Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0227(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0050/2010

Teksty złożone :

A7-0050/2010

Debaty :

PV 14/12/2010 - 19
CRE 14/12/2010 - 19

Głosowanie :

PV 15/12/2010 - 9.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0479

Teksty przyjęte
PDF 298kWORD 44k
Środa, 15 grudnia 2010 r. - Strasburg
Uchylenie dyrektyw dotyczących metrologii ***I
P7_TA(2010)0479A7-0050/2010
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywy Rady 71/317/EWG, 71/347/EWG, 71/349/EWG, 74/148/EWG, 75/33/EWG, 76/765/EWG, 76/766/EWG i 86/217/EWG w odniesieniu do metrologii (COM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2008)0801),

–  uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C6-0467/2008),

–  uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu i Rady zatytułowany. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 maja 2009 r.(1),

–   uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 10 listopada 2010 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 TFUE],

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7–0050/2010),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu swoje stanowisko określone poniżej;

2.   zatwierdza oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku lub zastąpienia tegoż innym tekstem;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

(1) Dz.U. C 277 z 17.11.2009, s. 49.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 grudnia 2010 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/.../UE uchylającej dyrektywy Rady 71/317/EWG, 71/347/EWG, 71/349/EWG, 74/148/EWG, 75/33/EWG, 76/765/EWG, 76/766/EWG i 86/217/EWG w odniesieniu do metrologii
P7_TC1-COD(2008)0227

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2011/17/UE).


ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji

Na mocy art. 25 dyrektywy 2004/22/WE w sprawie przyrządów pomiarowych Parlament Europejski i Rada zwracają się do Komisji o przedstawienie do dnia 30 kwietnia 2011 r. sprawozdania w sprawie wykonanie tej dyrektywy oraz o przedłożenie w stosownym przypadku wniosku ustawodawczego.

W tym kontekście i zgodnie z zasadami dotyczącymi lepszego stanowienia prawa (obejmującymi w miarę potrzeby ocenę oddziaływania i otwarte konsultacje) zostanie przeprowadzona ocena w celu określenia, czy, i jeżeli tak, to w jakiej mierze zakres dyrektywy 2004/22/WE powinien zostać poszerzony, aby objąć nim wszelkie przyrządy pomiarowe objęte oblecenie przepisami dyrektyw 71/317/EWG, 71/347/EWG, 74/148/EWG, 75/33/EWG, 76/765/EWG, 76/766/EWG i 86/217/EWG.

Wyznaczony termin uchylenia tych dyrektyw zostanie również ponownie rozpatrzony zgodnie z wynikami tej oceny, w celu zapewnienia spójności działań ustawodawczych Unii w dziedzinie przyrządów pomiarowych.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności