Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0044(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0311/2010

Předložené texty :

A7-0311/2010

Rozpravy :

PV 16/12/2010 - 2
CRE 16/12/2010 - 2

Hlasování :

PV 16/12/2010 - 6.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0486

Přijaté texty
PDF 460kWORD 149k
Čtvrtek, 16. prosince 2010 - Štrasburk
Označení „evropské dědictví“ ***I
P7_TA(2010)0486A7-0311/2010
Usnesení
 Úplné znění
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2010 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí opatření Evropské unie pro označení „evropské dědictví“ (KOM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0076),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 167 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0071/2010),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené francouzským Senátem v rámci protokolu (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že dotyčný návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 9. června 2010(1),

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A7-0311/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř.věst. C 267, 1.10.2010, s. 52.


Postoj Evropského Parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. prosince 2010 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2011/EU kterým se zavádí opatření Evropské unie pro označení „evropské dědictví“
P7_TC1-COD(2010)0044

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 167 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(1),

poté, co postoupily návrh vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Cílem Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o fungování EU) je stále užší svazek evropských národů a zejména článek 167 Smlouvy o fungování EU ukládá Evropské unii, aby přispívala k rozkvětu kultur členských států a přitom respektovala jejich národní a regionální různorodost a zároveň zdůrazňovala společné kulturní dědictví. Čl. 167 odst. 2 Smlouvy o fungování EU dále stanoví, že Unie v souladu se zásadou proporcionality přispívá ke zlepšování znalosti a šíření kultury a dějin evropských národů.

(2)  Lepší pochopení a oceňování významu společného, a přesto rozmanitého dědictví, zejména mezi mládeží, přispěje k posílení pocitu sounáležitosti s Evropskou unií a k upevnění mezikulturního dialogu. Proto je důležité podporovat lepší přístup ke kulturnímu dědictví a zdůrazňovat jeho evropský rozměr.

(3)  Smlouva o fungování EU rovněž zavádí občanství Unie, které doplňuje státní občanství příslušných členských států a které je důležitým prvkem ochrany a posílení procesu evropské integrace. Aby občané mohli evropskou integraci plně podporovat, je třeba klást větší důraz na jejich společné hodnoty, dějiny a kulturu jako na klíčové prvky jejich členství ve společnosti založené na zásadách svobody, demokracie, dodržování lidských práv, na kulturní a jazykové rozmanitosti, toleranci a solidaritě.

(4)  V dubnu roku 2006 zahájilo v Granadě několik členských států společně se Švýcarskem mezivládní projekt označení „evropské dědictví“.

(5)  Rada Evropské unie přijala dne 20. listopadu 2008(3) závěry s cílem změnit mezivládní projekt označení „evropské dědictví“ na opatření Evropské unie a vyzvala Komisi, aby jí předložila odpovídající návrh na zavedení označení „evropské dědictví“ Evropské unie, v němž budou upřesněny praktické postupy realizace tohoto projektu.

(6)  Veřejná konzultace a posouzení dopadů provedené Komisí potvrdily, že mezivládní projekt označení „evropské dědictví“ je cenná iniciativa, ale že je zapotřebí tento projekt dále rozvinout, aby byl plně využit jeho potenciál, a potvrdily, že zapojení Evropské unie může označení „evropské dědictví“ jednoznačně přinést přidanou hodnotu a kvalitativní posun vpřed.

(7)  Označení „evropské dědictví“ by mělo zúročit zkušenosti doposud získané v rámci mezivládního projektu.

(8)  Projekt označení „evropské dědictví“ by měl usilovat o doplňování, avšak ne zdvojování iniciativ, jako je seznam světového dědictví UNESCO, reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO a „evropské kulturní trasy“ Rady Evropy. Přidaná hodnota nového označení „evropské dědictví“ by měla být založena na přínosu vybraných pamětihodností pro evropské dějiny a kulturu i pro vznik Unie, na jasném vzdělávacím rozměru, který osloví občany, a zejména mládež, a na budování sítí mezi pamětihodnostmi, které umožní výměnu zkušeností a osvědčených postupů. Iniciativa by měla být zaměřena hlavně na propagaci pamětihodností a přístup k nim, čímž by přispěla ke sdílení historického a kulturního dědictví v rámci Unie, a na kvalitu poskytovaných vysvětlení a navrhovaných činností, nikoli na ochranu pamětihodností, která by měla být zaručena stávajícími režimy ochrany.

(9)  Kromě posilování pocitu sounáležitosti občanů EU s Unií a podněcování mezikulturního dialogu by opatření Unie pro označení „evropské dědictví“ také mohlo přispívat ke zvyšování hodnoty a profilu kulturního dědictví, k posílení úlohy kulturního dědictví v hospodářském a udržitelném rozvoji regionů, zejména prostřednictvím cestovního ruchu zaměřeného na kulturu, k posilování synergií mezi kulturním dědictvím a soudobou tvorbou a tvořivostí, k usnadnění sdílení zkušeností a osvědčených postupů po celé Evropě a obecněji k podpoře demokratických hodnot a lidských práv, na kterých je založen proces evropské integrace.

(10)  Tyto cíle jsou plně v souladu s cíli evropského programu pro kulturu, mezi něž patří i podpora kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu a podpora kultury jako katalyzátoru tvořivosti(4).

(11)  Je velmi důležité, aby nové označení „evropské dědictví“ bylo udělováno na základě společných, jasných a transparentních kritérií a postupů.

(12)   Členské státy by měly mít možnost předběžně vybrat pamětihodnosti, kterým již bylo označení „evropské dědictví“ uděleno v rámci mezivládního projektu označení „evropské dědictví“. Tyto pamětihodnosti budou posouzeny na základě nových kritérií a postupů.

(13)  Budoucí hodnocení označení „evropské dědictví“ by mohla přezkoumat rozšíření této iniciativy na třetí země, které se účastní programu Kultura.

(14)  Správní opatření pro označení „evropské dědictví“ by měla být jednoduchá a flexibilní, v souladu se zásadou subsidiarity.

(15)  Jelikož cílů tohoto rozhodnutí nelze v uspokojivé míře dosáhnout na úrovni členských států, a lze jich tedy zejména z důvodu potřeby nových společných, jasných a transparentních kritérií a postupů pro označení „evropské dědictví“, jakož i silnější koordinace mezi členskými státy, lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v témže článku toto rozhodnutí nepřekračuje míru nezbytnou k dosažení těchto cílů,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí zavádí opatření Evropské unie nazvané Označení „evropské dědictví“.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se výrazem „pamětihodnosti“ rozumějí památky, přírodní, podmořské, průmyslové nebo městské pamětihodnosti, archeologická naleziště, kulturní krajiny, památná místa, kulturní statky a objekty a nehmotné dědictví, které se váže k určitému místu, včetně současného dědictví.

Článek 3

Cíle

1.  Obecným cílem opatření je přispívat k:

   posilování pocitu sounáležitosti občanů EU, a zejména mládeže, s Unií na základě společných hodnot a prvků evropských dějin a společného kulturního dědictví ▌,
   upevňování mezikulturního dialogu a dialogu mezi územími a také k oceňování významu rozmanitosti.

2.  Za tímto účelem jsou dílčí cíle opatření následující:

–  zdůraznit symbolickou hodnotu a zviditelnit profil pamětihodností, které hrály významnou roli v dějinách a kultuře Evropy nebo při budování Unie,

   zlepšit povědomí občanů EU o dějinách Evropy a budování Unie, jakož i o jejich společném, a přesto rozmanitém hmotném a nehmotném kulturním dědictví, zejména ve vztahu k demokratickým hodnotám a lidským právům, na kterých je proces evropské integrace založen.

3.  Pamětihodnosti samy budou usilovat o tyto konkrétní cíle:

   posilovat evropský význam pamětihodností,
   zvyšovat povědomí zejména mladých lidí a  občanů EU obecně o jejich společném kulturním dědictví a posílit jejich smysl pro evropskou identitu,
   usnadňovat sdílení zkušeností a výměnu osvědčených postupů po celé Evropě,
   zlepšovat nebo usnadňovat přístup k místům kulturního dědictví pro veškerou veřejnost, zejména pro mládež,
   upevňovat mezikulturní dialog, zejména mezi mládeží, prostřednictvím vzdělávání v oblasti umění, kultury a historie a interaktivního vzdělávaní on-line,
   podporovat synergie mezi kulturním dědictvím a soudobou tvorbou a podporovat tvořivost,
   podporovat propojení kulturního dědictví a hospodářské činnosti, která se kolem něj rozvíjí, a zároveň plně respektovat jeho integritu a přispívat k jeho udržitelnosti a udržitelnosti jeho okolí,
   přispívat k atraktivnosti, zvýšení kulturního vlivu, rozvoji cestovního ruchu a udržitelnému rozvoji příslušných regionů,
   podporovat vytváření evropských sítí s cílem posílit společné evropské dědictví.

Článek 4

Účast na opatření

Opatření se mohou účastnit členské státy Unie. Tato účast je dobrovolná.

Článek 5

Komplementarita s dalšími iniciativami

Komise a členské státy zajistí, aby opatření Označení „evropské dědictví“ doplňovalo, avšak nezdvojovalo další iniciativy v oblasti kulturního dědictví, jako je seznam světového dědictví UNESCO, reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO a „evropské kulturní trasy“ Rady Evropy.

Článek 6

Přístup k opatření

Označení „evropské dědictví“ mohou získat pamětihodnosti, jak jsou vymezeny v článku 2.

Článek 7

Kritéria

Udělení označení „evropské dědictví“ vychází z následujících kritérií:

(1)  Kandidátské pamětihodnosti označení „evropské dědictví“ musí mít symbolickou hodnotu pro Evropu a musí platit, že v minulosti hrály významnou úlohu v dějinách a kultuře Evropy nebo při budování Unie. Musí proto prokázat:

   svůj přeshraniční nebo celoevropský charakter – minulý a současný vliv a přitažlivost kandidátské pamětihodnosti musí přesahovat státní hranice členského státu, nebo
   své místo a úlohu v evropské historii a při evropské integraci a svou spojitost s klíčovými evropskými událostmi nebo osobnostmi, jakož i s kulturními, uměleckými, náboženskými, politickými, sociálními, vědeckými, technickými, enviromentálními nebo průmyslovými hnutími, nebo
   své místo a úlohu v rozvíjení a propagaci společných hodnot, které jsou základem evropské integrace, jako je svoboda, demokracie, dodržování lidských práv, kulturní rozmanitost, tolerance a solidarita.

(2)  Kandidátské pamětihodnosti označení „evropské dědictví“ musí předložit projekt, jehož provádění se zahájí nejpozději do konce roku udělení označení a který zahrnuje všechny následující prvky:

   zvyšovat povědomí o významu pamětihodnosti pro Evropu, zejména prostřednictvím vhodných informačních činností, systému označování a školení personálu,
   pořádat vzdělávací aktivity určené především pro mládež, zvyšující porozumění společné historii Evropy a společnému, a přesto rozmanitému evropskému dědictví a posilující pocit příslušnosti ke společnému prostoru,
   podporovat používáním několika jazyků Unie mnohojazyčnost a regionální různorodost, coby klíč k mezikulturnímu dialogu,
   spolupracovat s pamětihodnostmi, kterým již bylo ▌ označení „evropské dědictví“ uděleno,
   zvyšovat profil a přitažlivost pamětihodnosti v celoevropském měřítku, mimo jiné prostřednictvím nových informačních a komunikačních technologií,
   zajistit, aby pamětihodnost byla přístupná občanům EU a zároveň byla plně zachována její integrita.

▌ Pořádání uměleckých a kulturních aktivit (například různých akcí, festivalů, pobytových programů atd. ), které podporují mobilitu evropských kulturních zprostředkovatelů, umělců a sbírek, podněcují mezikulturní dialog a povzbuzují vazby mezi kulturním dědictvím a soudobou tvorbou a tvořivostí je vítáno, kdykoli to umožní konkrétní povaha pamětihodnosti.

(3)  Kandidátské pamětihodnosti předloží plán řízení, v němž se zaváží ke všem následujícím prvkům:

   zajišťovat řádnou správu pamětihodnosti,
   zajišťovat ochranu pamětihodnosti a její zachování pro budoucí generace v souladu s příslušnými režimy ochrany,
   zajišťovat kvalitu přijímání návštěvníků, například kvalitu historických prezentací, informací pro návštěvníky, systému značení apod,
   zajišťovat přístup pro co nejširší veřejnost, včetně starších osob a osob s postižením, například prostřednictvím určitých úprav pamětihodnosti nebo prostřednictvím školení personálu a za pomoci internetu,
   věnovat zvláštní pozornost návštěvníkům z řad mládeže, a to zejména tím, že jim bude umožněn přístup za výhodnějších podmínek,
   propagovat pamětihodnosti jako turistické destinace a zároveň omezovat potenciální negativní dopady, které mají vliv na pamětihodnost nebo její okolí,
   vytvořit ucelenou a komplexní komunikační strategii s důrazem na význam pamětihodnosti pro Evropu,
   zajišťovat, aby byl plán řízení co nejšetrnější k životnímu prostředí ▌.

Článek 8

Evropská komise nezávislých odborníků

1.  Zřizuje se evropská komise nezávislých odborníků (dále jen „komise odborníků“), která bude provádět výběr a monitorování na evropské úrovni. Komise odborníků zajistí jednotné uplatňování zmíněných kritérií ve všech členských státech účastnících se opatření.

2.  Komise odborníků má 13 členů. Čtyři z těchto členů jmenuje Evropský parlament, čtyři Rada a čtyři Komise a jednoho Výbor regionů, v souladu se svými příslušnými postupy. Komise odborníků určí svého předsedu.

3.  Členové komise odborníků musí být nezávislí odborníci. Tito odborníci musí mít značné zkušenosti a odborné znalosti v oblastech souvisejících s cíli označení „evropské dědictví“. Orgány, které odborníky nominují, musí v co největší míře zajistit, aby se jejich odbornosti vzájemně doplňovaly a aby bylo z geografického hlediska jejich zastoupení vyvážené.

4.  Členové komise odborníků jsou jmenováni na tři roky. Odchylně od tohoto ustanovení budou v prvním roce platnosti tohoto rozhodnutí Komisí jmenováni čtyři odborníci na jeden rok, Evropským parlamentem čtyři odborníci a Výborem regionů jeden odborník na dva roky a Radou čtyři odborníci na tři roky.

5.  Členové komise odborníků informují o střetu zájmů nebo potenciálním střetu zájmů ve vztahu k určité pamětihodnosti. Pokud člen o střetu zájmů informuje, nebo pokud vyjde takovýto střet zájmů najevo, nezúčastní se tento člen hodnocení uvedené pamětihodnosti ani žádných jiných pamětihodností ve stejném členském státě.

6.  Všechny zprávy, doporučení a oznámení komise odborníků se budou zveřejňovat.

Článek 9

Formulář žádosti

▌Komise vypracuje společný formulář žádosti vycházející z kritérií výběru uvedených v článku 7 a všechny kandidátské pamětihodnosti jej budou používat. Při výběru budou brány v úvahu pouze žádosti předložené na tomto oficiálním formuláři žádosti.

Článek 10

Předběžný výběr na vnitrostátní úrovni

1.  Za předběžný výběr pamětihodností za účelem udělení označení „evropské dědictví“ zodpovídají členské státy v úzké spolupráci s místními a regionálními orgány.

2.  Každý členský stát dostane možnost provést předběžný výběr nejvýše dvou pamětihodností za dva roky v souladu s časovým rozvrhem v příloze. ▌

3.  Každý členský stát stanoví své vlastní postupy a svůj vlastní časový rozvrh pro předběžný výběr pamětihodností v souladu se zásadou subsidiarity a zajistí, aby správní opatření zůstala co nejjednodušší a nejflexibilnější. O výsledcích předběžného výběru však uvědomí Komisi nejpozději dne 1. března roku konání předběžného výběru.

4.  Předběžný výběr ▌ bude probíhat v souladu s kritérii stanovenými v článku 7 a použije se při něm formulář žádosti zmíněný v článku 9.

5.   Komise zveřejní úplný seznam předběžně vybraných pamětihodností a informuje o tom Evropský parlament, Radu a Výbor regionů.

Článek 11

Konečný výběr na úrovni Unie

1.  Za konečný výběr pamětihodností za účelem udělení označení „evropské dědictví“ zodpovídá Komise a bude jej provádět komise odborníků.

2.  Komise odborníků vyhodnotí žádosti předběžně vybraných pamětihodností a vybere nejvýše jednu pamětihodnost z každého členského státu. V případě potřeby si může vyžádat další informace a také může zorganizovat návštěvy příslušných pamětihodností.

3.  Konečný výběr ▌ bude probíhat v souladu s kritérii stanovenými v článku 7 a použije se při něm formulář žádosti zmíněný v článku 9.

4.  Komise odborníků vydá zprávu o předběžně vybraných pamětihodnostech nejpozději dne 15. prosince roku konání předběžného výběru. Tato zpráva bude obsahovat doporučení pro udělení označení „evropské dědictví“ a odůvodnění pro pamětihodnosti, které nebyly zahrnuty do konečného seznamu.

5.  Kandidátské pamětihodnosti, které nebyly zahrnuty do konečného seznamu, se mohou podáním nové žádosti znovu přihlásit do předběžného výběru na vnitrostátní úrovni v dalších letech.

Článek 12

Nadnárodní pamětihodnosti

1.  Pro účely tohoto rozhodnutí se za „nadnárodní pamětihodnost“ považuje:

   několik pamětihodností ležících v různých členských státech, jež se spojí kolem jednoho určitého tématu a podají jednu společnou žádost,
   jedna určitá pamětihodnost, která leží na území alespoň dvou různých členských států.

2.  Žádosti pro nadnárodní pamětihodnosti se budou řídit stejným postupem jako žádosti pro jiné pamětihodnosti. Budou předběžně vybrány všemi dotčenými členskými státy v rámci jejich limitu nejvýše dvou pamětihodností, jak je stanoven v článku 10. Nadnárodní pamětihodnosti určí jednu ze zúčastněných pamětihodností jako koordinátora, který bude pro Komisi představovat jediné kontaktním místo. Koordinátor včas poskytne informace o nadnárodních kandidaturách ve všech členských státech, aby byla zajištěna účast příslušných pamětihodností na území celé Unie. Všechny pamětihodnosti náležející k nadnárodní pamětihodnosti musí splňovat kritéria stanovená v článku 7 a vyplnit formulář žádosti uvedený v článku 9.

Zvláštní pozornost se věnuje nadnárodním pamětihodnostem, které vytváří základ přeshraničního evropského dědictví tím, že mají hmotný i nehmotný symbolický význam.

3.  Pokud určitá nadnárodní pamětihodnost splní všechna kritéria stanovená v článku 7, bude této pamětihodnosti při konečném výběru dána přednost.

4.   Pokud jedna z pamětihodností náležejících k nadnárodní pamětihodnosti přestane splňovat kritéria stanovená v článku 7 nebo dodržovat závazky přijaté v žádosti, použije se postup podle článku 15.

Článek 13

Určení

1.  Komise oficiálně určí pamětihodnosti, kterým se uděluje označení „evropské dědictví“, v průběhu roku následujícího po konání výběrového řízení, a to s náležitým ohledem na doporučení komise odborníků. Komise uvědomí o přijatých rozhodnutích Evropský parlament, Radu a Výbor regionů.

2.  Označení „evropské dědictví“ bude pamětihodnostem uděleno natrvalo za podmínek stanovených v článcích 14 a 15 a v závislosti na tom, zda opatření bude pokračovat.

3.   Udělení označení „evropské dědictví s sebou “ nenese závazky v oblasti městského rozvoje nebo povinnosti s ohledem na právní předpisy, krajinné úpravy, mobilitu nebo architektonické aspekty. Jediné příslušné právo je místní právo.

Článek 14

Monitorování

1.  Každá pamětihodnost, které bylo uděleno označení „evropské dědictví“, bude pravidelně monitorována, aby se zaručilo, že nadále splňuje kritéria stanovená v článku 7 a dodržuje všechny závazky, které přijala ve své žádosti.

2.  Za monitorování všech pamětihodností ležících na území určitého členského státu zodpovídá příslušný členský stát. Tento členský stát shromažďuje všechny potřebné informace a jednou za čtyři roky vypracuje podrobnou zprávu, v souladu s časovým rozvrhem v příloze.

3.  Tato zpráva bude zaslána Komisi a předložena k přezkoumání komisi odborníků nejpozději dne 1. března roku, kdy probíhá monitorování.

4.  Nejpozději dne 15. prosince roku, kdy probíhá monitorování, vydá komise odborníků zprávu o stavu pamětihodností označených jako evropské dědictví v příslušném členském státě, která bude v případě potřeby obsahovat doporučení, k nimž je nutno přihlédnout v dalším období monitorování.

5.  Komise stanoví po konzultaci s komisí odborníků společné ukazatele pro členské státy ▌, aby zajistila jednotný přístup k monitorování.

Článek 15

Odebrání označení

1.  Pokud komise odborníků zaznamená, že určitá pamětihodnost již neplní kritéria stanovená v článku 7 nebo že již nedodržuje všechny závazky, které přijala ve své žádosti, zahájí dialog s dotčeným členským státem prostřednictvím Komise, s cílem pomoci provést u dané pamětihodnosti nezbytné změny.

2.  Pokud po uplynutí lhůty 18 měsíců od zahájení dialogu nebyly u pamětihodnosti nezbytné změny provedeny, oznámí to komise odborníků Komisi. Toto oznámení musí doprovázet odůvodnění, jakož i doporučení, jak situaci zlepšit.

3.  Pokud nebyla doporučení provedena ani po uplynutí nové lhůty 18 měsíců, komise odborníků doporučí odebrat dotyčné pamětihodnosti označení „evropské dědictví“.

4.  Komise přijme konečné rozhodnutí o odebrání označení „evropské dědictví“ s náležitým ohledem na doporučení komise odborníků. Komise o svém rozhodnutí uvědomí Evropský parlament, Radu a Výbor regionů.

5.  Oznámení a doporučení komise odborníků se zveřejňují.

6.   Pamětihodnosti se mohou označení „evropské dědictví“ kdykoli vzdát. V takovém případě uvědomí dotčený členský stát, který tuto skutečnost sdělí Komisi. Komise přijme konečné rozhodnutí o odebrání označení „evropské dědictví“ a informuje o tom Evropský parlament, Radu a Výbor regionů.

Článek 16

Praktická opatření

1.  Komise provádí opatření Unie pro označení „evropské dědictví“. Zejména:

   zajišťuje celkovou koherenci a kvalitu opatření,
   zajišťuje koordinaci mezi členskými státy a komisí odborníků,
   s ohledem na cíle stanovené v článku 3 a v souladu s kritérii stanovenými v článku 7 stanoví obecné zásady usnadňující postup výběru a monitorování a vypracuje formulář žádosti,
   poskytuje podporu evropské komisi nezávislých odborníků.

2.  Komise zodpovídá za informování o označení „evropské dědictví“ a jeho zviditelnění na úrovni Unie, zejména prostřednictvím vytvoření a správy zvláštních internetových stránek a používáním nového loga, zvyšováním profilu a přitažlivosti pamětihodnosti v celoevropském měřítku, například prostřednictvím využívání možností, které nabízejí nové technologie, moderní a digitální a interaktivní prostředky, a prostřednictvím usilování o synergie s ostatními evropskými iniciativami. Všechna doporučení a oznámení komise odborníků podle čl. 8 odst. 6, čl. 10 odst. 5 a čl. 15 odst. 5 budou zveřejněna na výše uvedených internetových stránkách.

3.  Komise podporuje činnosti zaměřené na vytváření sítí pamětihodností označených jako evropské dědictví.

4.  Činnosti podle odstavců 2 a 3, jakož i náklady na komisi odborníků budou financovány prostřednictvím finančního rámce stanoveného v článku 18.

Článek 17

Hodnocení

1.  Komise zajistí externí a nezávislé hodnocení opatření pro označení „evropské dědictví“. Toto hodnocení proběhne jednou za šest let v souladu s časovým rozvrhem stanoveným v příloze a přezkoumá všechny aspekty včetně účinnosti procesů souvisejících s prováděním opatření, počtu pamětihodností, zeměpisné oblasti působnosti a  účinků opatření a toho, jak by bylo možné je zlepšít, a zda by mělo opatření Označení „evropské dědictví“ pokračovat.

2.  Komise předloží zprávu o tomto hodnocení Evropskému parlamentu a Radě do šesti měsíců od jeho dokončení, případně k ní přiloží příslušné návrhy.

Článek 18

Finanční ustanovení

1.  Finanční krytí pro provádění opatření v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 je stanoveno na 1 350 000 EUR.

2.  Roční prostředky schvaluje rozpočtový orgán v souladu s limity víceletého finančního rámce.

Článek 19

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda/předsedkyně

(1) Úř. věst. C 267, 1.10.2010, s. 52.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2010.
(3) Úř. věst. C 319, 13.12.2008, s. 11.
(4) KOM(2007)0242.


PŘÍLOHA

ČASOVÝ ROZVRH

Časový rozvrh pro Označení „evropské dědictví“

[Rok n]

Přijetí rozhodnutí

Přípravné práce

[Rok n+1]

Přípravné práce

[Rok n+2]

Předběžný výběr členskými státy ▌

[Rok n+3]

Konečné určení pamětihodností

[Rok n+4]

Předběžný výběr členskými státy

[Rok n+5]

Konečné určení pamětihodností a monitorování

[Rok n+6]

Předběžný výběr členskými státy

[Rok n+7]

Konečné určení pamětihodností

Hodnocení Označení „evropské dědictví“

[Rok n+8]

Předběžný výběr členskými státy

[Rok n+9]

Konečné určení pamětihodností a monitorování

[Rok n+10]

Předběžný výběr členskými státy

[Rok n+11]

Konečné určení pamětihodností

[Rok n+12]

Předběžný výběr členskými státy

[Rok n+13]

Konečné určení pamětihodností

Hodnocení Označení „evropské dědictví“

Právní upozornění - Ochrana soukromí