Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2639(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0688/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/12/2010 - 9.6
CRE 15/12/2010 - 9.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0481

Přijaté texty
PDF 331kWORD 97k
Středa, 15. prosince 2010 - Štrasburk
Prezentace pracovního programu Komise na rok 2011
P7_TA(2010)0481RC-B7-0688/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2010 o sdělení Komise o pracovním programu Komise na rok 2011

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise o pracovním programu na rok 2011 (KOM(2010)0623),

–  s ohledem na rámcovou dohodu o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí, zejména na přílohu 4 uvedené dohody,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že je zásadní, aby dialog mezi Evropským parlamentem a Komisí proběhl v dostatečném předstihu, aby bylo možné zaměřit úsilí na stanovení klíčových strategických cílů EU na příští rok a následující roky,

B.  vzhledem k tomu, že by pro politické priority měly být k dispozici odpovídající finanční zdroje,

C.  vzhledem k tomu, že evropské politiky a opatření prováděné ruku v ruce s politikami a opatřeními členských států – v souladu se zásadou subsidiarity – mohou a musí mít skutečný vliv při pomoci občanům předvídat rychle se měnící společnost a reagovat na ni,

D.  vzhledem k tomu, že rok 2011 bude mít zásadní význam pro budoucí úspěch Unie a bude znamenat důležitou výzvu pro Evropskou komisi a Unii jako celek,

E.  vzhledem k tomu, že finanční krize stále ještě značně ovlivňuje ekonomiky členských států a jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU je třeba provést velké úpravy; vzhledem k tomu, že má-li dojít k úplné obnově, je zapotřebí společné evropské strategie pro udržitelný růst a tvorbu pracovních míst, která se bude opírat o nezbytné pravomoci a zdroje,

1.  konstatuje, že tento pracovní program je prvním, který má být přijat v rámci nového programovacího cyklu, a zdůrazňuje, že dialog s Komisí je třeba prohloubit, aby se zlepšila zřejmá návaznost mezi politickými prioritami a rozpočtem, z něhož budou financovány na úrovni EU;

2.  naléhavě žádá Komisi, aby se zavázala k plnění realistického a funkčního plánování, které musí být efektivní a musí být přeneseno do reality a naplňováno lépe než v minulosti; požaduje jasnější časový plán týkající se nejvýznamnějších návrhů, jež mají být předloženy;

3.  naléhavě žádá Komisi, aby co nejdříve přizpůsobila acquis ustanovením článků 290 a 291 Smlouvy o fungování EU, a to podle jasně stanoveného harmonogramu;

Úvod

4.  vyzývá Komisi, aby svým jednáním plně využila své zákonné pravomoci a politickou autoritu; konstatuje, že Evropská unie nemůže fungovat efektivně, pokud Komise neoznačí, jasně nestanoví a nepodpoří obecný zájem Unie a občanů a nebude účinně plnit svou povinnost dohledu nad uplatňováním Smluv a práva EU;

5.  konstatuje, že úsilí doposud vynaložené na řešení finanční krize a udržení hospodářského oživení Evropy zdaleka nedosáhlo potřebné úrovně; a vyjadřuje politování nad tím, že pracovní program nezahrnuje dodatečná opatření na vytvoření více pracovních příležitostí; vyzývá proto Komisi, aby podrobně popsala, jak bude svými iniciativami a návrhy reagovat na krizi;

6.  domnívá se, že EU se musí neprodleně zabývat strukturálními reformami, aby se zlepšila její konkurenceschopnost a byl znovu nastartován růst; domnívá se také, že ústředními prvky této strategie jsou modernizace infrastruktury (včetně širokopásmového připojení), zvýšené úsilí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, politika, která zajistí dostatek hospodárné energie šetrné k životnímu prostředí, inovace a vývoj nových technologií a kvalita vzdělávání a odborné přípravy;

7.  vítá skutečnost, že reforma evropské správy ekonomických záležitostí je považována za prioritu; varuje, že pokud EU nebude schopna vytvořit zejména v eurozóně důvěryhodné hospodářské řízení, které může zajistit zdravou fiskální politiku a obnovit růst, bude budoucnost eura ohrožena; trvá na tom, aby tato reforma plně zohlednila postoj Parlamentu vymezený v jeho usnesení ze dne 20. října 2010 a aby jejím účelem byla podpora hospodářských a sociálních cílů Unie, stanovených v článku 3 Lisabonské smlouvy;

