Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0227(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0050/2010

Esitatud tekstid :

A7-0050/2010

Arutelud :

PV 14/12/2010 - 19
CRE 14/12/2010 - 19

Hääletused :

PV 15/12/2010 - 9.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0479

Vastuvõetud tekstid
PDF 206kWORD 37k
Kolmapäev, 15. detsember 2010 - Strasbourg
Metroloogiat käsitlevate direktiivide kehtetuks tunnistamine ***I
P7_TA(2010)0479A7-0050/2010
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks metroloogiat käsitlevad nõukogu direktiivid 71/317/EMÜ, 71/347/EMÜ, 71/349/EMÜ, 74/148/EMÜ, 75/33/EMÜ, 76/765/EMÜ, 76/766/EMÜ ja 86/217/EMÜ (KOM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0801);

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C6-0467/2008);

–  võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artiklit 114;

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. mai 2009. aasta arvamust(1);

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 10. novembri 2010. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A7-0050/2010),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  kiidab heaks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 277, 17.11.2009, lk 49.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15. detsembril 2010. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/…/EL, millega tunnistatakse kehtetuks metroloogiat käsitlevad nõukogu direktiivid 71/317/EMÜ, 71/347/EMÜ, 71/349/EMÜ, 74/148/EMÜ, 75/33/EMÜ, 76/765/EMÜ, 76/766/EMÜ ja 86/217/EMÜ
P7_TC1-COD(2008)0227

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv 2011/17/EL) lõplikule kujule.)


LISA

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldus

Euroopa Parlament ja nõukogu paluvad kooskõlas mõõtevahendeid käsitleva direktiivi 2004/22/EÜ artikliga 25 komisjonil esitada enne 30. aprilli 2011 aruande nimetatud direktiivi rakendamise kohta ja vajaduse korral õigusakti ettepaneku.

Selle raames ja parema õigusloome põhimõtete kohaselt (mis hõlmavad vajaduse korral mõjuhinnangut ja avalikku arutelu) viiakse läbi hindamine, et määrata kindlaks, kas direktiivi 2004/22/EÜ reguleerimisala tuleks laiendada ning kui jah, siis kui suures ulatuses, et see hõlmaks mõnda praegu direktiividega 71/317/EMÜ, 71/347/EMÜ, 74/148/EMÜ, 75/33/EMÜ, 76/765/EMÜ, 76/766/EMÜ ja 86/217/EMÜ reguleeritud mõõtevahendit.

Nimetatud direktiivide kehtetuks tunnistamise tähtpäev vaadatakse vastavalt hindamistulemustele samuti uuesti läbi, et tagada mõõtevahendite valdkonnas liidu seadusandlike meetmete järjepidevus.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika