Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2639(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0688/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/12/2010 - 9.6
CRE 15/12/2010 - 9.6
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0481

Texte adoptate
PDF 338kWORD 107k
Miercuri, 15 decembrie 2010 - Strasbourg
Prezentarea programului de lucru al Comisiei pentru 2011
P7_TA(2010)0481RC-B7-0688/2010

Rezoluția Parlamentului European din 15 decembrie 2010 referitoare la Comunicarea Comisiei privind programul său de lucru pentru anul 2011

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei privind programul său de lucru pentru anul 2011 (COM(2010)0623),

–  având în vedere ultimul Acord-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană, în special anexa 4,

–  având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură,

A.  întrucât este esențial ca dialogul dintre Parlamentul European și Comisie să aibă loc în timp util pentru ca eforturile depuse să se concentreze pe definirea obiectivelor strategice principale ale UE pentru anul viitor și pentru anii următori;

B.  întrucât prioritățile politice ar trebui adaptate în funcție de resursele financiare disponibile;

C.  întrucât politica și măsurile europene adoptate în strânsă colaborare cu statele membre în conformitate cu principiul subsidiarității pot și trebuie să ajute cu adevărat cetățenii să anticipeze schimbările rapide ale societății și să reacționeze la acestea;

D.  întrucât 2011 va fi un an de o importanță capitală pentru succesul viitor al Uniunii și va reprezenta o provocare semnificativă pentru Comisia Europeană și pentru Uniune în ansamblu;

E.  întrucât criza financiară are încă efecte semnificative asupra economiilor statelor membre și întrucât trebuie realizate ajustări majore atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii; întrucât o redresare completă necesită o strategie europeană comună pentru creștere durabilă și crearea de locuri de muncă, sprijinită de competențele și resursele necesare,

1.  observă că acest program de lucru va fi primul adoptat în cadrul noului ciclu de programare și subliniază că dialogul stabilit cu Comisia trebuie aprofundat pentru a îmbunătăți legătura clară dintre prioritățile politice și bugetul din care sunt finanțate acestea la nivelul UE;

2.  îndeamnă Comisia să își ia angajamentul de a realiza o programare realistă și operațională care trebuie să fie eficace, transpusă în realitate și aplicată mai bine decât în trecut; solicită, de asemenea, un calendar mai clar privind propunerile importante care urmează să fie prezentate;

3.  îndeamnă Comisia să adapteze acquis-ul la dispozițiile articolelor 290 și 291 din TFUE cât mai repede posibil, conform unui calendar clar;

Introducere

4.  invită Comisia să își utilizeze la maximum competențele juridice și autoritatea politică; observă că Uniunea Europeană nu poate funcționa eficace decât în condițiile în care Comisia identifică, articulează și promovează interesul general al Uniunii și al cetățenilor săi și în condițiile în care își îndeplinește eficient sarcina de a supraveghea punerea în aplicare a tratatelor și a dreptului UE;

5.  constată că eforturile depuse până acum pentru a soluționa criza financiară și a susține relansarea economică a Europei au fost cu mult sub nivelul necesar; regretă că programul de lucru nu cuprinde măsuri suplimentare vizând crearea mai multor locuri de muncă; prin urmare, invită Comisia să formuleze un răspuns detaliat cu privire la modul în care inițiativele și propunerile sale vor răspunde acestei provocări;

6.  consideră că UE va trebui să realizeze imediat o reformă structurală pentru a-și crește competitivitatea și a relansa creșterea; este de părere, de asemenea, că modernizarea infrastructurii (inclusiv a benzii largi), intensificarea eforturilor în domeniul cercetării, al dezvoltării și al inovării, o politică prin care să se asigure o energie suficientă, economică și nepoluantă, inovarea și dezvoltarea de tehnologii noi și calitatea educației și a formării constituie elementele centrale ale acestei strategii;

7.  salută prioritatea acordată reformării guvernanței economice europene; avertizează că viitorul monedei euro va fi în pericol dacă UE nu poate exercita o guvernanță economică credibilă, în special în zona euro, capabilă să asigure o politică fiscală solidă și să relanseze creșterea; insistă asupra faptului că o astfel de reformă trebuie să țină seama pe deplin de poziția Parlamentului exprimată în Rezoluția sa din 20 octombrie 2010 și totodată trebuie să urmărească promovarea obiectivelor economice și sociale ale Uniunii, în conformitate cu articolul 3 din Tratatul de la Lisabona;

8.  reamintește faptul că PE și Consiliul, cele două componente ale autorității bugetare, ar trebui implicate în măsură egală în orice acțiune de mobilizare a mecanismului european de stabilizare financiară; solicită să se prezinte rapid propuneri pentru ca mecanismul de soluționare a crizei să devină permanent (de exemplu, un fond monetar european), pentru integrarea totală a Strategiei UE 2020 în cadrul macroeconomic pe termen lung, să se adopte primele măsuri vizând emiterea în comun a unei părți a datoriei publice și introducerea de obligațiuni în acest scop, în conformitate cu rapoartele anterioare ale Parlamentului, și să se asigure o reprezentare externă unică a zonei euro; se declară mai degrabă în favoarea unei mici modificări a tratatului care să ofere temeiul juridic pentru un astfel de mecanism, decât a unei modificări profunde a tratatului;

9.  solicită insistent Comisiei să prezinte rapid propuneri pentru revizuirea cadrului financiar actual; afirmă că CFM pentru perioada de după 2013 trebuie, de asemenea, să reflecte sfera extinsă a responsabilităților menționate; invită Comisia să prezinte o propunere ambițioasă privind investițiile pentru a realiza obiectivele Strategiei UE 2020 și a crea locuri de muncă, a stimula creșterea și a garanta securitatea cetățenilor europeni; consideră că flexibilitatea cadrului va fi esențială și că bugetul UE ar trebui să permită mobilizarea unor surse de finanțare alternative (alocare, obligațiuni pentru proiecte etc.);

10.  reamintește că adoptarea regulamentului privind CFM necesită aprobarea Parlamentului; invită Comisia să faciliteze adoptarea rapidă a unui acord interinstituțional privind rolul Parlamentului în pregătirea și negocierea următorului CFM;

11.  îndeamnă insistent Comisia să prezinte în iunie 2011, după adoptarea poziției Parlamentului cu privire la noul CFM, propuneri ambițioase și inovatoare de revizuire substanțială a sistemului de resurse proprii, pentru a crea un sistem echitabil, clar, transparent și neutru din punctul de vedere al sarcinii fiscale pentru cetățenii UE; este ferm convins că CFM și chestiunea resurselor proprii sunt interconectate, că ar trebui stabilite în același timp, pe baza unei dezbateri interinstituționale deschise și cu o implicare puternică a parlamentelor naționale și că deciziile aferente nu mai pot fi amânate;

12.  subliniază că politica de coeziune constituie unul dintre cele mai importante instrumente ale UE de reacție la criza economică, promovând investițiile în economia reală; salută, în acest context, prima evaluare realizată de Comisie privind punerea în aplicare a măsurilor legate de politica de coeziune în cadrul planului european de redresare economică, în care se evidențiază rolul esențial al acestei politici în procesul combaterii efectelor crizei; subliniază legătura indiscutabilă care există între politica de coeziune și toate cele trei priorități majore ale Strategiei Europa 2020, facilitând realizarea unei mai mari creșteri inteligente, sustenabile și favorabile incluziunii, promovând, totodată, dezvoltarea armonioasă în toate cele 271 de regiuni ale Uniunii;

Relansarea creșterii pentru locuri de muncă: accelerarea ritmului în perspectiva anului 2020

13.  remarcă introducerea unui „Semestru european”; consideră că comisiile Parlamentului trebuie să aibă un rol mai important pentru a-și demonstra competențele, redactând „rapoarte de sfârșit de an” referitoare la progresele înregistrate în cazul unor obiective importante, urmate de rezoluții (comune) ale grupurilor politice;

14.  regretă că propunerile privind Semestrul european și pachetul privind guvernanța oferă puține posibilități pentru un control democratic european și insistă asupra implicării intense a Parlamentului în ambele inițiative;

Reglementarea financiară: finalizarea reformei

15.  invită Comisia să prezinte cât mai curând propuneri pentru reformarea Directivei privind abuzul de piață și a Directivei privind piața instrumentelor financiare; observă că Comisia trebuie să aibă în vedere posibilul impact cumulativ al propunerilor pe care le prezintă, pentru a se asigura că acestea sporesc stabilitatea, transparența și responsabilitatea sectorului financiar și capacitatea acestuia de a servi economia reală din punctul de vedere al creșterii și al locurilor de muncă;

16.  solicită ca inițiativa legislativă privind rezolvarea crizei din sectorul bancar să fie coordonată cu normele politicii privind concurența pentru a crea un cadru general pentru gestionarea crizelor, care să acopere atât sectorul public, cât și pe cel privat și să protejeze contribuabilii; consideră că revizuirea Regulamentului privind agențiile de rating de credit ar trebui să abordeze și problema lipsei concurenței din acest sector și solicită Comisiei să dea curs recentei solicitări a Parlamentului de a examina diferite opțiuni privind o agenție europeană independentă de rating și o mai mare implicare a entităților publice independente în emiterea ratingurilor;

Creștere inteligentă

17.  solicită Comisiei să prezinte un plan de acțiune cuprinzător conținând un calendar și obiective, pentru a crea o piață unică pentru conținutul și serviciile online, în interesul unei societăți digitale deschise și prospere, precum și pentru a elimina decalajul digital;

18.  subliniază faptul că agenda digitală și investițiile în TIC sunt de o importanță capitală pentru a asigura competitivitatea Europei pe termen lung și îndeamnă statele membre și Comisia să continue introducerea pe piață a rețelelor de următoarea generație și să promoveze accesul la acestea printr-o continuă liberalizare a pieței interne a comunicațiilor, pentru a stimula inovarea în UE;

19.  încurajează ferm Comisia să stimuleze cunoașterea și inovarea în PC8 ca urmare a revizuirii la jumătatea perioadei și reamintește că este important ca Parlamentul să aibă posibilitatea de a-și exprima propriile priorități înaintea adoptării PC8 în 2012;

20.  salută ambiția Comisiei în ceea ce privește Uniunea inovării, care va presupune revizuirea ajutorului de stat pentru activitățile de cercetare și dezvoltare și cadrele de inovare, consolidarea rolul BEI și al capitalului de risc; recunoaște, de asemenea, rolul pe care îl pot juca achizițiile publice pentru stimularea inovării;

21.  solicită Comisiei să reducă birocrația în cadrul programelor sale de cercetare și dezvoltare și să crească participarea firmelor inovatoare la proiecte; consideră că Comisia ar trebui să promoveze mai mult parteneriatele de tip public-privat pentru a stimula cercetarea, dezvoltarea și inovarea la nivel european;

22.  subliniază importanța pe care o vor avea noile programe multianuale de după 2013 din domeniile educației, culturii, audiovizualului, tineretului și cetățeniei care se preconizează că vor fi prezentate în 2011; consideră că acțiunile întreprinse și măsurile luate în cadrul acestor programe ar trebui să satisfacă nevoile cetățenilor europeni și să se bazeze pe un cadru bugetar adecvat și eficient; consideră că inițiativa „Tineret în mișcare'subliniază importanța acestor programe;

Creștere durabilă

23.  subliniază importanța strategică a inițiativei emblematice privind utilizarea eficientă a resurselor și îndeamnă Comisia să elaboreze rapid o propunere ambițioasă care să vizeze realizarea obiectivelor obligatorii și respectarea reperelor concrete în cadrul semestrului european pentru coordonarea politicilor din Strategia UE 2020; invită Comisia să prezinte propuneri legislative pentru a reduce și mai mult emisiile în UE;

24.  consideră că ar trebui acordată prioritate aplicării adecvate și funcționale a instrumentelor legislative existente, precum cel de-al treilea pachet privind energia, și susține pe deplin inițiativele legate de strategia pentru 2050, de rețelele inteligente și de securitatea aprovizionării;

25.  subliniază faptul că, pentru a asigura o creștere economică durabilă, securitatea energetică este de o importanță vitală pentru a garanta o aprovizionare continuă, respectarea clauzelor contractuale, un preț corect pe piață și evitarea dependenței de un număr prea mic de producători;

26.  consideră că Comunicarea privind o nouă politică industrială pentru Europa ar trebui să fie urmată de măsuri eficace, în special pentru a realiza tranziția dorită către o economie sustenabilă și cu emisii reduse de carbon și pentru a garanta realizarea obiectivului de creștere cu 20 % a eficienței energetice a UE;

27.  subliniază că atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea reprezintă o prioritate deosebită care va aduce beneficii și competitivității industriei și IMM-urilor europene;

28.  salută prioritățile-cheie vizate în Cartea albă care urmează să fie publicată și îndeamnă Comisia să accelereze pregătirea revizuirii orientărilor privind rețeaua TEN-T și a mecanismelor de finanțare modernizate ale acesteia în conformitate cu Strategia Europa 2020 și cu revizuirea bugetului UE;

29.  insistă de la început că procesul de reformă a PAC trebuie să aibă ca rezultat o politică puternică, echitabilă, cu adevărat comună și multifuncțională care să satisfacă cerințele consumatorilor și ale producătorilor și care să furnizeze „bunuri publice”, în special securitate alimentară, și care să garanteze autosuficiența alimentară a UE;

30.  amintește că, în Rezoluția sa din 8 iulie 2010 referitoare la viitorul politicii agricole comune după 2013, Parlamentul a insistat asupra faptului că în perioada de programare financiară următoare sumele alocate PAC în exercițiul bugetar 2013 ar trebui să fie cel puțin menținute;

31.  solicită ca importurile agricole din țări terțe să fie acceptate în UE doar dacă au fost produse într-un mod care respectă standardele europene privind protecția consumatorului, bunăstarea animalelor și protecția mediului, precum și standardele sociale minime; insistă asupra faptului că încheierea de acorduri comerciale bilaterale sau multilaterale nu ar trebui să fie în detrimentul producătorilor agricoli din UE;

32.  îndeamnă Comisia, în lumina concluziilor raportului Curții de Conturi privind reforma pieței zahărului, să își revizuiască procedurile de evaluare a impactului pentru a se asigura că la pregătirea tuturor evaluărilor se folosesc cele mai bune și mai recente informații, ceea ce va fi esențial atunci când se va evalua impactul viitoarelor acorduri comerciale bilaterale pentru sectoarele-cheie ale economiei UE;

33.  salută propunerile preconizate ale Comisiei referitoare la punerea în aplicare a politicii maritime integrate, cum ar fi propunerea referitoare la cadrul pentru amenajarea spațiului maritim, Comunicarea privind creșterea durabilă în regiunile de coastă și în zonele maritime, precum și Comunicarea privind integrarea supravegherii maritime; insistă, cu toate acestea, asupra faptului că finanțarea punerii în aplicare a politicii maritime integrate trebuie să fie garantată la nivelul bugetului comunitar printr-o contribuție proporțională a tuturor sectoarelor afectate de această politică;

Creștere favorabilă incluziunii

34.  consideră că o creștere favorabilă incluziunii poate fi construită doar pornind de la un tratament egal al tuturor lucrătorilor la locul de muncă și condiții de concurență echitabile pentru toate întreprinderile; consideră că programul de lucru al Comisiei ar trebui să cuprindă propuneri care să garanteze aceste principii și insistă asupra faptului că propunerea legislativă referitoare la punerea în aplicare a Directivei privind detașarea lucrătorilor, astfel cum se prevede în Comunicarea intitulată „Către un Act privind piața unică”, trebuie să clarifice exercitarea drepturilor sociale fundamentale;

35.  solicită Comisiei să prezinte o propunere privind participarea financiară a angajaților la câștigurile întreprinderii;

36.  solicită Comisiei ca, în cadrul rapoartelor sale privind „Noi competențe și noi locuri de muncă” și „O platformă de combatere a sărăciei”, să analizeze dificultățile specifice cu care se confruntă femeile și, în particular, să promoveze egalitatea la locul de muncă drept mijloc de combatere a sărăciei și să încurajeze femeile să devină antreprenori prin organizarea de schimburi de bune practici;

37.  este ferm convins că eliminarea diferențelor de salarizare dintre femei și bărbați reprezintă în continuare o reală provocare ce trebuie depășită și reiterează solicitările din Rezoluția sa din 2008 adresate Comisiei de a prezenta Parlamentului o propunere legislativă privind revizuirea legislației actuale legate de aplicarea principiului salarizării egale pentru femei și bărbați, ținând seama de recomandările din anexa la aceeași rezoluție;

38.  invită Comisia să țină seama de opiniile partenerilor sociali în domeniul pensiilor și să se asigure că în Cartea albă sunt reflectate așteptările ambelor părți ale sectorului, inclusiv consolidarea primului pilon;

39.  salută reforma portalului de locuri de muncă EURES destinată să faciliteze accesul la informațiile și sfaturile legate de locurile de muncă adresate tinerilor lucrători, dar regretă faptul că această propunere a fost amânată până în 2012, în condițiile în care tinerii au nevoie de ea acum;

40.  solicită o funcționare mai eficace și mai multe rezultate din partea a două agenții principale ale UE din domeniul formării- Cedefop - Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale și ETF- Fundația Europeană de Formare;

Exploatarea potențialului de creștere economică al pieței unice

41.  susține ferm o mai bună integrare a pieței, care să vizeze lacunele persistente semnificative identificate de profesorul Monti și să sporească încrederea cetățenilor, a lucrătorilor, a micilor întreprinderi și a consumatorilor din Europa; salută publicarea Actului privind piața unică, dar consideră că propunerile ar trebui să fie mai ambițioase și mai concrete; invită Comisia să prezinte cât mai curând posibil priorități și propuneri legislative clare;

42.  solicită modernizarea cadrului legislativ al UE privind achizițiile publice prin armonizarea directivelor și a acordului privind achizițiile publice și solicită un calendar mai clar pentru anul viitor;

43.  invită Comisia să asigure coerența între instrumentul juridic privind dreptul contractual european și Directiva privind drepturile consumatorilor; consideră că este esențial ca o strategie clară a Comisiei de politică privind protecția consumatorilor să fie abordată de urgență, în mod integrat, în 2011, și nu în 2014, cum se propune în prezent;

44.  sprijină revizuirea Directivei privind pachetele de servicii pentru călătorii și reexaminarea Directivei privind siguranța generală a produselor dintr-o perspectivă care să se concentreze pe supravegherea piețelor;

45.  subliniază nevoia unui cadru juridic eficient pentru siguranța produselor în UE; sprijină revizuirea Directivei privind siguranța generală a produselor, care necesită stabilirea unui calendar mai clar, în conformitate cu revizuirea noului cadru juridic; solicită Comisiei să reexamineze sistemul CE de marcare pentru a se asigura că marcajul „CE” poate fi considerată un marcaj de siguranță de către consumatori;

46.  consideră că inițiativele privind dreptul civil sunt esențiale pentru revigorarea pieței unice; susține eforturile Comisiei cu privire la justiția în materie civilă și solicită ca instrumentele de drept civil să fie mai adaptate la e-justiție;

47.  solicită soluționarea definitivă a problemelor legate de crearea unui brevet european și solicită Comisiei să prezinte, dacă este necesar, o propunere de cooperare consolidată;

48.  consideră foarte regretabilă lipsa unei inițiative legislative privind cabotajul și amânarea pentru 2012 a accesului la piața feroviară, inclusiv a deschiderii pieței pentru pasagerii interni; exprimă din nou convingerea fermă a Parlamentului că în Europa trebuie păstrată și dezvoltată o politică globală privind drepturile pasagerilor;

Continuarea Proiectului pentru cetățeni: libertate, securitate și justiție

49.  este profund preocupat de faptul că nu există propuneri concrete privind drepturile fundamentale sau directiva privind nediscriminarea orizontală, dar și că problema nediscriminării nu este nici măcar menționată; solicită Comisiei să acționeze rapid pentru a debloca directiva privind nediscriminarea;

50.  solicită să se prezinte o comunicare privind o solidaritate sporită în cadrul UE în ceea ce privește azilul, dar regretă lipsa propunerilor legislative privind azilul, ținând seama de faptul că Uniunea ar trebui să dispună de o politică comună privind azilul până în 2012;

51.  solicită prezentarea de propuneri privind migrația; reamintește faptul că funcționarea corectă a sistemului de intrare/ieșire propus va depinde de succesul VIS și SIS II, deși SIS II nu este încă pe deplin funcțional;

52.  subliniază că, în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, este necesar să se aplice o politică ambițioasă în materie de drepturi fundamentale și ca drepturile fundamentale prevăzute în Cartă să fie respectate efectiv; solicită Comisiei să asigure compatibilitatea tuturor inițiativelor legislative cu drepturile fundamentale și, de asemenea, să garanteze că statele membre respectă Carta atunci când pun în aplicare dreptul UE; solicită consolidarea capacităților de monitorizare și aplicarea mecanismelor prevăzute în tratat în cazul încălcării Cartei drepturilor fundamentale;

