Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0074(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0350/2010

Внесени текстове :

A7-0350/2010

Разисквания :

PV 15/12/2010 - 6
CRE 15/12/2010 - 6

Гласувания :

PV 15/12/2010 - 9.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0480

Приети текстове
PDF 285kWORD 89k
Сряда, 15 декември 2010 г. - Страсбург
Гражданска инициатива ***I
P7_TA(2010)0480A7-0350/2010
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0119),

–  като взе предвид член 11, параграф 4 от Договора за Европейския Съюз,

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 24, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0089/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския Съюз,

–  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 14 юли 2010 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 10 юни 2010 г.(2),

–  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 8 декември 2010 г. за одобрение на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по конституционни въпроси и становищата на Комисията по петиции, Комисията по култура и образование и Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0350/2010),

1.  Приема на първо четене изложената по-долу позиция;

2.  Приема за сведение декларацията на председателството на Съвета и декларациите на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) ОВ C 267, 1.10.2010 г., стр. 57.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 декември 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива
P7_TC1-COD(2010)0074

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 211/2011.)


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изявления

Изявления на Комисията

–I –

Комисията ще предостави подробна информация за гражданската инициатива. По-конкретно тя ще подготви и редовно ще актуализира изчерпателен и лесен за ползване наръчник за гражданската инициатива на всички официални езици на Съюза, който ще бъде на разположение на уебсайта на Комисията, посветен на този инструмент. Освен това в процеса на регистриране и обработка на предложенията за граждански инициативи при необходимост Комисията ще оказва съдействие и ще предоставя консултация на организаторите. При поискване Комисията ще информира организаторите и за настоящи или планирани законодателни предложения по въпросите, засегнати в инициативата.

–II –

След регистрирането на предложена инициатива на един от официалните езици организаторите могат да поискат във всеки момент от събирането на заявленията за подкрепа Комисията да включи в регистъра преводи на инициативата на други официални езици. Организаторите поемат отговорността за осигуряване на превод на предложенията за инициативи. Преди да приеме включването на нови езикови версии в регистъра, Комисията ще проверява дали няма явни и съществени несъответствия между оригиналния текст и новите езикови версии на заглавието, предмета и целите.

Изявление на белгийското председателство на Съвета

Председателството ще положи усилия, за да гарантира че мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, ще бъдат предприети възможно най-скоро и най-късно една година след неговото влизане в сила съгласно предвиденото в регламента.

Правна информация - Политика за поверителност