Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0227(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0050/2010

Внесени текстове :

A7-0050/2010

Разисквания :

PV 14/12/2010 - 19
CRE 14/12/2010 - 19

Гласувания :

PV 15/12/2010 - 9.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0479

Приети текстове
PDF 296kWORD 39k
Сряда, 15 декември 2010 г. - Страсбург
Отмяна на директивите в областта на метрологията ***I
P7_TA(2010)0479A7-0050/2010
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2010 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на директиви 71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 71/349/ЕИО, 74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 76/765/ЕИО, 76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО на Съвета в областта на метрологията (COM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0801),

–  като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията в Парламента (C6-0467/2008),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 май 2009 г.(1),

–  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 10 ноември 2010 г. за одобрение на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0050/2010),

1.  Приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2.  Одобрява съвместната декларация на Парламента, Съвета и Комисията, приложена към настоящата резолюция;

3.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, Комисията и на националните парламенти.

(1) OВ C 277, 17.11.2009 г., стр. 49.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 декември 2010 г. с оглед приемането на Директива 2011/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на директиви 71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 71/349/ЕИО, 74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 76/765/ЕИО, 76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО на Съвета в областта на метрологията
P7_TC1-COD(2008)0227

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2011/17/ЕС.)


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изявление на Парламента, Съвета и Комисията

Съгласно член 25 от Директива 2004/22/EО относно измервателните уреди, Комисията се приканва от Европейския парламент и от Съвета да докладва преди 30 април 2011 г. пред Европейския парламент и пред Съвета относно прилагането на тази директива и по целесъобразност да представи законодателно предложение.

В този контекст и съгласно принципите на по-доброто законотворчество (включително, по целесъобразност, оценка на въздействието и открита консултация), ще се извърши оценка, за да се определи дали и ако да, до каква степен обхватът на Директива 2004/22/EО следва да се разшири, за да включи някои от измервателните уреди, понастоящем регулирани от директиви 71/317/EИО, 71/347/EИО, 74/148/EИО, 75/33/EИО, 76/765/EИО, 76/766/EИО и 86/217/EИО.

Определената за отмяна на директивите дата също ще бъде преразгледана съгласно резултата от тази оценка с цел осигуряване на последователност в законодателната дейност на Съюза в областта на измервателните уреди.

Правна информация - Политика за поверителност