Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2639(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0688/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/12/2010 - 9.6
CRE 15/12/2010 - 9.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0481

Priimti tekstai
PDF 321kWORD 101k
Trečiadienis, 2010 m. gruodžio 15 d. - Strasbūras
2011 m.Komisijos darbo programos pristatymas
P7_TA(2010)0481RC-B7-0688/2010

2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos komunikato dėl Komisijos 2011 m. darbo programos

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl Komisijos 2011 m. darbo programos (COM(2010)0623),

–  atsižvelgdamas į paskutinį pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių, ypač į jo 4 priedą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi gyvybiškai svarbu, kad Europos Parlamentas ir Komisija tinkamu metu užmegztų dialogą ir ypatingą dėmesį skirtų esminių ES strateginių tikslų, kurių ketinama siekti ateinančiais ir vėlesniais metais, apibrėžčiai,

B.  kadangi politiniai prioritetai turėtų būti derinami atsižvelgiant į turimus finansinius išteklius,

C.  kadangi remiantis subsidiarumo principu Europos politika ir veiksmai, įgyvendinami išvien su valstybėmis narėmis, gali ir privalo turėti realios įtakos padedant piliečiams nuspėti pokyčius visuomenėje ir greitai į juos reaguoti,

D.  kadangi 2011 m. turės lemiamos įtakos Sąjungos sėkmei ateityje ir kadangi šie metai bus didžiulis iššūkis Europos Komisijai ir visai Sąjungai,

E.  kadangi finansų krizė ir toliau daro nemažą poveikį valstybių narių ekonomikai ir kadangi būtinas nuoseklus reguliavimas nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis; kadangi norint, kad ekonomika visapusiškai atsigautų, būtina sukurti bendrą Europos tvaraus augimo ir užimtumo strategiją, grindžiamą būtinais įgaliojimais ir ištekliais,

1.  pažymi, kad ši darbo programa yra pirmoji, kurią ketinama patvirtinti per pirmąjį programavimo ciklą, ir pabrėžia, kad būtina gilinti su Komisija užmegztą dialogą siekiant gerinti akivaizdų politinių prioritetų savitarpio ryšį ir užtikrinti didesnį biudžetą, kuris būtų naudojamas šiems prioritetams finansuoti Europos lygmeniu;

2.  ragina Komisiją užtikrinti realistišką ir operatyvų programavimą siekiant, kad jis būtų veiksmingas, pritaikytas atsižvelgiant į realius faktus ir įgyvendintas geriau negu prieš tai; ragina parengti aiškesnį svarbiausių pasiūlymų, kuriuos rengiamasi pateikti, tvarkaraštį;

3.  ragina Komisiją kuo skubiau pritaikyti acquis atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 209 ir 291 straipsnių nuostatas ir vadovaujantis aiškiu tvarkaraščiu;

Įvadas

4.  ragina Komisiją veikti visapusiškai naudojantis savo teisiniais įgaliojimais ir politiniu autoritetu; pažymi, kad Komisija nustato, suformuluoja ir skatina bendrąjį Sąjungos ir piliečių interesą ir veiksmingai vykdo savo pareigą stebėti, kaip taikomos Sutartys ir ES teisė, o tai yra efektyvaus Europos Sąjungos veikimo prielaida;

5.  pažymi, kad pastangos, kurios buvo iki šiol įdėtos siekiant spręsti su finansų krize susijusias problemas ir užtikrinti tvarų Europos ekonomikos atsigavimą, toli gražu nepakankamos; apgailestauja, kad į darbo programą neįtraukta papildomų priemonių, reikalingų sukurti daugiau darbo vietų; todėl ragina Komisiją savo išsamiame atsakyme aiškiai išdėstyti, kaip įgyvendinant jos iniciatyvas ir pasiūlymus ketinama išspręsti šį uždavinį;

6.  yra įsitikinęs, kad ES, siekdama gerinti savo konkurencingumą ir iš naujo skatinti augimą, turės nedelsdama išspręsti struktūrinių reformų klausimą; laikosi nuomonės, kad infrastruktūros modernizavimas (įskaitant plačiajuostį ryšį), didesnės pastangos siekiant remti mokslinius tyrimus, vystymasis ir naujovės, politika, kurią įgyvendinant būtų užtikrintas pakankamas, ekonomiškas ir ekologiškas energijos tiekimas, naujovės ir naujų technologijų vystymas, taip pat kokybiškas švietimas ir lavinimas yra šios strategijos kertiniais akmenys;

7.  palankiai vertina prioritetą, kuris teikiamas Europos ekonominio valdymo reformai; įspėja, kad, jeigu ES nesukurs patikimo ekonominio valdymo sistemos (ypač euro zonoje), kurią taikant būtų galima užtikrinti patikimą fiskalinę politiką ir atkurti augimą, euro ateičiai iškils pavojus; primygtinai ragina užtikrinti, kad įgyvendinant šią reformą būtų atsižvelgta į Parlamento poziciją, kuri išdėstyta jo 2010 m. spalio 20 d. rezoliucijoje, ir būtų vadovaujamasi tikslu toliau įgyvendinti Sąjungos ekonominius ir socialinius siekius, kurie išvardyti Lisabonos sutarties 3 straipsnyje;

8.  primena, kad EP ir Taryba – dvi už biudžeto tvirtinimą atsakingos institucijos – turėtų lygiomis teisėmis dalyvauti telkiant Europos finansų stabilumo priemonei skirtas lėšas; ragina skubiai pateikti pasiūlymus, kuriais remiantis būtų užtikrinta nuolatinė krizės problemų sprendimo priemonė (Europos pinigų fondas), strategija „ES 2020“ būtų visapusiškai įtraukta į ilgalaikę makroekonominę programą, šiuo tikslu imtasi pradinių veiksmų siekiant abišalio dalies užsienio skolos išleidimo ir obligacijų taikymo, kaip minėta ankstesniuose Europos Parlamento pranešimuose, o euro zonai būtų bendrai atstovaujama užsienyje; pasisako už nedidelį Sutarties pakeitimą, kuriuo tokiems mechanizmams būtų suteikiamas teisinis pagrindas, tačiau nepalaiko esminio Sutarties keitimo;

9.  primygtinai ragina Komisiją skubiai pateikti pasiūlymus dėl dabartinės finansinės programos persvarstymo; pažymi, kad daugiametė finansinė programa po 2013 m. taip pat turi atspindėti didesnę šios atsakomybės sritį; ragina Komisiją pateikti ambicingą investicijų pasiūlymą siekiant atitikti strategijos „ES 2020“ tikslus ir kurti darbo vietas, skatinti augimą bei užtikrinti Europos piliečių saugumą; mano, kad itin svarbus šios programos lankstumas ir kad remiantis ES biudžetu turėtų būti leista telkti alternatyvius finansavimo šaltinius (tai lėšų atidėjimas, projektų obligacijos ir kt.);

10.  primena, kad norint priimti reglamentą dėl daugiametės finansinės programos būtinas Europos Parlamento pritarimas; ragina Komisiją tarpininkauti siekiant skubiai priimti tarpinstitucinį susitarimą dėl Europos Parlamento vaidmens rengiant kitą daugiametę finansinę programą ir derantis dėl jos;

11.  primygtinai ragina Komisiją 2011 m. birželį, t. y. po to, kai Parlamentas patvirtins savo poziciją dėl naujos daugiametės finansinės programos, pateikti ryžtingus naujoviškus pasiūlymus dėl nuosavų išteklių sistemos persvarstymo iš esmės, siekiant sukurti teisingą, aiškią, skaidrią ir mokesčių naštos, su kuria susiduria ES piliečiai, požiūriu neutralią sistemą; yra tvirtai įsitikinęs, kad daugiametė finansinė programa ir nuosavų išteklių klausimas tarpusavyje susiję, taigi sprendimas dėl jų turėtų būti priimamas vienu metu ir grindžiamas atvirų tarpinstitucinių diskusijų aktyviai dalyvaujant nacionaliniams parlamentams rezultatais, be to, jis nebeturėtų būti atidėliojamas;

12.   pabrėžia, kad sanglaudos politika yra viena iš svarbiausių ES priemonių reaguojant į ekonomikos ir finansų krizę, nes ją taikant skatinamos investicijos į realųjį ekonomikos sektorių; todėl palankiai vertina pirmąjį Komisijos atliktą su sanglaudos politika susijusių priemonių pagal Europos ekonomikos atkūrimo planą įgyvendinimo vertinimą, kuriame pabrėžiamas esminis šios politikos vaidmuo kovos su krizės poveikiu procese; pabrėžia neginčytiną ryšį tarp sanglaudos politikos ir jos trijų didžiųjų strategijoje „Europa 2020“ nurodytų prioritetinių tikslų, kuriais prisidedama prie pažangesnio, tvaraus ir visa apimančio augimo, sykiu skatinant darnų augimą kiekviename du šimtai septyniasdešimt viename Sąjungos regione;

Augimo ir darbo vietų atkūrimas. Spartesni veiksmai iki 2020 metų

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad pradėtas taikyti Europos semestras; laikosi nuomonės, kad Europos Parlamento komitetai turi atlikti svarbesnį vaidmenį ir, siekdami parodyti savo profesinę kompetenciją, metų pabaigoje turi rengti pažangos, padarytos siekiant svarbių tikslų, ataskaitas, kuriomis remdamosi politinės frakcijos rengtų (bendras) rezoliucijas;

14.  apgailestauja, kad parengus pasiūlymus dėl Europos semestro ir valdymo paketo numatytos nedidelės Europos demokratinės priežiūros galimybės ir primygtinai ragina Parlamentą aktyviai dalyvauti įgyvendinant abu pasiūlymus;

Finansų reguliavimas.Reformos užbaigimas

15.  ragina Komisiją kuo skubiau pateikti pasiūlymus dėl Piktnaudžiavimo rinka direktyvos ir Finansinių priemonių rinkos direktyvos naujos redakcijos; pažymi, kad Europos Komisija turi atsižvelgti į galimą didėjantį jos teikiamų pasiūlymų poveikį ir užtikrinti, kad pagal juos būtų numatyta skatinti finansų sektoriaus stabilumą, skaidrumą ir atskaitomybę ir jo sugebėjimą pasitarnauti realiojo sektoriaus ekonomikai augimo ir darbo vietų kūrimo požiūriais;

16.  ragina imtis teisėkūros iniciatyvos siekiant išspręsti krizės bankininkystės sektoriuje problemas ir derinti šią iniciatyvą su konkurencijos politikos taisyklėmis siekiant sukurti visapusišką krizių valdymų sistemą, kuri aprėptų privačiojo ir viešojo sektorių veikėjus ir kurią taikant būtų apsaugoti mokesčių mokėtojai; yra įsitikinęs, kad persvarsčius reglamentą dėl kredito reitingų agentūrų būtų išspręsta nepakankamos konkurencijos sektoriuje problema, ir ragina Komisiją atsižvelgti į Parlamento neseniai pateiktą raginimą įvertinti galimybes įsteigti nepriklausomą Europos kredito reitingų agentūrą ir užtikrinti aktyvesnį nepriklausomų viešojo sektoriaus subjektų dalyvavimą nustatant reitingus bei imtis atitinkamų su šiuo raginimu susijusių veiksmų;

Pažangus augimas

17.  ragina Komisiją pateikti išsamų veiksmų planą, įskaitant tvarkaraštį ir tikslus, skirtą sukurti bendrai interneto turinio ir paslaugų rinkai, kuri atitiktų atviros ir klestinčios skaitmeninės visuomenės interesus ir su kurios pagalba būtų įveiktas skaitmeninis atotrūkis;

18.  pabrėžia, kad skaitmeninė darbotvarkė ir investicijos į informacijos ir ryšio technologijas (IRT) itin svarbios ilgalaikiam Europos konkurencingumui užtikrinti ir ragina Komisiją toliau vystyti naujos kartos tinklų rinką ir toliau liberalizuojant ryšių vidaus rinką užtikrinti geresnę prieigą prie šių tinklų bei taip skatinti naujoves Europos Sąjungoje;

19.  primygtinai ragina Komisiją iki laikotarpio vidurio persvarstymo toliau puoselėti 8-osios bendrosios mokslinių tyrimų programos pagrindu numatytas žinias ir naujoves ir primena, kad šiuo atveju svarbų vaidmenį atlieka Parlamentas, kuris turi galimybę prieš 2012 m. patvirtinant 8-ąją bendrąją mokslinių tyrimų programą išdėstyti savo prioritetus;

20.  palankiai vertina ambicingus Komisijos ketinimus, susijusius su naujovių sąjunga, kurie aprėps valstybės paramos moksliniams tyrimams, plėtrai ir naujovių programoms persvarstymą, taip pat didesnio Europos investicijų banko (EIB) ir rizikos kapitalo vaidmens užtikrinimą; taip pat pripažįsta, kad skatinant naujoves svarbų vaidmenį gali atlikti viešieji pirkimai;

21.  ragina Komisiją riboti su jos mokslinių tyrimų ir plėtros programomis susijusias biurokratines procedūras ir skatinti inovacines įmones aktyviau dalyvauti projektuose; mano, kad Komisija, siekdama skatinti Europos mokslinius tyrimus, plėtrą ir naujoves, turėtų toliau skatinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę;

22.   atkreipia dėmesį į tai, kad reikia pabrėžti naujų daugiamečių programų po 2013 m., kurios turėtų būti pristatytos 2011 m., svarbą švietimo, kultūros, garso ir vaizdo pramonės, jaunimo ir pilietiškumo srityse; mano, kad šiose programose numatyti veiksmai ir priemonės turėtų atitikti Europos piliečių poreikius ir būti grindžiami pakankama ir veiksminga biudžeto struktūra; mano, kad iniciatyva „Judus jaunimas“ pabrėžiama šių programų svarba;

Tvarus augimas

23.  pabrėžia strateginę pavyzdinės išteklių veiksmingumo iniciatyvos svarbą ir primygtinai ragina Komisiją imtis neatidėliotinų veiksmų ir pateikti ambicingą pasiūlymą, kurio tikslas – pasiekti privalomus tikslus ir atitikti konkrečius kriterijus remiantis pagal strategiją „ES 2020“ numatytais Europos semestro politikos koordinavimo uždaviniais; ragina Komisiją rengti teisės aktus, skirtus dar labiau mažinti ES išmetamam teršalų kiekiui;

24.   mano, kad pirmenybę reikėtų teikti tinkamam ir veiksmingam jau turimų teisinių priemonių, tokių kaip Trečiasis energetikos paketas, įgyvendinimui, ir visapusiškai remia 2050 m. strategiją, taip pat išmaniųjų tinklų ir tiekimo saugumo iniciatyvas;

25.  pabrėžia, kad norint užtikrinti tvarų ekonomikos augimą, gyvybiškai svarbus energetinis saugumas: taip užtikrinama nenutrūkstamas tiekimas, sutartinių susitarimų laikymasis, teisinga rinkos kaina ir išvengiama priklausomybės nuo pernelyg mažo gamintojų skaičiaus;

26.  yra įsitikinęs, kad parengus komunikatą dėl Europos naujos pramonės politikos turėtų būti numatytos veiksmingos priemonės, skirtos užtikrinti, kad būtų persiorientuota prie tvarios ekonomikos, kurios sąlygomis išmetamas nedidelis kiekis anglies dioksido, ir kad būtų pasiektas 20 proc. ES energijos veiksmingumo tikslas;

27.  pabrėžia, kad ypatingas prioritetas teikiamas klimato kaitos švelninimui ir prisitaikymui prie jos, taigi, jeigu bus vadovaujamasi šiuo prioritetu, bus paskatintas Europos pramonės, taip pat mažų ir vidutinio dydžio įmonių (MVĮ) konkurencingumas;

28.  palankiai vertina svarbiausius prioritetus, susijusius su Baltosios knygos paskelbimu, ir ragina Komisiją sparčiau rengtis transeuropinių transporto tinklų (TEN-T) gairių ir modernizuotų jų finansavimo priemonių persvarstymui vadovaujantis strategija „ES 2020“ ir ES biudžeto persvarstymo tvarka;

29.   nuo pat pradžios siekia, kad BŽŪP reformos procesas pasibaigtų parengus stiprią, sąžiningą, iš tiesų bendrą ir įvairiapusę politiką, kuri atitiktų vartotojų ir gamintojų interesus ir kurią taikant būtų veiksmingai tiekiamos viešosios gėrybės, ypač užtikrinamas maisto saugumas ir ES sugebėjimas pačiai apsirūpinti maisto produktais;

30.   primena, kad savo 2010 m. liepos 8 d. rezoliucijoje dėl Bendros žemės ūkio politikos po 2013 m. Parlamentas reikalavo, kad 2013 m. biudžete BŽŪP skirtos lėšos išliktų bent jau kitu finansinio programavimo laikotarpiu;

31.   reikalauja, kad žemės ūkio produktų iš trečiųjų šalių importas į ES būtų leistinas tik tais atvejais, jei šie produktai buvo pagaminti naudojant metodus, atitinkančius Europos vartotojų apsaugos, gyvūnų gerovės ir aplinkos apsaugos standartus, taip pat ir minimalius socialinius standartus; primygtinai reikalauja, kad sudarius dvišalius arba daugiašalius prekybos susitarimus ES žemės ūkio produktų gamintojai nepatirtų nuostolių;

32.   primygtinai ragina Komisiją, atsižvelgiant į Audito Rūmų ataskaitos dėl cukraus rinkos reformos išvadas, iš naujo apsvarstyti savo poveikio vertinimo procedūras siekiant užtikrinti, kad rengiantis vertinimui būtų naudojama geriausia ir naujausia informacija, kuri yra labai svarbi vertinant būsimų dvišalių prekybos susitarimų svarbiausiose ES ekonomikos srityse poveikį;

33.   palankiai vertina būsimus Komisijos pasiūlymus įgyvendinti Integruotą jūrų politiką, t. y. pasiūlymą dėl jūrų teritorijų planavimo, komunikatą dėl tvarios plėtros pakrančių regionuose ir jūrininkystės sektoriuje bei komunikatą dėl jūrų priežiūros integravimo; tačiau pabrėžia, kad integruotos jūrų politikos įgyvendinimo finansavimas turi būti užtikrintas iš Bendrijos biudžeto, o prie jo turi proporcingai prisidėti visi su šia politika susiję sektoriai;

Visaapimantis augimas

34.  yra įsitikinęs, kad vienodos visų darbuotojų galimybės darbo vietoje ir vienodų sąlygų užtikrinimas visoms įmonėms yra vienintelis galimas visaapimančio augimo pagrindas; laikosi nuomonės, kad į Komisijos darbo programą turėtų būti įtraukta pasiūlymų dėl šių principų užtikrinimo, ir pažymi, kad teisėkūros pasiūlyme dėl Darbuotojų komandiravimo direktyvos įgyvendinimo, kuris numatytas komunikate dėl bendros rinkos akto, turi būti paaiškinta, kaip ketinama užtikrinti pagrindines socialines teises;

35.  ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl finansinio darbuotojų indėlio į įmonės pajamas;

36.  ragina Komisiją savo pranešimuose „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“ ir „Europos kovos su skurdu planas“ ypatingą dėmesį skirti specifiniams sunkumams, su kuriais susiduria moterys, ypač siekiui skatinti lygybę darbo vietoje, kaip kovos su skurdu priemonei, pagaliau skatinti moteris tapti verslininkėmis naudojantis geriausios praktikos priemonėmis;

37.  yra tvirtai įsitikinęs, kad vyrų ir moterų darbo užmokesčio sulyginimo klausimas yra svarbus uždavinys, kurį būtina išspręsti, ir pakartoja Europos Parlamento 2008 m. rezoliucijoje išdėstytus raginimus Komisijai pateikti Parlamentui teisėkūros pasiūlymą dėl esamų teisės aktų dėl vienodo darbo užmokesčio principo taikymo persvarstymo atsižvelgiant į rekomendacijas, pridėtas prie šios 2008 m. rezoliucijos;

38.  ragina Komisiją atkreipti dėmesį į socialinių partnerių nuomones dėl pensijų ir užtikrinti, kad Baltojoje knygoje būtų atsispindėti abiejų pramonei atstovaujančių šalių lūkesčiai, įskaitant tuos, kurie susiję su pirmojo ramsčio stiprinimu;

39.  teigiamai vertina pasiūlymą dėl darbo portalo EURES pertvarkymo, kuriuo siekiama užtikrinti, kad šiame portale teikiami informacija ir patarimai darbo klausimais būtų prieinamesni jauniems darbuotojams, tačiau apgailestauja, kad šio pasiūlymo įgyvendinimas atidėtas iki 2012 m., nors jaunimui tai svarbu būtent šiandien;

40.  ragina užtikrinti veiksmingesnius dviejų pagrindinių ES mokymų agentūrų – Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) ir Europos mokymo fondo (ETF) – veiklos rezultatus ir didesnį jų aktyvumą;

Bendrosios rinkos augimo potencialo išnaudojimas

41.  tvirtai remia didesnę rinkos integraciją siekiant išspręsti svarbius uždavinius, su kuriais, pasak prof. M. Mončio, nuolat susiduriama, ir Europos piliečių, darbuotojų, smulkiojo verslo bei vartotojų pasitikėjimo skatinimą; palankiai vertina tai, kad paskelbtas Bendrosios rinkos aktas, tačiau laikosi nuomonės, kad pasiūlymai turėtų būti ambicingesni ir konkretesni; ragina Komisiją kuo greičiau paskelbti aiškius prioritetus ir teisėkūros pasiūlymus;

42.  ragina derinti direktyvas ir vyriausybinių viešųjų pirkimų susitarimą ir atsižvelgiant į tai atnaujinti ES viešųjų pirkimų teisinį pagrindą, taip pat ragina parengti aiškesnį kitų metų tvarkaraštį;

43.  ragina Komisiją užtikrinti, kad taikant Europos sutarčių teisės priemones ir Vartotojų teisių direktyvą būtų vadovaujamasi nuosekliu požiūriu; mano, kad itin svarbu parengti aiškią Komisijos vartotojų politikos strategiją ir kad šis klausimas turėtų būti kompleksiškai skubos tvarka sprendžiamas 2011 m., o ne 2014 m., kaip siūloma dabar;

44.  pritaria, kad turėtų būti persvarstyta Kelionių paketų direktyva ir peržiūrėta Bendros gaminių saugos direktyva ypatingą dėmesį skiriant rinkos priežiūrai;

45.  pabrėžia, kad būtinas veiksmingas teisinis produktų saugos ES pagrindas; pritaria, kad turėtų būti peržiūrėta Bendros gaminių saugos direktyva ir kad tai atliekant būtina parengti aiškesnį tvarkaraštį atsižvelgiant į pasikeitusią naują teisinę sistemą; ragina Komisiją peržiūrėti ženklinimo sistemą CE siekiant užtikrinti, kad vartotojams ženklas CE būtų saugumo rodiklis;

46.  pabrėžia, kad norint atgaivinti bendrą rinką itin svarbios civilinės teisės iniciatyvos; pritaria Komisijos veiksmams pilietinio teisingumo srityje ir ragina užtikrinti, kad civilinės teisės priemones būtų lengviau taikyti naudojantis e. teisingumo sistema;

47.  ragina pagaliau išspręsti problemas, susijusias su Europos patento sukūrimu, ir ragina Komisiją prireikus pateikti pasiūlymą dėl glaudesnio bendradarbiavimo;

48.  labai apgailestauja dėl to, kad stinga teisėkūros iniciatyvų kabotažo srityje, ir kad iki 2012 m. atidėta patekimo į geležinkelių rinką iniciatyva, įskaitant rinkos atvėrimą šalies vidaus keleiviams; pakartoja tvirtą Parlamento įsitikinimą, kad Europoje turi būti saugoma ir vystoma visapusiška keleivio teisių politika;

Tolesnis piliečių darbotvarkės įgyvendinimas. Laisvė, saugumas ir teisingumas

49.  reiškia didžiulį susirūpinimą, kad nepateikta konkrečių pasiūlymų dėl pagrindinių teisių ar horizontalios nediskriminavimo direktyvos ir kad nediskriminavimo klausimas net nepaminėtas; ragina Komisiją imtis skubių veiksmų siekiant pašalinti kliūtis, susijusias su nediskriminavimo direktyvos priėmimu;

50.  ragina pateikti pasiūlymą dėl komunikato dėl ES vidaus solidarumo prieglobsčio srityje, tačiau, atsižvelgdamas į tai, kad iki 2012 m. Sąjunga turėtų sukurti bendrą prieglobsčio politiką, apgailestauja, kad nepateikta teisėkūros pasiūlymų dėl prieglobsčio;

51.  ragina pateikti pasiūlymų dėl migracijos; primena, kad teisingas siūlomos atvykimo ir išvykimo sistemos veikimas priklausys nuo sėkmingo Vizų informacinės sistemos (VIS) ir antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) veikimo, nors sistema SIS II dar nevisiškai veikia;

52.  pabrėžia, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai būtina įgyvendinti ambicingą pagrindinių teisių užtikrinimo politiką ir kad būtina kuo veiksmingiau užtikrinti Chartijoje išdėstytas pagrindines teises; ragina Komisiją užtikrinti, kad kiekviena teisinė iniciatyva būtų suderinama su pagrindinėmis teisėmis, taip pat užtikrinti, kad kiekviena valstybė narė, įgyvendindama ES teisės nuostatas, paisytų Chartijoje išdėstytų teisių; ragina stiprinti stebėsenos pajėgumus, o nustačius Pagrindinių teisių chartijos pažeidimą taikyti pagal sutartis numatytas priemones;

53.  pabrėžia, kad kovojant su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu turi būti visapusiškai užtikrintos ES piliečių teisės ir laisvės, o kuriant patikimą ir veiksmingą saugumo politiką ypatingas dėmesys turi būti skirtas duomenų apsaugai ir teisei į žalos atlyginimą; mano, kad vis didėjant nusikaltimų kiekiui turi būti rengiama daugiau Bendrijos kovos su organizuotu nusikalstamumu ir kibernetinio saugumo užtikrinimo planų;

54.  palankiai vertina pasiūlymą dėl nusikaltimo aukų teisių, o labiausiai – dėl teisės į teisinę paramą ir teisinę pagalbą, tačiau apgailestauja, kad tai vienintelė numatyta priemonė; ragina nustatyti aiškų likusių pagal procesinių teisių planą numatytų priemonių parengimo tvarkaraštį;

55.  palankiai vertina tai, kad 2011 m. bus pradėta taikyti nauja išsami teisinė asmens duomenų apsaugos ES sistema; pabrėžia, kad kruopščiai tikrins, ar visi pasiūlymai, įskaitant pasiūlymą dėl ES teisės akto dėl keleivio duomenų įrašo ir pasiūlymą dėl ES Terorizmo finansavimo sekimo programos, suderinami su pagrindinėmis teisėmis;

56.  teigiamai vertina su civiline teise susijusius pasiūlymus, tačiau siekdamas, kad visose valstybėse narėse ES piliečiams būtų užtikrinti bendri standartai, ragina Komisiją svarstyti galimybę greičiau persvarstyti acquis civilinės ir baudžiamosios teisės srityse ir apie tai informuoti Parlamentą;

57.  pritaria iniciatyvoms, kurių tikslas – derinti darbą ir šeiminį gyvenimą, inter alia, taikant minimalios vaiko priežiūros atostogų trukmės priemones ir skatinant lanksčią moterų ir vyrų darbo tvarką, taip pat padedant slaugytojams derinti darbą ir su priežiūra susijusius įsipareigojimus;

58.  apgailestauja, kad Komisija delsia pateikti teisėkūros pasiūlymų, susijusių su šiuo metu galiojančiu acquis policijos ir teismų bendradarbiavimo srityje suderinimu atsižvelgiant į Lisabonos sutarties nuostatas, kadangi tai veiksmų laisvės, teisingumo ir vidaus reikalų srityje prioritetas;

59.  mano, kad patvirtinus Lisabonos sutartį itin svarbu pervarstyti teisinį pagrindą, ir apgailestauja, kad šis persvarstymas siūlomas tik 2012–2013 m.; primygtinai ragina užtikrinti veiksmingą ir atskaitingą visų teisingumo ir vidaus reikalų agentūrų veiklą;

Europa pasaulyje.Įtakos pasaulinėje arenoje didinimas

60.  pabrėžia, kad žmogaus teisių skatinimas pasaulyje yra pagrindinis tikslas, kurio Europos Sąjunga siekia pasaulinėje arenoje, ir kad geresni prekybiniai santykiai ir didesnė vystymosi pagalba gali padėti skatinti pažangą šioje srityje;

61.  ragina Komisiją toliau remti plėtros procesą;

62.   pabrėžia, kad būtų sveikintinos iniciatyvos šiais žemiau išvardytais klausimais:

   ES vaidmuo kovoje su terorizmu, siekiat pažaboti masinio naikinimo ginklų platinimą,
   Europos gynybos pramonės plėtra ir Europos gynybos politikos ambicijos ilgalaikėje (iki 2020 m.) perspektyvoje,
   nusiginklavimas ir pasaulinis valdymas,
   strategija dėl BRIK šalių (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija),
   Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos veiklos persvarstymas, atsižvelgiant į tai, kad prieita aklavietė,
   Transatlantinės ekonominės tarybos atgaivinimas ir galima bendra strateginio saugumo peržiūra, vykdoma atlikus NATO strateginę peržiūrą;

63.  yra įsitikinęs, kad ES, siekdama veiksmingai projektuoti savo vertybes ir principus ir prisidėti prie politinio stabilumo ir ekonominio vystymosi kaimynystės erdvėje, turi remti jaunas Europos demokratines valstybes ir stiprinti ryšius su savo partneriais; ragina Komisiją baigti Europos kaimynystės politikos peržiūrą siekiant užtikrinti didesnį politikos siekių ir finansinių priemonių suderinamumą; mano, kad palaikant santykius su kaimyninėmis valstybėmis, turi būti griežčiau reikalaujama užtikrinti žmogaus teises ir demokratiją;

64.  ragina Komisiją teikti didesnį prioritetą maisto saugai visoje Afrikoje; pabrėžia būtinybę tvariai stiprinti Afrikos žemės ūkio sektorių; todėl primygtinai ragina Komisiją užtikrinti skurstantiesiems geresnes sąlygas pasinaudoti kredito ir finansinėmis paslaugomis Afrikoje; primygtinai ragina Komisiją remti priemones, skirtas skatinti Afrikos žemyno vidaus prekybai, įskaitant geresnius paramos paketus, skirtus regionų ekonominėms bendruomenėms ir infrastruktūrai visame Afrikos žemyne gerinti;

65.  ragina Komisiją kasmet pateikti pranešimą apie ES pažangą, kuri daroma siekiant iki 2015 m. pasiekti Tūkstantmečio vystymosi tikslus, ir numatyti priemones, kurias taikydamos valstybės narės vykdytų savo įsipareigojimą skirti 0,7 proc. BNP oficialiai vystymosi pagalbai (OVP), taip pat stebėti, kaip šie įsipareigojimai vykdomi;

66.  pabrėžia, kad derybų dėl ekonominės partnerystės susitarimų metu ypatingas dėmesys ir vėl turėtų būti skiriamas vystymosi aspektui;

67.  ragina Komisiją aktyviai skatinti siekti apčiuopiamos pažangos vykstančiose PPO derybose siekiant kuo greičiau užbaigti Dohos derybų raundą; pabrėžia, kad labai svarbu stiprinti esamus dvišalius ir regioninius laisvosios prekybos susitarimus ir sudaryti naujus, tačiau į tai turėtų būti žiūrima kaip į papildomą strategiją, o ne kaip į daugiašalės sistemos alternatyvą;

68.   primena, kad daugiašališkumas turi išlikti pirmuoju ES prioritetu, ir reikalauja, kad vykstant dabartinėms ir naujoms prekybos deryboms besivystančių šalių atžvilgiu būtų laikomasi specialaus diferencinio požiūrio; yra tvirtai įsitikinęs, kad, norint sukurti labiau subalansuotą ir teisingą ekonomikos sistemą, kuri sudarytų dalį naujos visuotinės valdymo sistemos, naudingos vystymuisi ir siekiui mažinti skurdą, būtina veiksminga atnaujinta daugiašalės prekybos sistema;

69.  pabrėžia, kad importas iš trečiųjų šalių į ES rinką turėtų būti leidžiamas tik jeigu jis tenkina Europos vartotojų apsaugos sąlygas; mano, kad tarptautinių derybų metu Komisija turėtų primygtinai raginti mūsų prekybos partnerius laikytis Europos aplinkos apsaugos, socialinių ir darbo standartų;

70.   ragina į ES pasirašytus tarptautinės prekybos susitarimus įtraukti sąlygą dėl įmonių socialinės atsakomybės; mano, kad tai turėtų apimti įmonių ataskaitų teikimą ir skaidrią veiklą bei išsamų įmonių ir įmonių grupių patikrinimą, tyrimus, jei įrodoma, kad buvo pažeisti įmonių socialinės atsakomybės įsipareigojimai, ir geresnes sąlygas nukentėjusiems nuo bendrovių veiksmų kreiptis į teismą;

71.   prašo Komisijos pateikti teisėkūros iniciatyvą pagal naują JAV įstatymą dėl naudingųjų iškasenų iš konflikto regionų siekiant padidinti skaidrumą ir gerą valdymą gavybos pramonės sektoriuje besivystančiose šalyse; ragina Komisiją paspartinti kovą su korupcija tokiose šalyse, nes korupcija silpnina žmogaus teises ir gerą valdymą;

Nuo idėjų prie rezultatų. Maksimali ES politikos nauda

72.  ragina Komisiją nedelsiant pateikti pasiūlymus dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) reglamentų dalinio pakeitimo;

73.  pabrėžia, kad Komisija turėtų atviriau prisidėti skatindama teigiamą požiūrį į finansų ministrų pasirašomas nacionalines valdymo deklaracijas; pabrėžia, kad Komisija turėtų raginti valstybes nares rengti nacionalines valdymo deklaracijas; ragina kurti visapusiškas vartotojams paprastas naudoti interneto duomenų bazes;

74.  todėl ragina nuolat atlikti sistemiškus nepriklausomus ES programų vidaus politikos ir vystymosi pagalbos srityse vertinimus ir užtikrinti, kad jas įgyvendinus būtų pasiekti laukti rezultatai ir tai daroma ekonomiškai veiksmingu būdu, siekiant:

   atsižvelgti į Parlamento pastabas, kurias jis pateikė savo rezoliucijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo,
   užtikrinti, kad būtų galima apžvelgti įvairių atliktų vertinimų išvadų ir Komisijos veiklos rezultatus vadovaujantis labiau strateginiu horizontaliu požiūriu;

75.  yra tvirtai įsitikinęs, kad siekiant mažinti piliečių nepasitikėjimą ES veiksmais ypač svarbu tinkamai bei laiku į nacionalinę teisę perkelti ir įgyvendinti Europos direktyvas; mano, kad tai reikalauja veiksmingo Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimo;

76.  ragina paprastinti ES teisė aktus ir pabrėžia, kad poveikio vertinimai, kurie atliekama prieš patvirtinant teisės aktą, turi būti naudojami nešališkai, veiksmingai ir atsižvelgiant į tai, kad minėtasis teisės aktas bus įgyvendinamas; tvirtai remia nuolatines Komisijos pastangas įgyvendinant pažangaus reguliavimo projektą;

77.   palankiai vertina tai, kad Komisija, atlikdama poveikio vertinimą, ketina daugiau dėmesio skirti konkurencingumo aspektams, ir pabrėžia, kad svarbu įvertinti bendrą teisėkūros aktų poveikį konkurencingumui (tinkamumo patikra);

o
o   o

78.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

Teisinė informacija - Privatumo politika