Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0227(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0050/2010

Texte depuse :

A7-0050/2010

Dezbateri :

PV 14/12/2010 - 19
CRE 14/12/2010 - 19

Voturi :

PV 15/12/2010 - 9.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0479

Texte adoptate
PDF 283kWORD 45k
Miercuri, 15 decembrie 2010 - Strasbourg
Abrogarea directivelor privind metrologia ***I
P7_TA(2010)0479A7-0050/2010
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 decembrie 2010 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Directivelor 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE și 86/217/CEE ale Consiliului privind metrologia (COM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului și Consiliului (COM(2008)0801),

–  având în vedere articolele 251 alineatul (2) și 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora Comisia a înaintat propunerea către Parlament (C6-0467/2008),

–  având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 mai 2009(1),

–  având în vedere angajamentul asumat de reprezentantul Consiliului prin scrisoarea sa din 10 noiembrie 2010 de a aproba poziția Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0050/2010),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului ,a Consiliului și a Comisiei, anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 277, 17.11.2009, p. 49.


Poziția Parlamentului European adoptată în prima lectură la 15 decembrie 2010 în vederea adoptării Directivei 2011/.../UE a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Directivelor 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE și 86/217/CEE ale Consiliului privind metrologia
P7_TC1-COD(2008)0227

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2011/17/UE).


ANEXĂ

Declarația Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei

În conformitate cu articolul 25 din Directiva 2004/22/CE privind mijloacele de măsurare, Parlamentul European și Consiliul invită Comisia Europeană să realizeze, înainte de 30 aprilie 2011, un raport referitor la punerea în aplicare a acestei directive și să prezinte, dacă este cazul, o propunere legislativă.

În acest context și în conformitate cu principiile unei mai bune legiferări (incluzând, acolo unde este cazul, o evaluare de impact și o consultare deschisă), se va realiza o evaluare pentru a analiza dacă este necesară, și dacă da, în ce măsură, extinderea domeniului de aplicare a Directivei 2004/22/CE pentru a include mijloacele de măsurare reglementate în prezent prin Directivele 71/317/CEE, 71/347/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE și 86/217/CEE.

Data stabilită pentru abrogarea acestor directive va fi, de asemenea, analizată din nou, în conformitate cu rezultatul evaluării, în vederea asigurării consistenței acțiunilor legislative ale Uniunii în domeniul mijloacelor de măsurare.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate