Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0160(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0340/2010

Ingediende teksten :

A7-0340/2010

Debatten :

PV 14/12/2010 - 15
CRE 14/12/2010 - 15

Stemmingen :

PV 15/12/2010 - 9.3
CRE 15/12/2010 - 9.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0478

Aangenomen teksten
PDF 197kWORD 39k
Woensdag 15 december 2010 - Straatsburg
Ratingbureaus ***I
P7_TA(2010)0478A7-0340/2010
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 december 2010 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake ratingbureaus (COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0289),

–  gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0143/2010),

–  gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 19 november 2010(1),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 8 december 2010(2),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 8 december 2010 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van de Commissie juridische zaken (A7-0340/2010),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 337 van 14.12.2010, blz. 1.
(2) Nog niet gepubliceerd in het PB.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 december 2010 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. .../2011 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus
P7_TC1-COD(2010)0160

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Verordening (EU) nr. 513/2011).

Juridische mededeling - Privacybeleid