Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0044(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0311/2010

Texte depuse :

A7-0311/2010

Dezbateri :

PV 16/12/2010 - 2
CRE 16/12/2010 - 2

Voturi :

PV 16/12/2010 - 6.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0486

Texte adoptate
PDF 425kWORD 154k
Joi, 16 decembrie 2010 - Strasbourg
Marca patrimoniului european ***I
P7_TA(2010)0486A7-0311/2010
Rezoluţie
 Text consolidat
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 decembrie 2010 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unei acțiuni a Uniunii Europene privind Marca patrimoniului european (COM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0076),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C7-0071/2010),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat, în cadrul Protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, de către Senatul francez care susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 9 iunie 2010(1),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație (A7-0311/2010),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 267, 1.10.2010, p. 52.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 decembrie 2010 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unei acțiuni a Uniunii Europene privind Marca patrimoniului european
P7_TC1-COD(2010)0044

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 167,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(1),

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) urmărește obținerea unei uniuni tot mai strânse între națiunile europene, iar articolul 167 din TFUE, în special, însărcinează Uniunea Europeană să contribuie la înflorirea culturilor statelor membre, respectând diversitatea națională și regională a acestora și punând în evidență, în același timp, moștenirea culturală comună. În plus, articolul 167 alineatul (2) din TFUE menționează că, în conformitate cu principiul proporționalității, Uniunea trebuie să contribuie la îmbunătățirea cunoașterii și la diseminarea culturii și istoriei popoarelor europene.

(2)  O mai bună înțelegere și prețuire, în special în rândul tinerilor, a patrimoniului cultural comun, și totuși divers, ar contribui atât la intensificarea sentimentului de apartenență la Uniunea Europeană, cât și la aprofundarea dialogului intercultural. Prin urmare, este importantă promovarea unui acces mai bun la patrimoniul cultural și sporirea dimensiunii europene a acestuia.

(3)  De asemenea, TFUE instituie cetățenia Uniunii, care o completează pe cea națională a statelor membre respective și constituie un element important pentru salvgardarea și consolidarea procesului de integrare europeană. Pentru ca cetățenii să-și ofere întregul sprijin integrării europene, ar trebui să se pună un accent mai mare pe valorile comune ale acestora, pe istorie și cultură ca elemente-cheie ale apartenenței lor la o societate fundamentată pe principiile libertății, democrației, respectului pentru drepturile omului, diversității culturale și lingvistice, toleranței și solidarității.

(4)  Un proiect interguvernamental privind Marca patrimoniului european a fost lansat de mai multe state membre și Elveția în aprilie 2006 în Granada.

(5)  Consiliul Uniunii Europene a adoptat, la 20 noiembrie 2008(3), concluziile menite să transforme inițiativa interguvernamentală privind Marca patrimoniului european într-o acțiune a Uniunii Europene, invitând Comisia să îi prezinte o propunere adecvată privind crearea de către Uniunea Europeană a unei Mărci a patrimoniului european, specificând modalitățile practice de punere în aplicare a proiectului.

(6)  Consultarea publică și evaluarea de impact efectuate de Comisie au confirmat faptul că inițiativa interguvernamentală privind Marca patrimoniului european a reprezentat o inițiativă valoroasă, însă acestea au arătat că acțiunea trebuie dezvoltată în continuare pentru a-și putea valorifica întregul potențial și a confirmat faptul că implicarea Uniunii Europene ar putea oferi o valoare adăugată evidentă Mărcii patrimoniului european și ar putea contribui la sporirea calității inițiativei.

(7)  Marca patrimoniului european ar trebui să profite de experiența câștigată până în prezent datorită inițiativei interguvernamentale.

(8)  Marca patrimoniului european ar trebui să completeze, dar nu să se suprapună unor inițiative, cum ar fi Lista patrimoniului mondial UNESCO, Lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității și „Itinerariile culturale europene” ale Consiliului Europei. Valoarea adăugată a noii Mărci a patrimoniului european ar trebui să se bazeze pe contribuția siturilor selectate la istoria și cultura europeană, inclusiv la crearea Uniunii Europene, pe o dimensiune educațională clară care să parvină cetățenilor, în special tinerilor, și pe rețelele formate între situri pentru schimbul de experiență și de cele mai bune practici. Inițiativa ar trebui să pună un accent deosebit pe promovarea siturilor și accesul la acestea, contribuind astfel la crearea unui patrimoniu istoric și cultural comun în Uniunea Europeană, precum și pe calitatea explicațiilor oferite și a activităților propuse, și mai puțin pe conservarea siturilor, care ar trebui garantată prin regimurile de protecție existente.

(9)  Pe lângă intensificarea sentimentului de apartenență la Uniune a cetățenilor UE și stimularea dialogului intercultural, o acțiune a Uniunii Europene privind Marca patrimoniului european ar putea contribui și la îmbunătățirea valorii și profilului patrimoniului cultural, la intensificarea rolului patrimoniului în dezvoltarea economică și durabilă a regiunilor, în special prin turism cultural, la crearea de sinergii între patrimoniul cultural și creația și creativitatea contemporană, la facilitarea schimbului de experiență și de cele mai bune practici în toată Europa și, în termeni mai generali, la promovarea valorilor democratice și a drepturilor omului care susțin procesul de integrare europeană.

(10)  Aceste obiective sunt pe deplin conforme cu obiectivele agendei europene pentru cultură, care includ promovarea diversității culturale și a dialogului intercultural, precum și promovarea culturii în calitate de catalizator al creativității(4).

(11)  Este esențial ca noua Marcă a patrimoniului european să fie acordată pe baza unor criterii și proceduri comune, clare și transparente.

(12)  Statele membre ar putea preselecționa pentru noua Marcă a patrimoniului european situri care au obținut deja marca în cadrul inițiativei interguvernamentale. Siturile respective ar trebui evaluate pe baza noilor criterii și proceduri.

(13)  Evaluările viitoare ale Mărcii patrimoniului european ar putea examina posibilitatea extinderii inițiativei la țările terțe participante la Programul „Cultura”.

(14)  Organizarea administrativă a Mărcii patrimoniului european ar trebui să fie simplă și flexibilă, conform principiului subsidiarității.

(15)  Deoarece obiectivele prezentei decizii nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, și pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii deoarece sunt necesare, în special, noi criterii și proceduri comune, clare și transparente pentru Marca patrimoniului european, precum și o mai bună coordonare între statele membre, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul respectiv, prezenta decizie nu poate depăși ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestor obiective,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie stabilește o acțiune a Uniunii Europene intitulată „Marca patrimoniului european”.

Articolul 2

Definiție

În sensul prezentei decizii, „situri” înseamnă monumente, situri naturale, subacvatice, arheologice, industriale sau urbane, peisaje culturale, locuri comemorative, bunuri și obiecte culturale și patrimoniu imaterial asociat unui loc, inclusiv patrimoniu contemporan.

Articolul 3

Obiective

(1)  Acțiunea are ca obiective generale contribuția la:

   intensificarea sentimentului de apartenență la Uniune a cetățenilor UE, îndeosebi a tinerilor, pe baza valorilor și a elementelor comune de istorie și de patrimoniu europene;
   consolidarea dialogului intercultural și interregional, precum și valorificarea diversității.

(2)  În acest scop, acțiunea urmărește, cu titlu de obiective intermediare ▌:

–  sublinierea valorii simbolice și creșterea vizibilității siturilor care au jucat un rol semnificativ în istoria și cultura Europei și/sau construirea Uniunii;

   o mai bună înțelegere de către cetățenii UE a istoriei Europei și a edificării Uniunii, precum și a patrimoniului cultural material și imaterial comun, și totuși divers, în special în ceea ce privește valorile democratice și drepturile omului, care susțin procesul de integrare europeană.

(3)  Siturile în sine urmăresc, cu titlu de obiective specifice ▌:

   promovarea semnificației europene a siturilor;
   sensibilizarea tinerilor în special, și a cetățenilor UE în general, cu privire la moștenirea culturală comună și consolidarea, în rândul acestora, a sentimentului de identitate europeană;
   facilitarea schimbului de experiență și a schimbului de cele mai bune practici în întreaga Europă;
   un acces sporit și/sau îmbunătățit la siturile de patrimoniu pentru toți ▌, în special pentru tineri;
   aprofundarea dialogului intercultural, în special în rândul tinerilor, prin intermediul educației artistice, culturale, istorice și interactive online;
   crearea de sinergii între patrimoniul cultural și creația ▌contemporană și sprijinirea creativității;
   promovarea interacțiunii dintre patrimoniul cultural și activitățile economice generate în jurul acestuia, respectând pe deplin integritatea acestuia și contribuind la durabilitatea sa și a mediului său;
   contribuția la vizibilitatea, atractivitatea, influența culturală, dezvoltarea turistică și durabilă a regiunilor;
   încurajarea creării unor rețele europene pentru punerea în valoare a patrimoniului comun european.

Articolul 4

Participarea la acțiune

Acțiunea este deschisă participării statelor membre ale Uniunii. Această participare este pe bază de voluntariat.

Articolul 5

Complementaritatea cu alte inițiative

Comisia și statele membre se asigură că Marca patrimoniului european completează, fără a le repeta, alte inițiative din domeniul patrimoniului cultural, cum ar fi Lista patrimoniului mondial UNESCO, Lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității și „Itinerariile culturale europene” ale Consiliului Europei.

Articolul 6

Accesul la acțiune

Sunt eligibile pentru acordarea Mărcii patrimoniului european siturile, astfel cum sunt definite la articolul 2.

Articolul 7

Criterii

Acordarea Mărcii patrimoniului european se bazează pe următoarele criterii:

(1)  Siturile candidate la atribuirea Mărcii patrimoniului european trebuie să aibă o valoare europeană simbolică și trebuie să fi jucat un rol semnificativ în istoria și cultura Europei și/sau construirea Uniunii ▌. Prin urmare, acestea trebuie să demonstreze:

   un caracter transfrontalier sau paneuropean: influența din trecut sau din prezent și atracția sitului candidat trebuie să depășească granițele naționale ale unui stat membru; și/sau
   locul și rolul unui sit în istoria europeană și în integrarea europeană, legăturile acestuia cu evenimente sau personalități-cheie, precum și cu mișcările culturale, artistice, religioase, politice, sociale, științifice, tehnologice, ecologice sau industriale; și/sau
   locul și rolul unui sit în dezvoltarea și promovarea valorilor comune care susțin integrarea europeană, cum ar fi libertatea, democrația, respectul pentru drepturile omului, diversitatea culturală, toleranța și solidaritatea.

(2)  Siturile candidate la atribuirea Mărcii patrimoniului european trebuie să trimită un proiect a cărui executare trebuie să înceapă cel târziu până la sfârșitul anului de desemnare și care include toate elementele următoare:

   sensibilizarea cetățenilor privind semnificația europeană a sitului, în special prin activități corespunzătoare de informare, semnalizare și formare a personalului;
   organizarea de activități educaționale, în special pentru tineri, care să ducă la o mai bună înțelegere a istoriei comune a Europei și a patrimoniului comun, și totuși divers, al acesteia, intensificând astfel sentimentul de apartenență la un spațiu comun;
   promovarea multilingvismului și a diversității regionale prin utilizarea mai multor limbi ale Uniunii, element determinant al dialogului intercultural;
   cooperarea cu situri care au obținut deja Marca patrimoniului european ▌;
   creșterea vizibilității și atractivității sitului la scară europeană, printre altele prin utilizarea noilor tehnologii ale informației și comunicației;
   asigurarea accesului la sit al cetățenilor UE, cu respectarea deplină a integrității acestuia.

Organizarea de activități artistice și culturale (de exemplu evenimente, festivaluri, rezidențe pentru artiști) care promovează mobilitatea agenților culturali, artiștilor și colecțiilor europene, stimulează dialogul intercultural și încurajează stabilirea de legături între patrimoniu și creația și creativitatea contemporană este binevenită în cazul în care specificitatea sitului permite acest lucru.

(3)  Siturile candidate trebuie să trimită un plan de management prin care acestea se angajează la fiecare din următoarele elemente:

   să asigure buna gestionare a sitului;
   să asigure protecția sitului și transmiterea acestuia generațiilor viitoare, în conformitate cu regimurile de protecție relevante;
   să asigure calitatea centrelor și serviciilor de asistență cum ar fi prezentarea istorică, informarea vizitatorilor, semnalizare, etc.;
   să asigure accesul unui public cât mai larg, inclusiv a persoanelor în vârstă sau cu handicap, de exemplu prin adaptarea sitului sau prin formarea personalului și prin utilizarea internetului;
   să acorde o atenție deosebită tinerilor, în special prin permiterea accesului acestora la sit în condiții privilegiate;
   să promoveze situl ca destinație turistică, limitând totodată eventualul impact negativ asupra sitului sau a mediului din vecinătatea acestuia;
   să elaboreze o strategie de comunicare coerentă și cuprinzătoare care să evidențieze semnificația europeană a sitului;
   să asigure faptul că planul de management este cât mai ecologic cu putință ▌.

Articolul 8

Juriul european de experți independenți

(1)  Se stabilește un juriu european de experți independenți (denumit în continuare „juriul european”) pentru implementarea procedurilor de selecție și monitorizare la nivel european. Acesta va asigura aplicarea uniformă a criteriilor în statele membre participante.

(2)  Juriul de experți este compus din 13 membri. Patru membri sunt numiți de Parlamentul European, patru de către Consiliu, patru de către Comisie și unul de Comitetul Regiunilor, în conformitate cu propriile proceduri de selecție. Juriul european își desemnează președintele.

(3)  Membrii juriului european trebuie să fie experți independenți. Aceștia trebuie să dețină experiență și cunoștințe solide în domeniile ▌relevante pentru obiectivele Mărcii patrimoniului european. Instituțiile care propun experții încearcă să asigure, pe cât posibil, complementaritatea domeniilor de specialitate ale acestora și o reprezentare echilibrată din punct de vedere geografic.

(4)  Membrii juriului european sunt numiți pentru trei ani. Prin derogare, în primul an în care prezenta decizie este în vigoare, patru experți vor fi numiți de Comisie pentru un an, patru de către Parlamentul European și unul de către Comitetul Regiunilor pentru doi ani și patru de către Consiliu pentru trei ani.

(5)  Membrii juriului european trebuie să declare orice conflict de interese sau posibil conflict de interese în legătură cu un anumit sit. În cazul unei astfel de declarații, sau dacă apare un conflict de interese, membrul respectiv ▌nu va participa la evaluarea sitului în cauză sau a oricăror altor situri din același stat membru.

(6)  Toate rapoartele, recomandările și notificările juriului european sunt făcute publice.

Articolul 9

Formularul de cerere

▌Comisia redactează pe baza criteriilor de selecție prevăzute la articolul 7 un formular de cerere comun care va fi utilizat de toate siturile candidate Numai cererile trimise prin formularul de cerere oficial vor fi luate în considerare pentru selecție.

Articolul 10

Preselecția la nivel național

(1)  Preselecția siturilor pentru acordarea Mărcii patrimoniului european este de competența statelor membre, în strânsă colaborare cu autoritățile locale și regionale.

(2)  Fiecare stat membru poate preselecta maximum două situri la fiecare doi ani, în conformitate cu calendarul din anexă. ▌

(3)  Fiecare stat membru își stabilește propriile proceduri și propriul calendar de preselecție a siturilor conform principiului subsidiarității, asigurând o organizare administrativă cât mai simplă și mai flexibilă cu putință. Cu toate acestea, Comisiei îi sunt notificate de către statele membre rezultatele preselecției cel târziu la data de 1 martie a anului în care are loc procedura de preselecție.

(4)  Preselecția se efectuează în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 7 și utilizează formularul de cerere prevăzut la articolul 9.

(5)  Comisia publică lista completă a siturilor preselectate și o comunică Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Regiunilor.

Articolul 11

Selecția finală la nivelul Uniunii Europene

(1)  Selecția finală a siturilor pentru acordarea Mărcii patrimoniului european este de competența Comisiei și va fi efectuată de juriul european.

(2)  Juriul european evaluează cererile privind siturile preselectate și selectează maximum un sit pe stat membru. După caz, pot fi solicitate informații suplimentare și pot fi organizate vizite la fața locului.

(3)  Selecția finală se efectuează în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 7 și utilizează formularul de cerere prevăzut la articolul 9.

(4)  Juriul european redactează un raport privind siturile preselectate cel târziu la data de 15 decembrie a anului în care are loc procedura de preselecție. Raportul va include o recomandare pentru acordarea Mărcii patrimoniului european și o declarație privind motivele neincluderii în lista finală a oricăror situri.

(5)  Siturile candidate care nu au fost incluse în lista finală pot trimite o nouă cerere de preselecție la nivel național în anii următori.

Articolul 12

Situri transnaționale

(1)  În sensul prezentei decizii, următoarele sunt considerate „situri transnaționale”:

   mai multe situri situate în state membre diferite care se reunesc în jurul unei teme specifice unice și propun o singură cerere;
   un sit specific situat geografic pe teritoriul a cel puțin două state membre diferite.

(2)  Cererile pentru siturile transnaționale urmează aceeași procedură cu cererile pentru alte situri. Acestea sunt preselectate de toate statele membre în cauză în propria limită de maximum două situri conform articolului 10. Siturile transnaționale desemnează drept coordonator unul dintre siturile participante, iar acesta va fi unicul punct de contact al Comisiei. Coordonatorul oferă informații în legătură cu candidatura transnațională în timp util în toate statele membre, astfel încât să asigure participarea siturilor în cauză de pe întregul teritoriu al Uniunii. Toate siturile care fac parte dintr-un sit transnațional îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 7 și completează formularul de cerere prevăzut la articolul 9.

Se acordă o atenție deosebită siturilor transnaționale care, prin reprezentările unui simbolism material și imaterial, întrețin esența patrimoniului european care depășește frontierele.

(3)  Dacă un sit transnațional îndeplinește toate criteriile prevăzute la articolul 7, unui astfel de sit i se va acorda prioritate în cadrul selecției finale.

(4)  Dacă unul dintre siturile care fac parte dintr-un sit transnațional încetează să mai îndeplinească criteriile de obținere a Mărcii patrimoniului european sau angajamentele asumate în cerere, se aplică procedura prevăzută la articolul 15.

Articolul 13

Desemnare

(1)  Comisia desemnează în mod oficial siturile cărora le este acordată Marca patrimoniului european în anul următor procedurii de selecție, ținând cont de recomandarea juriului european. Comisia informează Parlamentul European, Consiliul și Comitetul Regiunilor cu privire la deciziile adoptate.

(2)  ▌Marca patrimoniului european este acordată siturilor pe o durată nelimitată, conform condițiilor prevăzute la articolele 14 și 15 și sub rezerva continuării acțiunii.

(3)  Atribuirea Mărcii patrimoniului european nu implică nicio obligație cu caracter urbanistic, legal, peisagistic, arhitectonic sau în legătură cu mobilitatea. Se aplică exclusiv legislația locală.

Articolul 14

Monitorizare

(1)  Fiecare sit care a obținut Marca patrimoniului european este monitorizat cu regularitate pentru a se asigura faptul că acesta continuă să îndeplinească criteriile și respectă toate angajamentele asumate în cererea depusă.

(2)  Monitorizarea tuturor siturilor situate pe teritoriul unui stat membru este de competența statului membru în cauză. Statul membru colectează toate informațiile necesare și redactează un raport detaliat o dată la patru ani, conform calendarului din anexă.

(3)  Raportul trebuie trimis Comisiei și supus examinării juriului european cel târziu la data de 1 martie a anului în care are loc procedura de monitorizare.

(4)  Juriul european redactează un raport privind starea siturilor care au obținut marca din statul membru în cauză cel târziu la data de 15 decembrie a anului în care are loc procedura de monitorizare, și va include, după caz, recomandările de care trebuie să se țină cont în perioada de monitorizare următoare.

(5)  Comisia, după consultarea juriului european, stabilește indicatorii comuni pentru statele membre pentru a se asigura o abordare coerentă a procedurii de monitorizare.

Articolul 15

Retragerea mărcii

(1)  În cazul în care juriul european semnalează faptul că un sit specific nu mai îndeplinește criteriile Mărcii patrimoniului european sau că nu își mai respectă toate angajamentele asumate în cererea depusă, juriul inițiază un dialog cu statul membru în cauză prin intermediul Comisiei, cu scopul de a contribui la efectuarea ajustărilor sitului care sunt necesare.

(2)  Dacă după o perioadă de 18 luni de la începerea dialogului nu au fost efectuate ajustările necesare, juriul trimite o notificare Comisiei. Notificarea trebuie însoțită de o justificare, precum și de recomandările referitoare la ameliorarea situației.

(3)  Dacă după o nouă perioadă de 18 luni recomandările nu au fost implementate, juriul european emite o recomandare de retragere a Mărcii patrimoniului european pentru situl în cauză.

(4)  Comisia ia decizia finală de retragere a Mărcii patrimoniului european, luând în considerare în măsura cuvenită recomandarea juriului european. Comisia informează Parlamentul European, Consiliul și Comitetul Regiunilor în legătură cu aceasta.

(5)  Notificările și recomandările juriului european sunt făcute publice.

(6)  Siturile pot renunța în orice moment la Marca patrimoniului european. În acest caz, trebuie să informeze statul membru în cauză, care, la rândul său, va informa Comisia. Comisia adoptă decizia de retragere a Mărcii patrimoniului european și o aduce la cunoștința Parlamentului, Consiliului și Comitetului Regiunilor.

Articolul 16

Organizare practică

(1)  Comisia implementează acțiunea Uniunii privind Marca patrimoniului european. În special, aceasta:

   asigură per ansamblu coerența și calitatea acțiunii;
   asigură coordonarea dintre statele membre și juriul european;
   prin prisma obiectivelor stabilite la articolul 3 și în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 7, stabilește orientări pentru a facilita procedurile de selecție și monitorizare și redactează formularul de candidatură;
   oferă sprijin juriului european.

(2)  Comisia este responsabilă de comunicarea și vizibilitatea Mărcii patrimoniului european la nivelul Uniunii, în special prin crearea și menținerea unui site internet specific și a unei noi sigle, îmbunătățind profilul și atractivitatea sitului la scară europeană, de exemplu prin utilizarea posibilităților oferite de noile tehnologii și a mijloacelor digitale și interactive și prin căutarea unor sinergii cu alte inițiative europene. Toate notificările și recomandările juriului european menționate la articolul 8 alineatul (6), articolul 10 alineatul (5) și articolul 15 alineatul (5) se publică pe acest site internet.

(3)  Comisia promovează activitățile de formare a rețelelor între siturile care au obținut marca.

(4)  Acțiunile de la alineatele (2) și (3), precum și costurile legate de juriul european, sunt finanțate prin pachetul financiar prevăzut la articolul 18.

Articolul 17

Evaluare

(1)  Comisia asigură evaluarea externă și independentă a acțiunii privind Marca patrimoniului european. Această evaluare se efectuează o dată la șase ani conform calendarului din anexă și include examinarea tuturor elementelor, inclusiv eficiența proceselor implicate în desfășurarea acțiunii, numărul de situri, zona geografică acoperită și impactul acțiunii, cum poate fi îmbunătățit acesta și dacă acțiunea Marca patrimoniului european ar trebui să fie continuată sau nu.

(2)  Comisia prezintă un raport privind aceste evaluări Parlamentului European și Consiliului în termen de șase luni de la finalizarea evaluărilor, însoțit, dacă este cazul, de propuneri pertinente.

Articolul 18

Dispoziții financiare

(1)  Pachetul financiar pentru implementarea acțiunii pe perioada 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2013 se stabilește la 1 350 000 EUR.

(2)  Creditele anuale sunt autorizate de autoritatea bugetară în limitele cadrului financiar multianual.

Articolul 19

Data intrării în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la ,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1) JO C 267, 1.10.2010, p. 52.
(2) Poziția Parlamentului European din 16 decembrie 2010.
(3) JO C 319, 13.12.2008, p. 11.
(4) COM(2007)0242.


ANEXĂ

CALENDAR

Calendar pentru Marca patrimoniului european

[Anul n]

Adoptarea deciziei

Lucrări pregătitoare

[Anul n+1]

Lucrări pregătitoare

[Anul n+2]

Preselecție de către statele membre ▌

[Anul n+3]

Desemnarea finală a siturilor

[Anul n+4]

Preselecție de către statele membre

[Anul n+5]

Desemnarea finală a siturilor și monitorizare

[Anul n+6]

Preselecție de către statele membre

[Anul n+7]

Desemnarea finală a siturilor

Evaluarea Mărcii patrimoniului european

[Anul n+8]

Preselecție de către statele membre

[Anul n+9]

Desemnarea finală a siturilor și monitorizare

[Anul n+10]

Preselecție de către statele membre

[Anul n+11]

Desemnarea finală a siturilor

[Anul n+12]

Preselecție de către statele membre

[Anul n+13]

Desemnarea finală a siturilor

Evaluarea Mărcii patrimoniului european

Aviz juridic - Politica de confidențialitate