Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0160(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0340/2010

Ingivna texter :

A7-0340/2010

Debatter :

PV 14/12/2010 - 15
CRE 14/12/2010 - 15

Omröstningar :

PV 15/12/2010 - 9.3
CRE 15/12/2010 - 9.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0478

Antagna texter
PDF 195kWORD 30k
Onsdagen den 15 december 2010 - Strasbourg
Kreditvärderingsinstitut ***I
P7_TA(2010)0478A7-0340/2010
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut (KOM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0289),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0143/2010),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska Centralbankens yttrande av den 19 november 2010(1),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 8 december 2010(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 8 december 2010 att godkänna denna ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0340/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 337, 14.12.2010, s. 1.
(2) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 december 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2011 om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut
P7_TC1-COD(2010)0160

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 513/2011.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy