Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0227(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0050/2010

Pateikti tekstai :

A7-0050/2010

Debatai :

PV 14/12/2010 - 19
CRE 14/12/2010 - 19

Balsavimas :

PV 15/12/2010 - 9.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0479

Priimti tekstai
PDF 279kWORD 41k
Trečiadienis, 2010 m. gruodžio 15 d. - Strasbūras
Direktyvų dėl metrologijos panaikinimas ***I
P7_TA(2010)0479A7-0050/2010
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria panaikinamos Tarybos direktyvos 71/317/EEB, 71/347/EEB, 71/349/EEB, 74/148/EEB, 75/33/EEB, 76/765/EEB, 76/766/EEB ir 86/217/EEB dėl metrologijos (COM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0801),

–  atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0467/2008),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 114 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 10 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A7-0050/2010),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  pritaria Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 277, 2009 11 17, p. 49.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2010 m. gruodžio 15 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/.../ES, kuria panaikinamos Tarybos direktyvos 71/317/EEB, 71/347/EEB, 71/349/EEB, 74/148/EEB, 75/33/EEB, 76/765/EEB, 76/766/EEB ir 86/217/EEB dėl metrologijos
P7_TC1-COD(2008)0227

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2011/17/ES.)


PRIEDAS

Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas

Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi Direktyvos 2004/22/EB 25 straipsniu, ragina Komisiją ne vėliau kaip 2011 m. balandžio 30 d. informuoti apie šios direktyvos įgyvendinimą ir, esant reikalui, pateikti teisėkūros pasiūlymą.

Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis geresnės teisėkūros principais (įskaitant prireikus poveikio vertinimą ir atviras konsultacijas), bus atliktas įvertinimas, kad būtų nustatyta, ar ir kokiu mastu turėtų būti išplėsta Direktyvos 2004/22/EB taikymo sritis siekiant į ją įtraukti matavimo priemones, kurios šiuo metu reglamentuojamos pagal Direktyvas 71/317/EEB, 71/347/EEB, 74/148/EEB, 75/33/EEB, 76/765/EEB, 76/766/EEB ir 86/217/EEB.

Be to, atsižvelgiant į šio įvertinimo rezultatus, bus peržiūrėta nustatyta šių direktyvų panaikinimo data, kad būtų galima užtikrinti Sąjungos teisėkūros veiksmų, susijusių su matavimo priemonėmis, nuoseklumą.

Teisinė informacija - Privatumo politika