Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0074(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0350/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0350/2010

Keskustelut :

PV 15/12/2010 - 6
CRE 15/12/2010 - 6

Äänestykset :

PV 15/12/2010 - 9.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0480

Hyväksytyt tekstit
PDF 193kWORD 39k
Keskiviikko 15. joulukuuta 2010 - Strasbourg
Kansalaisaloite ***I
P7_TA(2010)0480A7-0350/2010
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. joulukuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisaloitteesta (KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0119),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 24 artiklan ensimmäisen kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0089/2010),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. heinäkuuta 2010 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 10. kesäkuuta 2010 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 8. joulukuuta 2010 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön sekä vetoomusvaliokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A7-0350/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille neuvoston puheenjohtajamaan lausuman ja komission lausumat, jotka on liitetty tähän päätöslauselmaan;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(2) EUVL C 267, 1.10.2010, s. 57.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. joulukuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi kansalaisaloitteesta
P7_TC1-COD(2010)0074

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 211/2011)


LIITE

Lausumat

Komission lausumat

–I –

Komissio tarjoaa täsmällistä tietoa kansalaisaloitteesta. Se muun muassa laatii kattavan ja käyttäjäystävällisen kansalaisaloiteoppaan, jonka se pitää ajan tasalla. Opas on saatavilla kansalaisaloitetta käsittelevillä komission verkkosivuilla kaikilla unionin virallisilla kielillä. Komissio antaa kansalaisaloitteiden rekisteröinti- ja käsittelyprosessin aikana aloitteen järjestäjille tarvittaessa tukea ja opastusta. Lisäksi komissio tiedottaa pyynnöstä aloitteen järjestäjille sellaisista jo tehdyistä tai suunnitteilla olevista säädösehdotuksista, jotka koskevat kyseisessä aloitteessa esiin otettuja asioita.

–II –

Kun aloite on rekisteröity yhdellä virallisella kielellä, aloitteen järjestäjät voivat pyytää komissiota milloin tahansa tuenilmaisujen keräämisen aikana rekisteröimään aloitteen käännöksiä muille virallisille kielille. Käännökset ovat aloitteen järjestäjien vastuulla. Ennen kuin komissio rekisteröi uusia kieliversioita, se tarkistaa, että alkuperäisen tekstin ja uusien käännösversioiden otsikon, asiasisällön ja tavoitteiden välillä ei ole selviä ja merkittäviä ristiriitoja.

Puheenjohtajavaltio Belgian lausuma

Puheenjohtajavaltio pyrkii varmistamaan, että kyseisen asetuksen soveltamiseen tarvittavat toimenpiteet ovat käytössä mahdollisimman pian ja viimeistään vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta asetuksessa tarkoitetulla tavalla.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö