Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0074(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0350/2010

Teksty złożone :

A7-0350/2010

Debaty :

PV 15/12/2010 - 6
CRE 15/12/2010 - 6

Głosowanie :

PV 15/12/2010 - 9.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0480

Teksty przyjęte
PDF 282kWORD 71k
Środa, 15 grudnia 2010 r. - Strasburg
Inicjatywa obywatelska ***I
P7_TA(2010)0480A7-0350/2010
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2010)0119),

–  uwzględniając art. 11 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 24 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0089/2010),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 lipca 2010 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 10 czerwca 2010 r.(2),

–   uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 8 grudnia 2010 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 TFUE,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinie Komisji Petycji, Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0350/2010),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  odnotowuje oświadczenie Prezydencji Rady i oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji.

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dz.U. C 267 z 1.10.2010, s. 57.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 grudnia 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej
P7_TC1-COD(2010)0074

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 211/2011)


ZAŁĄCZNIK

Oświadczenia

Oświadczenia Komisji

–I –

Komisja przedstawi szczegółowe informacje na temat inicjatywy obywatelskiej. W szczególności sporządzi we wszystkich językach urzędowych Unii i będzie aktualizowała kompleksowy i łatwy w użyciu przewodnik dotyczący inicjatywy obywatelskiej, który będzie dostępny na stronie internetowej Komisji poświęconej temu instrumentowi. Podczas procedury rejestracji i rozpatrywania wniosków dotyczących inicjatyw obywatelskich zapewni ponadto w razie potrzeby pomoc i wskazówki organizatorom. Komisja powiadomi również organizatorów, którzy się o to zwrócą, o bieżących i planowanych wnioskach ustawodawczych dotyczących kwestii, do których odnosi się dana inicjatywa.

–II –

Po zarejestrowaniu propozycji inicjatywy w jednym z języków urzędowych organizatorzy mogą zwrócić się do Komisji o wpisanie do rejestru – w dowolnym momencie zbierania deklaracji poparcia – tłumaczeń tej propozycji w innych językach urzędowych. Tłumaczenie propozycji inicjatyw leży w gestii organizatorów. Przed wyrażeniem zgody na włączenie nowej wersji językowej do rejestru Komisja upewni się, czy między tekstem oryginalnym a nowymi wersjami językowymi nie ma wyraźnych i istotnych niespójności pod względem tytułu, przedmiotu i celów.

Oświadczenie belgijskiej prezydencji Rady

Prezydencja postara się dopilnować, by środki niezbędne do stosowania przedmiotowego rozporządzenia były dostępne jak najszybciej i najpóźniej jeden rok po dacie jego wejścia w życie przewidzianej w rozporządzeniu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności