Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0074(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0350/2010

Pateikti tekstai :

A7-0350/2010

Debatai :

PV 15/12/2010 - 6
CRE 15/12/2010 - 6

Balsavimas :

PV 15/12/2010 - 9.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0480

Priimti tekstai
PDF 280kWORD 48k
Trečiadienis, 2010 m. gruodžio 15 d. - Strasbūras
Piliečių iniciatyva ***I
P7_TA(2010)0480A7-0350/2010
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piliečių iniciatyvos (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0119),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 24 straipsnio pirmą pastraipą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0089/2010),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2010 m. liepos 14 d. nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Regionų komiteto 2010 m. birželio 10 d. nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 8 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Peticijų komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A7-0350/2010),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  atsižvelgia į Tarybai pirmininkaujančios valstybės ir Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
(2) OL C 267, 2010 10 1, p. 57.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2010 m. gruodžio 15 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2011 dėl piliečių iniciatyvos
P7_TC1-COD(2010)0074

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 211/2011.)


PRIEDAS

Pareiškimai

Komisijos pareiškimai

–I –

Komisija suteiks tikslią informaciją apie piliečių iniciatyvą. Visų pirma ji parengs ir reguliariai atnaujins visapusiškas ir lengvas taikyti piliečių iniciatyvos gaires visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis; jas bus galima rasti piliečių iniciatyvai skirtame Komisijos puslapyje. Be to, registruojant ir tvarkant piliečių iniciatyvas Komisija prireikus teiks paramą ir rekomendacijas organizatoriams. Komisija taip pat, jei bus paprašyta, informuos organizatorius apie parengtus ar planuojamus teisėkūros pasiūlymus dėl iniciatyvoje iškeltų klausimų.

–II –

Užregistravę siūlomą iniciatyvą viena oficialiąja kalba, organizatoriai gali bet kuriuo metu, kol renkami pritarimo pareiškimai, paprašyti Komisijos į registrą įtraukti siūlomos iniciatyvos vertimus bet kuriomis kitomis oficialiosiomis kalbomis. Vertimais turės pasirūpinti organizatoriai; prieš sutikdama į registrą įtraukti redakcijas naujomis kalbomis, Komisija patikrins, kad nebūtų jokių akivaizdžių ir svarbių originalaus teksto ir redakcijų naujomis kalbomis pavadinimo, dalyko ir tikslų neatitikimų.

Tarybai pirmininkaujančios Belgijos pareiškimas

Pirmininkaujanti valstybė narė stengsis užtikrinti, kad šio reglamento taikymui reikalingos priemonės būtų įdiegtos kuo greičiau ir ne vėliau kaip praėjus vieniems metams nuo reglamente numatyto jo įsigaliojimo.

Teisinė informacija - Privatumo politika