Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0227(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0050/2010

Predkladané texty :

A7-0050/2010

Rozpravy :

PV 14/12/2010 - 19
CRE 14/12/2010 - 19

Hlasovanie :

PV 15/12/2010 - 9.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0479

Prijaté texty
PDF 299kWORD 49k
Streda, 15. decembra 2010 - Štrasburg
Zrušenie smerníc týkajúcich sa metrológie ***I
P7_TA(2010)0479A7-0050/2010
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2010 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušujú smernice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS týkajúce sa metrológie (KOM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0801),

–  so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0467/2008),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. mája 2009(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 10. novembra 2010, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0050/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 277, 17.11.2009, s. 49.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. decembra 2010 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/.../EÚ, ktorou sa zrušujú smernice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS týkajúce sa metrológie
P7_TC1-COD(2008)0227

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici 2011/17/EÚ.)


PRÍLOHA

Vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu v súlade s článkom 25 smernice 2004/22/ES o meradlách, aby do 30. apríla 2011 predložila správu o vykonávaní uvedenej smernice a v prípade potreby aj legislatívny návrh.

V tejto súvislosti a v súlade so zásadami lepšej tvorby práva (v prípade potreby vrátane posúdenia vplyvu a otvorenej konzultácie) sa vykoná posúdenie s cieľom stanoviť, či a do akej miery by sa mal rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice 2004/22/ES tak, aby zahŕňala všetky meradlá, na ktoré sa v súčasnosti vzťahujú smernice 71/317/EHS, 71/347/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS.

Stanovený dátum zrušenia týchto smerníc sa tiež preskúma na základe výsledku uvedeného posúdenia s cieľom zabezpečiť súlad legislatívnych krokov Únie v oblasti meradiel.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia