Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2161(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0344/2010

Předložené texty :

A7-0344/2010

Rozpravy :

PV 14/12/2010 - 5
CRE 14/12/2010 - 5

Hlasování :

Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0483

Přijaté texty
PDF 342kWORD 112k
Středa, 15. prosince 2010 - Štrasburk
Situace základních práv v Evropské unii (2009) – Účinné uplatňování po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost
P7_TA(2010)0483A7-0344/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2010 o stavu dodržování základních práv v Evropské unii (2009) − účinné provádění po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost (2009/2161(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na preambuli Smlouvy o Evropské unii, zejména na druhou a čtvrtou až sedmou odrážku,

–  s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 3 druhou odrážku, články 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, která byla vyhlášena dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP),

–  s ohledem na sdělení Komise nazvané Strategie účinného uplatňování Listiny základních práv Evropskou unií (KOM(2010)0573),

–  s ohledem na veškeré související úmluvy a doporučení Rady Evropy a Organizace spojených národů, včetně specializovaných organizací pro monitorování, v oblasti základních práv,

–  s ohledem na rozhodnutí a judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva,

–  s ohledem na memorandum o porozumění mezi Radou Evropy a Evropskou unií(1),

–  s ohledem na Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je,

–  s ohledem na činnosti a výroční zprávy Agentury Evropské unie pro základní práva,

–  s ohledem na zprávy nevládních organizací o lidských právech,

–  s ohledem na veřejné slyšení zorganizované Evropským parlamentem ve dnech 21. a 22. června 2010 o důsledcích Listiny základních práv pro vývoj evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. ledna 2009 o stavu dodržování základních práv v Evropské unii v letech 2004–2008(2),

–  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7- 0344/2010),

A.  vzhledem k tomu, že článek 2 Smlouvy o Evropské unii stanovuje, že je Unie společenstvím, jež je založené na nedělitelných a univerzálních hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, solidaritě, právním státu a dodržování lidských práv všech osob na území Evropské unie, včetně osob patřících k menšinám; vzhledem k tomu, že účinná ochrana a podpora práv musí být obecným cílem veškerých evropských politik, včetně jejich vnějších dimenzí, a základní podmínkou k upevnění Evropské unie, a přispívat k podpoře míru, hodnot a zásad týkajících se lidských práv, základních svobod a blahobytu lidí,

B.  vzhledem k tomu, že vstupem Lisabonské smlouvy v platnost vznikla v oblasti lidských práv EU nová situace, neboť Listina základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) se stala právně závaznou a přetváří tedy základní hodnoty v konkrétní práva; vzhledem k tomu, že se od svého přijetí Listina stala zdrojem inspirace pro judikaturu evropských soudů; vzhledem k tomu, že Komise musí vydat výroční zprávu o uplatňování Listiny a že prosazování a uplatňování základních práv zakotvených v Listině musí být zahrnuto ve výročních zprávách agentury Evropské unie pro základní práva,

C.  vzhledem k tomu, že v orgánech EU i v členských státech je nutno vytvořit, podporovat a posilovat skutečnou kulturu základních práv, zejména pokud se vztahují na právní předpisy Unie a jejich provádění, a to jak interně, tak i ve vztahu ke třetím zemím,

D.  vzhledem k tomu, že se Evropský parlament může podle svého jednacího řádu každoročně zabývat situací v oblasti základních práv, přezkoumat ji, zhodnotit a vydat doporučení,

Nová struktura základních práv po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost

1.  zdůrazňuje, že účinná ochrana a podpora lidských práv a základních svobod vytváří společný základ demokracie a právního státu v EU a je nezbytnou podmínkou pro upevnění evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva a že si žádá kroky na různých úrovních (mezinárodní, evropské, vnitrostátní, regionální a místní); kromě toho zdůrazňuje úlohu, kterou v konkrétním prosazování a podpoře těchto práv mohou hrát regionální a místní orgány; vyzývá proto orgány Evropské unie a vlády a parlamenty členských států, aby na základě nového institucionálního a právního rámce vytvořeného Lisabonskou smlouvou navrhly komplexní vnitřní politiku v oblasti lidských práv, která zajistí účinné mechanismy odpovědnosti s cílem řešit porušování lidských práv, jak na národní úrovni, tak na úrovni EU;

2.  upozorňuje na svá usnesení, ústní otázky s rozpravou a na svá zjištění z misí z roku 2009 o konkrétních případech v oblasti základních práv, jako je soukromí, lidská důstojnost a ochrana údajů, zákaz mučení, svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, svoboda projevu a informací, svoboda tisku a sdělovacích prostředků, zásada nediskriminace, dále o používání jazyků menšin, romské otázce a volném pohybu, romských ženách, diskriminaci svazků nebo registrovaných partnerství osob stejného pohlaví, nezletilých, pobytových střediscích pro přistěhovalce a o nezákonném zadržování vězňů v rámci programu CIA týkajícího se vydávání osob k trestnímu stíhání; zdůrazňuje, že všechna tato usnesení odrážejí hodnoty zakotvené v Listině, prokazují jednoznačný závazek Parlamentu každodenně ochraňovat základní práva a vysílají evropským občanům, jednotlivým členským státům, orgánům a institucím EU, jakož i mezinárodním partnerům politický signál;

3.  vyslovuje politování nad tím, že se Rada a Komise neřídily žádným z doporučení obsažených ve zprávě Evropského parlamentu za rok 2007 o údajném využívání Evropských zemí ze strany CIA pro transport a nezákonné zadržování vězňů(3) a nesdílely s Evropským parlamentem informace o rozhovorech na toto téma mezi EU a USA;

4.  považuje za nezbytné vyjádřit se k vývoji v oblasti ochrany základních práv po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, přičemž má toto usnesení vyjasnit, jakou roli každý orgán, instituce a každý mechanismus hrají v nové evropské struktuře základních práv;

5.  připomíná, že vstupem Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 se zásadně změnila právní podoba EU, která by se stále více měla stávat politickým společenstvím sdílených hodnot a zásad; vítá proto nový víceúrovňový systém EU na ochranu lidských práv, který vychází z mnoha zdrojů a je posílen různými mechanismy, včetně právně závazné Listiny a práva zaručená Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, jejichž uznání vyplývá z povinnosti Unie přistoupit k této Úmluvě, práva založená na ústavních tradicích jednotlivých členských států a jejich výkladu podle jurisdikce Evropského soudu pro lidská práva a Evropského soudního dvora;

6.  znovu připomíná, že Listina má stejnou právní hodnotu jako Smlouvy a představuje nejmodernější kodifikaci základních práv s vyváženým vztahem mezi právem a  solidaritou, zahrnuje práva občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva a tzv. práva třetí generace (např. práva na řádnou správu, svobodu informací, zdravé životní prostředí a ochranu spotřebitelů); domnívá se, že by EU měla vytvořit regulační rámec na ochranu proti porušování základních lidských práv ze strany podniků;

7.  zdůrazňuje, že začlenění Listiny do primárních právních předpisů EU, jež však nezakládá rozšíření kompetencí Unie, a dodržování zásady subsidiarity, jak ji vymezuje článek 51, vytváří nové oblasti odpovědnosti zákonodárných a výkonných orgánů i členských států při uplatňování legislativy Evropské unie na vnitrostátní úrovni; zároveň zdůrazňuje, že se ustanovení Listiny tudíž stávají přímo vymahatelnými u evropských a vnitrostátních soudů; žádá orgány a instituce EU a členské státy o posílení soudržnosti mezi svými kontrolními a výkonnými orgány v zájmu účinného uplatňování zřízeného všeobecného rámce a o posílení monitorovacích mechanismů v rámci celé Evropy i systému včasného varování, jako je všeobecný pravidelný přezkum;

8.  připomíná, že respektování základních hodnot EU, ochrana a podpora lidských práv a základních svobod představují společný základ pro vztahy Unie se třetími zeměmi, a zdůrazňuje, že EU je také v tomto ohledu vázána Listinou; v této souvislosti připomíná, že podpora demokracie a právního státu jde ruku v ruce s dodržováním, ochranou a podporou lidských práv a základních svobod; zdůrazňuje skutečnost, že v rámci nové institucionální struktury EU Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) může nabídnout možnost posílit soudržnost a účinnost v oblasti vnější politiky na podporu lidských práv a demokracie, pouze bude-li potvrzen přístup ke struktuře služby, jejím zdrojům a činnosti založený na respektování lidských práv; zdůrazňuje, že Unie hraje přední úlohu při podpoře lidských práv ve světě; v této souvislosti vyzývá EU, aby zaručila co největší účinnost doložky o lidských právech v platných mezinárodních dohodách a aby zohlednila zásady Listiny při uzavírání dohod se třetími zeměmi a zároveň zachovala soudržnost mezi svými vnitřními a vnějšími politikami v oblasti lidských práv;

9.  opětovně konstatuje, že přistoupení EU k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod představuje minimální úroveň ochrany lidských práv a základních svobod v Evropě a poskytne další mechanismus na podporu lidských práv, a sice možnost podat stížnost u Evropského soudu pro lidská práva v souvislosti s porušením lidských práv vyplývajícím z činnosti některého orgánu EU nebo členského státu v souvislosti s uplatňováním právních předpisů EU, pokud toto jednání spadá do oblasti působnosti Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a že judikatura Evropského soudu pro lidská práva tak zvláště napomáhá současným i budoucím činnostem EU v oblasti dodržování a podpory základních svobod, občanských svobod, spravedlnosti a vnitřních věcí spolu s judikaturou Soudního dvora týkající se této oblasti;

10.  vyzývá všechny členské státy EU a Radu Evropy, aby jednoznačně vyjádřily své politické odhodlání a vůli podporovat proces a dohodu o přistoupení a aby zajistily transparentnost procesu přistoupení a současně zdůraznily potřebu řádné konzultace se zúčastněnými stranami; dále vyzývá Komisi, aby ukončila své vnitřní konzultace a jednání s Radou Evropy a nalezla vhodná řešení hlavních technických otázek s cílem dokončit v rozumné časové lhůtě proces přistoupení a zajistit nejvyšší možnou úroveň ochrany lidských práv v Evropě;

11.  žádá Komisi a členské státy, aby zvýšily informovanost o výhodách přistoupení k EÚLP a o povinnostech, které z tohoto přistoupení plynou, prostřednictvím pokynů pro správné využívání tohoto dodatečného mechanismu a jeho účincích s cílem zajistit, aby mohl být účinně a efektivně využíván, jakož i pomocí jeho zařazení do odborné přípravy příslušných odborníků;

12.  dále vítá nové obecné povinnosti uložené Lisabonskou smlouvou v boji proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci a podpoře sociální spravedlnosti a ochrany, rovného postavení mužů a žen, respektování soukromého a rodinného života, solidarity mezi generacemi a ochrany práv dětí s cílem vyvinout společnou politiku týkající se azylu a přistěhovalectví a boje proti obchodu s lidmi, jakož i explicitní odkaz na příslušníky menšin, což odráží další základní hodnotu Unie; vítá rovněž skutečnost, že Unie nabyla právní subjektivity, což jí umožňuje uzavírat mezinárodní dohody a zlepšovat soudní ochranu rozšířením soudní pravomoci Soudního dvora na oblasti zjevně související s ochranou základních práv, jako jsou policejní a justiční spolupráce v oblasti trestního práva, posílená role Evropského parlamentu a národních parlamentů v evropském rozhodovacím procesu, zejména v hodnocení provádění politik EU v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a posílení úlohy evropských občanů, kteří nyní mohou díky evropské občanské iniciativě spustit legislativní proces EU, a vítá institucionální povinnost zachovat otevřený, transparentní a pravidelný dialog s reprezentativními sdruženími a s občanskou společností (čl. 11 odst. 2 Smlouvy o EU);

13.  žádá úplné a důsledné uplatňování Stockholmského programu v souladu s mezinárodními a evropskými předpisy v oblasti lidských práv, který pomáhá převést povinnosti a zásady vyplývající ze Smlouvy do praxe pomocí stanovení strategických pokynů pro prostor svobody, bezpečnosti a práva;

Instituce uplatňující novou strukturu základních práv

14.  je přesvědčen, že evropské orgány často jednají v oblasti ochrany základních práv paralelně a vyzývá tedy k zamyšlení nad uskutečněnými kroky a k lepší spolupráci těchto institucí, jako je stanovená interinstitucionální spolupráce pro každoroční sledování situace v oblasti lidských práv v EU, aby se každý orgán mohl opírat o zprávy ostatních;

15.  vítá nové portfolio „spravedlnost, základní práva a občanství“, které Komise vypracovala, aby ukázala, že se v oblasti základních práv a svobod zavazuje k maximálnímu úsilí, a aby vstřícně zareagovala na opakované požadavky Parlamentu spojené s touto problematikou; takové dělení mezi spravedlnost a bezpečnost by nemělo posílit nevhodnou dichotomii mezi potřebou chránit lidská práva všech lidí a potřebou zaručit jejich bezpečnost; nový komisař by měl věnovat zvláštní pozornost politikám EU určeným pro boj proti nelegálnímu přistěhovalectví a terorismu, a k tomu, aby mohl zachovat vysokou úroveň, je zásadní plná podpora kolegia komisařů;

16.  vyzývá Komisi, aby vyhlásila rok 2013 Evropským rokem občanství a dala tak impulz diskusi o evropském občanství a informovala evropské občany o jejich právech, zejména nových právech vyplývajících ze vstupu Lisabonské smlouvy v platnost;

17.  očekává konkrétní kroky nového komisaře odpovědného za tuto problematiku, které mají být v souladu s již vyslovenými záměry: zejména a jako nejdůležitější záležitost vítá závazek zavést hodnocení dopadů na základní práva u všech nových návrhů právních předpisů, dohlížet nad zákonodárným procesem, aby byly nové texty v konečném znění v souladu s Listinou, uplatnit politiku „nulové tolerance“ v případě porušení Listiny, provést důkladné šetření a zahájit řízení o jejím porušení, pokud členské státy porušují své závazky týkající se lidských práv při provádění právních předpisů EU a zajistit, aby občané EU byli řádně informováni o nové struktuře systému základních práv; žádá, aby byly podniknuty následné kroky navazující na sdělení k článku 7 Smlouvy o Evropské unii (KOM(2003)0606) z roku 2003, které by definovaly transparentní a soudržné způsoby, jakými je možno řešit porušení lidských práv a jakými využívat článek 7 Smlouvy o EU jako varování na základě nové struktury základních práv;

18.  připomíná Komisi, aby sledovala, zda všechny nové návrhy právních předpisů Listinu respektují, a aby v tomto ohledu prověřila stávající nástroje; navrhuje, aby hodnocení dopadů, která doprovázejí návrhy Komise, jasně určila, zda jsou tyto návrhy v souladu s Listinou, čímž se toto kritérium stane nedílnou součástí předkládání návrhů právních předpisů; připomíná Komisi její výslovný úkol vést se zúčastněnými stranami rozsáhlé konzultace s cílem zajistit soudržnost a transparentnost činností Unie (čl. 11 odst. 3 Smlouvy o EU); v této souvislosti zdůrazňuje význam platformy Agentury Evropské unie pro základní práva jako významného zdroje pro plnění tohoto úkolu;

19.  připomíná Komisi, aby provedla objektivní vyšetřování a zahájila řízení pro porušení právních předpisů v případě, že členský stát při uplatňování právních předpisů EU poruší práva stanovená v Listině; dále připomíná Komisi, aby požádala členské státy o poskytnutí spolehlivých údajů a faktů a aby tyto informace shromáždila i od nevládních organizací a aby o informace požádala Agenturu Evropské unie pro základní práva a další subjekty zabývající se lidskými právy;

20.  upozorňuje na nedávné opětné oživení nacionalismu, xenofobie a diskriminace v některých členských státech a zdůrazňuje ústřední roli, kterou by měla Komise převzít s cílem předejít a bojovat proti těmto případným porušením základních práv;

21.  zdůrazňuje, že je důležité, aby Komise každoročně sledovala dodržování Listiny, a konstatuje, že by její zprávy o sledování měly obsahovat hodnocení uplatňování zaručených práv, posouzení nespornějších záležitostí včetně situace nejohroženějších skupin obyvatel v Unii, stávajících mezer v ochraně práv, klíčových trendů a strukturálních problémů na vnitrostátní úrovni a úrovni EU s cílem navrhnout konkrétní iniciativy a opatření, a doporučuje, aby se do členských států šířily osvědčené postupy;

22.  vítá sdělení Komise o strategii účinného uplatňování Listiny základních práv Evropskou unií, které mimo jiné uvádí její preventivní přístup při účinném uplatňování právních předpisů, význam interního školení v oblasti základních práv, systematické ověřování aspektu týkajícího se základních práv v posouzeních dopadu Komise, které vypracovává Výbor pro posouzení dopadu, jakož i činnosti zaměřené na cílenou komunikaci, jež bude přizpůsobena různým situacím, potřebné v této souvislosti; dále vítá důraz, který klade výše zmíněné sdělení Komise na význam politických kritérií pro přistoupení stanovených na zasedání Evropské rady v Kodani v roce 1993, podle nichž má kandidátská země dosáhnout takové institucionální stability, která zaručuje demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochranu menšin; zachování těchto kritérií podporuje ochranu základních práv v budoucích členských státech;

23.  vyzývá Komisi, aby vydala konkrétní návrhy právních předpisů a tak prosazovala hodnoty a principy zakotvené ve Smlouvě, Listině a strategii stanovené Stockholmským programem, přičemž při provádění této činnosti zohlední judikaturu Evropského soudu pro lidská práva; dále vyzývá k „lisabonizaci“ současného acquis v oblasti policejní a soudní spolupráce a k posílení demokratické odpovědnosti v prostoru svobody, bezpečnosti a práva;

24.  navrhuje vytvoření pracovního vztahu mezi komisaři odpovědnými za spravedlnost, základní práva a občanství a Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci tím, že komisaři budou pravidelně zváni na schůze výboru s cílem vyměnit si názory na současná témata a vývoj v oblasti základních práv;

25.  zdůrazňuje, že i Evropský parlament by měl posílit své nezávislé posuzování dopadu na základní práva v případě návrhů právních předpisů a pozměňovacích návrhů, které procházejí legislativním procesem, aby se posuzování stalo více systematickým, a to zejména rozšířením možností, jež jsou v současné době uvedeny v článku 36 jednacího řádu Parlamentu o dodržování Listiny, a měl by požádat právní službu o stanoviska k právním otázkám týkajícím se problematiky základních práv v EU;

26.  vyzývá Radu, aby se při své legislativní činnosti přizpůsobila změnám stanoveným ve Smlouvě a aby dodržovala Listinu; vítá proto zřízení stálé pracovní skupiny Rady pro základní práva, občanská práva a volný pohyb osob a zdůrazňuje význam toho, aby tento nový subjekt měl široký mandát, pod který by mohly spadat otázky ve vztahu k základním právům týkající se EU a členských států a zajistily fórum pro výměnu názorů v rámci Rady o vnitřních otázkách v oblasti lidských práv, a aby byla práce tohoto nového subjektu transparentní a účinná i ve vztahu k Evropskému parlamentu;

27.  znovu potvrzuje interinstitucionální dohodu o společném přístupu k posuzování dopadu(4), na kterou se odkazuje ve sdělení Komise o strategii účinného uplatňování Listiny základních práv Evropskou unií, jež stanoví, že Parlament a Rada odpovídají za posouzení dopadu změn, které samy provedly;

28.  vyzývá Radu, aby zajistila, aby pracovní skupina Rady pro základní práva, občanská práva a volný pohyb osob (FREMP) měla široký mandát, pod který by mohlo například spadat projednávání zpráv Agentury Evropské unie pro základní práva a oficiální reakce na tyto zprávy (navíc k doporučením orgánů ustavených smlouvami OSN, zvláštním řízením a mechanismům), posuzování vnějšího dopadu nástrojů a politik EU na lidská práva, v koordinaci s pracovní skupinou Rady pro lidská práva (COHOM), zajišťování koordinace s agenturami, které sice nemají mandát v oblasti lidských práv, ale jejich činnost má vliv na lidská práva (např. EIB nebo FRONTEX), zkoumání podepsání, ratifikace a dodržování mezinárodních nástrojů o lidských právech ze strany EU a členských států a poskytování fóra pro výměnu interních informací v oblasti lidských práv na úrovni Rady;

29.  vyzývá k respektování práva Parlamentu na demokratickou kontrolu na základě smluv; trvá na nutnosti zlepšit i v rámci orgánů EU transparentnost a přístup k dokumentům s cílem dosáhnout účinnější spolupráce orgánů, včetně odpovědnosti za záležitosti týkající se základních práv; zdůrazňuje svou roli spočívající v navázání na svá usnesení týkající se základních práv v EU a v posuzování práce ostatních orgánů EU, pokud jde o jejich činnost či nečinnost při hodnocení rozvoje v této oblasti (např. prostřednictvím výročních zpráv) a propojování politických záležitostí s přístupem založeným na faktech; zdůrazňuje své právo zakotvené v čl. 218 odst. 10 SFEU být okamžitě a plně informován ve všech etapách postupu uzavírání mezinárodních dohod mezi Unií a třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi;

30.  opětovně poukazuje na významnou roli Soudního dvora, neboť ověřuje, zda všechny orgány EU, agentury a členské státy uplatňující legislativu EU respektují náležitě Listinu; zároveň připomíná, že tento fakt umožní Soudnímu dvoru posílit a dále rozvíjet svou judikaturu v oblasti základních práv; zdůrazňuje nutnost užší spolupráce vnitrostátních soudů, Soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva při podporování rozvoje jednotného systému judikatury v této oblasti;

31.  zdůrazňuje roli Agentury Evropské unie pro základní práva při trvalém dodržování základních práv v Unii a dopady Lisabonské smlouvy na tuto oblast tím, že poskytne analýzu, asistenci a odborné znalosti, což je úkolem, který vyžaduje kvalitu, objektivitu, skutečnou nestrannost a transparentnost; vyzývá Komisi, aby přezkoumala a posílila mandát Agentury pro základní práva tak, aby její práce byla v souladu s novými požadavky založenými na Lisabonské smlouvě a Listině; zdůrazňuje, že v rámci revidovaného mandátu by se její dozorčí funkce měla rozšířit na přistupující země; proto je zapotřebí adekvátních zdrojů k plnění posílených úkolů týkajících se uplatňování Listiny; připomíná svůj požadavek být plně začleněn do kontroly víceletých programů této Agentury; vítá zařazení přílohy do výroční zprávy Agentury pro základní práva, která poukazuje na ratifikaci mezinárodních nástrojů na ochranu lidských práv členskými státy;

32.  zdůrazňuje, že hlavním úkolem Agentury pro základní práva je poskytovat institucím podílejícím se na rozhodování fakta a údaje o záležitostech týkajících se základních práv a že za tímto účelem sbírá a analyzuje informace a údaje a zároveň zvyšuje povědomí prováděním vědeckých studií a průzkumů, vydáváním tematických a výročních zpráv a navazováním kontaktů a podporou dialogu s občanskou společností;vítá její výroční zprávu za rok 2009 a pozitivně přijímá poskytování srovnávacího přehledu a oceňuje dodržování správných postupů ve 27 členských státech;

33.  žádá rozhodovací orgány EU, aby během přípravné fáze zákonodárné činnosti, v procesu rozhodování a/nebo v procesu sledování využívaly údaje a fakta poskytnuté zmíněnou Agenturou a aby s ní trvale a úzce spolupracovaly při zapojování její platformy pro nevládní organizace;

34.  vyzývá všechny evropské agentury, aby dodržely své závazky na ochranu základních práv a aby hledisko základních práv začlenily do veškeré své činnosti; dále vyzývá EU, aby v tomto ohledu zajistila plnou právní odpovědnost svých agentur;

35.  je toho názoru, že agentura FRONTEX by měla vytvořit strukturovanou spolupráci s agenturami zabývajícími se základními právy, nebo migranty či azylem a Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky (UNHCR) s cílem usnadnit operace zaměřené na ochranu lidských práv; v tomto ohledu vítá dohodu o spolupráci podepsanou mezi agenturou Frontex a Agenturou pro základní práva v roce 2010;

36.  zdůrazňuje skutečnost, že EU a členské státy sdílejí v souladu se zásadou subsidiarity povinnosti týkající se provádění a vymáhání lidských a základních práv v oblastech svých odpovědností, a že tyto sdílené odpovědnosti a kompetence jsou pro členské státy a orgány a instituce EU jak příležitostí, tak povinností;zdůrazňuje posílenou úlohu národních parlamentů vyplývající z Lisabonské smlouvy a podporuje navázání formálního dialogu mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty;

37.  připomíná členským státům jejich povinnost poskytnout Komisi jakožto strážkyni smluv na požádání spolehlivé údaje a fakta;

38.  zdůrazňuje důležitost soudních subjektů v členských státech, které hrají základní úlohu v zajišťování dodržování a prosazování základních práv, a naléhavě proto podporuje snadný přístup k soudům a řízením v rozumné lhůtě s cílem posilovat ochranu základních a lidských práv;naléhá na členské státy, aby se zasadily o právě probíhající školení vnitrostátních soudců o základních právech a svobodách, včetně nových aspektů v této oblasti po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost;

39.  domnívá se, že příslušné kroky EU by neměly pouze postihovat porušování lidských práv poté, co k němu dojde, ale měly by se spíše snažit tomuto porušování zabránit; v důsledku toho vyzývá ke zvážení mechanismů pro včasné zjištění možného porušování základních práv v EU a ve členských státech, k dočasnému pozastavení opatření, jež představují taková porušení, zrychlenému právnímu řízení pro stanovení, zda nějaké opatření není v rozporu se základními právy EU, a sankcím v případě, že jsou taková opatření přesto přijata v rozporu s právními předpisy EU;

40.  vyzývá orgány EU a členské státy, aby zdvojnásobily své úsilí a řádně informovaly a zvyšovaly povědomí veřejnosti, jelikož základní práva lze efektivněji chránit, pokud si sami občané jsou vědomi vlastních práv a mechanismů na jejich ochranu; žádá o aktivní využití zkušeností občanských organizací a příslušných nevládních organizací a o udržování stávajících pracovních vztahů se všemi takovými subjekty při uplatňování nové struktury základních práv a podnikání nezbytných kroků v konkrétních případech;

41.  potvrzuje své právo na každoroční vydávání zprávy o situaci v oblasti základních práv v EU, v níž se zabývá otázkami základních práv v rámci orgánů EU, agentur nebo členských států, pokud to považuje za nutné;

Spolupráce s mezinárodními organizacemi v nové struktuře základních práv

42.  navrhuje, aby byly nalezeny způsoby lepší spolupráce orgánů EU a agentur s mezinárodními organizacemi, které chrání základní práva a svobody, a aby se lépe využily a efektivněji předávaly zkušenosti z této oblasti;

43.  vyzývá orgány Evropské unie, aby využily plného potenciálu memoranda o porozumění mezi Radou Evropy a Evropskou unií s cílem vylepšit součinnost a jednotnost na evropské úrovni, a navrhuje lépe využít odbornost vyplývající z mechanismů, norem a zjištění, ke kterým Rada Evropy došla při sledování lidských práv, a tím zabránit zdvojování práce; znovu konstatuje nutnost více zapojit Unii do práce komisaře pro lidská práva v rámci Rady Evropy a že je třeba, aby EU více zohledňovala tuto práci při provádění politik v oblasti svobody, spravedlnosti a bezpečnosti;

44.  vyzývá členské státy EU, aby podepsaly a ratifikovaly základní úmluvy Rady Evropy a OSN o lidských právech a dodatkové opční protokoly, mimo jiné Evropskou sociální chartu (po revizi), Úmluvu o opatřeních proti obchodování s lidmi, Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin, Evropskou chartu regionálních a menšinových jazyků Rady Evropy, jakož i Úmluvu o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluvu OSN o postavení uprchlíků, Úmluvu OSN o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin, Úmluvu OSN o organizovaném zločinu a její dva protokoly o nedovoleném obchodování s lidmi a převaděčství, Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, Úmluvu OSN o právech dítěte a Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením; dále navrhuje, aby se v evropském legislativním procesu více braly v úvahu mezinárodní dokumenty a aby se na ně více odkazovalo;

45.  zdůrazňuje, že je potřeba věnovat řádnou pozornost rozličným mechanismům sledování OSN a poznatkům subjektů OSN zabývajících se lidskými právy, a navrhuje pečlivě se řídit jejich doporučeními, která se týkají členských států; poukazuje na důležitost Univerzálního periodického přezkumu Rady OSN pro lidská práva; doporučuje spolupráci s Úřadem vysokého komisaře OSN pro lidská práva a úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky; vítá otevření prvního evropského regionálního Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva;

46.  zdůrazňuje význam a aktivní práci Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) a zvláštních zástupců OBSE pro svobodu sdělovacích prostředků a boj proti obchodování s lidmi, jakož i práci vysokého komisaře pro národnostní menšiny;

47.  vyzývá členské státy zasedající v Radě bezpečnosti OSN, aby zajistily záruky procesních práv při zařazování předpokládaných teroristických skupin či jednotlivců na příslušné seznamy, jak to požaduje judikatura Soudního dvora;

Nejnaléhavější úkoly nové éry

48.  zdůrazňuje, že tato nová struktura bude hodnocena podle toho, jak efektivně přistupují odpovědné instituce k současným nejnaléhavějším záležitostem a nejčastěji se opakujícím případům porušování základních práv, a to jak ve členských státech, tak na úrovni EU, rovněž v souvislosti s jejich vnějšími vztahy;

49.  dále připomíná veškerá svá usnesení a rozpravy, i nálezy z misí roku 2009 o záležitostech základních práv, které ukázaly, že existuje mnoho nevyřešených otázek a specifických případů porušení základních práv, což vyžaduje okamžitý zákrok, střednědobé strategie a dlouhodobá řešení a další kroky ze strany orgánů EU; jako je například:

o
o   o

   ochrana čtyř základních svobod, které jsou základním úspěchem EU, se zvláštní pozorností věnovanou svobodě pohybu občanů EU,
   zajišťování práv všech osob nacházejících se na území EU bez ohledu na jejich občanství,
   zajištění právní jistoty a existence vhodných kontrolních mechanismů a vyvažovacích prvků zdravého demokratického systému,
   zajištění ochrany osobních údajů a soukromí, včetně shromažďování, zpracovávání, převodu a uchovávání finančních a osobních údajů, a to v rámci EU i mimo ni, v souladu se zásadami účelu, nutnosti a proporcionality práv na opravu a odvolání, a podpora správné rovnováhy mezi svobodou jednotlivce a kolektivní bezpečností, která je narušována novými formami terorismu a organizovaného zločinu,
   boj proti obchodování s lidmi – především se ženami a dětmi – což představuje jednu z forem otroctví; konstatuje, že přes právní předpisy EU a vnitrostátní právní předpisy a dlouholeté politické závazky, se odhaduje, že je do EU a v rámci EU pašováno ročně několik set tisíc osob, a zdůrazňuje, že je třeba dát boji proti této trestné činnosti větší naléhavost, včetně nově navrhované směrnice EU, která zahrnuje návrh na jmenování vnitrostátních zpravodajů pro monitorování provádění politiky boje proti pašování lidí na vnitrostátní úrovni,
   ochrana práv uprchlíků a migrantů, a zajištění toho, že řízení migračních toků v EU a jednání o dohodách o zpětném přebírání s třetími zeměmi nevystaví tyto jednotlivce riziku porušování lidských práv,
   ochrana práv obětí násilí, trestné činnosti, války a porušování lidských práv, oblast politiky, kde se vyžaduje uplatnění právních předpisů EU, aniž by se přestala věnovat pozornost a zdroje prevenci, boji se zločinci a teroristy a řešení hlavních příčin, poukazuje na veřejné konzultace EU o posílení práv obětí trestné činnosti a násilí, které byly zahájeny počátkem roku 2010, a očekává další návrhy Komise o praktických opatřeních na podporu obětí v soudním řízení; připomíná iniciativu členských států ohledně evropského ochranného příkazu s cílem zvýšit ochranu obětí pohybujících se mezi různými členskými státy EU, ale naléhavě vyzývá k právnímu vyjasnění jejích ustanovení,
   rozvíjení strategie EU v oblasti práv dítěte pomocí praktických opatření, která bojují proti zneužívání dítěte, sexuálnímu zneužívání a dětské pornografii, podporují bezpečnější používání internetu a odstraňují dětskou práci a chudobu, přičemž je třeba mít na paměti, že podle odhadů je 10 - 20 % dětí v Evropě v dětství sexuálně napadeno, že výzkumy ukazují, že se snižuje věk dětských obětí pornografie a že současné celosvětové ekonomické okolnosti hrozí tím, že se více dětí stane obětí dětské práce a / nebo chudoby,
   podpora azylových a imigračních politik EU v souladu s hodnotami a zásadami stanovenými ve Smlouvách, v Listině základních práv a v EÚLP,
   rozvoj strategie EU o právech osob s postižením, které jsou dosud diskriminovány v jejich sociálním profesním a kulturním životě,
   zákaz a odstranění všech forem diskriminace na základě článku 21 Listiny ve všech oblastech života, včetně etnického profilu, při současném zohlednění zavedené právní odpovědnosti a kompetencí,
   ochrana jazykové rozmanitosti jako kulturního bohatství Evropy, včetně menšinových jazyků,
   zákaz postihu za používání jiných jazyků, než je oficiální jazyk členského státu,
   boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení,
   vypracování akční strategie na úrovni EU zaměřené na posílení začleňování Romů a zařazení této otázky mezi hlavní body uplatňované evropské a národní, regionální a místní politiky a zavedení spolupráce mezi členskými státy a EU,
   zřízení celoevropského rámce pro procesní práva podezřelých v trestních řízeních,
   zajištění a podpora svobody tisku v Evropské unii, která se rok od roku zhoršuje, přičemž nejkřiklavější skutečností je koncentrace ve sdělovacích prostředcích, tlak na novináře a jejich práci a žalování novinářů bez vážných důvodů či zcela bezdůvodně,
   hodnocení stávajících readmisních dohod EU a hodnocení dopadu politik EU ve věci readmisních dohod na základní práva,
   podpora sociálního začleňování nejzranitelnějších osob pomocí vzdělávání a pozitivní akce, včetně vězňů nebo bývalých vězňů a osob vykonávajících alternativní tresty, kromě jakýchkoli dalších opatření, která podporují jejich sociální rehabilitaci,
   právo na vzdělání pro všechny,
   ochrana přistěhovalců, zejména žadatelů o azyl,
   podpora občanské společnosti s cílem podpořit transparentní a pravidelnou diskusi o základních právech a zajistit tak jejich co nejširší ochranu,
   boj se všemi formami rasismu, xenofobie a antisemitismu,
   podpora většího mezináboženského a mezikulturního porozumění, s cílem zdokonalit evropský integrační proces,
   ochrana práv nelegálních přistěhovalců v EU,
   ochrana svobody projevu a svobody, nezávislosti a pluralismu všech sdělovacích prostředků a tisku i svobodného toku informací,
   ochrana svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání před jakýmkoli porušováním, jelikož to představuje základní právo zakotvené v článku 10 Listiny, což zahrnuje svobodu projevovat své náboženské vyznání nebo přesvědčení veřejně nebo soukromě;

50.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemí, Spojeným národům, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

(1) CM(2007)74.
(2) Úř. věst. C 46 E, 24.2.2010, s. 48.
(3) Úř. věst. C 287 E, 29.11.2007, s. 309.
(4) Dokument Rady 14901/05 ze dne 24.11.2005.

Právní upozornění - Ochrana soukromí