1)  Unionen har satt som mål att bevara och utveckla ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, där den fria rörligheten för personer garanteras. För att göra det möjligt att gradvis inrätta ett sådant område ska unionen anta åtgärder om rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor som har gränsöverskridande följder, särskilt när detta är nödvändigt för att den inre marknaden ska fungera korrekt.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  Enligt artikel 81.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska rådet besluta om att vidta åtgärder som rör familjerätten och som har gränsöverskridande följder.
(2)  Enligt artikel 81 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska dessa åtgärder inbegripa sådana som syftar till att säkerställa förenligheten mellan tillämpliga lagvalsregler i medlemsstaterna.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)  Bulgarien, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Ungern, Österrike, Rumänien och Slovenien riktade därefter en begäran till kommissionen vari de tillkännagav sin avsikt att sinsemellan upprätta ett fördjupat samarbete i fråga om tillämplig lag i äktenskapsmål, och uppmanade kommissionen att lämna in ett förslag till rådet för detta ändamål.
(6)  Belgien, Bulgarien, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Lettland, Luxemburg, Ungern, Malta, Österrike, Portugal, Rumänien och Slovenien riktade därefter en begäran till kommissionen vari de tillkännagav sin avsikt att sinsemellan upprätta ett fördjupat samarbete i fråga om tillämplig lag i äktenskapsmål. Den 3 mars 2010 drog Grekland tillbaka sin begäran.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  Rådet antog den […] beslutet [...] om bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad.
(7)  Rådet antog den 12 juli 2010 beslut 2010/405/EU om bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 8
8.  Enligt artikel 328.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska de fördjupade samarbetena när de upprättas vara öppna för samtliga medlemsstater, förutsatt att medlemsstaterna tar hänsyn till de eventuella villkor för deltagande som fastställts genom beslutet om bemyndigande. De ska också vara öppna vid varje annat tillfälle, under förutsättning att de berörda medlemsstaterna utöver nämnda villkor tar hänsyn till de akter som redan har antagits inom denna ram.
8.  Enligt artikel 328.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska de fördjupade samarbetena när de upprättas vara öppna för samtliga medlemsstater, förutsatt att medlemsstaterna tar hänsyn till de eventuella villkor för deltagande som fastställts genom beslutet om bemyndigande. De ska också vara öppna vid varje annat tillfälle, under förutsättning att de berörda medlemsstaterna utöver nämnda villkor tar hänsyn till de akter som redan har antagits inom denna ram. Kommissionen och de medlemsstater som deltar i ett fördjupat samarbete bör se till att främja ett deltagande av så många medlemsstater som möjligt. Denna förordning ska i enlighet med fördragen vara till alla delar bindande och direkt tillämplig endast i de deltagande medlemsstaterna.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
(9a)  Denna förordnings materiella tillämpningsområde och normativa del bör vara konsekventa med förordning (EG) nr 2201/2003. Den bör dock inte tillämpas på annullering av äktenskap. Denna förordning bör endast tillämpas på upplösning eller uppmjukning av de äktenskapliga banden. Den lag som fastställs enligt lagvalsreglerna i denna förordning bör gälla skälen för äktenskapsskillnad och hemskillnad. Prejudiciella frågor som exempelvis rättskapacitet och äktenskapets giltighet och som de förmögenhetsrättsliga konsekvenserna av en äktenskapsskillnad eller en hemskillnad, efternamnet, föräldraansvaret, underhållsskyldigheten eller eventuella ytterligare åtgärder bör fastställas enligt lagvalsreglerna i den deltagande medlemsstaten i fråga.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 10
(10)  För att begränsa förordningens geografiska tillämpningsområde måste de medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet anges.
(10)  För att begränsa förordningens geografiska tillämpningsområde måste de medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet anges i enlighet med artikel 1.2.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)
(10a)  Denna förordning bör vara av ”universell” karaktär i den meningen att de enhetliga lagvalsreglerna i förordningen kan anvisa lagen i en deltagande medlemsstat, lagen i en medlemsstat som inte deltar, eller lagen i ett land utanför EU.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  Förordningen bör tillämpas oberoende av vid vilken slags domstol saken tas upp till prövning.
(11)  Förordningen bör tillämpas oberoende av vid vilken slags domstol saken tas upp till prövning. I tillämpliga fall bör talan anses ha väckts vid en domstol i enlighet med förordning (EG) nr 2201/2003.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 12
(12)  För att makarna ska kunna välja en tillämplig lag som de har nära anknytning till eller, om en sådan valmöjlighet saknas, för att den lagen ska kunna tillämpas på deras äktenskapsskillnad eller hemskillnad bör den berörda lagen vara tillämplig även om det inte är fråga om lagen i en deltagande medlemsstat. Om en lag i en annan medlemsstat anvisas, kan det nätverk som inrättats genom rådets beslut 2001/470/EG av den 28 maj 2001 om inrättande av ett europeiska rättsligt nätverk på privaträttens område10 bistå domstolarna med information om innehållet i utländsk rätt.
(12)  För att makarna ska kunna välja en tillämplig lag som de har nära anknytning till eller, om en sådan valmöjlighet saknas, för att den lagen ska kunna tillämpas på deras äktenskapsskillnad eller hemskillnad bör den berörda lagen vara tillämplig även om det inte är fråga om lagen i en deltagande medlemsstat. Om en lag i en annan medlemsstat anvisas skulle det nätverk som inrättats genom rådets beslut 2001/470/EG av den 28 maj 2001 om inrättande av ett europeiska rättsligt nätverk på privaträttens område1, ändrat genom beslut nr 568/2009/EG av den 18 juni 20092, kunna bistå domstolarna med information om innehållet i utländsk rätt.
__________
10 EGT L 174, 27.6.2001, s. 25.
________
1 EGT L 174, 27.6.2001, s. 25.
2 EUT L 168, 30.6.2009, s. 35.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 13
(13)  En ökad rörlighet för medborgarna kräver såväl mer flexibilitet som en större rättssäkerhet. För att uppnå denna målsättning bör förordningen stärka parternas oberoende i samband med äktenskapsskillnad och hemskillnad genom att ge dem en viss möjlighet att välja vilken lag som ska tillämpas på deras äktenskapsskillnad eller hemskillnad. Denna möjlighet bör inte utsträckas till att omfatta annullering av äktenskap, som hör nära samman med villkoren för äktenskapets giltighet, där det inte är lämpligt att ge parterna valfrihet.
(13)  En ökad rörlighet för medborgarna kräver såväl mer flexibilitet som en större rättssäkerhet. För att uppnå denna målsättning bör förordningen stärka parternas oberoende i samband med äktenskapsskillnad och hemskillnad genom att ge dem en viss möjlighet att välja vilken lag som ska tillämpas på deras äktenskapsskillnad eller hemskillnad.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  Makarna bör kunna välja lagen i ett land till vilket de har särskild anknytning eller lagen i domstolslandet som tillämplig lag för deras äktenskapsskillnad eller hemskillnad. Den lag som makarna väljer måste vara förenlig med de grundläggande rättigheterna såsom dessa definieras i fördragen och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Möjligheten att välja tillämplig lag vid äktenskapsskillnad och hemskillnad får inte vara till men för barnets bästa.
(14)  Makarna bör kunna välja lagen i ett land till vilket de har särskild anknytning eller lagen i domstolslandet som tillämplig lag för deras äktenskapsskillnad eller hemskillnad. Den lag som makarna väljer måste vara förenlig med de grundläggande rättigheterna såsom dessa erkänns i fördragen och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 15
(15)  Innan makarna väljer vilken lag som ska vara tillämplig är det viktigt att de har tillgång till uppdaterad information om viktiga aspekter av den nationella lagstiftningen, unionsrätten och förfarandena vid äktenskapsskillnad och hemskillnad. För att garantera sådan tillgång till relevanta uppgifter av nödvändig kvalitet, uppdaterar kommissionen fortlöpande uppgifterna i det offentliga Internetbaserade informationssystem som inrättades genom rådets beslut 2001/470/EG.
(15)  Innan makarna väljer vilken lag som ska vara tillämplig är det viktigt att de har tillgång till uppdaterad information om viktiga aspekter av den nationella lagstiftningen, unionsrätten och förfarandena vid äktenskapsskillnad och hemskillnad. För att garantera sådan tillgång till relevanta uppgifter av nödvändig kvalitet uppdaterar kommissionen fortlöpande uppgifterna i det offentliga Internetbaserade informationssystem som inrättades genom beslut 2001/470/EG, ändrat genom beslut nr 568/2009/EG.
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)
(15a)  Om makarna inte kan komma överens om vilken lag som ska tillämpas bör de genomgå ett medlingsförfarande som omfattar åtminstone ett samråd med en godkänd medlare.
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 16
(16)  En grundläggande princip i förordningen är att de båda makarna gemensamt ska göra ett sakligt och välgrundat val. Var och en av makarna bör exakt känna till de rättsliga och sociala följderna av lagvalet. Möjligheten för makar att tillsammans välja tillämplig lag bör inte påverka makarnas rättigheter och likställdhet. Därför bör de nationella domstolarna vara medvetna om vikten av att båda makarna gör ett sakligt och välgrundat val som baserats på information om de rättsliga följderna av lagvalsavtalet.
(16)  En grundläggande princip i förordningen är att makarna gemensamt ska göra ett sakligt och välgrundat val. Var och en av makarna bör exakt känna till de rättsliga och sociala följderna av lagvalet. Möjligheten för makar att tillsammans välja tillämplig lag bör inte påverka makarnas rättigheter och likställdhet. Därför bör domarna i de deltagande medlemsstaterna vara medvetna om vikten av att makarna gör ett sakligt och välgrundat val som baserats på information om de rättsliga följderna av lagvalsavtalet.
Ändring 17
Förslag till förordning
Skäl 17
(17)  Vissa garantier bör införas för att säkerställa att makarna är medvetna om följderna av sitt val. Lagvalsavtalet bör åtminstone vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda parterna. . Om lagen i den deltagande medlemsstat där båda makarna har hemvist föreskriver ytterligare formkrav, bör dessa bestämmelser respekteras. Sådana kompletterande formella krav kan finnas exempelvis i en deltagande medlemsstat där avtalet infogas i ett äktenskapsförord.
(17)  För att garantera rättssäkerhet samt bättre tillgång till rättslig prövning bör bestämmelserna om materiell och formell giltighet fastställas på ett sätt som underlättar ett välgrundat val från makarnas sida och som respekterar deras samtycke. I fråga om formell giltighet bör vissa garantier införas för att säkerställa att makarna är medvetna om följderna av sitt val. Lagvalsavtalet bör åtminstone vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda parterna. Om lagen i den deltagande medlemsstat där båda makarna har hemvist vid ingående av avtalet föreskriver ytterligare formkrav, bör dessa bestämmelser respekteras. Sådana ytterligare formella krav kan finnas exempelvis i en deltagande medlemsstat där avtalet infogas i ett äktenskapsförord. Om makarna vid ingående av avtalet har hemvist i olika deltagande medlemsstater som föreskriver olika formkrav, bör det räcka med att formkraven i en av dessa medlemsstater respekteras. Om endast en av makarna vid ingående av avtalet har hemvist i en deltagande medlemsstat som föreskriver ytterligare formkrav, bör dessa respekteras.
Ändring 19
Förslag till förordning
Skäl 19
(19)  För att garantera rättssäkerhet och förutsebarhet samt förhindra situationer där en av makarna ansöker om äktenskapsskillnad före den andra för att försäkra sig om att saken prövas enligt en lagstiftning som vederbörande anser mer gynnsam när det gäller att skydda hans eller hennes intressen bör denna förordning, för de fall då inget lagval görs, omfatta harmoniserade lagvalsregler som grundar sig på en rad anknytningsfaktorer som förutsätter en nära anknytning mellan makarna och lagen i fråga. Anknytningsfaktorerna har valts för att säkerställa att äktenskapsskillnaden eller hemskillnaden omfattas av en lag till vilken makarna har en nära anknytning, och grundar sig först och främst på makarnas vanliga vistelseort.
(19)  För att garantera rättssäkerhet och förutsebarhet samt förhindra situationer där en av makarna ansöker om äktenskapsskillnad före den andra för att försäkra sig om att saken prövas enligt en lagstiftning som vederbörande anser mer gynnsam när det gäller att skydda hans eller hennes intressen bör denna förordning, för de fall då inget lagval görs, omfatta harmoniserade lagvalsregler som grundar sig på en rad anknytningsfaktorer som förutsätter en nära anknytning mellan makarna och lagen i fråga. Sådana anknytningsfaktorer bör väljas så att de säkerställer att förfarandena för äktenskapsskillnad eller hemskillnad omfattas av en lag till vilken makarna har en nära anknytning.
Ändring 20
Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)
(19a)  Om det i denna förordning hänvisas till nationalitet som en anknytningsfaktor när det gäller tillämpningen av en stats lagstiftning bör man lösa frågan om fall med flera nationaliteter i enlighet med nationell lagstiftning, med full respekt för Europeiska unionens allmänna principer.
Ändring 21
Förslag till förordning
Skäl 19b (nytt)
(19b)  Om ett mål tas upp vid domstol gällande en ansökan om att omvandla en hemskillnad till äktenskapsskillnad och parterna inte kan välja tillämplig lag bör den lag som tillämpats på hemskillnaden även tillämpas på äktenskapsskillnaden. En sådan kontinuitet främjar förutsebarheten för parterna och förbättrar rättssäkerheten. Om den lag som tillämpats på hemskillnaden saknar bestämmelser om omvandling av hemskillnaden till äktenskapsskillnad bör dock äktenskapsskillnaden regleras av de lagvalsregler som gäller då parterna inte gjort något lagval. Detta bör inte hindra makarna från att ansöka om äktenskapsskillnad på grundval av andra regler som fastställs i denna förordning.
Ändring 22
Förslag till förordning
Skäl 20
(20)  I vissa situationer, till exempel när tillämplig lag saknar bestämmelser om äktenskapsskillnad eller inte ger makarna lika rätt till äktenskapsskillnad eller hemskillnad på grund av den ena makens kön, bör domstolslandets lag ändå tillämpas.
(20)  I vissa situationer, till exempel när tillämplig lag saknar bestämmelser om äktenskapsskillnad eller inte ger makarna lika rätt till äktenskapsskillnad eller hemskillnad på grund av den ena makens kön, bör domstolslandets lag ändå tillämpas. Detta bör dock inte påverka klausulen om rättsordning (ordre public).
Ändring 23
Förslag till förordning
Skäl 21
(21)  Av hänsyn till allmänintresset bör domstolarna i de deltagande medlemsstaterna i undantagsfall ha rätt att avstå från att tillämpa utländsk lag i ett visst mål om det uppenbart strider mot grunderna för rättsordningen i domstolslandet (ordre public). Domstolarna bör dock inte kunna åberopa detta undantag för att förhindra att en annan medlemsstats lagstiftning tillämpas om det skulle strida mot Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 21 som förbjuder alla former av diskriminering.
(21)  Av hänsyn till allmänintresset bör domstolarna i de deltagande medlemsstaterna i undantagsfall ha rätt att avstå från att tillämpa en bestämmelse i utländsk lag i ett visst mål om det uppenbart strider mot grunderna för rättsordningen i domstolslandet (ordre public). Domstolarna bör dock inte kunna åberopa detta undantag för att förhindra att en bestämmelse i en annan stats lagstiftning tillämpas om det skulle strida mot Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 21 som förbjuder alla former av diskriminering.
Ändring 24
Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)
(21a)  När denna förordning hänvisar till den omständigheten att lagstiftningen i den deltagande medlemsstat där saken prövas saknar bestämmelser om äktenskapsskillnad bör detta tolkas som att lagstiftningen i den medlemsstaten inte omfattar äktenskapsskillnad. I sådana fall bör domstolen inte vara skyldig att döma till äktenskapsskillnad enligt denna förordning. När denna förordning hänvisar till den omständigheten att äktenskapet i fråga enligt lagstiftningen i den deltagande medlemsstat där saken prövas inte är giltigt för tillämpning av ett skilsmässoförfarande bör detta tolkas bland annat som att ett sådant äktenskap inte föreligger enligt den medlemsstatens lagstiftning. I sådana fall bör domstolen inte vara skyldig att uttala en dom om äktenskapsskillnad eller fatta beslut om hemskillnad enligt denna förordning.
