Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0160(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0340/2010

Внесени текстове :

A7-0340/2010

Разисквания :

PV 14/12/2010 - 15
CRE 14/12/2010 - 15

Гласувания :

PV 15/12/2010 - 9.3
CRE 15/12/2010 - 9.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0478

Приети текстове
PDF 278kWORD 81k
Сряда, 15 декември 2010 г. - Страсбург
Агенции за кредитен рейтинг ***I
P7_TA(2010)0478A7-0340/2010
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг (COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0289),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския Съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0143/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския Съюз,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 19 ноември 2010 г.(1),

–  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 8 декември 2010 г.(2),

–  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 8 декември 2010 г. за одобрение на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становището на Комисията по правни въпроси (A7-0340/2010),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 337, 14.12.2010 г., стр. 1.
(2) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 декември 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг
P7_TC1-COD(2010)0160

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 513/2011.)

Правна информация - Политика за поверителност