8.  připomíná, že Parlament a Rada jakožto dvě složky rozpočtového orgánu by se měly stejnou měrou podílet na daném postupu v případě, že jsou uvolňovány prostředky v rámci evropského mechanismu finanční stabilizace; požaduje urychlené předložení návrhů s cílem zajistit trvalý mechanismus na řešení krizí (např. Evropský měnový fond), úplně začlenit strategii EU 2020 do dlouhodobého makroekonomického rámce, podniknout za tímto účelem první kroky vedoucí k vzájemné emisi části státního dluhu a zavedení eurodluhopisů, jak je uvedeno v předchozích zprávách Evropského parlamentu, a zajistit jednotné vnější zastoupení eurozóny; je pro mírnou úpravu Smlouvy, která vytvoří právní základ pro takový mechanismus, nikoli pro její zásadní novelu;

9.  trvá na tom, aby Komise urychleně předložila návrhy na přezkoumání stávajícího finančního rámce; uvádí, že víceletý finanční rámec (VFR) na období po roce 2013 musí rovněž odrážet větší rozsah odpovědností; vyzývá Komisi, aby předložila ambiciózní investiční návrh, a naplnit tak cíle strategie EU 2020, a vytvořila pracovní příležitosti a podpořila růst a zajistila bezpečnost evropských občanů; domnívá se, že flexibilita tohoto rámce bude zásadní a že by rozpočet EU měl umožnit uvolnění alternativních finančních zdrojů (vyčlenění, projektové dluhopisy atd.);

10.  připomíná, že přijetí nařízení o VFR vyžaduje souhlas Parlamentu; vyzývá Komisi, aby napomohla rychlému přijetí interinstitucionální dohody o úloze Parlamentu v přípravě příštího VFR a jednání o něm;

11.  naléhavě žádá Komisi, aby v červnu 2011, po přijetí stanoviska Parlamentu k novému VFR, předložila smělé a inovativní návrhy na podstatnou revizi systému vlastních zdrojů s cílem vytvořit spravedlivý, jasný, transparentní a nestranný systém týkající se daňového zatížení občanů EU; je pevně přesvědčen, že otázky VFR a vlastních zdrojů jsou vzájemně propojeny, mělo by o nich být rozhodnuto ve stejnou dobu v rámci otevřené interinstitucionální diskuze, do které by měly být zapojeny vnitrostátní parlamenty, a již nemohou být dále odkládány;

12.  zdůrazňuje, že politika soudržnosti představuje jeden z nejdůležitějších nástrojů EU v reakci na hospodářskou krizi, a to tím, že podporuje investice do reálné ekonomiky; vítá v této souvislosti první hodnocení Komise o provádění opatření v oblasti politiky soudržnosti v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy, které zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou tato politika hraje při neutralizaci dopadů krize; zdůrazňuje nezpochybnitelné propojení politiky soudržnosti se všemi třemi hlavními prioritami strategie EU 2020, které pomůže zajistit vyšší, inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst a současně poskytne podporu harmonickému rozvoji ve všech 271 regionech Unie;

Obnova hospodářského růstu v zájmu pracovních míst: urychlení směrem k roku 2020

13.  bere na vědomí zavedení „evropského semestru“; domnívá se, že výbory Parlamentu musí hrát mnohem významnější úlohu, aby svoji odbornost prokázaly vytvářením „zpráv ke konci roku“ o pokroku při plnění důležitých cílů, na něž navazují (společná) usnesení politických skupin;

14.  vyjadřuje politování nad tím, že návrhy týkající se evropského semestru a souboru správních opatření poskytují málo příležitostí k uplatnění evropské demokratické kontroly, a trvá na tom, aby byl do obou záležitostí výrazně zapojen Parlament;

Finanční nařízení: dokončení reformy

15.  vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila návrhy na přepracování směrnice o zneužívání trhu a směrnice o trzích finančních nástrojů; konstatuje, že Komise musí pamatovat na možný kumulativní dopad návrhů, které předkládá s cílem zajistit posílení stability, transparentnosti a odpovědnosti finančního sektoru a jeho schopnosti sloužit reálné ekonomice, pokud jde o růst a pracovní příležitosti;

16.  žádá, aby legislativní iniciativa pro řešení krizí v bankovním sektoru byla koordinována s pravidly v oblasti politiky hospodářské soutěže s cílem vytvořit komplexní rámec pro krizové řízení, který by zahrnul soukromé i veřejné subjekty a ochránil daňové poplatníky; domnívá se, že revize nařízení o ratingových agenturách by se měla zabývat nedostatečnou mírou hospodářské soutěže v tomto odvětví, a žádá Komisi, aby jednala v reakci na nedávný požadavek Parlamentu a prozkoumala možnosti vytvoření nezávislé evropské ratingové agentury a možnosti výraznějšího zapojení nezávislých veřejných orgánů do vydávání ratingů;

Inteligentní růst

17.  žádá Komisi, aby předložila komplexní akční plán s časovým harmonogramem a cíli, v zájmu otevřené a prosperující digitální společnosti vybudovala jednotný trh pro internetový obsah a služby a překonala rozdíly v přístupu k digitálním technologiím;

18.  zdůrazňuje, že digitální agenda a investice do IKT mají zásadní význam pro dlouhodobou konkurenceschopnost Evropy, a naléhavě žádá členské státy spolu s Komisí, aby nadále uváděly na trh sítě nové generace a nabízely jejich zpřístupnění prostřednictvím pokračující liberalizace vnitřního trhu v oblasti komunikací s cílem podpořit inovace v EU;

19.  naléhavě vyzývá Komisi, aby podporovala znalosti a inovace v rámci 8. rámcového programu po přezkumu v polovině období, a připomíná, jak je pro Parlament důležité, aby měl možnost vyjádřit své vlastní priority před přijetím 8. rámcového programu v roce 2012;

20.  vítá ambiciózní plány Komise, pokud jde o iniciativu „Unie inovací“, které zahrnují přezkum státní podpory pro rámcové programy týkající se výzkumu, vývoje a inovací, a posílení úlohy Evropské investiční banky (EIB) a rizikového kapitálu; uznává rovněž úlohu, kterou může sehrát zadávání veřejných zakázek při podněcování inovací;

21.  naléhavě žádá Komisi, aby ve svých výzkumných a rozvojových programech omezila byrokracii a zvýšila účast inovativních firem na těchto projektech; domnívá se, že Komise by také měla prosazovat partnerství veřejného a soukromého sektoru, aby podpořila evropský výzkum, vývoj a inovace;

22.  zdůrazňuje, že je třeba přikládat velký význam novým víceletým programům v oblasti vzdělávání, kultury, audiovizuální tvorby, mládeže a občanství po roce 2013, jež by měly být předloženy v roce 2011; domnívá se, že akce a opatření přijaté v těchto programech by měly reagovat na potřeby evropských občanů a měly by vycházet z odpovídajícího a účinného rozpočtového rámce; domnívá se, že iniciativa „Mládež v akci“ zdůrazňuje důležitost těchto programů;

Udržitelný růst

23.  zdůrazňuje strategický význam stěžejní iniciativy o účinnosti využívání zdrojů a naléhavě žádá Komisi, aby urychleně vypracovala ambiciózní plán zaměřený na dosažení závazných cílů a konkrétních ukazatelů v rámci evropského semestru pro koordinaci politiky strategie EU 2020; a vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh na další snížení emisí v EU;

24.  domnívá se, že prioritou by mělo být řádné a funkční provádění stávajících právních nástrojů, např. třetího energetického balíčku, a plně podporuje strategii pro rok 2050, inteligentní sítě a iniciativy zaměřené na bezpečnost dodávek;

25.  zdůrazňuje, že aby byl hospodářský růst udržitelný, je energetická bezpečnost velmi důležitá k zajištění nepřerušovaných dodávek, dodržování smluvních ujednání, zachování spravedlivé tržní ceny a zabránění závislosti na malém počtu producentů;

26.  domnívá se, že na sdělení o nové průmyslové politice pro Evropu by měla navázat účinná opatření, zejména s cílem dosáhnout kýženého přechodu na nízkouhlíkové a udržitelné hospodářství a zajistit, že cíl 20% zvýšení energetické účinnosti EU bude splněn;

27.  zdůrazňuje, že důležitou prioritou je také zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se jejímu dopadu, což rovněž prospěje konkurenceschopnosti evropského průmyslu a malých a středních podniků;

28.  vítá klíčové priority, pokud jde o zveřejnění bílé knihy, a naléhavě žádá Komisi, aby urychlila přípravu revize hlavních směrů TEN-T a svých modernizovaných mechanismů financování v souladu se strategií EU 2020 a s přezkumem rozpočtu EU;

29.  trvá od počátku na tom, že reforma SZP musí vést k energické, spravedlivé, skutečně společné a multifunkční politice, která splňuje očekávání spotřebitelů i producentů a efektivně poskytuje „veřejné statky“, zejména bezpečnost potravin, a zaručuje potravinovou soběstačnost EU;

30.  připomíná, že ve svém usnesení ze dne 8. července 2010 o budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2013 trval na tom, aby částky vyčleněné na SZP v rozpočtu na rok 2013 byly zachovány i v příštím finančním programovém období;

31.  požaduje, aby byl dovoz zemědělských produktů ze třetích zemí do EU povolen pouze tehdy, pokud byly vyrobeny v souladu s evropskými normami ochrany spotřebitele, dobrých životních podmínek zvířat a ochrany životního prostředí a minimálními sociálními standardy; trvá na tom, že uzavírání dvoustranných nebo vícestranných obchodních dohod by nemělo být na úkor zemědělských producentů v EU;

32.  naléhavě žádá Komisi, aby s ohledem na zjištění uvedená ve zprávě Účetního dvora o reformě trhu s cukrem přezkoumala své postupy posouzení dopadů, aby zajistila, aby se při přípravě všech posudků, které budou rozhodující při posuzování dopadu budoucích dvoustranných obchodních dohod na klíčová odvětví hospodářství EU, používaly nejlepší a nejaktuálnější informace;

33.  vítá nadcházející návrhy Komise týkající se provádění integrované námořní politiky, jako je např. návrh rámce pro mořské územní plánování a sdělení o udržitelném růstu v pobřežních oblastech a námořních odvětvích, jakož i sdělení o integraci námořního dohledu; zdůrazňuje však, že je třeba zajistit, aby byly na úrovni rozpočtu Společenství zaručeny finanční prostředky pro provádění integrované námořní politiky prostřednictvím přiměřeného příspěvku od všech odvětví, jichž se tato politika bude týkat;

Růst podporující začlenění

34.  domnívá se, že růst podporující začlenění lze budovat pouze na základech spočívajících v rovném zacházení se všemi pracovníky na pracovišti a na rovných podmínkách pro všechny podniky; domnívá se, že pracovní program Komise by měl zahrnovat návrhy, které tyto zásady zaručí, a trvá na tom, že legislativní návrh týkající se provádění směrnice o vysílání pracovníků, jak je naplánován ve sdělení o Aktu o jednotném trhu, musí objasnit uplatňování základních sociálních práv;

35.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh týkající se finančního podílu zaměstnanců na ziscích společnosti;

36.  vyzývá Komisi, aby ve svých zprávách k iniciativám „Nové dovednosti – nová povolání“ a „Platforma pro boj proti chudobě“ zohlednila konkrétní problémy, se kterými se ženy setkávají, a aby především prosazovala rovnost na pracovišti jako prostředek boje proti chudobě a povzbuzovala ženy k podnikání prostřednictvím uplatňování opatření, která jsou zaměřena na výměnu osvědčených postupů;

37.  je pevně přesvědčen, že odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů zůstává skutečnou výzvou, kterou je třeba vyřešit, a znovu opakuje požadavky, které zazněly v usnesení Parlamentu z roku 2008, jež bylo adresováno Komisi, totiž aby Komise předložila Parlamentu legislativní návrh na revizi stávajících právních předpisů týkajících se uplatňování zásady stejné odměny za práci pro ženy a muže, a to s ohledem na doporučení, která byla uvedena v příloze usnesení z roku 2008;

38.  vyzývá Komisi, aby dbala na názory sociálních partnerů v oblasti důchodů a aby zajistila, že se v bílé knize odrazí očekávání obou stran odvětví včetně posílení prvního pilíře;

39.  vítá reformu portálu pracovních míst EURES ve snaze umožnit mladým pracovníkům lepší přístup k informacím a pracovnímu poradenství, ale lituje, že je tento návrh odložen na rok 2012, zatímco mladí jej potřebují nyní;

40.  požaduje vyšší účinnost a lepší výsledky, pokud se jedná o dvě hlavní vzdělávací agentury EU – Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání) a ETF (Evropská nadace odborného vzdělávání);

Využití potenciálu jednotného trhu pro růst

41.  důrazně podporuje větší integraci trhu zaměřenou na důležité a přetrvávající nedostatky, na které poukázal profesor Monti, a zvýšení důvěry evropských občanů, pracovníků, malých podniků a spotřebitelů; i když vítá zveřejnění aktu o jednotném trhu, je přesvědčen, že návrhy by měly být ambicióznější a konkrétnější; vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila jednoznačné priority a legislativní návrhy;

42.  požaduje modernizaci legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek v EU, a to prostřednictvím harmonizace směrnic a dohody o veřejných zakázkách, a vyzývá k předložení přehlednějšího harmonogramu na příští rok;

43.  vyzývá Komisi, aby zajistila soudržnost mezi právním nástrojem v oblasti evropského smluvního práva a směrnicí o právech spotřebitelů; považuje za nezbytné, aby se na jasné strategii Komise v oblasti spotřebitelské politiky začalo pracovat integrovaným způsobem neprodleně již v roce 2011, a nikoli až v roce 2014, jak se v současnosti navrhuje;

44.  podporuje revizi směrnice o souborných službách pro cesty a přezkum směrnice o obecné bezpečnosti výrobků se zaměřením na dohled nad trhem;

45.  zdůrazňuje potřebu účinného právního rámce pro bezpečnost výrobků v EU; podporuje přezkum směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, což vyžaduje stanovení jasnějšího časového plánu, v souladu s přezkumem nového legislativního rámce; vyzývá Komisi, aby přezkoumala systém označování CE s cílem zajistit, aby označení CE bylo spotřebiteli vnímáno jako značka bezpečnosti;

46.  zdůrazňuje, že pro oživení jednotného trhu jsou rozhodující iniciativy v oblasti občanského práva; podporuje opatření Komise, pokud jde o civilní soudnictví, a vyzývá k tomu, aby byly nástroje občanského práva lépe uzpůsobeny požadavkům elektronického soudnictví;

47.  požaduje definitivní vyřešení problémů kolem zavádění evropského patentu a vyzývá Komisi, aby v případě potřeby předložila návrh na posílenou spolupráci;

48.  vyjadřuje hluboké politování nad nedostatečnou legislativní iniciativou v oblasti kabotáže a nad odložením přístupu na železniční trh na rok 2012, včetně otevření tohoto trhu domácím cestujícím; znovu opakuje své pevné přesvědčení, že je nutné zachovat a rozvíjet komplexní politiku práv cestujících v Evropě;

Plnění Programu pro občany: svoboda, bezpečnost a právo

49.  je hluboce znepokojen skutečností, že nebyly předloženy žádné konkrétní návrhy týkající se základních práv nebo horizontální směrnice o nediskriminaci a že otázka nediskriminace není vůbec zmíněna; vyzývá Komisi, aby urychleně jednala a odblokovala směrnici o nediskriminaci;

50.  požaduje návrh sdělení o posílené solidaritě uvnitř EU v oblasti azylové politiky, lituje však, že v této oblasti chybí legislativní návrhy, a to vzhledem ke skutečnosti, že Unie by měla společnou azylovou politiku zavést do roku 2012;

51.  žádá o předložení návrhu o migraci; připomíná, že správné fungování navrženého systému vstupu/výstupu bude záviset na úspěchu systémů VIS a SIS II, ačkoli systém SIS II ještě není plně funkční;

52.  zdůrazňuje, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je třeba, aby byla vypracována ambiciózní politika v oblasti základních práv a aby byla základní práva stanovená v Listině uplatňována co nejúčinněji; žádá Komisi, aby zajistila slučitelnost každé právní iniciativy se základními právy, jakož i záruku, že členské státy budou při provádění právních předpisů Evropské unie dodržovat ustanovení Listiny; požaduje, aby se zlepšily možnosti pro sledování případů porušování Listiny základních práv a aby byly uplatňovány smluvní mechanismy pro potírání těchto případů;

53.  zdůrazňuje, že při boji proti terorismu a organizované trestné činnosti je zapotřebí plně dodržovat práva a svobody občanů EU a že ochrana údajů a právo na právní nápravu jsou nanejvýš důležité pro vytváření důvěryhodné a účinné bezpečnostní politiky; domnívá se, že zvyšující se počet trestných činů vyžaduje více komunitních plánů, pokud jde o organizovanou trestnou činnost a bezpečnost kybernetického prostoru;

54.  vítá návrh o právech obětí trestné činnosti, především o právu na právní pomoc a podporu, lituje však, že jde o jediné plánované opatření; žádá jasný časový harmonogram pro zbývající opatření týkající se cestovní mapy;

55.  vítá nový komplexní právní rámec na ochranu osobních údajů v EU, který se začne uplatňovat v roce 2011; zdůrazňuje, že pečlivě přezkoumá všechny návrhy, včetně systému jmenné evidence cestujících v EU a programu EU pro sledování financování terorismu, s cílem zajistit jejich soulad se základními právy;

56.  vítá návrhy týkajícího se občanského práva, žádá však Komisi, aby v zájmu zavedení společných norem pro občany EU ve všech členských státech zvážila urychlení přezkumu acquis v oblasti občanského a trestního práva a podala o tom zprávu Parlamentu;

57.  podporuje iniciativy zaměřené na sladění pracovního a rodinného života, mimo jiné pomocí opatření týkajících se minimální délky rodičovské dovolené, podpory pružné pracovní doby pro ženy a muže a zároveň pomoc pečujícím osobám při kombinování zaměstnání s pečovatelskými povinnostmi;

58.  vyjadřuje politování nad tím, že předkládání legislativních návrhů Komisí ohledně „lisabonizace“ stávajícího acquis v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, což je jednou z priorit Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, provázejí průtahy;

59.  domnívá se, že po přijetí Lisabonské smlouvy je naprosto nezbytná revize právního rámce, a proto vyjadřuje politování nad tím, že tato revize je navržena až na období 2012 – 2013; trvá na tom, že všechny agentury působící v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí musí být účinné a především zodpovědné;

Evropa ve světě: posilování naší přítomnosti na světové scéně

60.  zdůrazňuje, že prosazování lidských práv na celém světě je hlavním cílem Evropské unie na světové scéně a že k pokroku v této oblasti mohou pomoci lepší obchodní vztahy a širší rozvojová pomoc; žádá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise, aby jmenovala zvláštního zástupce pro lidská práva;

61.  vyzývá Komisi, aby stejným tempem pokračovala v procesu rozšíření;

62.  zdůrazňuje, že nové iniciativy by byly vítány v těchto oblastech:

   role EU v boji proti terorismu s cílem omezit šíření zbraní hromadného ničení,
   rozvoj evropského obranného průmyslu a ambice evropské obranné politiky v dlouhodobém horizontu (2020),
   odzbrojení a globální správa veřejných záležitostí,
   strategie vůči zemím skupiny BRIC,
   přezkum Středomořské unie z pohledu současné patové situace,
   oživení činnosti Transatlantické hospodářské rady a případně také přezkum společné strategické bezpečnosti po provedení nového strategického přezkumu NATO;

63.  je toho názoru, že aby mohla EU účinně šířit své hodnoty a zásady a přispívat k politické stabilitě a ekonomickému rozvoji ve svém sousedství, musí podporovat mladé demokracie v celé Evropě a upevňovat vztahy se svými partnery; vyzývá Komisi, aby dokončila přezkum evropské politiky sousedství s cílem zajistit lepší soudržnost mezi cíli této politiky a finančními nástroji; domnívá se, že ve vztahu se sousedními zeměmi by měl být kladen větší důraz na lidská práva a demokracii jako nezbytné podmínky;

64.  vyzývá Komisi, aby zajištění dostatku potravin v celé Africe přikládala větší důležitost; zdůrazňuje potřebu posílit odvětví zemědělství v Africe udržitelným způsobem; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby zajistila chudým obyvatelům v Africe lepší přístup k úvěrům a finančním službám; naléhá na Komisi, aby prosazovala opatření na podporu rozšíření afrického obchodu v rámci kontinentu, včetně modernizovaných podpůrných balíčků pro regionální hospodářská společenství a pro zlepšování infrastruktury na celém africkém kontinentu;

65.  vyzývá Komisi, aby do roku 2015 každoročně vypracovala zprávu o pokroku EU při dosahování rozvojových cílů tisíciletí a zavedla opatření k zajištění toho, aby členské státy plnily své závazky poskytnout 0,7 % HND na oficiální rozvojovou pomoc (ODA), a dále aby monitorovala plnění těchto povinností;

66.  zdůrazňuje, že v rámci probíhajících jednání o dohodách o hospodářském partnerství (EPA) by měl být opět kladen důraz na rozvojový aspekt;

67.  vyzývá Komisi, aby aktivně usilovala o hmatatelný pokrok v probíhajících jednáních v rámci WTO s cílem uzavřít kolo jednání z Dauhá co nejdříve; trvá na tom, že posilování stávajících dvoustranných a regionálních dohod o volném obchodu a uzavření nových dohod má velký význam, ale mělo by být považováno za doplňkovou strategii a ne za alternativu mnohostranného rámce;

68.  připomíná, že multilateralismus musí nadále zůstat hlavní prioritou EU, a požaduje, aby probíhající a nová obchodní jednání respektovala zásadu zvláštního a diferencovaného přístupu k rozvojovým zemím; je pevně přesvědčen o tom, že je třeba vytvořit účinný a reformovaný mnohostranný obchodní rámec, který by v rámci nového globálního řízení v zájmu rozvoje a vymýcení chudoby umožnil vybudovat vyváženější a spravedlivější hospodářský systém;

69.  zdůrazňuje, že dovozy ze třetích zemí by měly být uváděny na trh EU pouze tehdy, pokud jsou v souladu s evropskými normami ochrany spotřebitele; domnívá se, že by Komise měla při mezinárodních jednáních vyvíjet na naše obchodní partnery tlak, aby dodržovali evropské environmentální, sociální a pracovní normy;

70.  žádá, aby doložka o sociální odpovědnosti podniků byla zahrnuta do mezinárodních obchodních dohod uzavřených EU; domnívá se, že tato doložka by měla obsahovat povinnost společností předkládat zprávy a zachovávat transparentnost a dále náležitou péči pro společnosti a skupiny společností, vyšetřování v případě prokázaného porušení povinností vyplývajících z této doložky a lepší přístup k soudům pro oběti jednání podniků;

71.  žádá Komisi, aby předložila legislativní iniciativu podle vzoru nového zákona USA o nerostných surovinách pocházejících z nelegálních zdrojů s cílem posílit transparentnost a řádnou správu v těžebním průmyslu rozvojových zemí; vyzývá Komisi, aby zintenzívnila své úsilí v boji proti korupci v těchto zemích, která ohrožuje lidská práva a řádnou správu věcí veřejných;

Od vstupů k dopadům: co nejlépe využívat politiky EU

72.  vyzývá Komisi, aby urychleně předložila návrhy, kterými se mění nařízení o OLAF;

73.  zdůrazňuje, že by Komise měla otevřeněji přispět k pozitivnímu postoji vůči prohlášením o hospodaření jednotlivých členských států, která podepsali ministři financí; zdůrazňuje, že by Komise měla naléhavě požádat členské státy o vydání prohlášení o hospodaření; žádá o zavedení komplexních databází, které budou fungovat on-line a budou vstřícné k uživatelům;

74.  vyzývá proto k systematickému, pravidelnému a nezávislému hodnocení programů EU – jak v oblasti vnitřních politik, tak i rozvojové pomoci – s cílem zabezpečit, že tyto programy dosahují nákladově efektivním způsobem kýžených výsledků, aby bylo možné:

   zohlednit připomínky Evropského parlamentu uvedené v jeho usneseních o udělení absolutoria,
   poskytnout strategičtější horizontální pohled na zjištění z různých hodnocení, a na výkonnost Komise;

75.  je pevně přesvědčen, že správné a včasné provedení evropských směrnic ve vnitrostátním právu a jejich uplatňování je důležité zejména proto, aby občané nepojali nedůvěru v opatření přijatá EU; domnívá se, že to vyžaduje účinnou spolupráci mezi Komisí a členskými státy;

76.  naléhavě vyzývá k zjednodušování právních předpisů EU a zdůrazňuje, že posouzení dopadu prováděné před přijetím právního předpisu musí být využíváno nestranně, účinně a s ohledem na uplatňování; rozhodně podporuje trvalé úsilí Komise, pokud jde o projekt inteligentní regulace;

77.  vítá skutečnost, že Komise bude věnovat v rámci posuzování dopadů větší pozornost aspektům konkurenceschopnosti, a zdůrazňuje význam hodnocení kumulativních účinků kombinovaných právních předpisů na konkurenceschopnost („kontroly účelnosti“);

o
o   o

78.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

Právní upozornění - Ochrana soukromí