Ändring 25
Förslag till förordning
Skäl 22
(22)  Eftersom det finns stater och deltagande medlemsstater som har två eller flera parallella rättssystem eller regelverk som berör frågor som omfattas av denna förordning, bör det fastställas i vilken utsträckning bestämmelserna i denna förordning ska vara tillämpliga i de olika territoriella enheterna i dessa stater och deltagande medlemsstater.
(22)  Eftersom det finns stater och deltagande medlemsstater som har två eller flera parallella rättssystem eller regelverk som berör frågor som omfattas av denna förordning, bör det fastställas i vilken utsträckning bestämmelserna i denna förordning ska vara tillämpliga i de olika territoriella enheterna i dessa stater och deltagande medlemsstater eller i vilken utsträckning denna förordning är tillämplig på olika kategorier av personer i dessa stater och i de deltagande medlemsstaterna.
Ändring 26
Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)
(22a)  Om det saknas bestämmelser som fastställer tillämplig lag bör makarna när de väljer lagen i en stat där en av dem är medborgare samtidigt ange, om den stat vars lag de valt omfattar flera territoriella enheter som var och en har sin egen rättsordning eller sitt eget regelverk i fråga om äktenskapsskillnad och hemskillnad, vilken territoriell enhets lag de enats om.
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1a (ny)
1a.  Denna förordning ska inte tillämpas på följande frågor, inte ens om de enbart tas upp som en prejudiciell fråga inom ramen för ett mål om äktenskapsskillnad eller hemskillnad:
a) fysiska personers rättskapacitet
b) ett äktenskaps förefintlighet, giltighet eller erkännandet av detsamma
c) annullering av ett äktenskap
d) makarnas efternamn
e) förmögenhetsrättsliga konsekvenser av äktenskapet
f) föräldraansvar
g) underhållsskyldighet
h) truster och arv.
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
2.  Med deltagande medlemsstat avses i denna förordning en medlemsstat som deltar i det fördjupade samarbetet om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad enligt [rådets beslut [...] av den [...] om bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad].
2.  Med deltagande medlemsstat avses i denna förordning en medlemsstat som deltar i det fördjupade samarbetet om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad enligt [rådets beslut 2010/405/EU av den 12 juli 2010 om bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad], eller enligt ett beslut som antagits i enlighet med andra eller tredje stycket i artikel 331.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)
Artikel 1a
Förhållande till förordning (EG) nr 2201/2003
Denna förordning ska inte påverka tillämpningen av förordning (EG) nr 2201/2003.
Ändring 32
Förslag till förordning
Artikel 1b (ny)
Artikel 1b
Definition
Med domstol avses i denna förordning alla myndigheter i de deltagande medlemsstater som har jurisdiktion i frågor som omfattas av denna förordning.
Ändring 34
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen
1.  Makarna får avtala om vilken lag som ska tillämpas på deras äktenskapsskillnad eller hemskillnad under förutsättning att den lag de valt är förenlig med de grundläggande rättigheter som fastställs i fördragen och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt med grunderna för rättsordningen (ordre public), med det förbehållet att valet måste avse något av följande alternativ:
1.  Makarna får komma överens om vilken lag som ska tillämpas på deras äktenskapsskillnad eller hemskillnad, under förutsättning att det är någon av följande lagar:
Ändring 39
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3
3.  Det avtal som avses i punkt 2 ska vara skriftligt och dateras och undertecknas av båda makarna. Ett elektroniskt meddelande som möjliggör en varaktig dokumentation av avtalet ska anses vara likvärdigt med ett skriftligt meddelande.
3.   Om domstolslandets lag tillåter det kan makarna även välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen. I så fall ska domstolen registrera lagvalet i enlighet med domstolslandets lag.
Om lagen i den deltagande medlemsstat där båda makarna har hemvist vid tidpunkten för avtalets ingående föreskriver ytterligare formkrav för denna typ av avtal, ska de bestämmelserna följas. Om makarna har hemvist i olika deltagande medlemsstater och lagarna i dessa medlemsstater föreskriver olika formkrav, ska avtalet anses giltigt till formen om det uppfyller villkoren enligt lagen i ett av dessa länder.
Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4
4.  Om domstolslandets lag tillåter det kan makarna även välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen. I så fall ska domstolen registrera lagvalet i enlighet med domstolslandets lag.
utgår
Ändring 41
Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)
Artikel 3a
Samtycke och materiell giltighet
1.  Förekomsten och giltigheten av ett lagvalsavtal eller en bestämmelse i detta ska fastställas enligt den lag som skulle tillämpas enligt denna förordning om lagvalsavtalet eller bestämmelsen var giltig.
2.  En make/maka kan dock åberopa lagen i det land där han eller hon har sin hemvist när målet tas upp vid domstol för att få fastställt att han eller hon inte har samtyckt till lagvalsavtalet, om det framgår av omständigheterna att det inte skulle vara rimligt att avgöra verkan av hans eller hennes uppträdande enligt den lag som anges i punkt 1.
Ändring 42
Förslag till förordning
Artikel 3b (ny)
Artikel 3b
Formell giltighet
1.  Det avtal som avses i artiklarna 3.1 och 3.2 ska vara skriftligt och dateras och undertecknas av båda makarna. Ett elektroniskt meddelande som möjliggör en varaktig dokumentation av avtalet ska anses vara likvärdigt med ett skriftligt meddelande.
2.  Om lagen i den deltagande medlemsstat där makarna har hemvist vid tidpunkten för avtalets ingående föreskriver ytterligare formkrav för denna typ av avtal, ska de kraven gälla.
3.  Om makarna vid tidpunkten för avtalets ingående har hemvist i olika deltagande medlemsstater och om lagarna i dessa stater föreskriver olika formkrav, ska avtalet anses formellt giltigt om det uppfyller kraven enligt en av de lagarna.
4.  Om endast en av makarna vid tidpunkten för avtalets ingående har hemvist i en deltagande medlemsstat och om denna stat föreskriver ytterligare formkrav för denna typ av avtal, ska de kraven gälla.
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)
Artikel 4a
Omvandlande av hemskillnad till äktenskapsskillnad
1.  Om en hemskillnad omvandlas till äktenskapsskillnad ska den lag som är tillämplig på äktenskapsskillnaden vara den lag som ska tillämpas på hemskillnaden, om inte parterna i enlighet med artikel 3 har bestämt något annat.
2.  Om den lag som tillämpats på hemskillnaden saknar bestämmelser om omvandling av hemskillnad till äktenskapsskillnad ska dock artikel 4 vara tillämplig, om inte parterna i enlighet med artikel 3 har bestämt något annat.
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)
Artikel 7a
Olikheter i nationell lag
Denna förordning ska inte på något sätt tvinga domstolarna i en deltagande medlemsstat, vars lagstiftning saknar bestämmelser om äktenskapsskillnad eller enligt vars lagstiftning äktenskapet i fråga anses vara ogiltigt för ett skilsmässoförfarande, att uttala en dom om äktenskapsskillnad genom tillämpning av denna förordning.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 8
Stater med mer än en rättsordning
Stater med två eller fler rättsordningar för olika territorier
1.  När en stat omfattar flera territoriella enheter som var och en har egna rättsregler i fråga om äktenskapsskillnad och hemskillnad ska varje sådan enhet anses som ett land vid fastställandet av den lag som ska tillämpas enligt denna förordning.
1.  När en stat omfattar flera territoriella enheter som var och en har egna rättsregler i fråga om äktenskapsskillnad och hemskillnad ska varje sådan enhet anses som ett land vid fastställandet av den lag som ska tillämpas enligt denna förordning.
2.  En medlemsstat där olika territoriella enheter har egna bestämmelser om äktenskapsskillnad och hemskillnad behöver inte tillämpa denna förordning vid lagkonflikter enbart mellan lagarna i sådana enheter.
1a.  I förhållande till en sådan stat ska
a) alla hänvisningar till hemvist i denna stat anses som en hänvisning till hemvisten i en territoriell enhet i den staten,
b) alla hänvisningar till nationalitet anses som en hänvisning till den territoriella enhet som fastställts i den statens lagstiftning eller, i avsaknad av tillämpliga bestämmelser, till den territoriella enhet som valts av makarna, eller om inget val gjorts, till den territoriella enhet till vilken maken/makan eller makarna har den närmaste anknytningen.
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)
Artikel 8a
Stater med två eller fler rättsordningar för olika kategorier av personer
Vid fastställande av tillämplig lag med avseende på en stat som har två eller fler rättsordningar eller regelverk som är tillämpliga på olika kategorier av personer i frågor som regleras genom denna förordning ska varje hänvisning till lagen i den staten anses som en hänvisning till den rättsordning som är tillämplig enligt gällande regler i den staten. I avsaknad av sådana regler ska den rättsordning eller det regelverk tillämpas till vilken eller vilket maken/makan eller makarna har den närmaste anknytningen.
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 8b (ny)
Artikel 8b
Tillämpning av förordningen på interna lagkonflikter
En deltagande medlemsstat där olika rättsordningar eller regelverk tillämpas på frågor som regleras genom denna förordning behöver inte tillämpa denna förordning vid lagkonflikter som enbart uppstår mellan sådana olika rättsordningar eller regelverk.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a
a) vilka formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag, och
a) vilka formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag i enlighet med artikel 3b. 2–4, och
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2
Ett lagvalsavtal som ingåtts i enlighet med lagen i en deltagande medlemsstat före den dag då denna förordning ska börja tillämpas ska dock också ha verkan, förutsatt att det uppfyller villkoren i artikel 3.3 första stycket.
Ett lagvalsavtal som ingåtts före den dag då denna förordning ska börja tillämpas ska dock också ha verkan, förutsatt att det står i överensstämmelse med artiklarna 3a och 3b.
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1
1.  Denna förordning ska inte påverka tillämpningen av bilaterala och multilaterala konventioner och avtal som en eller flera deltagande medlemsstater har tillträtt när denna förordning antas och som gäller frågor som regleras i denna förordning, utan att detta påverkar de deltagande medlemsstaternas skyldigheter enligt artikel 351 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
1.  Denna förordning ska inte påverka tillämpningen av internationella konventioner och avtal som en eller flera deltagande medlemsstater har tillträtt när denna förordning antas, eller när det beslut som avses i artikel 1.2 antas och i vilka det fastställs lagvalsregler för äktenskapsskillnad eller hemskillnad.
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2
2.  Utan hinder av punkt 1 ska denna förordning ha företräde i förbindelserna mellan de deltagande medlemsstaterna framför konventioner och avtal som avser frågor som regleras i denna förordning och som de deltagande medlemsstaterna är parter i.
2.  Denna förordning ska dock, i förbindelserna mellan de deltagande medlemsstaterna, ha företräde framför konventioner och avtal som ingåtts exklusivt mellan två eller fler av dem, i den mån sådana konventioner och avtal avser frågor som regleras i denna förordning.
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 12
Senast [fem år efter det att denna förordning börjat gälla] ska kommissionen lägga fram en rapport om dess tillämpning för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Rapporten ska vid behov åtföljas av ändringsförslag.
1.  Senast fem år efter det att denna förordning börjat gälla och vart femte år därefter ska kommissionen lägga fram en rapport om dess tillämpning för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Rapporten ska vid behov åtföljas av förslag till anpassning av denna förordning.
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1a (ny)
1a.  För det ändamålet ska de deltagande medlemsstaterna ge kommissionen relevanta upplysningar om sina domstolars tillämpning av denna förordning.
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 2a (nytt)
För de medlemsstater som deltar enligt ett beslut som antagits i enlighet med andra eller tredje stycket i artikel 331.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska denna förordning tillämpas från och med den dag som anges i beslutet i fråga.

(1) Antagna texter, P7_TA(2010)0216.
(2) EUT L 189, 22.7.2010, s. 12.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy