Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0074(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0350/2010

Esitatud tekstid :

A7-0350/2010

Arutelud :

PV 15/12/2010 - 6
CRE 15/12/2010 - 6

Hääletused :

PV 15/12/2010 - 9.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0480

Vastuvõetud tekstid
PDF 205kWORD 43k
Kolmapäev, 15. detsember 2010 - Strasbourg
Kodanikualgatus ***I
P7_TA(2010)0480A7-0350/2010
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kodanikualgatuse kohta (KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0119);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõiget 4;

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 24 esimest lõiku, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0089/2010);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. juuli 2010. aasta arvamust(1);

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 10. juuni 2010. aasta arvamust(2);

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 8. detsembri 2010. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–  võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja petitsioonikomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A7-0350/2010),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud nõukogu eesistuja avalduse ja komisjoni avaldused;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning riikide parlamentidele.

(1) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
(2) ELT C 267, 1.10.2010, lk 57.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15. detsembril 2010. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2011 kodanikualgatuse kohta
P7_TC1-COD(2010)0074

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 211/2011) lõplikule kujule.)


LISA

Avaldused

Komisjoni avaldused

–I –

Komisjon annab kodanikualgatuse kohta üksikasjalikku teavet. Eelkõige koostab ta kodanikualgatuse kohta kõikides liidu ametlikes keeltes ulatusliku ja kasutajasõbraliku juhendi ning ajakohastab seda. Juhend on kättesaadav komisjoni kodanikualgatuse veebisaidil. Lisaks abistab ja nõustab komisjon vajaduse korral korraldajaid kodanikualgatuse ettepanekute registreerimise ja menetlemise ajal. Korraldajate taotluse korral teavitab komisjon neid ka sellest, milliseid õigusaktide ettepanekuid algatuses käsitletavate küsimuste kohta menetletakse või kavandatakse.

–II –

Pärast ühes ametlikus keeles algatuse ettepaneku registreerimist võivad korraldajad paluda komisjonil toetusavalduste kogumise ajal registrisse lisada asjaomase ettepaneku tõlkeid teistesse ametlikesse keeltesse. Algatuste ettepanekute tõlkimise eest vastutavad korraldajad. Enne uue keeleversiooni registrisse lisamist kontrollib komisjon, et originaalteksti ja uute keeleversioonide vahel ei oleks pealkirja, sisu ja eesmärkide osas silmnähtavaid ja märkimisväärseid erinevusi.

Nõukogu eesistujariik Belgia avaldus

Eesistujariik püüab tagada, et käesoleva määruse kohaldamiseks vajalikud meetmed oleksid võetud võimalikult kiiresti ning hiljemalt üks aasta pärast määruse jõustumist, nagu on kõnealuse määrusega ette nähtud.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika