Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2639(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0688/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/12/2010 - 9.6
CRE 15/12/2010 - 9.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0481

Приети текстове
PDF 395kWORD 106k
Сряда, 15 декември 2010 г. - Страсбург
Представяне на работната програма на Комисията за 2011 г.
P7_TA(2010)0481RC-B7-0688/2010

Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2010 г. относно Съобщението на Европейската комисия относно работната програма на Комисията за 2011 г.

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Работна програма на Комисията за 2011 г.“ (COM(2010)0623),

–  като взе предвид последното рамково споразумение относно взаимоотношенията между Европейския парламент и Европейската комисия, а именно приложение 4 към него,

–  като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че е от изключително значение диалогът между Европейския парламент и Комисията да се провежда навременно, така че усилията да могат да бъдат съсредоточени върху определянето на ключовите стратегически цели на ЕС за следващата година и за предстоящите години,

Б.  като има предвид, че политическите приоритети следва да се съгласуват с наличните финансови средства,

В.  като има предвид, че европейската политика и действия заедно с държавите-членки, в съответствие с принципа на субсидиарност, могат и трябва да имат реално влияние при оказването на помощ на гражданите да предвиждат и реагират на едно бързо променящо се общество,

Г.  като има предвид, че 2011 г. ще бъде от основно значение за бъдещия успех на Съюза и ще представлява сериозно предизвикателство за Европейската комисия и Съюза като цяло,

Д.  като има предвид, че финансовата криза все още има значително отражение върху икономиките на държавите-членки и че се налага да се предприемат сериозни мерки за приспособяване към нея както на национално равнище, така и на равнището на Съюза, като има предвид, че пълното възстановяване изисква обща европейска стратегия за устойчив растеж и създаване на заетост, подкрепена от необходимите правомощия и средства,

1.  Отбелязва, че настоящата работна програма е първата, която ще бъде приета съгласно новия програмен цикъл и подчертава, че е необходимо да се задълбочи диалогът, установен с Комисията, за да се засили очевидната връзка между политическите приоритети и бюджета, така че те да получат финансиране на равнище ЕС;

2.  Настоятелно призовава Комисията да се ангажира да изготви реалистична и работеща програма, която да е ефективна и свързана с реалността и по-добре изпълнявана в сравнение с миналото; изисква да бъде предложен за обсъждане по-ясен срок във връзка с основните предложения;

3.  Настоятелно призовава Комисията да приспособи възможно най-бързо достиженията на общностното право към разпоредбите на членове 290 и 291 от ДФЕС, като се придържа към определен график;

Въведение

4.  Призовава Комисията да използва в максимална степен законовите си правомощия и политическия си авторитет; отбелязва, че Европейският съюз не може да функционира ефективно, ако Комисията не определя, формулира и насърчава общите интереси на Съюза и гражданите и ако не изпълнява ефективно задължението си да следи за прилагането на Договорите и на правото на ЕС;

5.  Отбелязва, че предприетите до момента усилия за преодоляване на финансовата криза и за подкрепа на икономическото възстановяване на Европа са далеч под необходимото равнище; съжалява също така, че работната програма не включва допълнителни мерки за създаване на по-голям брой работни места; следователно призовава Комисията да представи подробен отговор на въпроса по какъв начин нейните инициативи и предложения ще отговорят на предизвикателството;

6.  Счита, че ЕС трябва незабавно да обсъди въпроса за предприемането на структурни реформи, за да подобри своята конкурентоспособност и да възобнови растежа; счита също така, че основни точки в стратегията са модернизирането на инфраструктурата (включително високоскоростен Интернет), повишаване усилията в областта на научните изследвания, развитието и нововъведенията, политика, гарантираща достатъчна, икономична и чиста енергия, нововъведения и развитието на нови технологии, както и качество на образованието и обучението;

7.  Приветства факта, че се отдава приоритет на реформата на европейското икономическо управление; предупреждава, че бъдещето на еврото ще бъде застрашено, освен ако ЕС може да развие надеждно икономическо управление, по-специално в еврозоната, с което да може да се гарантира стабилна фискална политика и възстановяване на растежа; настоява, че подобна реформа трябва изцяло да отчита позицията на Парламента, във вида, в който е изложена в неговата резолюция от 20 октомври 2010 г., и че нейната цел трябва да бъде по-нататъшната реализация на икономическите и социалните цели на Съюза, както е посочено в член 3 от Договора от Лисабон;

8.  Припомня, че ЕП и Съветът, като двата бюджетни органа, следва да участват равностойно във всяко мобилизиране на европейския механизъм за финансово стабилизиране; изисква предложенията да бъдат бързо внесени, за да може механизмът за разрешаване на кризата (т.е. Европейския валутен фонд) да се превърне в постоянно действащ, призовава за пълно включване на стратегията „ЕС 2020“ в дългосрочната макроикономическа рамка, за първоначални мерки за общото емитиране на част от държавния дълг и въвеждането на еврооблигации за тази цел, както е описано в предишните доклади на Парламента, и за гарантиране на единно външно представителство на еврозоната; и се застъпва за малка промяна на Договора, която да предостави правно основание за такъв механизъм, вместо прибягване до основно изменение на Договора;

9.  Настоява Комисията да внесе в близко бъдеще предложения за преразглеждане на съществуващата финансова рамка; заявява, че МФР за периода след 2013 г. трябва да отразява увеличения обхват на тези отговорности; призовава Комисията да внесе амбициозно предложение за инвестиции с оглед постигането на целите на стратегията „ЕС 2020“ и да създаде работни места, да стимулира растежа и да гарантира сигурността на европейските граждани; счита, че наличието на гъвкавост в тази рамка ще бъде от съществено значение и че бюджетът на ЕС следва да предвиди мобилизирането на алтернативни източници за финансиране (заделяне на средства, проектни облигации и т.н.);

10.  Припомня, че за приемането на Регламента относно МФР се изисква съгласието на Парламента; призовава Комисията да улесни навременното приемане на междуиституционално споразумение относно ролята на Парламента в подготовката и провеждането на преговорите във връзка със следващата МФР;

11.  Приканва особено настоятелно Комисията след приемане на позицията на Парламента относно новата МФР да представи през юни 2011 г. смели и новаторски предложения за съществено преразглеждане на системата за собствени средства, за да се създаде система, която да бъде справедлива, ясна, прозрачна и неутрална по отношение на данъчната тежест за гражданите на ЕС; изразява силна увереност, че МФР и въпросът за собствените средства са взаимосвързани и по отношение на тях следва едновременно да бъдат вземани решения въз основа на открити междуинституционални разисквания с поемането на сериозен ангажимент от страна на националните парламенти и те не могат да бъдат отлагани във времето;

12.  Подчертава, че политиката на сближаване представлява един от най-важните инструменти на ЕС за отговор на икономическата криза като насърчава инвестициите в реалната икономика; приветства, в тази връзка, първата оценка на Комисията относно прилагането на мерки, свързани с политиката на сближаване, в рамките на Европейския план за икономическо възстановяване, което подчертава ключовата роля на тази политика в процеса на справяне с последиците от кризата; подчертава неподлежащата на съмнение връзка на политиката на сближаване с трите основни приоритета на стратегията „Европа 2020“, като се улеснява предоставянето на високоинтелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, а в същото време се насърчава хармоничното развитие на всички 271 региона на Съюза;

Възстановяване на икономическия растеж в името на заетостта: ускоряване на напредъка по отношение на стратегията „Европа 2020“

13.  Отбелязва въвеждането на „Европейски семестър“; счита, че комисиите на Европейския парламент трябва да играят по-важна роля и да демонстрират експертния си опит чрез представяне в края на годината на доклади относно напредъка, постигнат в изпълнението на важни цели, които да бъдат последвани от резолюции на политическите групи или от общи резолюции;

14.  Изразява съжаление, че предложенията за европейския семестър и пакетът за управлението предоставят твърде малка възможност за европейски демократичен контрол и настоява за силно парламентарно участие и в двете;

Финансово регулиране: завършване на реформата

15.  Призовава Комисията да внесе в най-кратък срок предложение за преработване на Директивата относно пазарната злоупотреба и на Директивата относно пазарите на финансови инструменти; отбелязва, че Комисията не трябва да забравя възможното въздействие чрез натрупване на предложенията, които внася, за да гарантира, че те укрепват стабилността, прозрачността и отчетността на финансовия сектор и че нейният капацитет обслужва реалната икономика по отношение на растежа и работните места;

16.  Призовава законодателната инициатива относно разрешаването на кризата в банковия сектор да бъде съгласувана с правилата на политиката за защита на конкуренцията, с цел да се постигне всеобхватна рамка за управление на кризи, обхващаща участниците от частния и публичния сектор и защитаваща данъкоплатците; счита, че преразглеждането на Регламента относно агенциите за кредитен рейтинг следва също да е насочено към проблема с липсата на конкуренция в сектора и изисква от Комисията да предприеме действия във връзка с неотдавнашното искане от страна на Парламента за проучване на възможностите за независима европейска агенция за кредитен рейтинг и по-голямо участие на независимите публични структури в определянето на рейтинга;

Интелигентен растеж

17.  Призовава Комисията да представи цялостен план за действие, с график и цели, с цел постигането на единен пазар за онлайн съдържание и услуги, което е в полза на едно отворено и проспериращо цифрово общество, както и с цел преодоляване на цифровото разделение;

18.  Подчертава, че програмата за цифрови технологии и инвестирането в ИКТ са от решаващо значение за дългосрочната конкурентоспособност на Европа и настоятелно призовава държавите-членки и Комисията да продължат подкрепата си за пазарното предлагане на мрежи от следващо поколение и достъпа до тях чрез непрекъсната либерализация на вътрешния пазар за комуникации с оглед насърчаване на иновациите в рамките на ЕС;

19.  Усилено насърчава Комисията да стимулира знанието и иновациите в Осмата рамкова програма след средносрочния преглед, и припомня колко е важно ЕП да има възможност да обяви своите приоритети преди приемането на Осмата рамкова програма през 2012 г.;

20.  Приветства амбицията на Комисията по отношение на Съюза за иновации, която налага преразглеждане на държавните помощи в областта на научноизследователската и развойната дейност и иновационните рамки и засилване на ролята на ЕИБ и на рисковия капитал; признава също така ролята, която обществените поръчки могат да играят за стимулиране на иновациите;

21.  Настоятелно призовава Комисията да намали излишната бюрократична тежест в своите научноизследователски и развойни програми и да увеличи участието на новаторски дружества в проектите; счита, че Комисията следва да продължава да насърчава публично-частните партньорства с цел стимулиране на научните изследвания, развитието и новаторството на европейско равнище;

22.  Подчертава значението, което трябва да се отдава на новите многогодишни програми след 2013 г. в областта на образованието, културата, аудиовизуалните услуги, младежта и гражданството, които предстои да бъдат представени през 2011 г.; счита, че действията и мерките, предприети съгласно тези програми, следва да отговарят на потребностите на европейските граждани и да се основават на подходяща и ефективна бюджетна рамка; счита, че инициативата „Младежта се развива“ подчертава важността на тези програми;

Устойчив растеж

23.  Подчертава стратегическото значение на водещата инициатива относно ефективното използване на ресурсите и настоятелно призовава Комисията да изготви бързо амбициозно предложение, насочено към изпълнението на задължителните цели и конкретните критерии в рамките на стратегията „ЕС 2020“ и на европейския семестър за координация на политиките; призовава също така Комисията да предложи законодателство за допълнително намаляване на емисиите в рамките на ЕС;

24.  Счита, че следва да се отдава приоритет на правилното и функционално прилагане на съществуващите законодателни инструменти като Третия енергиен пакет, и подкрепя напълно стратегията за 2050 г., интелигентните мрежи и инициативите за сигурност на доставките;

25.  Подчертава жизненоважното значение на енергийната сигурност за устойчивостта на икономическия растеж, за да се гарантира непрекъснатост на доставките, зачитане на договорите, справедлива пазарна цена и избягване на зависимостта от твърде малко на брой производители;

26.  Счита, че съобщението относно новата промишлена политика за Европа следва да бъде последвано от ефективни мерки, по-специално с оглед осъществяването на желания преход към нисковъглеродна и устойчива икономика и гарантиране постигането на целта на ЕС от 20% относно енергийната ефективност;

27.  Подчертава, че смекчаване въздействието и адаптирането към изменението на климата е също така основен приоритет, който ще допринесе за запазване конкурентоспособността на европейската промишленост и на МСП;

28.  Приветства ключовите приоритети по отношение публикуването на бялата книга и призовава настоятелно Комисията да ускори подготовката за преразглеждането на насоките за TEN-T и нейните осъвременени механизми за финансиране в духа на стратегията „ЕС 2020“ и преразглеждането на бюджета на ЕС;

29.  Настоява от самото начало, че процесът на реформиране на ОСП трябва да доведе до постигането на справедлива, наистина обща и многофункционална политика, която да отговаря на очакванията на потребителите и производителите , и да предоставя реално „обществени блага“, по-специално продоволствена сигурност и гарантиране на самостоятелно задоволяване с храни в рамките на ЕС;

30.  Припомня, че в своята резолюция от 8 юли 2010 г. относно бъдещето на ОСП след 2013 г. той настоя размерът на средствата, отпуснати за ОСП в бюджета за 2013 г., да бъде най-малкото запазен по време на следващия програмен финансов период;

31.  Изисква вносът в ЕС на селскостопански продукти от трети страни да бъде разрешен единствено ако те са били произведени по начин, непротиворечащ на европейските изисквания за защита на потребителите, хуманното отношение към животните и стандартите за опазване на околната среда, както и на минималните социални стандарти; настоява сключването на двустранните или многостранните търговски споразумения да не бъде за сметка на земеделските производители от ЕС;

32.  Настоятелно призовава, в светлината на изложеното в доклада на Европейската сметна палата относно реформата на пазара на захар, Комисията да преразгледа своите процедури за оценка на въздействието, за да гарантира използването на най-добрата и актуална информация при изготвянето на всички оценки, което ще бъде от съществено значение при оценката на въздействието на бъдещите търговски споразумения за ключовите сектори в икономиката на ЕС;

33.  Приветства предстоящите предложения на Комисията за изпълнение на интегрираната морска политика, сред които предложението относно рамката за планиране на устройството на акваторията и съобщението относно устойчивия растеж в крайбрежните региони и на морските сектори, както и съобщението относно интегрирането на морското наблюдение; изтъква обаче, че следва да се гарантират средствата за финансирането на интегрираната морска политика в бюджета на Общността посредством пропорционален принос от всички сектори, засегнати от тази политика;

Приобщаващ растеж

34.  Счита, че приобщаващият растеж може да се гради само въз основа на равно третиране на всички работници на дадено работно място и условия на равнопоставеност за всички предприятия; счита, че Работната програма на Комисията следва да включва предложения, които да гарантират тези принципи и настоява, че законодателното предложение относно прилагането на Директивата относно командироването на работници, както се предвижда в съобщението относно Акта за единния пазар, трябва да внесе яснота по отношение на упражняването на основните социални права;

35.  Призовава Комисия да представи предложение относно финансовото участие на служителите в приходите на дружествата;

36.  Призовава Комисията в своите доклади относно „нови умения и работни места“ и „платформа срещу бедността“ да отчита специфичните трудности, с които се сблъскват жените, по-специално да насърчава равенството на работното място като начин за справяне с бедността и да насърчава жените да развиват предприемаческа дейност, чрез прилагането на мерки, които обменят най-добрите практики;

37.  Изразява твърда убеденост, че заличаването на разликата в заплащането между половете продължава да бъде истинско предизвикателство, което е необходимо да се преодолее, и потвърждава отново исканията, отправени към Комисията в резолюцията на ЕП от 2008 г., да представи на Парламента законодателно предложение за преразглеждане на съществуващото законодателство, свързано с прилагането на принципа на равно заплащане за мъжете и жените, като се вземат предвид препоръките, приложени към резолюцията на ЕП от 2008 г.;

38.  Призовава Комисията да обърне внимание на мненията на социалните партньори в областта на пенсиите и да гарантира, че бялата книга отразява очакванията и на двете страни в промишлеността, включително укрепването на първия стълб;

39.  Приветства реформата на портала за работни места EURES, която прави информацията и съветите относно заетостта по-достъпни за младите работници, но изразява съжаление, че предложението е отложено до 2012 г., при положение че младите хора се нуждаят от него сега;

40.  Призовава за повишаване на ефективността и ползите от две основни агенции на ЕС за обучение – Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) и Европейска фондация за обучение (ETF);

Разгръщане на потенциала на единния пазар за растеж

41.  Подкрепя решително по-голямата интеграция на пазара, насочена към преодоляването на значителните и трайни пропуски, установени от професор Монти, и повишаваща доверието на европейските граждани, работници, малки предприятия и потребители. Счита, въпреки че приветства Акта за единния пазар, че предложенията следва да бъдат по-амбициозни и конкретни; призовава Комисията да представи възможно най-скоро ясни приоритети и законодателни предложения;

42.  Изисква модернизиране на нормативната уредба на ЕС относно обществените поръчки посредством хармонизиране на директивите и Споразумението за обществените поръчки и призовава за по-ясен график за следващата година;

43.  Призовава Комисията да гарантира последователен подход между правния инструмент за европейско договорно право и Директивата за правата на потребителите; счита че е жизненоважно за целите на една ясна стратегия на Комисията за политики по отношение на потребителите, тя да бъде разгледана по интегриран начин като неотложен въпрос през 2011 г., а не през 2014 г., както понастоящем се предлага;

44.  Подкрепя преразглеждането на Директивата относно пакетните туристически пътувания и прегледа на Директивата относно общата безопасност на продуктите с акцент върху пазарния надзор;

45.  Подчертава необходимостта от ефективна правна рамка за безопасност на продуктите в ЕС; подкрепя прегледа на Директивата относно общата безопасност на продуктите, което изисква определянето на по-ясен график в съответствие с прегледа на новата нормативна уредба; призовава Комисията да извърши преглед на системата за маркиране CE, за да гарантира, че потребителите могат да считат този вид маркировка за обозначение за безопасност;

46.  Подчертава, че инициативите в областта на гражданското право са ключови, за да се осигури нов подем на единния пазар; подкрепя действията на Комисията относно гражданското правосъдие, като призовава инструментите в областта на гражданското право да бъдат приспособени в по-голяма степен към електронното правосъдие;

47.  Призовава за окончателното разрешаване на проблемите, свързани със създаването на европейски патент, и призовава Комисията, ако е необходимо, да представи предложение за засилено сътрудничество;

48.  Изразява дълбоко съжаление от липсата на законодателна инициатива за каботажа и от отлагането на достъпа до железопътния пазар до 2012 г., включващо отварянето на пазара за вътрешен превоз на пътници; потвърждава отново твърдото убеждение на Парламента, че цялостната политика във връзка с правата на пътниците в Европа трябва да бъде запазена и развита;

Осъществяване на програмата на гражданите: свобода, сигурност и правосъдие

49.  Изразява дълбока загриженост, че няма конкретни предложения относно основни права или Директива за хоризонтална недискриминация и че въпросът за недискриминацията дори не е споменат; призовава Комисията да предприеме бързи действия, за да деблокира директивата за недискриминация;

50.  Призовава за предложение за Съобщение относно укрепването на солидарността в рамките на ЕС в областта на предоставянето на убежище, но изразява съжаление от липсата на законодателни предложения по въпроса за предоставянето на убежище, като има предвид, че до 2012 г. Съюзът следва да има обща политика по отношение на предоставянето на убежище;

51.  Призовава за предложения в областта на миграцията; припомня, че правилното функциониране на предложената система за влизане/излизане ще зависи от успеха на ВИС и ШИС ІІ, въпреки че ШИС ІІ все още не е напълно заработила;

52.  Подчертава необходимостта от амбициозна политика в областта на основните права след влизането в сила на Договора от Лисабон и необходимостта от осигуряване на максимална приложимост на основните права, предвидени в Хартата; изисква Комисията да осигури съответствието на всяка правна инициатива с основните права, както и да гарантира, че държавите-членки спазват Хартата при прилагането на правото на ЕС; призовава за засилване на способностите за мониторинг, и за прилагане на механизмите на Договора при нарушения на Хартата на основните права;

53.  Подчертава, че в борбата срещу тероризма и организираната престъпност правата и свободите на гражданите на ЕС следва да бъдат изцяло съблюдавани и че защитата на данните и правото на правна защита са от съществено значение за създаването на надеждна и ефективна политика за сигурност; счита, че нарастващият брой на престъпленията изисква по-голям брой общностни планове в областта на организираната престъпност и киберсигурността;

54.  Приветства предложението относно правата на жертвите на престъпления и преди всичко относно правото на правна помощ и правно подпомагане, но изразява съжаление, че това е единствената предвидена мярка; призовава за ясен график за останалите мерки по пътната карата за процесуалните права;

55.  Приветства факта, че през 2011 г. ще влезе в сила нова всеобхватна законодателна рамка за защита на личните данни в ЕС: подчертава, че ще подлага на внимателна проверка всички предложения, включително за информацията за досиетата на пътниците (PNR) на ЕС и за Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (ППФТ) на ЕС, за да гарантира, че са в съответствие с основните права;

56.  Приветства предложенията в сферата на гражданското право, но за да се постигнат общи стандарти за гражданите на ЕС във всички държави-членки, изисква Комисията да обсъди ускоряването на преразглеждането на достиженията на общностното право в областта на гражданското и наказателното право и да представи доклад на Парламента;

57.  Подкрепя инициативите, насочени към съвместяване на професионалния и личния живот, наред с другото, чрез мерки за минимален отпуск за отглеждане на дете и чрез насърчаване на гъвкави схеми за работа на жените и мъжете, както и чрез подпомагане на лицата, полагащи грижи за други лица, с цел съчетаване на трудовата заетост и отговорностите във връзка с тези грижи;

58.  Изразява съжаление, че Комисията закъснява с представянето на законодателни предложения в областта на „лисабонизацията“ на настоящите достижения на общностното право в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, което е приоритет от гледна точка на гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи;

59.  Счита, че след приемането на Договора от Лисабон преразглеждането на нормативната уредба е наложително, и изразява съжаление, че преразглеждането се предвижда едва за 2012-2013 г.; настоява, всички агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи да бъдат ефективни и, преди всичко, отговорни;

Европа в света: придаване на по-голяма тежест на световната сцена

60.  Подчертава, че насърчаване спазването на правата на човека по целия свят е ключова цел на Европейския съюз на световната сцена и че подобряването на търговските отношения и засилената помощ за развитие могат да допринесат за насърчаването на напредъка в тази област;

61.  Призовава Комисията да поддържа импулса на присъединителния процес;

62.  Подчертава, че биха били приветствани нови инициативи по следните теми:

   ролята на ЕС в борбата срещу тероризма, с оглед ограничаване на разпространението на оръжия за масово унищожение,
   развитие на европейската отбранителна промишленост и амбициите на европейската отбранителна политика в дългосрочна перспектива (2020 г.),
   разоръжаване и глобално управление,
   стратегията по отношение на държавите от групата BRIC (Бразилия, Русия, Индия и Китай),
   преглед на Съюза за Средиземноморието, с оглед на настоящия застой,
   активизиране на Трансатлантическия икономически съвет, както и евентуално на съвместен стратегически преглед на сигурността, след новия стратегически преглед на НАТО;

63.  Счита, че за ефективното разпространяване на ценностите и принципите на ЕС и за неговия принос за политическа стабилности и икономическо развитие в съседните региони, ЕС трябва да подкрепя младите демокрации в цяла Европа и да укрепи отношенията си със своите партньорите; призовава Комисията да приключи прегледа на ЕПС с цел осигуряване на по-добра съгласуваност между цели на политиките и финансови инструменти; счита, че съблюдаване на правата на човека и демокрацията следва да бъдат засилени в отношенията със съседите;

64.  Призовава Комисията да отдаде по-голям приоритет на продоволствената сигурност в Африка; подчертава необходимостта да се окаже подкрепа на селскостопанския сектор в Африка в дългосрочен план; в този контекст призовава настоятелно Комисията да гарантира по-голям достъп за бедните хора до кредитни и финансови услуги в Африка; призовава настоятелно Комисията да насърчи мерки за стимулиране на търговията в рамките на африканския континент, включително подобрени пакети от мерки за подкрепа на регионалните икономически общности и за подобряване на инфраструктурите в африканския континент;

65.  Призовава Комисията да представя ежегоден доклад относно напредъка на ЕС в постигането на ЦХР до 2015 г. и да въведе мерки, с които да се гарантира, че държавите-членки изпълняват своите ангажименти от 0,7% БНД за ОПР, както и да контролира спазването на тези обещания;

66.  Подчертава, че в контекста на продължаващите преговори за СИП, следва отново вниманието да се съсредоточи върху измерението „Развитие“;

67.  Призовава Комисията да насърчава активно постигането на осезаем напредък по текущите преговори в рамките на Световната търговска организация (СТО) с цел приключване на кръга от преговори „Доха“ възможно най-скоро; настоява, че укрепването на съществуващите двустранни и регионални споразумения за свободна търговия и сключването на нови е важно, но следва да се разглежда като допълнителна стратегия, а не като алтернатива на многостранната рамка;

68.  Припомня, че мултилатерализма трябва да продължи да е първостепенен приоритет на ЕС и изисква текущите и новите търговски преговори да съблюдават принципа за специално и разграничително третиране на развиващите се страни; изразява твърда убеденост, че за да се изгради по-балансирана и справедлива икономическа система като част от новото световно управление за целите на развитието и премахването на бедността е необходима ефективна и реформирана мултилатерална търговска рамка;

69.  Изтъква, че внесените стоки от трети страни следва да бъдат пускани на пазара на ЕС, единствено ако отговарят на условията за защита на потребителите в Европа; счита, че при международни преговори Комисията следва да настоява нашите търговски партньори да отговарят на европейските екологични, социални и трудови стандарти;

70.  Призовава в международните търговски споразумения, сключвани от ЕС, да бъде включена клауза относно СОП; счита, че това трябва да включва докладване и прозрачност при корпорациите и комплексна проверка при търговските предприятия и групите от търговски предприятия, разследвания в случай на доказани нарушения на ангажиментите за СОП и по-добър достъп до правосъдие за жертвите на действия на корпорации;

71.  Изисква Комисията да предложи законодателна инициатива в съответствие с новия закон на САЩ за „конфликтни минерали“, за да увеличи прозрачността и доброто управление в сектора на добивната промишленост в развиващите се страни; призовава Комисията да засили борбата срещу корупцията в тези страни, тъй като тя подкопава спазването на правата на човека и доброто управление;

От принос към реално въздействие: максимално използване на политиките на ЕС

72.  Призовава Комисията да представи своевременно предложения за изменение на регламентите за ОЛАФ;

73.  Подчертава, че Комисията следва да допринася по по-открит начин за изграждането на положително отношение към националните декларации за управление (NMD), подписвани от министрите на финансите; подчертава, че Комисията следва да призовава настоятелно държавите-членки да изготвят и оповестяват националните декларации за управление (NMD); призовава за въвеждането на изчерпателна и лесна за ползване онлайн база данни;

74.  Следователно призовава към системни, редовни и независими оценки на програмите на ЕС както за вътрешните политики, така и за подкрепата за развитие, за да се гарантира, че те постигат желаните резултати и то по разходно ефективен начин, за да се:

   отчетат забележките, отправени от Парламента, в неговите резолюции за освобождаване от отговорност,
   даде възможност за по-стратегически хоризонтален поглед относно резултатите от различните извършени оценки, и върху работата на Комисията;

75.  Изразява твърда убеденост, че правилното и навременно транспониране и прилагане на европейските директиви е от особено значение за премахване на недоверието на гражданите по отношение на дейностите на ЕС; счита, че това изисква ефективно сътрудничество между Комисията и държавите-членки;

76.  Настоятелно призовава законодателството на ЕС да бъде опростено и подчертава, че оценките на въздействието, преди законодателството, трябва да бъдат използвани безпристрастно и ефективно, като се взема предвид прилагането; твърдо подкрепя продължаващите усилия на Комисията по проекта за интелигентно регулиране;

77.  Приветства факта, че Комисията ще отделя по-голямо внимание на аспектите, свързани с конкурентоспособността в оценките на въздействието и подчертава значимостта на оценката на съвкупното въздействие върху конкурентоспособността на комбинирани законодателни актове („проверки за целесъобразност“);

o
o   o

78.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки.

Правна информация - Политика за поверителност