53.  subliniază că, în cadrul luptei împotriva terorismului și a criminalității organizate, ar trebui să se respecte pe deplin drepturile și libertățile cetățenilor UE și că protecția datelor și dreptul la o cale de atac sunt esențiale pentru crearea unei politici credibile și eficace în materie de securitate; consideră că numărul din ce în ce mai ridicat de infracțiuni impune elaborarea mai multor planuri la nivel comunitar privind criminalitatea organizată și securitatea cibernetică;

54.  salută propunerea privind drepturile victimelor infracțiunilor și, mai presus de orice, privind dreptul la asistență și consiliere juridică, dar regretă că aceasta este singura măsură prevăzută; solicită prezentarea unui calendar clar privind măsurile restante din foaia de parcurs privind drepturile procedurale;

55.  salută lansarea, în 2011, a unui nou cadru juridic cuprinzător privind protecția datelor cu caracter personal în UE; subliniază că va examina cu atenție toate propunerile, inclusiv UE - PNR și UE - TFTP, în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale;

56.  salută propunerile privind dreptul civil, dar solicită Comisiei ca, pentru a fixa standarde comune pentru cetățenii UE din toate statele membre, să aibă în vedere accelerarea revizuirii acquis-ului din domeniul dreptului civil și al dreptului penal și să prezinte Parlamentului un raport;

57.  susține inițiativele care vizează concilierea vieții profesionale cu cea de familie, printre altele, prin măsuri privind concediul parental minim și promovarea unei organizări flexibile a programului de lucru pentru bărbați și femei, precum și prin ajutarea celor care au persoane în îngrijire să îmbine viața profesională cu responsabilitățile de îngrijire;

58.  regretă întârzierea Comisiei în ceea ce privește prezentarea de propuneri legislative în domeniul „lisabonizării” acquis-ului actual referitor la cooperarea polițienească și judiciară în materie penală, ce reprezintă o prioritate a domeniului libertăți civile, justiție și afaceri interne;

59.  consideră că, în urma adoptării Tratatului de la Lisabona, revizuirea cadrului juridic este esențială și regretă că această revizuire este propusă doar pentru 2012-2013; insistă că toate agențiile JAI trebuie să fie eficiente și – cel mai important – să poată fi trase la răspundere;

Europa în lume: exercitarea influenței noastre pe scena mondială

60.  evidențiază faptul că promovarea drepturilor omului în întreaga lume este un obiectiv-cheie al Uniunii Europene pe scena mondială și că existența unor relații comerciale îmbunătățite și a unei asistențe consolidate pentru dezvoltare poate ajuta la realizarea de progrese în domeniu;

61.  solicită Comisiei să mențină ritmul procesului de extindere;

62.  subliniază că sunt binevenite noi inițiative privind următoarele aspecte:

   rolul UE în lupta împotriva terorismului pentru a pune capăt proliferării armelor de distrugere în masă;
   dezvoltarea industriei europene de apărare și a unor proiecte pe termen lung (2020) legate de politica europeană de apărare;
   dezarmarea și guvernanța mondială;
   strategia referitoare la BRIC;
   revizuirea Uniunii pentru Mediterana, având în vedere impasul în care se află aceasta;
   o revigorare a Consiliului Economic Transatlantic și posibil o revizuire strategică comună privind securitatea, pe modelul noii revizuiri strategice a NATO;

63.  consideră că, pentru a-și putea proiecta în mod eficace valorile și principiile și a contribui la stabilitatea politică și la dezvoltarea economică a statelor învecinate, UE trebuie să sprijine tinerele democrații din întreaga Europă și să consolideze relațiile cu partenerii săi; invită Comisia să finalizeze revizuirea politicii europene de vecinătate (PEV) cu scopul de a asigura o mai bună coerență între obiectivele de politică și instrumentele financiare; consideră că, în relațiile UE cu țările vecine, ar trebui accentuată condiția respectării drepturilor omului și a democrației;

64.  invită Comisia să acorde o prioritate mai mare securității alimentare pe tot teritoriul Africii; subliniază că este necesar să se consolideze sectorul agricol din Africa într-un mod sustenabil; în acest context, îndeamnă Comisia să asigure populației sărace din Africa un acces sporit la servicii financiare și de creditare; îndeamnă Comisia să promoveze măsuri de stimulare a comerțului african intracontinental, inclusiv pachete actualizate de măsuri de sprijinire a comunităților economice regionale, și de îmbunătățire a infrastructurilor pe tot continentul african;

65.  invită Comisia să prezinte un raport anual privind progresele înregistrate de UE cu privire la realizarea ODM până în 2015 și să introducă măsuri care să garanteze că statele membre își respectă angajamentele de a acorda 0,7 % din VNB asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD) și să monitorizeze aceste angajamente;

66.  subliniază că, în contextul negocierilor în curs privind acordurile de parteneriat economic, ar trebui să se pună din nou accentul pe dimensiunea de dezvoltare;

67.  invită Comisia să promoveze activ un progres tangibil în negocierile în curs din cadrul OMC, pentru a încheia Runda de la Doha cât mai curând; insistă că este foarte importantă consolidarea acordurilor bilaterale și regionale de liber schimb existente și încheierea unor noi acorduri, dar aceasta trebuie considerată o strategie complementară și nu o alternativă la cadrul multilateral;

68.  reamintește că multilateralismul trebuie să rămână principala prioritate a UE și solicită ca negocierile comerciale în curs și cele viitoare să respecte principiul unui tratament special și diferențiat pentru țările în curs de dezvoltare; este ferm convins că este nevoie de un cadru comercial multilateral eficace și reformat pentru a dezvolta un sistem economic mai echilibrat și mai echitabil, ca parte a unei guvernanțe globale noi care să se afle în serviciul dezvoltării și al eradicării sărăciei;

69.  subliniază că importurile din țări terțe ar trebui introduse pe piața UE doar dacă respectă cerințele în materie de protecție a consumatorilor din Europa; consideră că, în cadrul negocierilor internaționale, Comisia ar trebui să insiste ca partenerii noștri comerciali să respecte standardele sociale, de mediu și de muncă europene;

70.  solicită includerea unei clauze privind RSI în acordurile comerciale internaționale semnate de UE; consideră că această clauză trebuie să vizeze o raportare și transparență pentru corporații și o obligație privind diligența necesară pentru întreprinderi și grupurile de întreprinderi, investigarea cazurilor de încălcare dovedită a angajamentelor legate de RSI și ameliorarea accesului la justiție al persoanelor care sunt victime ale acțiunilor corporațiilor;

71.  solicită Comisiei să prezinte o propunere legislativă care să se inspire din noua lege din Statele Unite privind „minereurile din conflicte”, pentru a consolida transparența și buna guvernanță în sectorul industriei extractive din țările în curs de dezvoltare; invită Comisia să întărească lupta împotriva corupției în aceste țări, deoarece aceasta subminează drepturile omului și buna guvernanță;

De la măsuri la rezultate: valorificarea deplină a politicilor UE

72.  invită Comisia să prezinte rapid propuneri de modificare a regulamentelor privind OLAF;

73.  subliniază că Comisia ar trebui să promoveze mai deschis o atitudine pozitivă față de declarațiile naționale de gestiune (DNG) semnate de miniștrii de finanțe; subliniază că Comisia ar trebui să solicite statelor membre să prezinte DNG; solicită crearea unor baze de date online cuprinzătoare și ușor de utilizat;

74.  solicită, prin urmare, realizarea unor evaluări sistematice, regulate și independente ale programelor UE – atât ale politicilor interne, cât și ale asistenței pentru dezvoltare – pentru a garanta că acestea obțin rezultatele dorite și că realizează acest lucru în mod rentabil, cu scopul:

   de a ține seama de observațiile făcute de Parlament în cadrul rezoluțiilor sale referitoare la descărcarea de gestiune;
   de a permite o imagine orizontală strategică a rezultatelor diverselor evaluări realizate și a performanței Comisiei;

75.  este ferm convins că o transpunere și o punere în aplicare corecte și la timp a directivelor europene sunt deosebit de importante pentru a elimina neîncrederea cetățenilor în măsurile luate de UE; consideră că, în acest scop, este necesară o cooperare efectivă între Comisie și statele membre;

76.  solicită simplificarea legislației UE și subliniază că evaluările de impact, realizate înaintea adoptării actelor legislative, trebuie să fie utilizate în mod imparțial și eficient și trebuie să țină cont de punerea în aplicare; sprijină ferm eforturile continue ale Comisiei legate de proiectul privind reglementarea inteligentă;

77.  salută faptul că Comisia va acorda o atenție sporită aspectelor legate de competitivitate în cadrul evaluărilor de impact și subliniază importanța evaluării efectelor cumulative ale combinării actelor legislative asupra competitivității („verificări ale adecvării”);

o
o   o

78.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate