Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2009/2161(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0344/2010

Testi mressqa :

A7-0344/2010

Dibattiti :

PV 14/12/2010 - 5
CRE 14/12/2010 - 5

Votazzjonijiet :

Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2010)0483

Testi adottati
PDF 363kWORD 123k
L-Erbgħa, 15 ta' Diċembru 2010 - Strasburgu
Id-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2009) - Implimentazzjoni effikaċi wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona
P7_TA(2010)0483A7-0344/2010

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Diċembru 2010 dwar il-qagħda tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2009) – implimentazzjoni effikaċi wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona (2009/2161 (INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-preambolu tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, b'mod partikulari t-tieni u mir-raba' sas-seba' inċiżi,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3(3) it-tieni inċiż, 6 u 7 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea tas-7 ta' Diċembru 2000, kif ipproklamata fit-12 ta' Diċembru 2007 fi Strasburgu,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali (KEDB),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Istrateġija għall-implimentazzjoni effikaċi tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali mill-Unjoni Ewropea (COM(2010)0573),

–  wara li kkunsidra l-konvenzjonijiet relatati kollha u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa u tan-Nazzjonijiet Uniti, inklużi l-korpi speċjalizzati ta' monitoraġġ, fil-qasam tad-drittijiet fundamentali,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjonijiet u l-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QTĠ) u tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB),

–  wara li kkunsidra l-Memorandum ta' Ftehim bejn il-Kunsill tal-Ewropa u l-Unjoni Ewropea(1),

–  wara li kkunsidra l-Programm ta' Stokkolma – Ewropa miftuħa u sigura għas-servizz u l-protezzjoni taċ-ċittadini,

–  wara li kkunsidra l-attività u r-rapporti annwali tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA),

–  wara li kkunsidra r-rapporti tal-NGOs dwar id-drittijiet tal-bniedem,

–  wara li kkunsidra s-smigħ pubbliku organizzat mill-Parlament Ewropew fil-21 u t-22 ta' Ġunju 2010 dwar l-impatt tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali fl-iżvilupp ta' żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja Ewropea (AFSJ),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Jannar 2009 dwar il-qagħda tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2004-2008)(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A7-0344/2010),

A.  billi l-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jibbaża l-Unjoni fuq komunità ta' valuri indiviżibbli u universali ta' rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l- ugwaljanza, is-solidarjetà, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, għall-persuni kollha li jgħixu fit-territorju tal-Unjoni Ewropea, inklużi dawk li jagħmlu parti minn minoranzi; billi s-salvagwardja u l-promozzjoni b'mod effettiv tad-drittijiet għandhom ikunu objettiv ġenerali tal-politiki Ewropej kollha, inkluż id-dimensjoni esterna tagħhom, u kundizzjoni essenzjali għall-konsolidazzjoni tal-Unjoni Ewropea li tikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-paċi, il-valuri u l-prinċipji relatati mad-drittijiet tal-bniedem u mal-libertajiet fundamentali u l-ġid tal-popli,

B.  billi d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona ħoloq sitwazzjoni ġdida fl-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem biex b'hekk il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali (“il-Karta”) issir legalment vinkolanti u valuri bażiċi jinbidlu fi drittijiet konkreti; billi mill-adozzjoni tagħha l-Karta saret sors ta' inspirazzjoni għall-każistika tal-qrati Ewropej; billi l-Kummissjoni ppubblikat rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Karta, filwaqt li l-promozzjoni u l-implimentazzjoni tad-drittijiet fundamentali bbażati fuq il-Karta għandhom jiġu koperti permezz tar-rapporti annwali tal-FRA,

C.  billi għandha tiġi żviluppata, promossa u msaħħa kultura reali tad-drittijiet fundamentali kemm fl-istituzzjonijiet tal-UE u kemm fl-Istati Membri, b'mod partikolari meta japplikaw u jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni kemm internament kif ukoll fir-relazzjonijiet mal-pajjiżi terzi,

D.  billi, skont ir-Regoli ta' proċedura tiegħu, il-Parlament Ewropew jista' jindirizza, jeżamina u jivvaluta s-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fuq bażi annwali u jagħmel rakkomandazzjonijiet,

L-istruttura l-ġdida tad-drittijiet fundamentali wara t-Trattat ta' Lisbona

1.  Jenfasizza li l-protezzjoni u l-promozzjoni effikaċi tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali jikkostitwixxu l-qalba tad-demokrazija u l-istat tad-dritt fl-UE u kundizzjoni essenzjali tal-konsolidazzjoni taż-żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja Ewropea u jeħtieġu azzjonijiet f'diversi livelli (livell internazzjonali, Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali); jenfasizza, barra minn hekk, ir-rwol li jista' jkollhom l-awtoritajiet reġjonali u lokali fl-implimentazzjoni konkreta u fil-promozzjoni ta' dawn id-drittijiet; għalhekk jitlob lill-istituzzjonijiet kollha tal-UE u l-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri biex jibnu fuq il-qafas istituzzjonali u legali ġdid li nħoloq mit-Trattat ta' Lisbona sabiex ifasslu politika interna komprensiva dwar id-drittijiet tal-bniedem għall-Unjoni li tiżgura mekkaniżmi effikaċi ta' kontabilità kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll dak tal-UE biex jiġi indirizzati l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem;

2.  Jiġbed l-attenzjoni għar-riżoluzzjonijiet tiegħu, kif ukoll għall-mistoqsijiet orali b'dibattitu tiegħu u s-sejbiet minn żjarat fl-2009 dwar każijiet konkreti ta' drittijiet fundamentali, bħalma huma dwar l-privatezza, id-dinjità personali u l-protezzjoni tad-data, il-projbizzjoni tat-tortura, il-libertà tal-ħsieb, il-kuxjenza u r-reliġjon, il-libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni, il-libertà tal-istampa u l-midja, in-nondiskriminazzjoni, l-użu ta' lingwi ta' minoranzi, dwar is-sitwazzjoni tar-Roma u l-moviment ħieles, dwar in-nisa tar- Roma, dwar id-diskriminazzjoni kontra ż-żwieġ jew fi sħubija ċivili bejn persuni tal-istess sess, dwar il-minorenni, iċ-ċentri ta' detenzjoni għall-immigranti u dwar l-allegat detenzjoni illegali ta' priġunieti skont il-programm ta' rendizzjoni tas-CIA; jenfasizza li dawn ir-riżoluzzjonijiet kollha jirriflettu l-valuri integrati fil-Karta, juru l-impenn ċar tagħha favur il-protezzjoni ta' kuljum tad-drittijiet fundamentali, u jibagħtu messaġġi politiċi lill-individwi kollha fl-UE, lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-UE kif ukoll is-sħab internazzjonali;

3.  Jiddispjaċih li l-Kunsill u l-Kummissjoni ma segwew l-ebda rakkomandazzjoni li hemm fir-rapport tal-Parlament Ewropew tal-2007 dwar l-allegat użu tal-pajjiżi Ewropej mis-CIA għall-ġarr u ż-żamma illegali ta' priġunieri(3) u lanqas ma qasmu l-informazzjoni mal-Parlament Ewropew dwar id-diskussjonijiet bejn l-UE u l-Istati Unit fuq dan is-suġġett;

4.  Iqis neċessarju li ssir riflessjoni dwar l-iżviluppi fir-rigward tal-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fil-perjodu wara t-Trattat ta' Lisbona u, f'dan il-kuntest, għandu l-ħsieb li din ir-riżoluzzjoni tiċċara r-rwol li kull istituzzjoni u mekkaniżmu għandu jkollhom fl-istruttura Ewropea l-ġdida tad-drittijiet fundamentali;

5.  Itenni li d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fl-1 ta' Diċembru 2009 biddel b'mod fundamentali d-dehra tal-UE, li għandha tistabbilixxi dejjem iktar lilha nnifisha bħala komunità ta' valuri u prinċipji komuni; b'hekk jilqa' s-sistema l-ġdida b'aktar minn livell wieħed tal-UE ta' protezzjoni tad-drittijiet fundamentali li titnissel minn sorsi multipli u tiġi infurzata permezz ta' diversi mekkaniżmi, inkluż il-Karta li hija legalment vinkolanti; id-drittijiet garantiti bil-QEDB, li r-rikonoxximent tagħha joħroġ mill-obbligu tal-Unjoni li taċċedi għall-KEDB; u d-drittijiet ibbażati fuq it-tradizzjonijiet kostituzzjonali tal-Istati Membri u l-interpretazzjoni tagħhom skont il-ġurisprudenza tal-QEDB u l-QTĠ;

6.  Jafferma mill-ġdid li l-Karta għandha l-istess valur legali bħat-Trattati u tirrapreżenta l-kodifikazzjoni l-iktar moderna tad-drittijiet fundamentali, filwaqt li toffri bilanċ tajjeb bejn id-drittijiet u s-solidarjetà u tinkludi fiha kemm drittijiet ċivili, politiċi, ekonomiċi, soċjali u kulturali kif ukoll drittijiet “tat-tielet ġenerazzjoni” (jiġifieri d-drittijiet ta' amministrazzjoni tajba, il-libertà tal-informazzjoni, ambjent b'saħħtu u protezzjoni tal-konsumatur); iqis li l-UE għandha tiżviluppa qafas regolatorju biex tipproteġi lil persuni minn abbużi tad-drittijiet fundamentali min-negozji;

7.  Jenfasizza li l-inkorporazzjoni tal-Karta fil-liġi primarja tal-UE, filwaqt li ma testendix il-kompetenzi tal-Unjoni u hi konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif definit fl-Artikolu 51 tagħha, toħloq responsabilitajiet ġodda għall-istituzzjonijiet ta' implimentazzjoni u teħid ta' deċiżjonijiet, kif ukoll għall-Istati Membri meta jkunu qed jimplimentaw il-leġiżlazzjoni tal-UE fil-livell nazzjonali, u li d-dispożizzjonijiet tal-Karta għalhekk saru infurzabbli direttament mill-qrati Ewropej u nazzjonali; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jżidu l-koerenza fost il-korpi varji tagħhom responsabbli għas-sorveljanza u l-implimentazzjoni, bl-għan li jkun hemm applikazzjoni effettiva tal-qafas komprensiv stabbilit u biex jiġi rinforzat mekkaniżmu ta' monitoraġġ madwar l-UE kollha, kif ukoll sistema ta' twissija bikrija bħar-Reviżjoni Perjodika Universali;

8.  Ifakkar li r-rispett tal-valuri ċentrali tal-UE u l-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali jikkostitwixxu bażi komuni fir-relazzjonijiet tal-Unjoni ma' pajjiżi terzi, u jenfasizza li l-UE hi marbuta mal-Karta wkoll f'dan ir-rigward; ifakkar f'dan ir-rigward li l-promozzjoni tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt timxi id f'id mar-rispett, il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali; jenfasizza l-fatt li, fl-istruttura istituzzjonali l-ġdida tal-UE, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) jista' joffri biss opportunità li tiżdied il-koerenza u l-effikaċja fl-isfera tal-isforzi tal-politika esterna biex jiġu promossi d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija jekk ikun maqbul approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem fir-rigward tal-istruttura, ir-riżorsi u l-attivitajiet; jenfasizza li l-Unjoni għandha rwol ewlieni fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja; f'dan ir-rigward, jitlob li l-UE tiżgura l-effikaċja tal-klawsoli tad-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet internazzjonali u biex tqis il-prinċipji tal-Karta meta tidħol fi ftehimiet ma' pajjiżi terzi, kif ukoll biex iżżomm il-koerenza bejn il-politika interna u esterna tagħha dwar id-drittijiet tal-bniedem;

9.  Jafferma mill-ġdid li l-adeżjoni tal-UE għall-KEDB se tikkostitwixxi l-livell minimu ta' protezzjoni għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali fl-Ewropa u tipprovdi mekkaniżmu addizzjonali għall-infurzar tad-drittijiet tal-bniedem, jiġifieri l-possibilità ta' tressiq ta' lment quddiem il-QEDB fir-rigward ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem li jirriżulta minn min-naħa ta' istituzzjoni tal-UE jew ta' Stat Membru fl-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE, li jaqa' fil-mandat tal-KEDB; u li l-każistika tal-QEDB għalhekk ser tipprovdu kontribut għall-azzjoni attwali u futura tal-UE għar-rispett għal, u l-promozzjoni tal-libertajiet fundamentali fl-oqsma tal-libertajiet ċivili, il-ġustizzja u l-intern, minbarra l-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja f'dan il-qasam;

10.  Jistieden lill-Istati Membri tal-UE u tal-Kunsill tal-Ewropa biex jesprimu l-impenn politiku ċar tagħhom u r-rieda tagħhom biex jappoġġaw il-proċess ta' adeżjoni filwaqt li jenfasizza l-ħtieġa għal konsultazzjoni xierqa mal-partijiet interessati rilevanti kollha; jistieden lill-Kummissjoni tiffinalizza l-konsultazzjonijiet interni tagħha, kif ukoll in-negozjati mal-Kunsill tal-Ewropa, billi ssib soluzzjonijiet adegwati għall-kwistjonijiet tekniċi ewlenin sabiex jitlesta l-proċess ta' adeżjoni fi żmien raġonevoli u sabiex jiġi żgurat l-ogħla livell possibbli ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa;

11.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jqajmu kuxjenza dwar il-benefiċċji tal-adezjoni għall-KEDB u tar-rekwiżiti kollha li jridu jiġu ssodisfati mill-applikanti, billi jiżviluppaw linji gwida dwar l-applikazzjoni adegwata u l-effetti ta' dan il-mekkaniżmu addizzjonali sabiex jiġi żgurat li dan ikun jista' jintuża b'mod effiċjenti u effikaċi, kif ukoll billi jiġi inkluż taħriġ tal-ħaddiema professjonisti rilevanti kollha;

12.  Jilqa“, barra minn hekk, l-obbligi ġenerali ġodda maħluqa bit-Trattat ta' Lisbona tal-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u d-diskriminazzjoni u tal-promozzjoni tal-protezzjoni u l-ġustizzja soċjali, l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, ir-rispett għall-ħajja privata u tal-familja, is-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal, u biex tiġi żviluppata politika komuni dwar l-ażil u l-immigrazzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar ta' persuni, kif ukoll ir-referenza espliċita tiegħu għall-persuni li jagħmlu parti minn minoranzi, li tirrifletti valur fundamentali ieħor tal-Unjoni; jilqa” l-fatt li l-Unjoni kisbet personalità legali li tippermettilha taċċedi għat-trattati internazzjonali, it-titjib tal-protezzjoni ġudizzjarja bl-estensjoni tal-ġurisdizzjoni tal-QTĠ għal oqsma ta' relevanza ovvja għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali, bħalma huma l-oqsma tal-pulizija u l-koperazzjoni ġudizzjarja fil-liġi kriminali, it-tisħiħ tar-rwol tal-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet Ewropew, speċjalment fil-valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-politika tal-UE fiż-żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, u r-rwol ikbar taċ-ċittadini Ewropej, li issa ingħataw is-setgħa li jniedu leġiżlazzjoni tal-UE permezz tal-Inizjattiva Ewropea taċ-Ċittadini, u l-obbligu biex jiżamm djalogu miftuħ, trasparenti u regolari mal-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi u s-soċjetŕ ċivili (L-Artikolu 11(2) TUE);

13.  Jitlob implimentazzjoni sħiħa u konsistenti b'konformità mal-liġi internazzjonali u Ewropea tad-drittijiet tal-bniedem tal-Programm ta' Stokkolma, li jaqleb l-obbligi u l-prinċipji li joħorġu mit-Trattat għall-prattika billi jistabbilixxi l-linji gwida strateġiċi għaż-żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja;

Istituzzjonijiet li qed jimplimentaw l-istruttura l-ġdida tad-drittijiet fundamentali

14.  Iqis li l-istituzzjonijiet Ewropej ta' sikwit aġixxew b'mod parallel fil-qasam tal-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali u għalhekk jitlob li ssir riflessjoni dwar azzjonijiet li saru u għal titjib fil-kooperazzjoni bejn dawk l-istituzzjonijiet, bħal kooperazzjoni interistituzzjonali stabbilita għall-monitoraġġ annwali tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-UE, sabiex kull istituzzjoni tkun tista' tikkontribwixxi għar-reaaporti tal-istituzzjonijiet l-oħra;

15.  Jinnota l-ħolqien ta' portafoll ġdid fil-Kummissjoni għall-Ġustizzja, id-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza bħala indikazzjoni tal-impenn tagħha biex iżżid l-isforzi fil-qasam tal-libertajiet u d-drittijiet fundamentali u bħala reazzjoni pożittiva għat-talbiet ripetuti tal-Parlament f'dan ir-rigward; diviżjoni bħal din bejn il-ġustizzja u s-sigurtà m'għandhiex tirrinforza d-dikotomija żbaljata bejn il-ħtieġa biex jiġu protetti d-drittijiet tal-bniedem tal-bnedmin kollha u l-ħtieġa biex tiġi assigurata l-garanzija tas-sigurtà tagħhom; il-Kummissarju l-ġdid għandu jagħti attenzjoni partikulari lill-politiki tal-UE biex jikkumbattu l-imigrazzjoni irregolari u t-terroriżmu u l-appoġġ sħiħ mill-Kulleġġ tal-Kummissarji huwa kruċjali biex jippermetti lill-Kummissarju l-ġdid ikun ta' importanza kbira;

16.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel l-2013 s-Sena Ewropea taċ-Ċittadinanza sabiex tagħti imbuttatura lid-dibattitu dwar iċ-ċittadinanza Ewropea u tinforma liċ-ċittadini tal-UE bid-drittijiet tagħhom, b'mod partikolari d-drittijiet il-ġodda li jirriżultaw mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona;

17.  Jistenna azzjonijiet konkreti mill-Kummissarju l-ġdid responsabbli, b'konformità mal-intenzjonijiet diġà ddikjarati: partikolarment u bl-aktar mod importanti, jilqa' l-impenn li tiġi introdotta valutazzjoni tal-impatt fuq id-drittijiet fundamentali tal-proposti leġiżlattivi ġodda kollha; li jissorvelja l-proċess leġiżlattiv sabiex jiżgura li t-testi emerġenti finali jkunu konformi mal-Karta; u li japplika politika ta' “tolleranza żero” fir-rigward ta' ksur tal-Karta, billi jitwettqu investigazzjonijiet komprensivi u filwaqt li jniedi proċedimenti ta' ksur meta l-Istati Membri jiksru l-obbligi tagħhom tad-drittijiet tal-bniedem fl-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE; u biex jiġi assigurat li ċ-ċittadini tal-UE jkunu informati b'mod xieraq dwar l-istruttura tad-drittijiet fundamentali ġodda; jitlob li jkun hemm segwitu għall-Komunikazzjoni tal-2003 dwar l-Artikolu 7 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea COM(2003)0606 biex jiġi definit mod trasparenti u koerenti biex jiġi indirizzat il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u biex isir użu rilevanti tal-Artikolu 7 tal-istess Trattat abbażi tal-istruttura l-ġdida tad-drittijiet fundamentali;

18.  Ifakkar lill-Kummissjoni tissorvelja l-proposti leġiżlattivi ġodda kollha biex tara li jkunu konformi mal-Karta, u biex tivverifika l-istrumenti eżistenti f'dan ir-rigward; jissuġġerixxi li l-valutazzjonijiet tal-impatt li jakkumpanjaw il-proposti tal-Kummissjoni għandhom jindikaw b'mod ċar jekk dawn il-proposti jikkonformawx mal-Karta, sabiex din il-kunsiderazzjoni ssir parti integrali tal-preżentazzjoni tal-proposti leġiżlattivi; ifakkar lill-Kummissjoni fil-kompitu espliċitu tagħha biex tinvolvi l-partijiet konċernati permezz ta' konsultazzjonijiet wiesgħa sabiex jiġu assigurati l-koerenza u t-trasparenza fl-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea (l-Artikolu 11(3) TUE); jenfasizza f'dan ir-rigward l-importanza tal-Pjattaforma tal-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali bħala riżorsa sinifikanti biex jiġi ssodisfat dan il-kompitu;

19.  Ifakkar lill-Kummissjoni biex twettaq investigazzjonijiet oġġettivi u tibda proċedimenti ta' ksur, biex b'hekk jiġu evitati standards doppji, kull meta Stat Membru, fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE, jikser id-drittijiet imħaddna f'din il-Karta; barra minn hekk, ifakkar lill-Kummissjoni titlob lill-Istati Membri jipprovdu fatti affidabbli u tiġbor l-informazzjoni wkoll minn sorsi mhux governattivi, kif ukoll titlob lill-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali u korpi oħra tad-drittijiet tal-bniedem biex jagħtu l-kontribut tagħhom;

20.  Jiġbed l-attenzjoni għall-qawmien riċenti ta' nazzjonaliżmu, ksenofobija u diskriminazzjoni f'uħud mill-Istati Membri u jenfasizza r-rwol ċentrali li l-Kummissjoni għandha tieħu sabiex tevita u tiġġieled dan il-ksur possibbli tad-drittijiet fundamentali;

21.  Jenfasizza l-importanza tas-sorveljanza annwali tal-Kummissjoni fir-rigward tal-konformità mal-Karta, u jinnota li r-rapporti ta' monitoraġġ tagħha għandu jkun fihom valutazzjoni tal-implimentazzjoni tad-drittijiet iggarantiti, valutazzjoni tal-kwistjonijiet l-aktar kontenzjużi u s-sitwazzjoni tal-gruppi l-iktar vulnerabbli fl-Unjoni, lakuni eżistenti fil-protezzjoni, xejriet ewlenin u problemi strutturali fil-livell nazzjonali u tal-UE, bil-ħsieb li jiġu proposti inizjattivi u miżuri konkreti, u jirrakkomanda t-tixrid ta' prattika tajba fost l-Istati Membri;

22.  Jilqa' l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Istrateġija għall-implimentazzjoni effettiva tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali mill-Unjoni Ewropea billi tirreferi fost l-oħrajn għall-approċċ tagħha ta' prevenzjoni fl-implimentazzjoni effettiva, l-importanza tat-taħriġ intern dwar id-drittijiet fundamentali, u l-kontroll sistematiku tal-aspett tad-drittijiet fundamentali tal-evalwazzjonijiet tal-impatt tal-Kummissjoni mill-Bord tal-Evalwazzjoni tal-Impatt, kif ukoll il-miżuri ta' komunikazzjoni mmirati mfassla għad-diversi sitwazzjonijiet meħtieġa f'dan ir-rigward; barra minn hekk, jilqa' l-enfasi tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq rigward l-importanza tal-kriterji politiċi għall-adezjoni stabbiliti mill-Kunsill Ewropew ta' Kopenħagen tal-1993 li kien jesiġi pajjiżi kandidati li jkollhom istituzzjonijiet stabbli li jiggarantixxu d-demokrazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet tal-bniedem u r-rispett għal u l-protezzjoni tal-minoranzi; il-preservazzjoni ta' dan il-kriterju tkun tappoġġja l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Istati Membri futuri;

23.  Jistieden lill-Kummissjoni tinforza l-valuri u l-prinċipji mħaddna fit-Trattat u l-Karta kif ukoll l-istrateġija stipulata fil-Programm ta' Stokkolma permezz ta' proposti leġiżlattivi konkreti filwaqt li tikkunsidra l-ġurisprudenza tal-QEDB meta tkun qed twettaq dawn l-attivitajiet; barra minn hekk, jitlob il-“Lisbonizzazzjoni” tal-acquis attwali fil-qasam tal-pulizija u l-kooperazzjoni ġudizzjarja u t-tisħiħ tar-responsabilità demokratika fiż-żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja;

24.  Jissuġġerixxi t-twaqqif ta' relazzjoni ta' ħidma bejn l-Kummissarji responsabbli għall-Ġustizzja, id-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza u l-Intern u l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern tal-Parlament, billi l-Kummissarji jiġu mistiedna b'mod regolari għall-skambju ta' opinjonijiet dwar kwistjonijiet u żviluppi attwali relatati mad-drittijiet fundamentali;

25.  Jenfasizza li l-Parlament Ewropew ukoll għandu jsaħħaħ il-valutazzjoni awtonoma tal-impatt dwar id-drittijiet fundamentali f'relazzjoni mal-proposti u l-emendi leġiżlattivi taħt eżami fil-proċess leġiżlattiv biex issir aktar sistematika, l-aktar billi jkabbru l-possibilitajiet attwalment previsti bir-Regola 36 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar ir-rispett għall-Karta u biex titlob għall-opinjonijiet tas-Servizz Legali dwar kwistjonijiet legali rigward kwistjonijiet tad-drittijiet fundamentali fl-UE;

26.  Jistieden lill-Kunsill jadatta għall-bidliet meħtieġa bit-Trattat u jikkonforma mal-Karta meta jkun qed jilleġiżla; għalhekk jilqa' t-twaqqif ta' Grupp ta' Ħidma permanenti tal-Kunsill dwar id-Drittijiet Fundamentali, id-Drittijiet taċ-Ċittadini u l-Moviment Liberu tal-Persuni u jenfasizza l-importanza li dan il-korp il-ġdid ikollu mandat wiesa' biex jinkludi kwistjonijiet marbuta mad-drittijiet fundamentali mal-UE u l-Istati Membri rilevanti u jipprovdi forum għal skambju ta' opinjonijiet tal-Kunsill dwar kwistjonijiet interni tad-drittijiet tal-bniedem u għall-ħidma ma' dan il-kor il-ġdid sabiex il-ħidma ta' dan il-korp il-ġdid tkun trasparenti u effiċjenti, ukoll b'rabta mal-Parlament Ewropew;

27.  Jafferma mill-ġdid il-ftehim interistituzzjonali Approċċ Komuni għall-Valutazzjoni tal-Impatt(4) imsemmi fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Istrateġija għall-implimentazzjoni effettiva tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali mill-Unjoni Ewropea, li tiddikjara li l-Parlament u l-Kunsill huma responsabbli biex jivvalutaw l-impatt tal-emendi tagħhom stess;

28.  Jistieden lill-Kunsill jassigura li l-Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill dwar id-Drittijiet Fundamentali, id-Drittijiet taċ-Ċittadini u l-Moviment Liberu tal-Persuni (FREMP) ikollu mandat wiesa' li jkun jista' jinkludi, pereżempju s-setgħa li jiddiskuti u jwieġeb b'mod uffiċjali għar-rapporti tal-FRA (barra mir-rakkomandazzjonijiet tal-korpi, proċeduri u miżuri speċjali tat-trattat tan-NU), li jivvaluta l-impatt estern tad-drittijiet tal-bniedem tal-istrumenti u l-politiki tal-UE, f'koordinazzjoni mal-Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (COHOM), li jassigura koordinazzjoni mal-aġenziji bla mandat tad-drittijiet tal-bniedem iżda b'impatt tad-drittijiet tal-bniedem (pereżempju l-EIB jew il-FRONTEX), li jeżamina l-firma, ir-ratifikazzjoni u l-konformità tal-UE u tal-Istati Membri mal-istrumenti internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u li jipprovdi forum għall-iskambji tal-Kunsill dwar kwistjonijiet interni tad-dritttijiet tal-bniedem;

29.  Jitlob għar-rispett tad-dritt tiegħu għal skrutinju demokratiku abbażi tat-trattati; jinsisti dwar in-neċessità li jissaħħu t-trasparenza u l-aċċess għad-dokumenti bejn l-istituzzjonijiet tal-UE, sabiex tkun żviluppata kooperazzjoni interistituzzjonali iktar effikaċi, inkluża r-responsabbiltà dwar il-kwistjonijiet relatati mad-drittijiet fundamentali; jenfasizza r-rwol tiegħu fis-segwitu tar-riżoluzzjonijiet tiegħu relatati mad-drittijiet fundamentali fl-UE u r-rwol tiegħu fl-evalwazzjoni tax-xogħol li jsir minn istituzzjonijiet oħra tal-UE f'termini tal-azzjonijiet tagħhom jew in-nuqqas ta' azzjoni meta jivvalutaw l-iżviluppi fil-qasam (eż. permezz ta' rapporti annwali), b'kombinazzjoni ma' messaġġi politiċi b'approċċ ibbażat fuq il-fatti; jenfasizza d-dritt tiegħu, skont l-Artikolu 218(10) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE, biex ikun infurmat immedjatament u bis-sħiħ fl-istadji kollha tal-proċedura għall-konklużjoni ta' ftehimiet internazzjonali bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali;

30.  Jafferma mill-ġdid il-fatt tar-rwol imkabbar tal-QTĠ fir-rigward tal-iżgurar li l-istituzzjonijiet tal-UE, l-aġenziji u l-Istati Membri kollha li jkunu qed jimplementaw il-liġi tal-UE jirrispettaw il-Karta kif xieraq, u jinnota li dan se jagħti lok sabiex il-QTĠ ssaħħaħ u tkompli tiżviluppa l-każistika tagħha dwar id-drittijiet fundamentali; jenfasizza l-bżonn ta' kooperazzjoni stabbilita bejn il-qrati nazzjonali, il-QTĠ u l-QEDB sabiex jitkattar l-iżvilupp ta' sistema koerenti ta' każistika f'dan il-qasam;

31.  Jenfasizza r-rwol tal-FRA fl-osservazzjoni kontinwa tas-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fi ħdan l-Unjoni u l-implikazzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona f'dan il-qasam, billi tipprovdi analiżi, għajnuna u għarfien espert, kompitu li jeħtieġ il-kwalità, l-oġġettività, l-imparzjalità effikaċi u t-trasparenza; jitlob lill-Kummissjoni tirrevedi u ssaħħaħ il-mandat tal-FRA sabiex iġġib xogħolha konformi mar-rekwiżiti l-ġodda bbażati fuq it-Trattat ta' Lisbona u l-Karta, jindika li, fi żmien il-mandat rivedut, ir-rwol ta' monitoraġġ tal-FRA għandu jiġi estiż għall-pajjiżi għall-adeżjoni; għalhekk huma meħtieġa riżorsi xierqa għaż-żieda fil-kompiti wara l-implimentazzjoni tal-Karta; itenni t-talba tiegħu li jkun assoċjat b'mod sħiħ fir-reviżjoni tal-programm multiannwali tal-FRA; jilqa' l-inklużjoni ta' Anness fir-rapport annwali tal-FRA, li jindika r-ratifika mill-Istati Membri ta' strumenti internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem;

32.  Jenfasizza li l-kompitu ewlieni tal-FRA huwa li tipprovdi lill-istituzzjonijiet li jieħdu d-deċiżjonijiet b'fatti u data dwar il-kwistjonijiet relatati mad-drittijiet fundamentali u li, għal dan il-għan, tiġbor u tanalizza informazzjoni u data, kif ukoll tqajjem kuxjenza billi twettaq riċerka u stħarriġ xjentifiċi bbażati fuq metodoloġiji ta' reqqa, tippubblika rapporti tematiċi u annwali, tinnetwerkja u tippromwovi d-djalogu mas-soċjetà ċivili; jilqa' r-rapport annwali 2009 tagħha kif ukoll l-approċċ tagħha fejn tipprovdi ħarsa ġenerali komparattiva u tiġbed l-attenzjoni għall-prattiki tajbin fis-27 Stat Membru;

33.  Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE li jieħdu d-deċiżjonijiet sabiex jużaw id-data u l-fatti pprovduti mill-FRA matul l-istadju preparatorju ta' attività leġiżlattiva, fil-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet u/jew ta' sorveljanza u li jkunu f'kooperazzjoni kostanti u mill-qrib mal-FRA, filwaqt li jinvolvu l-Pjattaforma tal-NGO tagħha;

34.  Jistieden lill-aġenziji Ewropej kollha, biex iżommu l-impenn tagħhom għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali u biex jintegraw l-approċċ tad-drittijiet fundamentali fl-attivitajiet kollha tagħhom; barra minn hekk jitlob li l-UE tiżgura r-responsabbiltà legali sħiħa tal-aġenziji tagħha f'dan ir-rigward;

35.  Huwa tal-opinjoni li l-FRONTEX għandha tistabbilixxi kooperazzjoni strutturata mal-aġenziji li jittrattaw id-drittijiet fundamentali jew migranti jew l-ażil u l-UNHCR, sabiex jiffaċilitaw l-operazzjonijiet li għandhom implikazzjonijiet għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem; jilqa' l-ftehim ta' kooperazzjoni bejn il-FRONTEX u l-FRA ffirmat fl-2010;

36.  Jenfasizza l-fatt li l-UE u l-Istati Membri għandhom obbligi kondiviżi fil-qasam tal-implimentazzjoni u/jew l-infurzar tad-drittijiet tal-bniedem u dawk fundamentali, fl-isferi ta' responsabilità rispettivi tagħhom, skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà, u li din ir-responsabilità u l-kompetenza kondiviżi jirrappreżentaw opportunità u obbligu min-naħa tal-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE; jenfasizza r-rwol imkabbar tal-parlamenti nazzjonali pprovdut bit-Trattat ta' Lisbona u jappoġġa l-istabbiliment ta' djalogu formali kontinwu bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali;

37.  Ifakkar lill-Istati Membri fid-dmir tagħhom li jipprovdu lill-Kummissjoni, bħala gwardjan tal-trattati, b'fatti u data affidabbli, meta tintalab;

38.  Jenfasizza l-importanza tal-korpi ġudizzjarji fl-Istati Membri, li għandhom rwol ewlieni fl-infurzar tal-konformità mad-drittijiet tal-bniedem u l-infurzar tad-drittijiet fundamentali, u għalhekk iħeġġeġ li jiġi appoġġjat aċċess faċli għall-qrati u l-proċeduri b'limitu ta' ħin raġonevoli bħala mezz biex tissaħħaħ il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali u tal-bniedem; iħeġġeġ lill-Istati Membri jagħmlu sforz fir-rigward tat-taħriġ kontinwu tal-imħallfin nazzjonali dwar il-libertajiet u d-drittijiet fundamentali, inklużi l-aspetti ġodda f'dan il-qasam wara t-Trattat ta' Lisbona;

39.  Jemmen li l-azzjoni tal-UE m'għandhiex tindirizza biss il-ksur tad-drittijiet fundamentali wara li jkunu twettqu, iżda għandha tfittex li tipprevenihom; konsegwentement jitlob li ssir riflessjoni dwar mekkaniżmi biex ksur potenzjali tad-drittijiet fundamentali fl-UE u fl-Istati Membri tagħha jiġu identifikati kmieni, dwar iffriżar temporanju tal-miżuri li jikkostitwixxu tali ksur, dwar proċeduri legali aċċellerati biex jiġi determinat jekk miżura hix kuntrarja għad-drittijiet fundamentali tal-UE u għal sanzjonijiet fil-każ li dawn il-miżuri jkunu madankollu implimentati kuntrarju għal-liġi tal-UE;

40.  Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jirdoppjaw l-isforzi tagħhom bl-għan li jinfurmaw sew u jqajmu l-kuxjenza pubblika, minħabba li d-drittijiet fundamentali jistgħu jiġu protetti aħjar jekk l-individwi nfushom ikunu konxji mid-drittijiet tagħhom u l-mekkaniżmi disponibbli għall-protezzjoni tagħhom; jitlob użu attiv tal-korpi ċivili u l-NGOs relevanti għaż-żamma ta' relazzjoni ta' ħidma kontinwa ma' dawn il-korpi fl-implimentazzjoni tal-istruttura l-ġdida tad-drittijiet fundamentali u meta tkun qed tittieħed azzjoni dwar każijiet speċifiċi;

41.  Jafferma mill-ġdid id-dritt tagħha li kull sena toħroġ rapport dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-UE, li jindirizza l-kwistjoni tad-drittijiet fundamentali mal-istituzzjonijiet tal-UE, aġenziji jew Stati Membri jekk ikun meħtieġ;

Kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet internazzjonali fl-istruttura l-ġdida tad-drittijiet fundamentali

42.  Jissuġġerixxi li jinstabu modijiet għall-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE biex issir kooperazzjoni aħjar mal-organizzazzjonijiet internazzjonali impenjati favur il-libertajiet u d-drittijiet fundamentali, u li jsir użu aħjar u direzzjonat b'mod aktar effikaċi tar-riżultati tal-esperjenza f'dan il-qasam;

43.  Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE jisfruttaw il-potenzjal sħiħ tal-Memorandum ta' Ftehim bejn il-Kunsill tal-Ewropa u l-UE, fl-interessi ta' konsistenza u sinerġija ikbar fil-livell Ewropew, u jissuġġerixxi li jsir użu aħjar tal-kompetenzi tal-mekkaniżmi, l-istandards u r-riżultati ta' sorveljanza tad-drittijiet tal-bniedem żviluppati mill-Kunsill tal-Ewropa, biex b'hekk jiġi evitat xogħol doppju; jafferma mill-ġdid il-bżonn li l-Unjoni tkun involuta iktar fil-ħidma tal-Kummissarju tal-Kunsill tal-Ewropa għad-Drittijiet tal-Bniedem u għall-UE biex tqis ħafna aktar dak ix-xogħol meta timplimenta l-politiki fil-qasam tal-libertajiet, il-ġustizzja u s-sigurtà;

44.  Jistieden lill-Istati Membri tal-UE jiffirmaw u jirratifikaw il-konvenzjonijiet ċentrali dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa u tan-Nazzjonijiet Uniti kif ukoll il-protokolli fakultattivi addizzjonali: fosthom, il-Karta Soċjali Ewropea (riveduta), il-Konvenzjoni dwar l-Azzjoni kontra t-Traffikar ta' Persuni, il-Konvenzjoni Qafas għall-Protezzjoni tal-Minoranzi Nazzjonali, il-Karta Ewropea għal-Lingwi Reġjonali u Minoritarji tal-Kunsill tal-Ewropa, kif ukoll il-Konvenzjoni tan-NU Kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti oħra, il-Konvenzjoni tan-NU dwar l-Istatus tar-Rifuġjati, il-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Ħaddiema Migranti kollha u l-Membri tal-Familji tagħhom, il-Konvenzjoni tan-NU dwar il-kriminalità organizzata u ż-żewġ protokolli tagħha kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-kuntrabandu, il-Konvenzjoni tan-NU dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa, il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà; barra minn hekk, jissuġġerixxi li, fil-proċess leġiżlattiv Ewropew, jitqiesu iktar id-dokumenti internazzjonali u ssir iktar referenza għalihom;

45.  Jenfasizza l-bżonn ta' attenzjoni proporzjonata għall-mekkaniżmi ta' sorveljanza varji tan-Nazzjonijiet Uniti u għas-sejbiet tal-korpi tad-drittijiet tal-bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti, u jissuġġerixxi li jiġu segwiti mill-qrib ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom b'relevanza għall-Istati Membri; jinnota l-importanza tal-Eżami Perjodiku Universali (EPU) tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem; jirrakkomanda kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għar-Rifuġjati tan-Nazzjonijiet Uniti; u jilqa' l-ftuħ, fi Brussell, tal-ewwel Uffiċċju Reġjonali Ewropew tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem;

46.  Jenfasizza r-rwol importanti u l-ħidma attiva tal-Uffiċċju għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u d-Drittijiet tal-Bniedem (ODIHR), tar-Rappreżentanti Speċjali tal-OSKE għal-Libertà tal-Midja u Kontra t-Traffikar tal-Bnedmin u tal-Kummissarju Għoli għall-Minoranzi Nazzjonali;

47.  Jistieden lill-Istati Membri li qegħdin fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti biex jassiguraw garanziji proċedurali għad-drittijiet fil-proċess ta' tqegħid fil-lista u t-tneħħija minnha tal-allegati gruppi jew persuni terroristi, kif meħtieġ mill-każistika rilevanti tal-QTĠ;

L-iktar sfidi urġenti tal-era l-ġdida

48.  Jenfasizza li l-istruttura l-ġdida se titkejjel skont kemm jiġu indirizzati b'mod effikaċi l-kwistjonijiet l-iktar urġenti u l-ksur l-aktar rikorrenti mill-istituzzjonijiet responsabbli, kemm fl-Istati Membri kif ukoll fil-livell tal-UE, anki b'rabta mar-relazzjonijiet esterni tagħha;

49.  Ifakkar, għalhekk, fir-riżoluzzjonijiet u d-dibattiti u s-sejbiet minn missjonijiet fl-2009 dwar il-kwistjonijiet tad-drittijiet fundamentali, li wrew li hemm ħafna kwistjonijiet pendenti u każijiet speċifiċi ta' ksur tad-drittijiet fundamentali, li jirrikjedu passi konkreti urġenti, strateġiji ta' nofs it-terminu u soluzzjonijiet fit-tul kif ukoll segwitu mill-istituzzjonijiet tal-UE; bħal pereżempju:

o
o   o

   il-protezzjoni tal-erba' libertajiet fundamentali bħala l-kisbiet bażiċi tal-UE, b'attenzjoni speċifika għal-libertà tal-moviment taċ-ċittadini tal-UE,
   il-garanzija tad-drittijiet tal-persuni kollha preżenti fit-territorju tal-UE irrispettivament miċ-ċittadinanza,
   l-assigurazzjoni taċ-ċertezza legali u l-eżistenza ta' kontrolli xierqa u bilanċi ta' sistema demokratika soda,
   il-garanzija tal-protezzjoni tad-data personali u l-privatezza, inklużi l-ġbir, l-ipproċessar, it-trasferiment u l-ħażna ta' data finanzjarja u personali, kemm fl-UE kif ukoll barra, skont il-prinċipji ta' skop, ħtieġa u proporzjonalità u d-drittijiet ta' rettifika u appell, u l-promozzjoni tal-bilanċ tajjeb bejn il-libertajiet individwali u s-sigurtà kollettiva, li qed jiġu mhedda b'forom ġodda ta' terroriżmu u kriminalità organizzata,
   il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin – speċjalment in-nisa u t-tfal – billi dan jikkostitwixxi forma ta' skjavitù; jinnota li minkejja l-leġiżlazzjoni tal-UE u dik nazzjonali u l-impenji tal-politika matul ħafna snin, madwar mitt elf persuna huma stmati li ġew ittraffikati fl-UE jew fiż-żona tal-UE kull sena u jenfasizza l-ħtieġa għal urġenza akbar biex ikun indirizzat dan ir-reat, inkluż permezz tad-Direttiva ġdida proposta tal-UE li tinkludi l-ħatra ssuġġerita ta' rapporteurs nazzjonali biex jissorveljaw l-implimentazzjoni tal-politika kontra t-traffikar tal-bnedmin fil-livell nazzjonali,
   il-protezzjoni tad-drittijiet tar-refuġjati u l-migranti, billi tassigura li l-ġestjoni min-naħa tal-UE tal-flussi tal-migrazzjoni u tan-negozjati dwar il-ftehimiet ma' pajjiżi terzi għad-dħul mill-ġdid fil-pajjiż ma jpoġġix tali individwi fir-riskju tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem,
   il-protezzjoni tad-drittijiet tal-vittmi ta' vjolenza, reati, gwerer u drittijiet tal-bniedem, qasam tal-politika fejn hemm bżonn ta' leġiżlazzjoni għall-UE kollha, mingħajr ma jbiddel id-direzzjoni tal-attenzjoni u r-riżorsi li jmorru biex jipprevjenu u jikkumbattu l-kriminali u t-terroristi u biex jiġu indirizzati l-kawżi primarji; jenfasizza l-konsultazzjoni pubblika tal-UE dwar it-titjib tad-drittijiet tal-vittmi tar-reati u tal-vjolenza mnedija fil-bidu tal-2010 u jistenna b'ħeġġa l-proposta ta' segwitu tal-Kummissjoni għall-miżuri prattiċi biex jiġu megħjuna l-vittmi matul il-proċess tal-ġustizzja; ifakkar l-inizjattiva tal-Istati Membri għal ordni ta' protezzjoni Ewropea bil-ħsieb li tiżdied il-protezzjoni li tingħata lill-vittmi li jiċċaqilqu bejn l-Istati Membri tal-UE iżda jħeġġeġ kjarifika legali tad-dispożizzjonijiet tagħha,
   l-iżvilupp ta' strateġija tal-UE dwar id-drittijiet tat-tfal permezz ta' miżuri prattiċi kontra l-abbuż tat-tfal, l-isfruttament sesswali u l-pornografija tat-tfal, biex jiġi promoss użu iktar sikur tal-Internet u biex jiġu eliminati t-tħaddim tat-tfal u l-faqar tat-tfal, filwaqt li titqies l-istima li 10-20% tat-tfal fl-Ewropa jkunu abbużati sesswalment matul tfulithom, li r-riċerka turi li t-tfal vittmi murija fil-pornografija qegħdin ikunu iżgħar u li ċ-ċirkostanzi ekonomiċi globali attwali jheddu li jitfgħu aktar tfal fil-forza tax-xogħol u/jew fil-faqar,
   il-promozzjoni ta' politiki tal-UE dwar l-ażil u l-immigrazzjoni skont il-valuri u l-prinċipji stabbiliti fit-trattati, fil-Karta u fl-ECHR,
   l-iżvilupp ta' strateġija tal-UE dwar id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità, li għadhom ibatu minn diskriminazzjoni fil-ħajja tagħhom soċjali, professjonali u kulturali,
   il-projbizzjoni u l-eliminazzjoni ta' kull forma ta' diskriminazzjoni abbażi tal-Artikolu 21 tal-Karta, fl-oqsma kollha tal-ħajja, inkluż il-profilar etniku, filwaqt li jitqiesu r-responsabbiltajiet legali u l-kompetenzi stabbiliti;
   il-protezzjoni tad-diversità tal-lingwi, bħala wirt kulturali tal-Ewropa, inklużi l-lingwi tal-minoranzi,
   il-projbizzjoni ta' sanzjonijiet minħabba l-użu ta' lingwa differenti mil-lingwa uffiċjali ta' Stat Membru,
   il-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali,
   it-tfassil ta' strateġija fil-livell tal-UE bbażata fuq l-azzjoni li trawwem l-inklużjoni tar-Roma u l-integrazzjoni tal-kwistjoni fl-implimentazzjoni tal-politika Ewropea, nazzjonali, reġjonali u lokali, u l-istabbiliment ta' kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-UE,
   it-twaqqif ta' qafas għall-UE kolllha dwar id-drittijiet proċedurali għal dawk suspettati fi proċeduri kriminali,
   il-garanzija u l-promozzjoni tal-libertà tal-istampa fl-Unjoni Ewropea, li sejra għall-agħar sena wara l-oħra, l-aktar fatti ta' min jagħti kashom huma l-konċentrazzjoni tal-midja, il-pressjoni eżerċitata fuq il-ġurnalisti u fuq xogħolhom u t-taħrik tal-ġurnalisti għal ebda raġuni reali jew serja,
   l-evalwazzjoni tal-ftehimiet eżistenti tal-UE dwar id-dħul mill-ġdid fil-pajjiż u l-valutazzjoni tal-impatt tad-drittijiet fundamentali tal-politika tal-UE dwar ftehimiet dwar id-dħul mill-ġdid fil-pajjiż,
   il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali tan-nies l-aktar vulnerabbli permezz tal-edukazzjoni u azzjoni pożittiva, inklużi dawk fil-ħabs jew li qabel kienu priġunieri, u dawk li qegħdin iservu sentenzi alternattivi, flimkien ma' kwalunkwe miżura oħra li trawwem ir-riabilitazzjoni soċjali tagħhom,
   id-dritt ta' edukazzjoni għal kulħadd,
   il-protezzjoni tal-migranti, b'mod partikolari ta' dawk li jfittxu l-ażil;
   l-inkoraġġiment ta' soċjetà ċivili biex jiġi promoss dibattitu trasparenti u regolari dwar id-drittijiet fundamentali, u biex jiġi żgurat li dawn ikunu protetti kemm jista' jkun fil-wisa“,
   il-ġlieda kontra l-forom kollha ta' razziżmu, ksenofobija u antiSemitiżmu,
   il-promozzjoni għal fehim akbar interkulturali u bejn nies bi twemmin differenti, bl-għan li jitjieb il-proċess ta' integrazzjoni Ewropea,
   il-protezzjoni tad-drittijiet tal-migranti irregolari fl-UE,
   il-protezzjoni tal-libertà tal-espressjoni u l-libertà, l-indipendenza u l-pluraliżmu tal-midja u l-istampa, u l-fluss liberu ta' informazzjoni,
   il-protezzjoni tal-libertà tal-ħsieb, il-kuxjenza u r-reliġjon minn kwalunkwe vjolazzjoni, peress li dan hu dritt fundamentali stabbilit fl-Artikolu 10 tal-Karta, li tinkludi l-libertà li wieħed juri r-reliġjon jew it-twemmin tiegħu fil-pubbliku jew fil-privat;

50.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-Gvernijiet u lill-Parlamenti tal-Istati Membri u tal-pajjiżi kandidati, lin-Nazzjonijiet Uniti, lill-Kunsill tal-Ewropa u lill-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa.

(1) CM(2007)74.
(2) ĠU C 46E , 24.2.2010, p. 48.
(3) ĠU C 287E , 29.11.2007, p. 309.
(4) Dokument tal-Kunsill 14901/05, 24.11.2005.

Avviż legali - Politika tal-privatezza